Lelkészbeiktatás Fábiánházán

„Egyházjogi szempontból is nagy alkalom a beiktatás. Ezen túl engem lelki értelemben is megerősített, és a fábiánházi közösség is megerősödött. Várták, és akarták ezt az ünnepséget. Megéltem, hogy nem egyedül tervezek, nem egyedül kivitelezek, nem egyedül dolgozom. Végig velem voltak.” – osztotta meg örömét Gál Sándor lelkipásztor a beiktatási ünnepi istentiszteletet követően, amelyre június 12-én délután került sor Fábiánházán.

Dr. Fekete Károly püspök az efezusi levél szavain keresztül mutatott rá az ember erőnlétének egyedüli forrására: „Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben.” (Ef 6,10-11) Az igehirdetésben fegyvernemváltásra hívta a gyülekezetet: „Láthatjuk, hogy mire képes az ember, ha felölti magára világi fegyvereit. Ilyen militáns időkben aranyat ér a mai napi igénk fegyvernemváltásra ösztönző szava.” Ennek a váltásnak, erőnlét megerősödésnek a forrása azonban nem önmagunkban keresendő: „A feltámadott Krisztusnak sikerült a fegyvernemváltás. Az emberi gonoszságon győzelmet vett a kegyelem ereje. Krisztus követői úgy tudnak felül kerekedni minden emberfeletti hatalmasságon, ha Krisztus hatalmába kapaszkodnak.”

A beiktatás szolgálatát Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese végezte, aki a közelben lévő Isten erőterére hívta fel a figyelmet: „Közel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja.” (Zsolt 145,18) A gyülekezet beiktatott lelkipásztorát énekszóval Gál Zsuzsanna, verssel Zihar Kinga és orgonajátékkal Nagy Norbert lelkipásztor köszöntötte, Gál Sándor és családja felé hálájukat pedig egy új palást elkészíttetésével fejezte ki a közösség. Az alkalmon Nyeste Ferenc, a Nyírségi Református Egyházmegye főgondnoka, Fülöp István, a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület elnöke, Gyarmati Endre, Fábiánháza polgármestere, Szabó Gusztáv Mihály egyházközségi főgondnok és Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő szólaltak meg.

Van-e lelkesedés? Van-e bátorság? – tette fel a kérdést Gál Sándor a beiktatását követő igehirdetésében, amikor a 23. zsoltár szavait idézte: „Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.” Elmondta, hogy a lelkész életében sem magától értetődők ezek, sokkal inkább megadatnak.

A Nyírségi Református Egyházmegye lelkészei pedig szeretettel, és igei áldással köszöntötték a Királyhágómellékről Fábiánházára költözött szolgatársát és családját. Isten hozta őket Tiszántúlon!


Lelkészbeiktatás Nyíregyháza-Örökösföldön

Utoljára 2020 őszén fogadtak ennyi vendéget s rendeztek olyan magasztos ünnepséget mint a vasárnapi volt Nyíregyháza legfiatalabb, a Nyírségi Református Egyházmegye 79. gyülekezetében. A nyíregyháza-örökösföldi templom két éve épült meg, a Szentháromság téri impozáns templom azóta benépesült, s önálló gyülekezetként működik. A közösséget Nagy József lelkész vette szárnyai alá, aki vasárnaptól beiktatott lelkipásztora az örökösföldi reformátusoknak.

Az ünnepélyes alkalomon megjelentek a nyírségi egyházmegye lelkészei, az egyházközség presbiterei, és a megyeszékhely közéleti vezetői. Az ünnepi istentiszteleten dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Jeremiás próféta első könyvéből idézett. – „Így szólt hozzám az Úr igéje: Mielőtt az anyaméhben megformáltalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek. A népek prófétájává rendeltelek. De én azt mondtam: Ó Uram, én Uram! Hiszen nem is tudok beszélni, mert ifjú vagyok! De az Úr azt mondta nekem: Ne mond, hogy ifjú vagyok, hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek, és hirdesd mindazt, amit megparancsolok neked! Ne félj tőlük, mert veled leszek, hogy megmentselek! Így szól az Úr. Aztán kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és azt mondta nekem az Úr: Most adtam igémet a szádba. Lásd, a mai napon népek és királyságok fölé rendeltelek téged, hogy gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és ültess!”

Az ige üzenetét magyarázva kiemelte, az Úr végigkíséri az ember életét egészen az anyaméhtől, s kiválaszt bennünket egy-egy feladatra. A papi szolgálat küldetés, amiről nem ember, hanem Isten dönt. Fontos, hogy legyen „Isten táplálta küldetéstudata” a pásztornak, mert enélkül a lelkészi munka elképzelhetetlen. – Isten nem győzködi a pásztort, hogy majd beletanul a munkába, hanem Ő teszi alkalmassá arra, „megérinti az ajkát és szájába adja a saját igéjét.” Megbízza az ige hordozásával. Ez erő, s amikor a lelkész megérzi, hogy képes erre, feltámad benne a bátorság, hogy Krisztust hirdesse, csodálatos ez az érzés – mondta a püspök. Azzal folytatta prédikációját, hogy a lelkipásztorok komplex munkájáról szólt. Olyan, ahol az építés mellett, ha a helyzet úgy kívánja, rombolni is kell, irtani, gyomlálni. Arra kérte az új lelkipásztort, lépjen fel az életellenes, emberellenes, keresztényellenes hangokkal szemben, s legyen újító. Ám ez az újítás előremutató, fejlődést szolgáló legyen, ne csak a divat kedvéért újítson. Ebben az új templomban, a mögötte épülő óvodába hozzon egy gyökeresen új kezdetet a munkája, és a közösség fogadja be a kicsiket, növelje a kereszténységet. Próbáljon meg minden gyülekezeti taggal egyénileg, személyesen foglalkozni. Örömteli, hogy épp egy fiatalos, gyarapodó és fejlődő városrészben szolgálhat majd Nagy József.

– A lelkipásztori munka folyamatos megújulást kíván; egyik óráról a másik órára kell megújulni. Nem ritkán egy örömteli eseményről kell temetésre menni, vagy épp egy családi tragédia meghallgatása után hazamenni a saját családunkhoz, letéve minden lelki terhet. Mindehhez szükség van egy olyan szerető közegre, családra, aki beáll a lelkész mellé a szolgálatba, s ebben is társra talált Nagy József – mondta a püspök.

Az igehirdetés után a beiktatási szolgálat következett. Nagy Józsefet dr. Gaál Sándor esperes áldotta meg, majd néhány szóban bemutatta az örökösföldiek új lelkészét. Megtudtuk, 1981-ben született Debrecenben, háromgyerekes, hitvalló család második gyerekeként ott nevelkedett fel. Tanulmányait Debrecenben végezte, zenét tanult, zongorázott, és gitározott. Debrecenben érettségizett, majd a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen teológus-lelkészi tanulmányokat folytatott. Göttingenben tanult teológiát. 2007-ben tette le lelkészképesítő vizsgáját, segédlelkész lett Ramocsaházán, majd 2008-ban lelkipásztorrá szentelték, és Debrecenben szolgált. A Nyírségi Református Egyházmegyébe egyházmegyei missziói lelkészi munkára érkezett, Rakamazon 4 évig, Nyírteleken 3 évig szolgált, ezután a nyírpazonyi református közösséget vezette. 2018-ban az örökösföldi városrész pásztorolására kapott meghívást, azóta együtt él ezzel a közösséggel, feleségével és 7 gyermekével.

– Azt kívánom nektek és e közösségnek, hogy legyetek aktívak, sugározzátok azt, amit ez a református építmény üzen, és benne az Istent. „Lássák rajtatok és a gyülekezet egész közösségén, a lelki pásztori szolgálat minden mozzanatán, hogy veletek van az Isten.” – mondta útravalóul az esperes, aki jelképesen átadta a templom kulcsát, az egyházközség pecsétjét, és a Szentírás könyvét a beiktatott lelkésznek, majd a Nyírség lelkészei kívántak áldást Nagy Józsefre.

Mély mondanivalóval bíró igét hozott magával az alkalomra a beiktatott lelkész. Józsué könyvének második fejezetéből idézett, amikor Józsué kémeket küld Jerikóba, és Ráháb megmentette őket.

– Sokan ismerik ezt a történetet...Mit jelent ez ma? Mi az üzenete számomra? Megerősítést jelent, hogy ez a mai alkalom megerősít lelkipásztori munkámban, ebben a gyülekezetben. A szolgálatom tovább folytatódik, a gyülekezet is tovább halad, de mindkettő erős jelzést kap, hogy amit Isten akarataként felismertünk, elfogadtunk, abban mi nem a magunk esze szerint jártunk el, hanem az Isten terve, az Isten szándéka teljesült. Szükséges, hogy életünkben időről időre legyenek megerősítő jelzések. A modern kor embere feedbacknek, visszacsatolásnak nevezi ezt a jelenséget, amely szerint: halad az ember a maga útján tovább. Azt gondolom, nem kell félnünk megerősítő jelzéseket kérni Istentől, mert ő is így akar vezetni bennünket. S, a hogyan a történetben is fellelhető, az ember egy-egy nagy feladat előtt megáll, talán el is bizonytalanodik, de ez a megtorpanás természetes, az Úr szava pedig segítséget jelent a folytatásban. Sok áldást kaptunk most, biztató szavakat, egy testvéri közösséget, amely megerősít engem a személyes életben és a közösség életében is – így a lelkipásztor.

Az ünnepi közgyűlés során érkeztek sorban a köszöntők. Dr. Fekete Károly püspök utalt arra, hogy ebben az időszakban sok-sok gyerek veszi át hitbéli megerősítésének írásos dokumentumát a konfirmációs oklevelet. Nagy József konfirmációs oklevelét is elhozta.

Nyeste Ferenc, a Nyíregyháza-Városi Református Egyházmegye főgondnoka áldást kívánt a lelkész munkájára és arra hívta fel a figyelmét, a templomépítéssel, a gyülekezetszervezéssel nem áll meg a közösség munkája, mindig lesz újabb és újabb feladat, amelyhez egészséget és erőt kíván.

Dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő is gratulált a tisztséghez, s mint mondta a magyar a nemzet identitásának megtartásában, társadalmi feladatokban jelentős szerepet vállalnak az egyházak, köszönet érte. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere szintén felidézte a templomépítést, örömét fejezte ki, hogy új óvodája lesz a városnak, hiszen példás együttműködés jellemzi a város a református közösség viszonyát. Az önkormányzat biztosított a területet az építkezéshez. Sok erőt és egészséget kívánt a lelkipásztornak, s hozzátette, éppen ezekben az időszakokban, amikor egy járvány után vagyunk, háború dúl a szomszédunkban, s gazdasági nehézségek jönnek, szükség van egymást támogató közösségekre, hitbéli megerősítésre. Sápi Tamás, egyházközségi főgondnoka zárta a köszöntőket, s adta át a presbiterek ajándékát: a Szentírást díszkötésben, a reformátusok új énekeskönyvét.


Beiktatták Viltskó Ádám lelkipásztort

Április 9-án szombat délután került sor Viltskó Ádám lelkipásztor beiktatására Kótajban. 2015 óta beosztott lelkészként szolgált a közösségben, majd a gyülekezet 2021. november 28-án választotta meg vezető lelkészüknek. Jelenleg lelkészfeleségével együtt munkálkodnak Isten Országának építésén a kótaji református egyházközségben.

Az istentiszteleti alkalmon a beiktatás szolgálatát dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese végezte. Az Igét dr. Fekete Károly hirdette a Máté evangéliumában olvasható Boldogmondásokból kiemelve hármat: „Boldogok, a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.” (Mt 5,5.7.8) Az igehirdetést követő imádságban ezért a felülről való boldogság magvakért könyörgött dr. Fekete Károly püspök:

„Boldogságra vezető Urunk!

Köszönjük, hogy Te szelíden, irgalommal és tiszta szívvel közeledtél hozzánk, és emberi testbe öltöztél, hogy ne féljünk Tőled.

Hálásak vagyunk, hogy Te nem elvenni, letámadni, kifosztani és megszégyeníteni jöttél, hanem Te adsz, védelmezel, kiállsz értünk, meggazdagítasz és megbocsátasz nekünk.

Áldunk, hogy a szelídség megédesíti kapcsolatainkat, megőrzi a szív és az értelem egyensúlyát.

Életünk boldog megtapasztalásai azok, amikor megváltásod örökségébe minket is beleölelsz és meglátunk, megvallunk, mint életünk Istenét.

Bízunk irgalmadban, amely segít gyógyulni testi-lelki betegségekből.

Tiszta és erős szívet kérünk Tőled a gyász fájdalmával küzdőknek, hogy képesek legyenek tovább látni evilági életünk határain, és lássák meg a Feltámadás Urát, a Békesség Fejedelmét, a Szeretet Királyát.

Szelídíts napról-napra minket a szomszédban zajló szörnyű háború idején, hogy örökségünket, életterünket, hazánkat el ne veszítsük!

Adj békességet Úr Isten a mi időnkben a földön!

Irgalmazz egyházadnak és világodnak, benne egyéneknek, közösségeknek és nemzeteknek.

Tisztogass bennünket napról-napra, hogy Téged valljunk Teremtő, Megváltó, és Megszentelő Urunknak, aki élsz és uralkodsz most, és minden időben! Ámen.”Mindeddig megsegített minket az Úr

Új épülettel bővült a nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola. Ebből az alkalomból átadási ünnepséget szerveztek március 23-án, szerdán délután az iskolában. A fejlesztés összesen 1,5 milliárd forintból valósult meg.

Az ünnepségen Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét a Mt 28, 20 alapján: „Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Püspök úr kiemelte az egymáshoz való tartozás, a közösségiség fontosságát a Krisztusban. „Minden iskola esélye, hogy egy jó közösséget hozzon össze, de minden emberi közösség magában hordozza a törékenységet, az érdekeket, a kötelékek lazulását, az elsodródást egymástól. A keresztyén iskola mindkettővel tisztában van: fontos a „veled vagyok” érzés, de tudjuk, hogy ezt sok minden fenyegeti, de attól keresztyén iskola, hogy az összetartozás erőit nem csak egymásban látjuk. Tudunk valami nagyobb erőről” – mondta. Fekete Károly prédikációjában kitért Isten megtartó szeretetére is: „Iskolánkat és az élet iskoláját nem nélkülünk képzeli el, hanem velünk és rajtunk keresztül. Ő igenis igényt tart ránk, mert hozzáteszi emellé az önmagára mutatás mellé azt is, hogy „Íme, én veletek…”. Felhasznál, bevon bennünket is” – mondta.

A beruházás részleteiről Gaál Sándor nyírségi esperes szólt: „Mindeddig megsegített minket az Úr” – szól a meghívó igéje. Ez a mi hitvallásunk is”. Gaál Sándor felelevenítette a kezdeteket, amikor megfogalmazódott bennük a gondolat, hogy szükség van egy nagyobb, tágasabb épületre. 2020. október 6-án közösen imádkoztak azért, hogy baj nélkül lebonthassák a régi épületet, és felépíthessék az újat. „A múltban megsegítő Isten garantáltan előttünk jár a jövőben is” – mondta. A beruházás 1,5 milliárd forintból valósult meg, az új, háromszintes épületszárnyban tantermek, kiszolgáló helyiségek, tornaterem és ebédlő kapott helyet, modern eszközparkkal felszerelve. „Itt állunk most, az öt reformátori mondat mívesen megtervezett betűi alatt, ennek az elkötelezettségében élünk, nevelünk, formálódunk” – zárta szavait.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte a 115 éves nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola hitvallását: Isten közelségében, biztonságban, jókedvben, modern módszerekkel, minőségi tárgyi és szellemi környezetben nevelik a gyerekeket úgy, hogy majdani megszerzett tudásukat Isten dicsőségére mások javára fordíthassák. „Hit nélkül nincs kultúra, így a keresztyénség életadó jövő, nemzetmegtartó erő” – tárta a jelenlévők elé.

A vendégeket Mócsánné Nagy Ágnes, az intézmény igazgatója, Szabó Tünde országgyűlési képviselő, sportért felelős államtitkár és Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is köszöntötte.

Az ünnepségen a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos növendékei kápráztatták el a közönséget. A szalagátvágást követően mindenki bejárhatta az új épületszárnyat, ahol március 28-án, hétfőn kezdődik a tanítás.


Az Isten adta kő lehetőség - Hálaadó istentisztelet Nyírbogdányban

Háromszoros hálaadásra került sor 2022. március 20-án a Nyírbogdányi Református Egyházközségben. Egyházkerületi és kormányzati támogatásoknak köszönhetően a templom és a gyülekezet fenntartásában lévő Sion Idősek Otthona is megújult. Az istentiszteleten nagytiszteletű Angyalosy Zsoltné lelkipásztor 25 éves hűséges szolgálatáért is hálát adott a közösség.

A nyírbogdányi református templom kéksége megtelt: ismerősök köszöntötték egymást, a környék lelkipásztorai találkoztak és a helyi gyülekezeti tagok azon serénykedtek, mindenkinek legyen helye a templomban. A törődés tapintható volt, nem lehetett nem észrevenni: egy hely, ahol szívesen látnak. A befogadó szeretethez a felújításoknak köszönhetően a feltételek is rendelkezésre állnak.

Az igehirdetés szolgálatát dr. Fekete Károly végezte a 118. zsoltár részlete: „Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben.” (Zsolt 118,22-23) és Péter első levelének néhány sora alapján: „Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt „kiválasztott és drága”; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” (1Pt 2,4-5).

Az Ige üzenetén keresztül dr. Fekete Károly felhívta a figyelmet a felújítási projekt folytatására: „nem a hátradőlést, a büszkeséget és a befejezettséget támogatja az Isten Igéje, hanem azt mondja: az elvégzett emberi csupán példázatos kép ahhoz a többhöz, ahhoz a csodához, a kövek üzenetének megértéséhez, ami egy magasabb fokozathoz és többlet látáshoz vezet: lezárul a megújuló energiaforrást megcélzó pályázat, de megnyílik, sőt nyitva marad a megújító energiaforrás igénybe vétele az élő és éltető közösségért. Mert nem csak az épületeinknek kell megújuló energia, hanem nekünk magunknak van szükségünk napról-napra életet megújító energiára. Krisztus élhető és éltető ereje a leghatékonyabb!” Ez az éltető erő tesz mindenkit Isten ügyének követévé, papjává, kiválasztottá a szeretetre. Az Isten szerinti életre csiszolódás azonban nem zökkenőmentes, ugyanakkor reménnyel teljes: „Néha fájdalmas és bonyodalmas ez a formálódás. Mennyi sértődékenységnek, nyersességnek, önzésnek, hiúságnak, félreértésnek kell lecsiszolódni rólunk, hogy mi is élő kövekként épüljünk fel családdá, gyülekezetté, munkatársakká… Az építkezéshez Jézus saját magát kínálja alapul. Az önmaga társaságát adja.” hangzott az igehirdetésben.

Az istentisztelet folytatásában a gyülekezet énekkara szolgált, hittanos gyermekek énekkel, szavalattal fejezték ki hálájuk a megújult a templomért. A gyülekezet közössége, és a gyülekezet fenntartásában lévő intézmény közössége egy új palásttal ajándékozta meg lelkipásztorukat. Köszöntőt mondott Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő és Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese, aki 25 éve a gyülekezetben szolgáló lelkipásztor testvérét az Ige szavával bátorított az emlékezésre és a hálaadásra: „Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr.” (5Móz 8,2)

Az alkalmat követő szeretetvendégségen lehetőségem nyílt az ünneplő lelkipásztornővel beszélgetnem, aki elmondta, nem tud betelni azzal a hálával, amit Isten iránt érez. Nagyon nehéz időszak van mögöttük, de Isten felemelő kegyelme és szeretete van velük. Ebben a szeretetben jó érzés elmerülni: „Az egyházban nem igen szeretjük szeretni magunkat, de az az igazság, hogy ma azt élem meg, hogy szerethetem magam, úgy ahogy engem szeret az Isten.” A lelkipásztornőt, Katicát – ahogyan a gyülekezet fogalmazott mindenki Katicáját arról is kérdeztem, mi az az első szó, gondolat, ami eszébe jut a közösségéről: „Köszönöm. Csak is a köszönöm. Egész reggel Ady Endre verse járt a fejemben, mondogattam magamban: napsugarak zúgása, amit hallok, és számban nevednek jó íze van… Hitvallás ez! Ebben a köszönömben benne van a zavart lelkem is, az örömök és a megtapasztalt elmúlás is. És még ezt is köszönöm.”

 


Katechetikai konferencia 2022

Az elmúlt két év bizonytalansága, amikor nem találkozhattunk személyesen a gyerekekkel, a gyülekezeti alkalmak beszűkülése, az óvatosság és még sok hozadéka a járványnak hatott   hitoktatásunkra is. Én úgy érzem, hogy jobban megbecsüljük a találkozási alkalmakat, mint korábban, amikor talán természetesnek számított az, hogy vannak, hogy a gyerekek a mi egyházunk hittanóráira járnak, hogy eljönnek gyermekistentiszteletre, hittantáborba.

Ezekben a bizonytalan időkben, amikor mi is arra vágyunk, hogy erősödjünk a hitben, még inkább hajt a vágy, hogy átadjuk a ránk bízott gyermekeknek is azt, ami minket gyógyít, erősít, reménnyel tölt meg.  Azonban azt is érezzük, hogy nem olyan könnyű módszert találni ehhez, hiszen náluk nem működik az, ami a templomi istentiszteleteken, amikor a felnőtt gyülekezet beül a templompadba, és csendben, figyelmesen végighallgatja az Igét, a prédikációt.  Azt is tapasztaljuk, hogy nemcsak a korosztályok különbözőek, de az osztályösszetétel is nagyban befolyásolja, hogy milyen módszerrel próbáljuk átadni az örök igazságokat. Mivel érezzük azt, hogy mindig van hová fejlődnünk, ezért időről-időre keressük az új lehetőségeket, amik hozzánk is közel állhatnak, és a gyerekek figyelmét is elnyerhetjük általuk.

A katechetikai szakmai napok évek óta segítenek minket, nyírségi hitoktatókat abban, hogy ne kelljen messze utazni a jó gyakorlatért és olyan módszert ajánljon, amely akár egy találkozási alkalommal is hazavihető, megtanulható, vagy az érdeklődés felkeltével segítsen továbbgondolni, s olyan alkalmazás iránt, ami hozzánk közel áll és elsajátítható valamilyen továbbképzésen.

Ebben az évben sikerült egy olyan előadótól tanulni, aki nem „szakemberként” jött közénk, hanem ugyanolyan gyülekezeti lelkész-hitoktatóként, mint mi. Blanár Gabriella ugyanazokkal a problémákkal küzdve kereste a módszereket a gyerekek megszólítására, bevonásába, mint mi. Tanul, képzéseken vesz részt, sokat olvas a fiatalokat érintő témákról, tele van ötletekkel, tűzzel, lelkesedéssel és próbálja nagyon gyakorlatias módon átadni az evangélium üzenetét. És hála érte Istennek, hogy nem csak a gyülekezetében élő gyerekeknek, hanem a „Papírszínház papnénivel” videokon keresztül bárki hozzájuthat nagyon jó minőségű, fiataloknak is szóló keresztyén tanításhoz.

A szakmai nap kreatív ötlettárként volt meghirdetve, de mi azt gondolom ennél is többet kaptunk. Köszönöm az előadónak a lelkesedését, természetességét és vidám személyiségét, amivel megmutatta, hogy nemcsak a módszer a fontos. Kell a tűz, a jelenlét, a gyermekek ismerete, a természetesség. És persze kaptunk sok-sok ötletet, ami akár azonnal használható. Megismerkedhettünk a papírszínház bibliai módszerével, megtanulhattuk, hogyan lehet lerajzolni bibliai jeleneteket, történeteket kiemelve azzal az üzenetét. Az előadóval együtt rajzolhattuk meg a bibliai karaktereket, megtanultuk rajzban megjeleníteni a szereplők érzelmeit, és végül csoportokban mi magunk is elkészíthettük az általunk választott bibliai történetet. Hálásan köszönjük a lehetőséget!

Benczéné Lövei Zita

 


Konfirmandus találkozó Nyírbátorban

A Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda intézménye immáron nyolcadik alkalommal nyitotta ki kapuit a Nyírségi Református Egyházmegye konfirmandusai előtt. Közel háromszáz fiatal indult útnak, hogy részt vehessen a mára már hagyománnyá vált találkozón. Az évente megtartott alkalom egybegyűjti az egyházmegye hitvallástétel előtt álló fiataljait, hogy közeledjenek egymáshoz mindazok a keresztyén fiatalok, akik távolabb élnek egymástól, mégis „egy cipőben” járnak, többé-kevésbé azonosan gondolkodnak, hitükben és életvitelükben is közel állnak egymáshoz.

A találkozó a Nyírbátori Református Templomban kezdődött, ahol nagytiszteletű dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese köszöntötte az egybegyűlteket. Veres Péter, egyházmegyénk ifjúsági előadója, az igehirdetés során a helyes útkeresésről és megfelelő úton létről szólt. Arról hallhattak a fiatalok, hogyan lehet ifjú keresztyénként a keskeny úton maradni és az Isten által számunkra kijelölt boldog életet élni. Erre Jézustól útmutatást is kapunk: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam." (Ján,14,6) A szívhez szóló gondolatokat közös énektanulás követte. A ”Járom a zarándok útjait” című ének sorai szépen kifejezik mindazt, ami életutunk során a helyes cél felé vezethet.

A találkozó a Báthory Anna Református Iskola és Óvoda tornatermében folytatódott, ahol Sivadóné Cselenyák Dóra igazgatónő üdvözlő szavait követve Kerekes Szabolcs, a Reménység Magjai Alapítvány részéről tartott nagyon szemléletes előadást. A döntéseink súlyáról szólt, melyhez a tékozló fiú példázata adta a kiinduló gondolatot. Tudatosította fiataljainkban, hogy döntéseinknek minden esetben következményei vannak, melyek meghatározzák az életünket. Jó időben átgondolni ezért, hogy mely irányba engedjük haladni vágyainkat, álmainkat, életcéljainkat. A tékozló fiú példázata valójában arról az emberről szól, aki Isten helyett mindenféle más utakat választ. Ezek azonban csak rövid ideig adhatnak számára örömöt. Amikor viszont felismeri azt, hogy rossz úton jár, és változtatni akar, akkor visszatérhet Istenhez. Az Úr örömmel fogadja a megtérő útkeresőket. Aki Jézusnak enged, az hosszú távon a jobb részt választja. A Jézus mellett való döntésünk az örök életünk záloga.

A közös ebéd után egy kis mozgás, játék következett, valamint az előadás folytatása. A programsorozat ideje alatt számos új ifjúsági éneket ismerhettek meg a gyermekek. A jelenlévők megtanulhatták, szívükben is hazavihették a Jézus Krisztust dicsőítő, és keresztyén fiatalokat a hit megvallására buzdító dalokat. A találkozó végén elhangzó zárógondolatok, valamint az imádság után a résztvevő fiatalok feltöltekezve új ismeretekkel és élményekkel gazdagodva indulhattak haza, bízva abban, hogy mielőbb találkozhatnak majd az itt szerzett új barátokkal.


Nyári táborok Egyházmegyénkben III.

Szakoly

Jézus Krisztus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” Mt 10, 14

Már negyedik éve, hogy gyülekezetünkben júliusban bibliai gyermekhetet tartunk. A gyermekek nagy örömére a bibliai tanításon túl, kézműves foglakozások és játékok színesítették az alkalmat. Esténként pedig a műfüves pályán foci meccset tartottunk. Pénteken átbicikliztünk Balkányba, ahol a közös fagylaltozás után, a városi játszótéren és sportpályán töltöttünk egy-két órát. A bibliai tanítás anyagát a Titus Hitéleti Alapítvány készítette, amely a Genezáreti tó partjára kalauzolt bennünket. A szombati Családi Nap után pedig vasárnap a gyermekek beszámoltak a héten tanult aranymondásokról és történetekről, és énekekkel színesítették az istentiszteletet.

Besenyőd

2021. augusztus 11-15. között tartotta a Besenyődi Református Egyházközség a napközis gyermekhetét a gyülekezeti házban és a gyülekezeti háznak az udvarán. Minden nap 09:00-15:00 között. Átlagosan 30-35 fő részvételével.

Istennek adunk hálát, hiszen több felnőtt, fiatal szolgálattevő segítette a gyermekhét lebonyolítását, amely gördülékennyé, rugalmassá tette a gyermekhét alakulását.

A tematika a Titusz Hitéleti Alapítvány idei kiadványára lett felépítve, amely a Genezáreti Tó körüli eseményekre fókuszált.

A gyermekhéten kiemelt hangsúlyt fektettünk az éneklésre. A bibliai történeteket középiskolás fiatalok mutatták be minden esetben. A délutánok során ügyességi vetélkedőkkel, feladatokkal készültünk a fiatalok számára.

Kiemelt szerepe volt a szombati napnak, ugyanis a szombati napon a gyerekheti foglalkozásokat követően,  meghívtuk a gyermekek családtagjait, továbbá a gyülekezet tagjait egy nagy közös családi délutánra. Ahol az összegyűlteket igeolvasással köszöntöttük. A gyermekekkel, fiatalokkal bemutattuk az énekeket, amelyeket tanultunk. Külön tánccal készültünk, amelyet szintén a gyülekezeti tagok, és a családok számára mutattunk be. A délután egy közös vacsorával zárult. Az ünnepi pillanatokban nagyjából 60-70 fő találkozhatott. Különleges, jó beszélgetések, társalgások születtek ezen az estén.

A gyerekhetet pedig a vasárnapi istentisztelet keretein belül zártuk le, ahol a gyermekekkel közösen énekeltünk, illetve ajándékkal köszöntük meg a jelenlétüket.

Áldott napokat tölthettünk együtt. Bízunk benne, hogy a következő esztendőben hasonlóan szép napokat zárhatunk majd. A gyerekek azóta is kérdezgetik tőlünk az iskolában, hogy jövőre mikor lesz majd a gyerekhét.

Kisléta

Ebben az évben is megrendezésre került Kislétán a Vakációs Bibliai Gyermekhét. Istennek hála szép számmal jelentkeztek gyermekek.

A hét programokban gazdag és színes volt. A nap központi része az éneklés, igei tanítások és feldolgozások voltak, aztán versenyek, játékok és kézműveskedés, filmvetítés következett. A záró napon templomtúrára mentünk biciklivel. Úticélul a Nyírbogáti Református Templomot tűztük ki.

A hét témája „Légy örömmondó, békekövet…!” címet kapta. Minden délelőtt megismerkedtünk egy - egy bibliai történettel, melyből megtanulhattuk, hogy milyen fontos küldetésünk van a világban, mit jelent tanítványnak lenni, hogyan lehet elvinni az evangéliumot a társaink szívébe. Megismertük Jézus tanítványainak életét, munkáját. A történeteket különféle módszerekkel dolgoztuk fel, volt dráma játék, bábjáték, filmrendezés, színjátszás. A gyerekek családokban dolgoztak egész héten és a különböző feladatokat is közösen oldották meg. Egész héten pontokat gyűjthettek elméleti és gyakorlati vetélkedőkben. A megtanult történetekből és aranyigékből napi szinten játékos vetélkedő formájában adtak számot a családok. Jó volt látni a feladatok során azt, hogy a „családok” tagjai egymást segítve, mindenki beletéve a maga részét igyekezett helytállni a feladatokban.  A hét végére, valóban úgy működtek a csoportok, mint egy család, szeretet, összefogás, összetartás, egymás segítése volt jellemző rájuk. Megtapasztalhatták, hogy jó egy közösséghez tartozni, hogy a család, a közösség minden tagja értékes, és fontos. Örömmel vettek részt a tábor utáni istentiszteleten, hogy énekeljenek és beszámoljanak a héten szerzett örömeikről, tudásukról, megtapasztalásaikról.

Jó reménységgel vagyok afelől, hogy az elvetett magok nem térnek vissza üresen, és azok a tanítások, lelki élményeket, amelyeket a hét folyamán megtapasztaltak tovább viszik a hétköznapokba. Mindezért Istené legyen a dicsőség.

Nagydobos

Augusztus 3-án nyitotta meg kapuját a nagydobosi református egyházközség szervezésében a 15-ik nyári gyerekhét. Az első négy napban Eszter történetének feldolgozásával foglalkoztunk, az ifjúsági gyülekezet hathatós segítségével, ének tanulás , a történet bemutatása, aztán kiscsoportokban korosztály szerinti elmélyítése, majd első nap kézműveskedés, második nap vizes nap, harmadik nap kutya bemutató, negyedik nap exatlon, szombaton kiránduláson vettek részt a gyermekek, vasárnap közös hálaadás volt a gyermekek szolgálatával, délután családi nap volt , a Napraforgó együttes szolgálatával, ugráló vár, vetélkedő pálya, sport foglalkozások színesítették az alkalmat, majd zárás képen , a tábortűznél hálát adtunk a megtapasztalt áldásokért, énekelve a gyerekekkel együtt a héten tanult énekeket . Istennek hála minden nagyon szépen és lelkileg-testileg feltöltő módon zajlott a jubileumi 15. gyerekhét gyülekezetünkben.

Piricse

A Nyírségi Református Egyházmegye és a helyi lelkes gyülekezeti tagoknak köszönhetően 2021. augusztus 04 és 06. között megrendezésre került egy háromnapos gyerektábor. A résztvevők átlag létszáma a segítőket, közreműködőket is beleszámolva 26 fő. Minden reggel 8.30-kor egy rövid kis zenésáhítattal kezdődött, amelyen új énekeket tanulhattak meg a gyerekek, emellett ismert bibliai történetek kerültek feldolgozásra. Ezután a programok közt szerepelt néhány tanulságos élettörténetet bemutató rövidfilm megtekintése és átbeszélése. A tízórai elfogyasztása után következtek csapatjátékok, valamint szabadtéri játékok, amiket a Templom udvarán az Óvodától kölcsönbe kapott eszközök tettek teljessé. 12.30-kor elfogyasztottuk a Harcsa Miklósné Évike néni által készített finom ebédet. Ennek utána kötetlen beszélgetés és kézműves foglalkozás (gyöngyfűzés, arcfestés, hurkapálcika színezés, bibliai történetek lerajzolása), amelyben nagy segítséget nyújtott számunkra Vajdics Mihályné óvónéni és két lánya Eszter és Nóri. Istennek hála, hogy megrendezhettünk és reméljük, lesz a jövőben is folytatása ezeknek a közösségteremtő, formáló és erősítő alkalmaknak.

Fábiánháza

Idén nyáron, augusztus első hetében nyári biblia-hetet szerveztünk gyülekezetünk ifjai és gyermekei számára. Hét első napján még kevés létszámban gyűltek össze gyermekeink. Az a néhány gyermek és azok szülei vitték a hírt, hogy milyen jó a templomban a gyülekezeti házban, a parókia udvarán együtt lenni, történeteket hallgatni, színezni, játszani, énekelni. A hír hallatára egyre többen csatlakoztak. Fiatal szülők előbb csak kísérték gyermeküket, majd ott maradtak, bekapcsolódtak a tevékenységekbe, éneklésbe a végén segítőkként vettek részt.

A szülők mellett nagyszülők is bekapcsolódtak. Finom süteményeket, szendvicseket és gyümölcsöket hoztak az alkalmakra.

A technikai feltételeket is biztosítottuk. Gyülekezeti házba és templomba wifi elérhetőséget telepíttettünk, így még hatékonyabban tudtunk a gyermekeink javára és Isten dicsőségére szolgálni.

Egyházközségünk életében ezen a héten is Isten gazdagon áldó szeretetét tapasztaltuk meg!

Nagykálló

Gyerekkorunk izgalmas játéka a kincskeresés. Persze a játék izgalmas kincsei akkor a kavicsok, apró magok voltak, amikkel aztán tele raktuk anya táskáját, apa zsebeit. A felnőttek pedig beletörődve vették tudomásul, ebben a korszakban járunk, majd kinőjük és rájövünk mi az igazi kincs.

Az idei Nagykállói Református Gyerektáborban megmutattuk a gyerekeknek Ki az Igazi Kincs: a mindenható, megváltó, szerető Isten.

Augusztus 9 és 13.-a között minden reggel 9-kor zengett a Debreceni utca többek között a „pillangós” daltól, mely énekek Istent dicsérték 45-53 gyerek ajkairól. Minden nap szabad játékkal, játékos énektanulással indult. Ezt követően forgószínpad szerű, korosztály szerinti csoportfoglalkozásokon vettek részt a gyerekek.

Az első helyszínen bibliai történetet dolgoztunk fel, színi előadás és játékos gyakorlatok segítségével.

A második helyszínen a napi történethez kapcsolódó életmódtanácsadó előadás várta a gyerekeket a helyes táplálkozásról, az elsősegélynyújtásról stb.

A harmadik helyszín a játékos témaelmélyítés helyszíne volt, az árnyas fenyvesben az udvaron, vagy éppen a templomkertben kutattak kincs után a gyerekek, homokba rejtett útmutatók, hálópálya átmászás, akadályterep teljesítése által.

Délutánonként különböző, színes programokat szerveztünk. Részt vettünk íjászbemutatón, jártunk állatsimogatóban, ugrálóvárat hoztak nekünk és trambulinunkban is ugrálhattak a gyerekek, habpartyban volt részünk, és kézműves foglalkozásban.

Az igazi Kincs végül helyet talált és nem kellett hozzá anya táskája, sem apa zsebei. Isten kincseivel a kicsi szívek teltek meg és reménység szerint ott is maradnak mindörökre. A hét összefoglaló aranymondása volt: ...ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. - Máté evangéliuma 6,19

Mindezek az alkalmak nem jöhettek volna létre a sok segítő és szívélyes felajánló nélkül, akiknek ezúttal is küldjük köszönetünket.

Levelek

2021. augusztus 25-29. között tartotta a Leveleki Református Missziói Egyházközség a napközis gyermekhetét a Leveleki Tó partján. Minden nap 09:00-15:00 között. Átlagosan 20-24 fő részvételével.

Istennek adunk hálát, hiszen több felnőtt, fiatal szolgálattevő segítette a gyermekhét lebonyolítását, amely gördülékennyé, rugalmassá tette a gyermekhét alakulását.

A tematika a Titusz Hitéleti Alapítvány idei kiadványára lett felépítve, amely a Genezáreti Tó körüli eseményekre fókuszált.

A gyermekhéten kiemelt hangsúlyt fektettünk az éneklésre. A bibliai történeteket középiskolás fiatalok mutatták be minden esetben. A hét során igyekeztünk különböző ügyességi, játékos vetélkedővel színesebbé tenni a napokat.

Kiemelt szerepe volt a szombati napnak, ugyanis a szombati napon a gyerekheti foglalkozásokat követően,  meghívtuk a gyermekek családtagjait, továbbá a gyülekezet tagjait egy nagy közös családi délutánra. Ahol az összegyűlteket igeolvasással köszöntöttük. A gyermekekkel, fiatalokkal bemutattuk az énekeket, amelyeket tanultunk. Külön tánccal készültünk, amelyet szintén a gyülekezeti tagok, és a családok számára mutattunk be. A délután egy közös vacsorával zárult. Meghitt, ünnepi pillanatok voltak ezek. Egyesülve nagyjából 80 fő ünnepelt így közösen.

A gyerekhetet pedig a vasárnapi istentisztelet keretein belül zártuk le, ahol a gyermekekkel közösen énekeltünk, illetve ajándékkal köszöntük meg a jelenlétüket.

Áldott napokat tölthettünk együtt. Bízunk benne, hogy a következő esztendőben hasonlóan szép napokat zárhatunk majd.

Nyírkércs-Nyírjákó

A 2021. esztendőben is Isten iránti hálával számolhatunk be gyermekheteinken történt örömeinkről. Augusztus hónapban először Nyírkércsen majd azt követően Nyírjákón rendeztük meg a bibliai gyermeknapokat, amelyeken számos gyermek vett részt és találkozhatott Isten hozzánk való szeretetével, amely testet öltött játékokban, kézfogásokban, közös énektanulásban, közös finom ebédek elköltésében. Minden napot a templomban indítottunk gitáros énektanulással, közös imádkozással, majd a nap bibliai történetének megbeszélése után, kint folyt a munka és játék a parókiához tartozó udvarokon. Kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, versenyek, foci, kisvonatozás, majd az ebéd következett, délután közös játékkal, énekkel zártuk napjainkat. A gyermekheteink lebonyolításához való segítséget, támogatást ezúton is szeretettel köszönjük meg a Nyírségi Református Egyházmegyének, amely nagyban hozzájárult táboraink sikeréhez.

Rohod

2021. augusztus első hetében a hagyományokhoz híven újra megszervezésre került gyülekezetünkben az 5 Napos Klub.

Mind a résztvevő gyermekek, mind pedig a gyülekezet tagjai nagy örömmel és izgalommal várták ezt a hetet.

A gyülekezetünk lelkésze, a presbitérium és a gyermekhetet szívén viselő gyülekezeti tagok, két alkalommal gyűltek egybe az 5 Napos klub körüli teendők megbeszélésére. Ezeken a megbeszéléseken kijelölésre kerültek a napi felelősök, s hogy milyen előkészületekre van szükség a klub lebonyolításához.

A hét címe: A nagy változás

A lelki tanítást Kertészné Iványi Ágnes, a Vasárnapi Iskolai Szövetség munkatársa tartotta a gyermekek számára. Segítője Fosztó Tímea hitoktató és Nagy Gáborné presbiter volt, akik az aranymondásokat, valamint a missziós történeteket és a lelki énekeket tanították.

A missziós történet Corrie Ten Boom holland órásmesternő élettörténetét ölelte át, bizonyságtételét a gyermekek között végzett munkájáról.

A nagy változás című hét során olyan emberekkel ismerkedtek meg a gyermekek a Bibliából, akiknek az életében Isten Igéje hatására változás következett be. Zákeus, Noé, Mefibóset, vagy az etióp kincstárnok.

A gyermekek az adott napi történethez kapcsolódóan barkácsolhattak, kreatívkodhattak. A hét folyamán a gyermekek is kaptak elvégzendő feladatokat, amelyet többen örömmel teljesítették, s az utolsó napon a jutalmazás sem maradt el. Egy ilyen feladat például az aláírásgyűjtés, mely annyit takar, hogy a hét aranymondásait a falu lakosságának elmondják a gyermekek aláírásért cserébe. Ezzel a feladattal teljesült az, hogy több száz rohodi ember hallhatta ezen a héten Isten Igéjét.

A lelki táplálék mellett a testi táplálék is bőséges volt mindennap. Pizza, hot-dog, hamburger, szendvicsek, sütemények, dinnye, főtt kukorica, jégkrém és üdítők. Mindezeket élvezettel fogyasztották a gyermekek.

Az utolsó napon a gyermekek a héten összegyűjtött pontjaikat ajándékokra válthatták be. Egy gyermek sem ment haza üres kézzel, s reménységünk, hogy üres szívvel sem.

A héten összesen résztvevő gyermekek száma: 72

Felnőtt segítők száma: 20

Hálával tekintünk vissza, s reménységgel, hogy az elvetett Ige magja a maga idejében gyümölcsöt hoz a résztvevő gyermekek és felnőttek életében.

Mindenért Istené a dicsőség!

 


Hálaadás és lelkipásztor beiktatás Nyíribronyban

A Nyíribronyi Református Egyházközség 2021. szeptember 11-én ünnepi istentiszteletet tartott, ahol hálát adtak a műemlék templom külső felújításáért és azért is, hogy 50 év után újra megválasztott és beiktatott lelkipásztora van a közösségnek.

A kettős ünnepi istentiszteleten Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a Lk 12,22-32 alapján hirdette Isten igéjét. Igehirdetésében kihangsúlyozta, hogy Isten mindenhatósága alá tartozunk, Aki gondot visel rólunk, sőt az országát adja nekünk. Több az élet. Ez a többlet az Ő országa, melyhez egy kicsiny nyáj, egy maroknyi gyülekezet is tartozik. Nagyon fontos, hogy a nyíribronyi gyülekezet sem Megváltó nélküli nyáj. Azt kívánta a gyülekezetnek, hogy a már megismert, bizonyított lelkipásztorral közösen bátran keressék az Isten országát.

A beiktatás szolgálatát Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese végezte. Köszöntését a napi újszövetségi részből, a Galatákhoz írt levél első verseiből olvasta, ezt követően bemutatta a lelkipásztor életútját, aki már 2016 augusztus közepe óta szolgál a gyülekezetben, majd ünnepélyesen átadta számára a Bibliát, a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét. A beiktatás után a jelenlévő lelkipásztorok igei köszöntése következett. Ezt követően Vitális István, a Nyíribronyi Református Egyházközség gondnoka és Kiss Gyula köszöntötte a gyülekezet nevében a beiktatott lelkipásztort.

A beiktatott lelkipásztor az Ézs 43,1 és a Zsolt 112,4 alapján hirdette Isten igéjét. Prédikációjában kiemelte, hogy személyes életét és a gyülekezet életét érintően is mindig kapaszkodót jelent(ett) ez a két ige. A következő 50 évre azt kívánta az ünneplő gyülekezetnek, hogy a félelem helyett a hit legyen a meghatározó mindennapjaikban: „Higgyünk és kövessük az Úr Jézus Krisztust, mert egyedül Ő tudja egyben tartani a közösséget.”

Az igehirdetések után a beiktatott lelkipásztort köszöntötte Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Nyeste Ferenc, a Nyírségi Református Egyházmegye gondnoka, Cziva László, Nyíribrony polgármestere és Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő is.

Az ünnepi istentisztelet után szeretetvendégséggel zárult ez a különleges délután.

 


Nyári táborok Egyházmegyénkben II.

Nyírbogát

Az idén, 2021.07.05.-étől ismét megrendezésre került a vakációs gyerekhét, amely során 5 napig élvezhettük Julika néni, és Tiszteletes úr által kitalált tanulságos programokat. Ez a kicsik és nagyok számára egyaránt izgalmas volt.

Az 1. nap arányosan 5 csoportra osztottak, és már indulhattak is a csapatversenyek, valamint a megmarom magam kérdések.

A 2. napon folytattuk a fehér és fekete szívek városának történetét, ezután felmentünk a templom karzati részébe, ahol Tiszteletes úr elmesélte, hogy a régebbi időkben mire használták a karzatot.

A 3.nap befejeztük a történetünket és sokat játszhattunk egymással.

A 4. nap mind az 5 csapat egy bábműsort adott elő a tanultak lényegéről.

Az 5. nap a tábor végén játékos vetélkedővel volt az egész hét összefoglalása, és végül következett az eredményhirdetés. Mindenki élményekkel és ajándékokkal lett gazdagabb.

Mindezekért köszönet és hála Istennek, Julika néninek, Tiszteletes úrnak, és az ifi segítő tagjainak. (Csordás Csenge és Veres Regina hittanosok)

Petneháza

Hálás szívvel osztjuk meg egyházmegyénk közösségével, hogy a Petneházi Református Egyházközségben 2021. július 5-9. között megrendeztük nyári napközis táborunkat, a Vakációs Bibliahetet.

Minden nap 8 órától érkeztek a résztvevők, akikkel 13 óráig voltunk együtt, követve a Titus Hitéleti Alapítvány nyári evangelizációs anyagának tematikáját. „A Genezáreti-tónál történt” – címmel tanulmányoztuk Jézus és a tanítványok életét, amely köré építettük a bibliai történetek, az aranymondások, az énekek tanítását és a szabadidős játékok szervezését négy napon keresztül. Testi épülésünkre is igyekeztünk odafigyelni, ezt szolgálta a közös reggeli és az ebéd. A résztvevők napról napra szorgalmasan érkeztek a Gyülekezeti Házunkba, amelyet 75-80 gyerek és 20-25 szolgálatvégző töltött meg egy héten keresztül. Az eddigi évektől eltérően a pénteki napon kirándulást szerveztünk a vásárosnaményi Movie Planet élményparkba, amelyen 106 fő vett részt nagy lelkesedéssel. A záró alkalmat a vasárnapi istentisztelet keretén belül a Templomban tartottuk meg, ahová a gyerekek segítségével idén is meghívtuk a családtagokat. Közel százötvenen voltunk együtt, hálás szívvel mindazért, amit a Vakációs Bibliahét adott a gyülekezetnek.

Egyedül Istené legyen a dicsőség minden áldásért, amellyel gazdagított bennünket 2021 nyarán is!

Tiszaeszlár

Isten iránti hálával, örömmel rendezhettük meg ebben az évben is a Tiszaeszlári Ökumenikus hittan tábort. A tábor minden nap 7:30 - 16:30-ig tartott, hogy így segítsük a szülőket a munkájuk elvégzésében. 7:30-8:30-ig tartott a gyülekező, ahol a gyerekek együtt játszhattak a parókia udvarán lévő játékokkal. (léghoki, pin-pong, csocsó, labdák, hullahopp karika, petanq, trambulin, játszótér, medence) Ez az idő a szabad játék ideje volt. napközben a foglakozások között is többször beiktattuk a szabad játékot, ebben az időben ismerkedhettek a gyerekek egymással, megszerethették egymást. 9:30-tól tízóraiztak a gyerekek. Ebben nagy segítséget kaptunk gyülekezetünk hölgy tagjaitól, presbitereitől. Ők segítettek elkészíteni a tízóraikat és az uzsonnákat is a hét minden napján. Ők segítettek a kiosztásan is. 9:00 órától áhítat volt minden reggel. Az áhítatok témája a pénz volt. Ebben segített Tóthné Csömöri Andrea Gyűjtsünk kincseket a mennyben című ötlettára. Minden nap énekeltünk evangéliumi énekeket: Pintér Béla: Kincs, Az a szép, Minden oké, Közelebb hozzád, Áldjad lelkem, Válasszatok addig, míg tart a ma, Menjetek be kapuin, Tegyél engem pecsétnek.

A tábor napi programjáról:

1. nap hétfő: A talentumokról tanulhattak a gyerekek. Ehhez a PowerPoint bemutató segítségét használtuk fel. Az igehely Mt.25,14-30. volt. Bevezetőként szerepjátékot játszottunk, majd a példázat magyarázata következett.

2. nap kedd: Az elengedett tartozásról szólt az áhítat. Igehely: Mt. 18,21-35 A gonosz szolga példázata volt.

3. nap szerda: Az elveszett drahma története volt az áhítat témája. Igehely: Lk. 15,8- 10.

4. nap csütörtök: Jutalom nap.  Kirándulás, Tiszavasvári strandra.

5. nap péntek: Az özvegyasszony két fillérje volt a történet az áhítaton. Igehely: Mt. 12,41-44.

Az áhítatok után 10:00 órától az áhítathoz kapcsolódó feladatokat oldottak meg a gyerekek. Kézműves feladtok is voltak ezek között. Persely készítés, zsugorka fóliából címer készítés, tarsoly készítés filc anyagból, a szentháromság jelképének elkészítése mozaikképpel. Ezekben a feladatokokban és a napi feladatokban segítséget nyújtottak gyülekezetünk fiataljai, akik önkéntes munkában segítették a tábor jó működését.

12:00 órától ebéd volt az iskola ebédlőjében.

A délutáni program mindig valami mozgásos feladat volt. Hétfőn az udvari játékok bajnokságát rendeztük meg. Kedden sport napot tartottunk, melyben segített Czaga Tamás tanár úr, gyülekezeti tag, aki a versenyszámokat úgy állította össze, hogy minden példázathoz illeszkedjenek. Szerdán két hatalmas felfújható csúszda érkezett a gyerekek nagy örömére. Pénteken az egész hetet átfogó akadályversenyen vettek részt a gyerekek.

Egészhéten gyűjthettek leptonokat a gyerekek, amit az utolsó nap délutánján lehetett beváltani, ajándékokra. A leptonok kis alátétek voltak. A feladatok megoldásáért, szép éneklésért, a versenyek helyezésért, segítség nyújtásért, kedvességért lehetett kapni.

Jármi

2021. július 6-tól került megrendezésre a nyári gyermek- és ifjúsági tábor Jármiban.

Kicsik és nagyok együtt indultunk, hogy Jézus nyomában járva, sok-sok áldásban részesülhessünk. Számtalan szükség fogalmazódott meg lelkünkben, melyekre választ, és megoldást csak Jézus közelében kaphattunk. Az elhívó Jézus megszabadított minket terheinktől, gondoskodott lelki és testi szükségleteinkről, s úgy érezhettük magunkat, mint 2000 évvel korábban Jézus tanítványai. Jézus isteni hatalma által átminősült a tér és az idő, lélekben közelebb kerültünk Jézushoz, hallhattuk szavát, áldó, és megbocsátó szeretete betöltötte szíveinket, s célt adott életünknek.

Számtalan színes programban volt részünk a hét folyamán, hiszen volt sok közös játék, kézműves foglalkozás, és egy tartalmas kirándulással zártuk a hetet. Gyülekezetünk asszonyainak köszönhetően finom vacsorákban volt részünk.

Nagy hálaadással zártuk a gyermek- és ifjúsági hetet, hálát adtunk a nyitott gyermeki lelkekért, a lelki és testi táplálékért, s hogy a sok külső nehézség ellenére együtt lehettünk, s szegődhettünk újra Jézus nyomába, hogy hitünkben megerősödve indulhassunk tovább.

A szeretetben eltöltött napokért, Istené legyen a dicsőség!

Kállósemjén

2021 júliusában ismét megtarthattuk, immár 11. alkalommal a Vakációs Gyerekhetünket, azaz az óvodásoknak is iskolásoknak szervezett nyári napközis programot. Idén több területen is csúcsot döntöttünk. A legtöbb gyerek, a legtöbb ifjú segítő létszámával és legelégedettebb gyermekarcokkal és a szüleik legőszintébb hálájával is.

A témánk az ószövetségi Illés prófétának néhány története volt. Az „esőcsináló”; a villámot, tüzet kérő imádsága a Kármel - hegyén; a Nábót szőlője isteni igazságszolgáltatásért kiáltó történet, és Illés elragadtatása, vagy inkább hazatérése Isten országába. Már jó néhány éve külön hangzanak el a történetek kicsiknek és iskolásoknak, ez nemcsak a létszámot osztja meg és persze több segítőt igényel, hanem lehetővé teszi, hogy ki-ki a saját nyelvén érthesse meg és fogadhassa be a bibliai történeteket.

Idén is sok, és változatos felajánlás tette még élvezetessé az együttlétünket. A szülők, nagyszülők, gyülekezeti tagok édes, sós, frissen sült, fagyi és gyümölcs formájában fejezték ki szeretetüket és megbecsülésüket. Pénteken Nyírbátorba kirándultunk, ahol megismerkedtünk a több mint 500 éves református templom történetével és érdekességeivel. Majd mindenki örömére a városnéző, sínek híján is közlekedni képes kisvonattal jutottunk el a Lovardáig és „bámultuk” meg a jószágokat és vettük használatba a játszóteret mindenki örömére.

Vasárnap pedig néhány képet villantottunk fel az istentiszteleten a közösen megélt pillanatokból és megosztottunk a gyülekezettel a héten tanult énekből hármat.

Van, amit elkezdtünk, van, amit folytattunk, van, Aki teljességre viszi majd ezt a munkát hitünk szerint!

Nyírtelek

Július utolsó hetében vakációs gyermekhétre vártuk a 6-14 éves korosztályt. Hétfőtől péntekig tartott maga a gyerekhét 32 gyermek részvételével, vasárnap pedig a gyülekezetnek mutattuk meg, hogy mi mindent tanultunk a héten.

A hét témája a barátság volt. Dávid és Jónatán, Jób, Dániel, az irgalmas samaritánus történetén keresztül láthattunk bele, hogy milyenek lehetnek a barátságok. A hét utolsó napján az igaz barátról, Jézus Krisztusról volt szó, aki önmagát adta értünk. A hét témáját Gátiné Lubiczki Tünde hitoktató állította össze.

A bibliai történetek elmélyítését segítették a játékos feladatok. Minden nap aranymondást tanultunk, kézműveskedtünk, játszottunk. Hálásak vagyunk, hogy sok gyülekezeti tag szolgálatot vállalt a tízórai, ebéd, uzsonna elkészítésében.

A hétről készült képek itt tekinthetőek meg: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ReformatusNyirtelek&set=a.3523462227757217

Sóstó

A Nyíregyháza- Sóstói Református Egyházközség ebben az évben ismét megszervezte nyári napközis táborát. A korábbi évekhez hasonlóan igyekeztünk gazdag programkínálatot nyújtani fiataljainknak.

Szokásos módon áhítattal indítottuk a napot, majd a reggelit követően egy rövid filmrészlet adott alapot a közös beszélgetésnek, amibe nagyon szívesen és aktívan kapcsolódtak be a résztvevő fiatalok. A délutánok színesen és változatosan teltek el. Ellátogattunk a Vadasparkba, volt vetélkedő, kézműves foglalkozás, íjászat és igen nagy népszerűségnek örvendő táncház is.

Örülünk, hogy ebben az évben is tartalmasan tölthettük el az időt.

Nyírbátor

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját!” (Jel 2,10)

Istennek hála, idén is közel 100 alsós gyermek számára tudtunk bibliai üzenettel szolgálni a hittantábor keretei között. A tábor szervezése előtt sokat gondolkodtunk azon, hogy vajon mi lenne az a bibliai téma, amely a XXI. század gyermekei számára is értéket tud közvetíteni. Mi az az üzenet a Szentírásból, amit a szívükre kell ma helyeznünk, hogy megtalálják és megállják a helyüket ebben a zűrzavaros világban?

A választásunk Dániel történetére esett, hiszen a fogságba hurcolt Dániel kora éppoly kiszámíthatatlan és kusza volt, mint amennyire a mögöttünk álló esztendő. Sajnos a vírushelyzet miatt az elmúlt tanévben is felváltotta a jelenléti oktatást az online tanulás, ezáltal újra az otthonok bezártsága lett a gyerekek mindennapjainak jellemzője. Egyfajta „fogság” ez is, a számítógépek monitorjaihoz kötött mozgástérrel, számtalan beugró hirdetéssel, kéretlen tartalmakkal tarkított tanulás. A mai világunkra azt mondják multikulturális, színes és elfogadó, melyben a hit mellett szépen megfér a babonaság, a szabados gondolkodás és az ezotéria. Az internetnek köszönhetően gyermekeinket sokkal több kontrollálatlan inger éri, melyekre talán még a felnőttek sincsenek felkészülve.

Amikor a fiatal Dániel megérkezett az ókori Babilonba, valószínűleg sokkolta a nagy multikulturális város, ahol könnyebb lett volna beolvadni, feladni önmagát, hitét, múltját, népét, mint kiállni az Istenben vetett hite mellett. Bizonyos tekintetben akár egy pár év múlva gyermekeink közül is többen hasonló helyzetben találhatják magukat, amikor távolabb kerülnek a szülői háztól, a megszokott biztonságos közösségtől. A történetből adódik a kérdés: honnan tudták Dániel és barátai, hogy mit kell tenni? Mi volt a titkuk, hogy mégis megmenekültek? A hűség! Hűségesek voltak Istenhez, és nem tettek mást, mint hogy megtartották azt, amit Isten az Ő Igéjében kinyilatkoztatott. Hűségesek voltak és megtapasztalhatták életükben Isten hűségét, gondviselését és megtartatását. A hűség kizárólagosságot jelent, és ez az, amit tőlünk is vár az Úr, mégpedig életünk minden területén. Egyedül az Istenhez való hűséges élettel érkezhetünk el a végső célhoz, és nyerhetjük el jutalmunkat!

Idén is hálás a szívem a segítő fiatalokért, akik színjátékkal és bábelőadással is megelevenítették az ószövetségi történeteket. Az élményszerű tanulás mellett a táborozó kis közösségnek számtalan színes programot is biztosítottunk. Jó volt látni a sok vidám gyermekarcot a játékok, vetélkedők, csapatversenyek, kézműves foglalkozások során. Reménykedem abban, hogy Dániel történetének megtanítása által egy olyan iránytűt adhatunk a gyerekek kezébe, ami Isten útján tarthatja őket, és megérthetik, hogy Jézussal a legképtelenebb helyzetekből is győztesen jöhetünk ki, csak legyünk hűségesek Hozzá.

Machlinecz Erika vallástanár

 

A Nyírbátori Gyerektábor egy örök emlék lesz a számukra. Nem csak a tábor sikere miatt, hanem az Istennel való kapcsolatunk megerősödése miatt is! Az egész tábor alatt érezhettük az Úr törődését, az áldott jó időt, a türelmet és az erőt, amit a gyerekekhez kaptunk tőle.
Bár eleinte nem volt meg tökéletesen a közös hang, a napok múlásával egyre jobban egymásra hangolódtunk, így a közös munka is könnyebben ment, nem csak  a csapattagokkal, hanem az ottani segítőkkel is.

A gyerekekkel, és az ottani ifisekkel töltött idő mellet is tudtunk figyelni, és tanulni az Úrtól. Sok új ember megismerésével rengeteg új dolgot tanultunk, mind a hitéletben, mind a hétköznapok problémáinak megoldásában.

Így visszaemlékezve a táborban töltött napokra, nagyon hálásak lehetünk az Úrnak a közösségért, a törődésükért és azért, hogy láthattuk, hogy a munkánk nem volt hiába való! Saját magunk tapasztalhattuk meg a gyerekek lelkesedését a napi tanításért, és a közös éneklésért.

A tábor emléke mellett haza visszük magunkkal a bizonyságot Istenről, hogy Ő törődik velünk, és gondunkat viseli akár a legnagyobb viharban is!

Írta: Demeter Eperke

 

 


 

Újfehértói többgenerációs tábor Mátraházán

Csaknem hetven résztvevővel rendezte meg az újfehértói református gyülekezet többgenerációs táborát. 2021. július 26. és 29. között a Dunamelléki Egyházkerület Konferenciaközpontjában, a Kékestető lábánál négy napon át volt együtt a gyülekezet csoportja.

„Együtt-Közösségben” volt a hét fő gondolata, amely együttlét a családi és a gyülekezeti közösség Isten általi megerősítését tűzte ki célul. A hét vezérigéje az I.Thessz. 5,16-18 volt: „Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.”

Az áhítatokkal keretezett napok lehetőséget biztosítottak a lelki feltöltődés és a közösség megerősítése mellett a testi kikapcsolódásra, túrákra, a környék nevezetességeinek megtekintésére, játékra, tanulásra és sok-sok beszélgetésre. A nap végi kiscsoportos beszélgetések belenyúltak a késő éjszakába is. Felemelő volt megtapasztalni, hogy ugyanabból a gyülekezetből érkező, sőt ugyanabban az utcában lakó, csaknem egymásnak szomszédjaiként élő emberek, életükben nem beszélgettek egymással annyit, mint éppen itt. Valóban átéltük annak igazságát, hogy mit jelent lakva ismerni meg egymást.

Öt évestől hetvenöt évesig, egy családként, egy testvéri közösségként lehettünk „Együtt-Közösségben”, annak az Istennek gyermekeiként, aki Krisztusban mindnyájunkat elhívott, megváltott és tulajdon népévé tett. Áldassék ezért szent neve!

Baracsi István ref. lelkipásztor

 


Hálaadás Kántorjánosiban

Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” Ézsaiás 40,31

Hálát adok Uram, mindenért! Köszönöm, hogy ott lehettem azon az istentiszteleten, amikor sírva rebegtük el az utolsó imát és életveszélyes templomunkat több évre be kellett zárni. 2021. július 25-én még értékesebb volt részt venni az istentiszteleten, amikor is hálát adtunk Istennek a megújult templomunkért. A palástos lelkészek bevonulása – akik szép számmal megtiszteltek bennünket –, emelkedett érzéssel töltötte el a gyülekezetet.

Főtiszteletű dr. Fekete Károly püspök úr hirdette az igét az ünnepen. A tiszteletesasszonyék beszámolójában elhangzott, hogy milyen nehézségek és küzdelmek árán jutottunk el a felújításhoz, és mennyi sok munka valósult meg, amit szemmel láthatóan is tapasztalhat az, aki betér a templomunkba.

Dr. Gaál Sándor esperes úr köszöntésében kiemelte, hogy a megye legrosszabb állapotú templomai közül a legszebb templomai közé került be a kántorjánosi templom. Nem kis büszkeséggel hallgattuk esperes úr ezen szavait.

A köszönetnyilvánítások sora azzal zárult, hogy a Hodászi Református Egyházközség ajándékát átadta a Kántorjánosi Egyházközség számára Suszter Sándor a hodászi gyülekezet gondnoka, amit hálás szívvel fogadtunk.

Ünnepségünk szeretetvendégséggel zárult. Istené legyen a dicsőség mindenért!

 

Szerencsi Károlyné

presbiter

 

Továbbiak, valamint képek az alábbi linken találhatóak:

https://ttre.hu/tartalom/5644/3/keruleti/halaadas-a-felujitott-templomert-kantorjanosiban

 

 


 

Nyári táborok Egyházmegyénkben I.

Ramocsaháza

A tanév végéhez közeledve egyre türelmetlenebbül várják kicsik és nagyok az Ötnapos Klubot. A várakozás idén sem volt hiába: a nyári szünet első hetében újra összegyűltünk, hogy 5 napon keresztül Istenről tanuljunk bibliai történeteken keresztül. Nap mint nap 50-60 gyermek és fiatal kezdte a napját a templomban közös énekléssel és áhítattal. Majd a tízórait és a kinti játékot: trambulinozást, íjászkodást követően visszatértünk a templomba. A napi bibliai részt ezúttal az Apostolok cselekedeteiből hallhattuk, hiszen a felnőttek is Pál apostol történeteivel foglalkoztak akkortájt otthonaikban a Bibliaolvasó Kalauz kijelölt szakaszain keresztül. Így tettünk utazást Pállal Málta szigetén, Lisztrában, Filippiben vagy éppen Rómában. Az útlevelünk lassan be is telt, de az utolsó állomás még hiányzott: meglepetésünkre Ramocsaházához kötődött az utolsó történet. „Tegyetek tanítvánnyá minden népet!”- hangzott egykor Jézus szava, ezt kéri ma tőlünk is. Pál számos ókori városban hirdette Jézus tetteit, megváltó munkáját. Nekünk ugyanez a feladatunk 2021-ben Ramocsaházán, otthonainkban, családunk és barátaink körében. Hisszük, hogy ezzel a küldetéstudattal, boldog reménységgel zárhatták a hetet a gyermekek és valamennyi segítőnk. Hálásak vagyunk, hogy itt voltatok!

Őr

Istennek adunk hálát, hogy megszakítás nélkül 38-ik alkalommal tarthatunk Gyermek- és Ifjúsági Konferenciát az őri Református Egyházközségben.

Az idei évben úgy döntöttünk, hogy rögtön a tanítási szünet végén, így Urunk segítségével június 21-25. között tartottuk meg a gyermek és ifjúsági hetet. A konferenciánk vezérfonala a Titus Hitéleti Alapítvány által kidolgozott Szólj, Uram! – Sámuel élete című nyári gyermekevangélizációs anyag volt. A hét minden napján nagy volt az érdeklődés, ugyanis minden nap több mint 92 gyermek és 15 fiatal vett részt a foglalkozásokon.

A foglalkozások 3 helyszínen (Templom, Gyülekezeti ház, Közösségi ház) és három korcsoportban (óvodások, általános iskola alsó és felső tagozatosok) történtek. Minden reggel fél 9-re gyülekeztek a gyermekek. Az énektanulás után a napi előadás, majd a csoportos beszélgetések következtek. Érdemes volt a gyermekeknek figyelni és kreatívnak lenni, hiszen értékes pontokat lehetett gyűjteni a történetek, aranymondások, központi igazságok megtanulásával, totó helyes kitöltésével, a feldolgozott történetekhez kapcsolódó rajzok készítésével, az énekek megtanulásával stb. Tízórait és finom szörpöt is (vajas kifli, hot-dog, hamburger, pizza, péksütemény, keksz, szörp stb.) biztosítottunk minden nap.

Esténként evangélizációs istentiszteletet tartottunk, melyen Dr. Pótor János, Perhát Levente – őri és Nyíri János gergelyiugornyai lelkipásztorok szolgáltak.

A gyerekek minden délelőtt élményekkel gazdagon, tanulságos történetekkel, vidám énekekkel a szívünkben tértek haza.

A történetek középpontjában az állt, hogy hogyan szólította meg az Úr Sámuelt. Sok imádság volt ott Sámuel élete mögött. Ezért tudta elvállalni a nem könnyű küldetést, maradhatott meg az Isten útján akkor is, amikor közelről látta Hofni és Fineás hitetlen életét. Akkor is, amikor a néppel, vagy éppen az általuk oly nagyon akart királlyal, Saullal kellett szembemennie.

A mai rohanó világban nagyon fontos az, hogy a gyermekekhez eljusson Isten megszólító üzenete. Ebben az öt napban a történeteken keresztül Isten maga szólt hozzánk és a gyermekek közösen mondhatták rá: „Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!” (1. Sámuel 3,9).

Jó volt együtt barkácsolni, játszani, ping-pongozni, csocsózni, biliárdozni.

Szerdán családi délutánt szerveztünk, melynek keretein belül vártuk vissza a gyermekeket szüleikkel, nagyszüleikkel, keresztszüleikkel együtt. A délután folyamán lehetőség nyílt sok játékra, cso-csó-ra, ugráló várra, trambulinra és egy kis sütögetésre is. Az istentisztelet előtt cukorágyú és jégkrém várta a gyerekeket. Végezetül pedig közösen vettünk részt az esti szabadtéri evangélizációs istentiszteleten, ahol Nyíri János gergelyiugornyai lelkipásztor és az Első Lépés zenekar is szolgált.

A záró alkalom június 25-én (péntek) délután volt, amelyre minden csoport kis műsorral készült, így mutatva meg a gyülekezetnek és a szülőknek, hogy mit tanultak a héten. Ekkor került sor a tanulmányi verseny eredményhirdetésére is, ugyanis az alsó és felső tagozatosok között az első 10 helyezett értékes könyvjutalmat kapott és minden gyermek ajándékcsomaggal tért haza. Június 27-én, vasárnap úrvacsorás istentiszteleten adtunk hálát Istennek az áldásokban gazdag hétért. Reméljük emlékezetes napok voltak ezek a gyermekeknek, és Isten tovább folytatja bennük a Szentlélek ereje által munkáját, hogy az ő életüknek az alapja Jézus Krisztus legyen.

Tiszavasvári

Gyülekezetünkben június 21-25 között tartottuk a nyári gyermekfoglalkozásokat. A hét témája: „Az igazi kincs”. A bibliai történeteken keresztül a gyermekek megtanulhatták, a kézműves foglalkozások által pedig elmélyíthették szívükben annak igazságát, hogy Jézus Krisztussal boldog és igazán gazdag lehet az életük. A hangszerrel kísért énekek, a közös játékok, a gyülekezeti tagok által készített ételek és sütemények még élvezetesebbé tették a napjaikat. Nagy izgalommál várták a gyerekek gyülekezeti udvaron ezen a nyáron épített kemence felavatását is. A frissen sült kiflik illata, és finom íze miatt mindenki repetázott a tízóraiból.

A gyermekhét zárásaképpen vasárnap családi napot tartottunk. Közös áhítattal, játékkal kezdtünk a templomban. Majd a gyermekek kézműves foglalkozásra mentek át a gyülekezeti terembe. A felnőttek nagy érdeklődéssel hallgatták Boros Lajos, egykori fogvatartott bizonyságtételét. A „presbiter szakácsunk” már korán reggel hozzálátott a főzéshez, hogy közösen tudjunk ebédelni. Az étkezés után játékok és ugrálóvár várta a gyerekeket és a felnőtteket. Az elmúlt évekhez képest ezen a nyáron vettek részt a legtöbben a gyermekheti alkalmunkon. Legyen ezért is Istené a dicsőség.

Laskod

Hálás szívvel osztjuk meg egyházmegyénk közösségével, hogy a Laskodi Református Egyházközségben 2021. június 28-július 2. között megrendeztük nyári napközis táborunkat, a Vakációs Bibliahetet.

Minden nap 8 órától érkeztek a résztvevők, akikkel 13 óráig voltunk együtt, követve a Titus Hitéleti Alapítvány nyári evangelizációs anyagának tematikáját. „A Genezáreti-tónál történt” – címmel tanulmányoztuk Jézus és a tanítványok életét, amely köré építettük a bibliai történetek, az aranymondások, az énekek tanítását és a szabadidős játékok szervezését négy napon keresztül. Testi épülésünkre is igyekeztünk odafigyelni, ezt szolgálta a közös reggeli és az ebéd. A résztvevők napról napra szorgalmasan érkeztek a Gyülekezeti Házunkba, amelyet 25-30 gyerek és 10-15 szolgálatvégző töltött meg egy héten keresztül. Az eddigi évektől eltérően a pénteki napon kirándulást szerveztünk a vásárosnaményi Movie Planet élményparkba, amelyen 36 fő vett részt nagy lelkesedéssel. A záró alkalmat a vasárnapi istentisztelet keretén belül a Templomban tartottuk meg, ahová a gyerekek segítségével idén is meghívtuk a családtagokat. Közel százan voltunk együtt, hálás szívvel mindazért, amit a Vakációs Bibliahét adott a gyülekezetnek.

Egyedül Istené legyen a dicsőség minden áldásért, amellyel gazdagított bennünket 2021 nyarán is!

Ibrány

Bibliai napközi 1.

2021. júniusában – a tanév végén – hagyományainkhoz híven hagyományos Biblia Napközis Tábort szerveztünk, tartottunk az egészségügyi előírásokat továbbra is szem előtt tartva. Mivel a templom épületén felújítási munkálatokat végeztek, a legkisebbek az iskolánk ún. Kastély épületében voltak, ahol „Állati kalandok Noéval” címen mélyedtek bele a Biblia világába a felnőttek irányításával. A nagyobbak diákok a gimnáziumban „Családok a Bibliában” tematika mentén töltötték napjaikat tanáraikkal, és a segítő gimnazistákkal. Mindkét helyszínen forgószínpadszerűen vettek részt a foglalkozásokon 10-12 fős csoportokban. Hittanos tevékenységeken a történetek megismerése után aranymondást és dalt tanultak, majd interaktív vagy játékos feladatokat oldottak meg. Kézműves foglalkozáson szintén a tematikák mentén ügyeskedtek. Készítettek például bárkát spatulából, festettek állatot ábrázoló gipszfigurát. Nagyobbak készítettek Mózes történeténél kőtáblát gyurmából, vagy kövér- és soványtehén forgatható makettet József álmához kapcsolva.  Játék, mozgásos tevékenység nélkül természetesen nem telt el egy nap sem. Kovács Gábor tanár úrral megtanulták időre a pohárpiramis építését.  Ismerkedős, energizáló játékok mellett a nagy melegben, kisebb medencében, párakapu alatt hűsöltek, vagy jégkrémet fogyasztottak. Délután pedig a finom ebéd elfogyasztását követően az aulában filmnézésre került sor. Az utolsó napon a hangszerek világa varázsolta el a gyerekeket.

A gyermekek és a szülők visszajelzései alapján gazdag programú hetet töltöttünk el együtt.

Vasárnap – a tavalyi esztendőhöz hasonlóan – az elkészült munkákat kiállítottuk templomunkban, így akár a nagyszülők is megtekinthették unokáik munkáját, valamint az istentiszteleten a hét énekeiből verseiből tartottunk egy kis bemutatót.

 

Bibliai napközi 2.

Az Ibrányi Református Iskola legkisebb tanulói 2021. augusztus utolsó hetében a hagyományos Csibehívogató programjain vettek részt a Kastélyban. 40 elsős nebulóval és 3 új tanító nénivel kezdtünk ismerkedni, összeszokni. Ez az alkalom adott lehetőséget a gyerekeknek, hogy megismerkedjenek iskolánk szabályrendszerével, felszerelésével, helységek felosztásával. Minden nap egy-egy bárányokról szóló tanulságos mesét, történetet ismertek meg a Csibehívogató első felében, majd ezekhez kapcsolódó dalokat tanultak, kézműveskedtek és udvari vagy tantermi játékokat tanultak diákjaink. Így a tanévnyitó istentiszteleten egymást ismerősként üdvözölve voltak jelen.

A többi évfolyam hittanosaival pedig a gimnázium épületében a Reformáció – 5 alapigazság 5 bibliai történettel c. kiadvány mentén a reformátori alapelvekkel ismerkedtünk meg, és a megértett igazságok jelentőségét igyekeztünk a gyermekek személyes életébe „ültetni”.

Minden napon 1-1 igazságot járunk körül bibliai történet feldolgozásával, énektanulással, játékos feladatok végrehajtásával, valamint a kézügyességet igénylő tevékenységekkel.

Isten áldása legyen a résztvevőkön és a segítőkön!

Nyírcsászári

A Nyírcsászári Református Missziói Egyházközség idén nyáron is minden higéniai előírást betartva megrendezte gyermektáborát, ahol több mint 30 gyermek vett részt az 5 nap alatt. Hitoktatóink, Lakatos Tamás segédlelkésszel együtt a gyülekezet ifiseive karöltve bonyolították le a tábort.

Az idei tábor témája a Szentírás ószövetségi és újszövetségi szereplőkön keresztül mutatta be Isten csodálatos cselekedeteit. Első nap témája a kitaszított, akit Isten elfogadott, Jefte története; második nap az idegen akit befogadtak, Ruth története; harmadik nap, aki tiszta tudott maradni egy tisztátalan világban, Sámuel története;  negyedik nap, aki megtanult megbocsájtani, Péter apostol.  ötödik nap, akit mások megvetettek, de Isten elfogadott, Máté története.

Minden nap volt a napi témához illeszkedő kézműves foglalkozás, illetve játék és ének. A keddi napon a tábor valamennyi résztvevőjével átutaztunk egy busszal Nyírbátorba, ahol a Continental singers koncertjén vehettünk részt.

Az asztalra mindennap jutott valami finomság is, hiszen gyülekezetünk nőszövetsége sok finom szendviccsel, főtt étellel és süteménnyel kedveskedtek a tábor résztvevőinek, akik az utolsó napon ajándékkal távoztak. A szervezők pedig abban reménykedve zárták a hetet, hogy a gyerekek nem csak élménnyel és ajándékkal, hanem a Szentlélek segítségével igei üzenettel is távoztak!

Tiszanagyfalu

Örömmel számolok be arról, hogy Isten kegyelméből 2021-ben is megtarthattuk Nyári Hittanos Táborunkat a Tiszanagyfalui Református Gyülekezetben. Idén is nagy létszámmal, napi 110-120 fővel voltunk együtt. A járványhelyzet miatti bezártságot követően ebben az évben is nagy örömmel jöttek a gyermekek, és a fiatalok táborozni.

Témánk központi szava az ERŐ volt. Naponta öt csoportban, korosztályonként beszélgettünk a bibliai történetek alapján. Volt szó Gedeon 300 főre csökkentett seregéről, beszéltünk a saját kegyelmi ajándékainkról, átgondoltuk, hogy miben segíthetjük egymást az Istentől kapott erőnkkel, és az Úr Jézus erejéről is sokat tanultunk.

Isten idén is gondoskodott segítőkről, 10-12 felnőtt, és 20-25 fiatal segítette a táborozást, az étkeztetést és a foglalkozásokat. Sokat játszottunk, nevettünk, sokat énekeltünk, és a nagy meleg ellenére is nagyon jól éreztük magunkat. Táborunkról készítettem egy kisfilmet, melyet gyülekezetünk honlapjáról (www.reftiszanagyfalu.hu) el lehet érni. Reméljük, hogy a gyermekek szívében elvetett mag idővel sokszoros termést fog hozni, Mennyei Atyánk dicsőségére!

A tábori kisfilm a következő linken elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=kfhcLLDWlVM&ab_channel=Gerg%C5%91Andr%C3%A1ssy

A tábor összes képe gyülekezeti honlapunkon megtalálható: https://reftiszanagyfalu.hu/kepek/kepek-2021/nyari-hittanos-tabor/

 


 

Beszámoló Egyházmegyei Közgyűlésről

2021. július 2-án tartotta évi rendes közgyűlését a Nyírségi Református Egyházmegye. A Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség, esperesi székhely központja adott helyet és teret ennek a törvény szerint előírt alkalomnak. A közgyűlésen jelen volt dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, aki a nyitó áhítatot tartotta. Az akkori napi ige, az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv 26. fejezetének válogatott versei alapján hirdette az evangéliumot. A fejezet Pál kihallgatását írja le Félix római helytartó és II. Agrippa király előtt. Hangsúlyozta az apostol igehirdetésének helyén való voltát, szükségességét és fontosságát. Pál bizonyságtételének szenvedélyessége ugyan magával ragadja előkelő hallgatóit, de nem éri el a kívánt hatást, az evangéliumot nem fogadják be. Ez a képlet nem ismeretlen a számunkra, hiszen időnként közöny, máskor csupán lelkesedés az, amit az ige hallgatóiban eredményez a mi szolgálatunk. De ettől függetlenül tennünk kell, meg nem szűnő szenvedéllyel azt, ami a mi dolgunk. A megtérés történetének ereje van- hangsúlyozta püspök úr a beszédében, ezért a személyes bizonyságtétel, még ha nem is mindig ér célba, fontos, hogy elhangozzon.

Dr. Gaál Sándor, egyházmegyénk esperese jelentésében beszámolt a 2020-as szűkös esztendőben sajnálatunkra elmaradt nagyobb missziós rendezvényekről (pl. konfirmandus találkozó) és arról, hogy milyen új utakat nyitott meg előttünk ez az addig ismeretlen helyzet. Rámutatott arra, hogy a váratlan kényszer kreativitásra serkentett bennünket, s mindezek mellett és mögött folytak a beruházások, felújítások, építkezett az egyház látható és láthatatlan, de a későbbiekben reménység szerint érzékelhető módon.

A közgyűlésen évek óta hagyomány elismerésben részesíteni az egyházi oktatási és szociális intézmények egy-egy dolgozóját. A pedagógiai és diakóniai díjakra a felterjesztést az intézményvezető avagy az intézményt fenntartó lelkipásztor teszi meg. Idén is sor került erre az egyházmegyei szintű szép gesztusra.

Új egyházmegyei főszámvevő tett fogadalmat a közgyűlés keretén belül a korábbi tisztségviselő lemondásának okán. Molnár Tibor fogja remélhetőleg hosszú időn keresztül és lelkesen betölteni ezt a feladatot, aki a Ramocsaházi Református Egyházközség tagja. Isten áldása kísérje munkáját!

A különböző témákban előadók jelentése tette ki a közgyűlés második felének jelentős részét. Néhány fontos adatot hadd emeljek ki ezekből. Dr. Pótor János diakóniai előadó számolt be arról, hogy 24 gyülekezetnek van az egyházmegyénkben diakóniai intézménye vagy házi segítségnyújtást végző szervezete. Ami azt jelenti, hogy a területünkön lévő 79 egyházközség csaknem egyharmadában működik szervezett, intézményes diakónia, amely felvállalja elsősorban az idős és beteg emberek gondozását, ellátását. Adja Isten, hogy valamennyiben éljek meg és adják tovább az Úr elfogadó és befogadó szeretetét! Bodnár Máté katechetikai beszámolójából derült ki, hogy mintegy 12.000 gyermek részesül hitoktatásban egyházmegyénk területén. Ez körülbelül megegyezik az egyháztagjaink létszámával. Ajándék, felelősség, ígéret és jövő van ebben a számban. Veres Péter ifjúsági előadó pedig örömmel tudatta, hogy a pandémiás helyzet fellelkesítette a fiatalokat a hercegkúti egyházmegyei ifjúsági héten való részvételre. A 2020-as rekordlétszámot pedig a 2021-es jelentkezés már meg is döntötte.

A kórházmisszióban folyó munkáról az új, 2020 augusztusától szolgálatban lévő kórházlelkész, Terjék Judit számolt be arról, hogy milyen akadályai és nyitott ajtói voltak az elmúlt időszakban ennek a fontos tevékenységnek. A jelentések között új volt a cigánymissziói előadó tiszte és személye. Eddig nem szerepelt külön „témaként” a cigánymisszió, amelynek előadói szerepét Dócs Norbert vállalta el, aki gyülekezetében egy Tanoda keretén belül végzi a kisebbség közötti szolgálatot. Legyen plántáló és megtartó ereje az egyház minden missziós tevékenységének!

A teljesség igénye nélkül készült híradásom csupán szemezgetés a közgyűlésen elhangzottakból, de így nyoma van annak, hogy a törvény szerint kötelességünknek eleget tettünk, s ami ajándék, hogy mindez személyes jelenléttel történhetett. SDG!

Sipos Brigitta

 


Kihelyezett lelkésztovábbképzés Egyházmegyénkben

Lelkésztovábbképzés – úrvacsora

2021. június 1-jén volt lehetőség megtartani úrvacsora témában egy kihelyezett lelkésztovábbképzést Nyíregyházán. Mi történik az úrvacsorában - és az úrvacsora után?
A református úrvacsora teológiája és gyakorlata címmel dr. Bölcskei Gusztáv és dr. Fazakas Sándor egyetemi tanárok szolgáltak közöttünk. Jó volt látni, érzékelni a lelkesedésüket, szenvedélyüket a témában, amihez alapos felkészülés, és a hallgatókra irányuló szeretetteljes figyelem is társult.

Amikor ezt a kurzust felvették az adott tanév továbbképzésének programjaként, akkor még kevesen számoltak azzal, hogy az úrvacsora kérdése, és főként gyakorlati megvalósulása mennyire fontos lesz a református egyházon és annak kisebb-nagyobb közösségein belül.

A vírusjárvány okozta krízishelyzet, amely kifejtette hatását az egyházra és gyülekezeteire, olyan kérdéseket vetett fel az úrvacsora terén is, amelyek megválaszolást igényelnek. A felelősségteljes válasz érdekében vissza kell menni az alapokhoz, amelyek a Szentírásban vannak. A képzés kiindulópontja a Krisztus engesztelő áldozatának értelmezése, amely az Isten üdvöt ajándékozó tervének része, célja pedig a bűneset által megromlott ember - Isten kapcsolat helyreállítása. A kezdeményezés tehát felülről jött, mint mindig, az elfogadás, a viszonzás, a felelet azonban az emberé. Az úrvacsora középpontjában Jézus önkéntes áldozata áll, amely szembesít, bűnbánatra indít, bűnbocsánatot hirdet, és az üdvösség ajándékát teszi elérhetővé.

Az úrvacsora gyülekezeti, közösségi alkalom. Együtt vagyunk az ajándékozó Istennel és az ajándékait elvenni kész gyülekezettel. Így tehát kérdés, hogy úrvacsorának minősül-e a karatén helyzetben megismert, online (valóságos, de mégse) térben történt, történő úrvacsora. Ezt jártuk körbe a képzés napján. S ha megelőzőn nem is készülhettünk fel a járványhelyzetben előállt üres templomokra, de utólagosan és nem hiába tisztázhattuk, hogy az úrvacsorának minden részlete, kezdve azzal, hogy Isten hív és vár bennünket, egészen addig, hogy hazamegyünk lelkünkben az Istennel és egymással való megbékélés döntésével ugyanannyira közösségi, mint egyéni valóság.

Nem árt tisztázni a gyülekezeti közösségeinkben és annak különböző rétegeiben, hogy mit is jelent számunkra az úrvacsorával való élés és annak közössége. Egyrészt azért, hogy tudjuk, amit hinni vélünk, másrészt, hogy megfosszuk különböző hamis „hagyományoktól” ezt a sákramentumunkat, harmadsorban pedig azért, hogy ha végre azt tesszük, amit Krisztus parancsol, tegyük úgy, ahogyan Ő parancsolta.

A résztvevők népes tábora nevében mondhatom, hogy javunkra vált a képzés minden átadott tartalmat és kinagyított gondolata. S várjuk az okítás folytatását a következő kurzus alkalmával.

Sipos Brigitta

 


Konfirmáció Kislétán

Három fő esemény van a református vallású ember életében: a keresztelés, a konfirmáció és a házasság. Kereszteléskor a szülők és a keresztszülők tesznek fogadalmat, hogy a megkeresztelt gyermeküket úgy nevelik és neveltetik, hogy konfirmációkor majd ő maga tegyen vallást hitéről és erősítse meg azt a fogadalmat, amit egykoron szülei és keresztszülei tettek.

Egy új életszakasz első napja volt a kislétai Református templomban május 23-án Pünkösd vasárnapján. Gyermekeink - Balogh Brendon, Mikó Tamara, Petrucz Antónia, Reszkető Ruben - bizonyságot tettek tudásokról, hitükről. Konfirmáltak, ami pedig azt is jelentette: átérezték, tudták milyen jó Isten közelében lenni és majd úgy élni.

Gyermeki őszinteséggel és félelemmel készültek és aznap büszkeséggel álltak ott. Mi szülők is felidéztük a saját gyermeki hitvallásunkat. Átéreztük mi zajlik a gyermeki lelkekben. Felidéztük ezt az időszakot. Meséltünk róla gyermekeinknek. Meglepően emlékeztünk minden apró részletre. Kimondatlanul is egyformán éreztük, hogy fontos időszak volt az életünkben.

Úgy éreztük, hogy mi felnőttek is sokat változunk. Szinte mindent racionalizálni akarunk és eltűnik életünkből gyakran a lelkesedés, a kételkedés, a tiszta és a gyermeki bizalommal való Isten felé fordulás. Sokfélék vagyunk, kételkedők, mélyen hívők, bizalmatlanok és bizalmasok. De mi mind megtapasztaljuk Isten közelségének jóságát.

Isten felé hittel vizsgáztak a tanultakból és tettek bizonyságot hitükről konfirmandusaink a presbitérium, a gyülekezet és a családjuk előtt, majd megerősítették Krisztushoz és a református egyházhoz való tartozásukat azzal, hogy pünkösdvasárnap fogadalmat tettek.

Nagyon szépen köszönjük Szerencsi Imréné lelkésznőnek a felkészülést, a segítséget, a bizalmat és a megnyugtató szavakat, amellyel gyermekeink büszkén vállalták a konfirmáció vizsgáját.

Köszönjük szépen Várnagy Rolandnak a köszöntést és az útmutatót.

Kedves Konfirmandusok, Brendon, Tamara, Antónia és Ruben!

Mennyi minden elhangzott a mi hitünk igazságáról! Mi megvalljuk nektek: hitet nem tudunk adni. Azt nektek magatoknak kell megküzdeni és megtartani. Mi egyet tehetünk: biztosítjuk számotokra a hitélet fenntartásának lehetőségét, a gyülekezet közösségét.

Legyetek büszkék református vallásotokra! Legyetek büszkék arra, hogy a Kislétai Református Egyházközség tagjai vagytok! Legyetek büszkék arra, hogy a keresztyén emberek családjához tartoztok!

Meggyőződéssel mondhatjuk a gyülekezet jelenlegi tagjai nevében - azok nevében, aki most együtt vagyunk -, hogy majd ti is megtapasztaljátok, milyen jó együtt lenni, egy közösséghez tartozni! A helyes úton jártok. Kívánjuk, hogy soha ne térjetek le róla. Kívánjuk, soha ne vesszen el belőletek ez az őszinte mosoly, a hit, a szeretet. Kísérje utatokat áldás és békesség és közösségünk óvó, támogató szeretete.

Az egyház a lelketek otthona. Őszintén kívánjuk Nektek, hogy megtaláljátok benne mindig a lelketek táplálékát és a lelketek biztonságát, amelyre most éppolyan szükségetek van, mint életutatok közepén vagy vége felé járva!  Kívánjuk Nektek, hogy szüleitek és nagyszüleitek, minden szerettetek gyönyörködjön bennetek és ne csak emlékként a konfirmáció napján, hanem még nagyon sokáig!  Kívánjuk Nektek, hogy ne feledjétek soha a Szentírás szavait! Végezetül pedig megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a Szeretet.

Isten segítsen és vezessen Bennetek!

A konfirmáción bizonyságot tett gyermekek szüleinek nevében: Bihari Anita szülő

 


Két református óvoda épül Nyíregyházán

Két új óvodaépület alapkövét helyezték el 2021. június 19-én Nyíregyházán, az Örökösföldi Református Templom mellett, illetve a belvárosban, a Kiss Ernő utca és a Deák Ferenc utca találkozásánál. A tervek szerint a belvárosi református óvoda négy, míg az örökösföldi intézmény három csoporttal kezdi majd meg működését.

A kettős ünnepi alkalmon igehirdetéssel szolgált dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Örökösföldön a Lukács 18,16-ból hangzott az ige: "Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt: Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa." A belvárosi alapkőletételen pedig a Zsoltárok 8,3-ból: "Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót." A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke elmondta, hogy nem sok városban valósulhat meg egy délutánon két új intézmény alapkövének elhelyezése.

Az önkormányzat nevében Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselőasszony mondott köszöntő szavakat, melyben elmondta, hogy az alapkőletétel egy mérföldkő, ahol a lezárult előkészületeket, hamarosan az épületek kivitelezése követhet. Elmondta továbbá, hogy köszönettel tartoznak az egyházaknak, hogy a kötelező önkormányzati feladatokból, mint például az óvodáztatás, átvállalnak. Reményét fejezte ki, hogy a leendő új óvodákban olyan értékeket kapnak majd a gyermekek, melyek meghatározzák majd a jövőjüket.

Az ünnepségen jelen voltak továbbá az Országos Óvodafejlesztési Projektiroda képviselői is, illetve Szabó Zoltán, a kivitelező Épadker Kft. vezetője.

A két új óvoda várhatóan 2022 végére készülhet el.

Az alkalmakon készült képek az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

https://refnyiregyhaza.hu/fenykepek/album/AFTVbb0uiuDDybxpnC83cMBZtozSXL3z2ZGvEqewd_6vSyR39Oi5OnV9OZnzuJjBL8GcU1YhJCFz

https://szon.hu/galeria/alapkoletetel-orokosfoldon-fotok-pusztai-sandor

https://szon.hu/galeria/alapkoletetel-a-kiss-erno-utcan-fotok-pusztai-sandor

https://www.facebook.com/tiszantulireformatusegyhazkerulet/photos/pcb.4479898608727678/4479896195394586

https://www.facebook.com/tiszantulireformatusegyhazkerulet/photos/pcb.4481066981944174/4481064611944411/

 


 


A Nyíregyházi Cantemus Kórus hangversenye

A Nyíregyházi Cantemus Kórus legújabb online hangversenyét ajánljuk szíves figyelmükbe, amely 2021. április 2-án 20 órától látható a szinhaztv.com oldalon.

Ha létezik hangokból emelt katedrális Johann Sebastian Bach János-passiója biztosan az. Az emberi szellem teljesítményének olyan égbetörő műemléke ez, mely idők, divatok, ízlések felett világít az örökkévalóság irányába. Jézus szenvedéstörténetén keresztül Bachnak sikerült boltívet húznia Krisztus kora és a ma embere között, így a hallgató a bibliai események megidézése mellett a német protestantizmus barokk hangulatába éppúgy beleélheti magát, mint ahogy rá kell döbbennie saját világának erkölcsi kérdéseire, sőt akár személyes életének morális súlyára. A János-passió érzelmi hullámvasútját végig utazni mindenkinek a bakancslistájához kell, hogy tartozzon. Olyan mű ez, amely nem maradhat ki egyetlen civilizált ember életéből sem.

A https://szinhaztv.com portálon 2021. április 2-án, 20:00 órától látható megrendítő erejű online előadás a Nyíregyházi Cantemus Kórus produkciója. Az online jegy ára 3200 forint.

Közreműködik: Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar, ANIMA MUSICÆ KAMARAZENEKAR,

Continuo: Dinyés Soma

Vezényel: SZABÓ SOMA (Liszt-díjas karnagy)

Az előadás trailer videója itt tekinthető meg:

https://youtu.be/I3e2xLVPi-Y

 


Első istentisztelet az új templomban Rakamazon

Rakamazon Református Templom és szolgálati lakás épült a koronavírus járvány ideje alatt. Az építkezési munkálatok 2020 márciusában kezdődtek. A műszaki átadásra 2021. február végén került sor.

Az első istentiszteletet március 7-én tartottuk újonnan épült Templomunkban. Fontosnak tartottuk, hogy erre a különleges alkalomra egy imanappal készüljünk fel. Reggel 6 órától felváltva imádkoztunk gyülekezetünkért, küldetésünkért, Rakamazért. Az előzetes terveket felülírta a járvány, ezért csak félnapos volt a templomban töltött imaidő. A gyülekezet tagjait arra hívtuk, hogy aki nem tud eljönni, az az otthonában imádkozzon.

Imaházunk mérete nem engedi meg, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben ott istentiszteleteket tartsunk, ezért a Templom felépülése még inkább felértékelődött számunkra.

Fontosnak éreztük, hogy az első istentisztelet előtt valamilyen formában elköszönjünk az Imaháztól, ezért a templomi istentisztelet előtt, 8:30-kor ott gyülekeztünk. Lelkipásztorunk a 84. zsoltárt olvasta fel, majd néhány személyes gondolat után imádkozott. Hálát adott, hogy az Imaház több mint 20 évig volt a gyülekezet lelki otthona. A folytonosság jegyében az úrasztali Bibliánkat átvittük Templomunkba. Induláskor a 462. dicséret 1. versszakát énekeltük: „Csak vezess, Uram végig és fogd kezem…” A Templomnál újra megálltunk, és a 90. zsoltár 1. versszakát énekeltük: „Tebenned bíztunk eleitől fogva…”, majd újra meghallgattuk a 84. zsoltárt. Lelkészünk hangsúlyozta, hogy ugyanúgy lelki otthonként tekintünk Templomunkra is, mint Imaházunkra. Imádság után bementünk, hogy bent folytathassuk Istenünk magasztalását.

Az istentisztelet a járvány miatt rövidebb liturgiával történt meg. Alapigénk a bibliaolvasó kalauz aznapra javasolt újszövetségi szakaszából volt: „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” János 13,34-35

Az istentiszteleten elhangzott J.S. Bach B-dúr partitájából három tétel: Praeludium, Sarabande, és Menuet I-II. Sőrés Ildikó zongoraművész végezte a kántori szolgálatot.

A Presbitérium szeretne egy hálaadó istentiszteletet is tartani, amint a járványügyi helyzet ezt engedi.

Egy ideig újra nem találkozunk személyes jelenléttel történő istentiszteleten, azonban reménységünk van, hogy Istennek terve van gyülekezetünkkel és a járvány alatt épült Templomunkkal.

Az alkalomról készült képek itt találhatóak: https://www.facebook.com/media/set?vanity=Reformatusrakamaz&set=a.2900582066854220

 


Választási közlemény

A Nyírségi Református Egyházmegye Választási Bizottsága 2020. december 1-én megtartott gyűlésén összesítette a kebelbeli gyülekezetektől beérkezett 84 szavazatot.

A szavazatszámlálás után a következő eredményt állapítja meg a szavazatszámok szerint:


Esperesi tisztség: Dr. Gaál Sándor 82 szavazat

Egyházmegyei gondnok tisztség: Nyeste Ferenc 82 szavazat

 

Zsinati lelkészi képviselők: Dr. Gaál Sándor 82 szavazat, Pótor László 80 szavazat

Zsinati világi képviselő: Nyeste Ferenc 82 szavazat

Zsinati lelkészi póttagok: Koós Csaba Levente 82 szavazat, Vass László 80 szavazat

Zsinati világi póttag: Dr. Báthori Gábor 82 szavazat

 

Alulírott Nagy József, mint a Nyírségi Református Egyházmegye Választási Bizottságának elnöke nyilatkozom, hogy a 2020. évi tisztújítás eredményével kapcsolatban jogorvoslati kérelem nem érkezett.


Nyíregyháza, 2020. december 29.

 

Nagy József

Választási Bizottság Elnöke


Nyári táborok Egyházmegyénkben III.

Nyírkércs-Nyírjákó

Isten iránti hálával számolunk be gyermekheteinkről, amelyet a járvány ellenére nagy örömmel és sikerrel tarthattunk meg augusztusban a járványügyi szabályok betartását szem előtt tartva. Ebben az évben különös gondot fordítottunk a táboraink előtti fertőtlenítésre, takarításra.

Először Nyírjákón majd azt követően Nyírkércsen gyülekeztek össze a gyermekek és fiatalok valamint a segítő testvérek népes serege. Naponta mintegy 80-90 fő részvételével a templomokban kezdtük a napot gitáros énektanulással, valamint igei előadásokkal. Azután mindkét helyszínen a parókia udvaron folytatódott az ismeretek játékos tovább gondolása, elmélyítése. Kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, sorverseny, foci, csocsó, kisvonat, a kicsiknek pedig légvár is színesítette a napi programokat. Természetesen minden nap meleg ebéddel üdítőkkel, jégkrémmel is vártuk a tábor résztvevőit, segítőit.

A gyermekheteink lebonyolításához való segítséget, támogatást ezúton is szeretettel köszönjük meg a Nyírségi Református Egyházmegyének, amely nagyban hozzájárult táboraink sikeréhez.

Apagy

Nyári napközis hetünk középpontjában a tiltás, mint Isten szeretetének egyik kifejeződése állt. Táborunk helyszíne az apagyi Kenderáztató-tó Sátortábora volt, ahol 69 gyermek és fiatal figyelt közösen Isten szavára. Reggel 9 és délután 4 óra között 6 felnőtt segítő igyekezett átadni és a gyermekek elé élni Isten ismeretét és szeretetét. Hetünk fő kézműves tevékenységének a bábozást és a bábkészítést választottuk. Pénteken családi délutánra vártuk a szülőket, nagyszülőket, gyülekezeti tagokat. A vasárnapi istentiszteleten együtt énekeltük a tanult énekeket, táncoltunk Pintér Béla dalára, és tettünk bizonyságot Istenről. Hálásak vagyunk a kapott és átélt örömökért, a jó időért, a résztvevők évről évre növekedő számáért.

Napkor

Napkor kicsi református gyülekezetében eddig az alacsony gyermeklétszám miatt nem tartottunk külön nyári gyermekalkalmat, hanem az apagyi gyülekezet által szervezett napközis táborban volt lehetőségük részt venni az érdeklődőknek. Istennek adunk hálát amiért a gyermekek szívét nyitogatja és vágyakozást adott a szívükbe, hiszen a korábbi 3-5 fő résztvevő helyett idén 18 óvodás és iskolás jelentkezett a táborba. Így elérkezettnek láttuk az időt, hogy helyben is megszervezzük a nyári gyermekhetet. Reggel 9 és délután 14 között a Civil Centrum által biztosított helyszínen vártuk a gyermekeket bibliai történetekkel, énekekkel, kézműveséggel, szabadtéri játékokkal. Péntek délután családi vetélkedőt tartottunk, és vasárnap a gyermekek szolgálata lehetett a dísze az istentiszteletnek. Köszönjük Urunknak a kezdetet és tőle kérjük el a folytatást is.

Nyírtura-Sényő

Július 13-17. között tartottunk 5 napos klubbot a sényői és nyírturai gyermekek számára. Helyszín a nyírturai parókai udvara, gyülekezeti terme és temploma volt.

A gyermek tábortémája a „HŰ HA” volt. Napról-napra a kerettörténet segítségével a gyermekek megtanulhatták a nap fő üzenetét, illetve bibliai történeteken keresztül hallhatták azt, hogy Isten mit üzen a számukra. Dániel és barátainak a történetén keresztül sok-sok tanulságot, útmutatást adott számunkra az egész hét folyamán.

Voltak játékos vetélkedők, kreatív pillanatok, amikor a gyermekek egy-egy dolgot készíthettek, amit haza tudtak magukkal vinni. Sokat ékeltünk együtt, aranymondást tanultunk, hallgattuk Isten üzenetét, amivel kereste a szívünket.

Az egész hét örömteli hangulatban telt. A gyermekek nagy lelkesedéssel jöttek minden reggel az adott napra, a nap végére pedig kellő fáradsággal és sok-sok élménnyel mehettek haza. Hálásak vagyunk Istennek, hogy megengedte számunkra ezt az alkalmat, reméljük lesz még hasonlóban részünk az Ő áldásával.

Nyírbátor

A tábor mottója: Életterem-hol Istennel élet terem!

Heti aranymondás: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!”

/Zsolt 90,12/

2020. 06.22 – 06.26

Az idei hittantáborban egy-egy bibliai történet segítségével arról szerettük volna elgondolkodtatni a gyerekeket, hogy milyen is az a tér, ahol élünk, mozgunk. Tavasszal, a karanténhelyzetnek köszönhetően, a gyerek megtapasztalhatták a családi lét egy új formáját. Megismerhették azt, hogyan is működik a család akkor, amikor huzamosabb ideig összezártan telnek a napok, hetek, hónapok. Hogyan is viszonyulunk egymáshoz, amikor nem a megszokott rend szerint történnek az események, amikor egy váratlan helyzettel minden megváltozik. Felismerjük-e azt, hogy addig lényegtelennek, vagy megszokottnak tűnő dolgok mennyire fontosak! Mennyire is vagyunk egymásra és Istenre utalva ebben a világban. Kihez fordulhatunk, amikor kilátástalannak tűnnek az események, amikor nem tudunk dolgokat irányítani, befolyásolni. Amikor félünk, elbizonytalanodunk, magányosnak érezzük magunkat, valóban látjuk-e kik vesznek körül minket? Figyelünk-e egymásra? Látjuk-e jól, hogy kinek milyen szerepe van az életünkben?

Szerettük volna érzékeltetni a család elengedhetetlen szerepét, valamint tudatosítani azt, hogy minden nehézségben fordulhatunk Istenhez. Az Úr gondoskodó szeretetében bízva még a nehézségek is javunkra válnak!

A gyerekekkel fokozatosan haladtunk a témában. Minden nap egy-egy szegmensét dolgoztuk fel a környezetünknek: szülő (nagyszülő) – testvér – barát - tágabb környezetünk – Isten.

A nap első felében énekeket tanultunk, megismertünk egy-egy új bibliai történetet, majd játékos formában feldolgoztuk a tanultakat. Délután kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek, melyek tematikája kapcsolódott az aznap hallott bibliai történethez. Színezhettek, valamint társas, -csapat, -sor vagy kötetlen játékokkal tölthették a szabad idejüket.

Első nap: Ki áll mögöttem?

Bibliai történet: Anna és Sámuel - Sámuel 1,1-28

A téma feldolgozása során fontosnak tartottuk megláttatni a gyerekekkel azt, mennyire fontos és meghatározó a szülői háttér, a család, és ebben a közegben milyen nagy szerepe van a bizalomnak, az imádságnak! Milyen nagy lelki erő van a hitben, hiszen Isten mindenható, imádságot meghallgató! Az adott bibliai történetnek megfelelően az édesanya, Anna hitének láthattuk beteljesülését. Mindamellett rávezettük a gyerekeket arra a felismerésre is, hogy mennyire fontos az adott szó, az ígéretek betartása.

A történetet bábelőadás formájában mutattuk be, melyet nagyon élveztek a gyerekek. A kézműves foglalkozáson fakanál bábok, kéz bábok készültek.

Második nap: Ki áll mellettem?

Bibliai történet: Mária és Márta (Lázár) - Lk 10,38-42

A téma kapcsán célunk volt a gyermekek számára közel hozni és megértetni azt, mit is jelentenek, illetve jelenthetnek a testvérek és a család. A testvéri kapcsolat őszinteségét, annak egymásra való hatását szerettük volna érzékeltetni.

Harmadik nap: Ki áll körülöttem?

Bibliai történet: A béna meggyógyítása- Lk 5,17-26

Ezzel a történettel szerettük volna bemutatni a gyerekeknek, hogy életükben milyen szerepe van a barátoknak. Ki a jó barát, igaz barát, hamis barát. Megláttatni, mennyire fontos az, hogy milyen barátokkal veszik körbe magukat, kikre hallgatnak, kit követnek, mindamellett elgondolkodtatni őket azon is, hogy ők milyen barátok tudnak lenni mások számára. Megbízhatóság, segítőkészség, szeretet, áldozat, gyógyítás, erő - kulcsszavakként szerepeltek a történetben, s a játékos feldolgozásban egyaránt.

Kézműves foglalkozáson gyönyörű barátság karkötők készültek.

Negyedik nap: Ki áll ellenem?

Bibliai történet: A nagy vacsora –Lk 14,16-24

A téma feldolgozása során célunk volt megláttatni a gyerekekkel, hogy a környezetükben lévő dolgoknak, eseményeknek, embereknek milyen szerepük és hatásuk van. Bizony sok minden lehet visszahúzó erő, sőt, néha ellenség is az előre haladásban!  Sok minden van az életben, ami eltéríthet a jó céltól, bár eleinte ártalmatlannak tűnik, idővel mégis ellenséggé nőheti ki magát. Felhívtuk a gyerekek figyelmét az internet veszélyeire, a játékfüggőség hatásaira, a halogatott cselekedetek következményeire.  Hozz döntést a jó dolgok mellett, s kérd Isten bölcs vezetését életedben!

Kézműves foglalkozás: Tányér, váza festés. Ünnepi asztalterítés.

Ötödik nap: Ki áll felettem?

Bibliai történet: A tékozló fiú – Lk 15,11-24

Célunk szerettük volna elérni azt, hogy a gyerekek lássák meg, mit jelent a Mennyei Atyával való kapcsolat. Az Isten szeret, vár, visszafogad, vezet, örök életet ad!

Központi üzenet: Isten téged is hív! Ne késlekedj!

Ez a nap összefoglalása volt az előző napokban megismert bibliai igazságoknak is. A tábor zárásaként minden gyermek egy apró ajándékot választhatott magának. Kisvonatozással egybekötött fagyizással zártuk a tábort.

Gáva

2020. januárjában bátran terveztük be a Missziói Bizottság évkezdő ülésén a hagyományos napközis hittantábort, kitűztük az időpontját, programtervezetet állítottunk össze. A tervek szerint a június 22-26-ai hét ígérkezett a legalkalmasabbnak. Ám a márciusban kezdődő karantén, a vírushelyzet sok kérdést vetett fel bennünk is. Lesz-e tábor, és ha igen, akkor hogyan? Magunk sem hittük hónapokon keresztül, hogy bármi is megvalósulhat a terveink közül, de végül úgy alakult, hogy még csak a megtervezett időponton sem kellett változtatni… Bár mindig nagy örömmel érkeznek a gyerekek erre a hétre, de ez az idén még fokozottabban tapasztalható volt: a nagy bezártság után - Istenünknek hála- egy nagy testi-lelki fellélegzés részesei lehettünk!

Igyekeztünk a járványügyi szabályokat betartani, így nagyon kis létszámú csoportokban foglalkoztunk a ránk bízott gyermekekkel. A mintegy 30 felnőtt és ifis segítő, önkéntes óráikat letöltő középiskolás diákok segítségével, és az időközben kibővült gyülekezeti tér (az új gyülekezeti ház birtokbavétele ekkor történt meg) lehetőségeivel mindez könnyen megoldhatóvá vált. Délelőttönként a Titusz Hitéleti Alapítvány anyaga alapján József történetével foglalkoztunk, délutánonként pedig akadályversenyeztünk, kirándultunk a Smaragd völgyben, Szabolcson kézműveskedtünk. Kedden Pancsinello meséjén keresztül és egy tükör segítségével megértettük, hogy mennyire értékesek vagyunk mi mindannyian, egyen-egyenként Isten számára. A pontgyűjtés nem maradt el az idén sem, így a bazár hatalmas játékállománya az idén is jól kiürült! 28-án vasárnap pedig a közös táborzáró Istentiszteleten vidáman számoltunk be a héten megélt közös élményekről!

Köszönjük a szülők, a segítők, az önkéntesek munkáját, a támogatók nagylelkű felajánlásait a napi háromszori étkezésekhez, a gyermekeknek kiosztott jutalmakhoz, ajándékokhoz. Köszönjük a Fényes étteremnek a szíves fogadtatást, a finom ebédeket és nem utolsósorban a Nyírségi Református Egyházmegye támogatását!

Nyírbogát

2020. Június 15- 19-ig megszervezésre került a vakációs gyermekhét az általános iskolás református gyermekek számára. 25-en vettünk részt a napi programokban. A napot imádsággal kezdtük, majd minden gyerek választhatott maga mellé egy ifis segítőt, akivel a héten együtt csinálhatták meg a közös feladatokat, programokat. Minden napra jutott egy bibliai történet, mint pl. a Noé bárkája és a 10 parancsolat elküldése Mózes által, amikhez különböző játékos feladatok is társultak: különleges gyurmából kőtáblát lehetett készíteni, vagy akár Noé történetéből szivárványt is lehetett rajzolni. A napi imádkozás és feladatok mellett új éneket is tanultunk, majd csütörtökön mindezek mellett versenyekre is sor került, mint rajz-, csocsó-, malom- és dartsverseny. Pénteken a gyermekek a héten gyűjtött pontjaik alapján ajándékokat kaptak, majd közös ebéddel zárult a hét. Szerintem mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy mind a táborozó gyerekek és mi, az ifis segítők, nagyon jól éreztük magunkat, és hálát adunk Istennek, hogy a vírus miatt  kialakult helyzet után megszervezésre és lebonyolításra kerülhetett ez a tábor.

Ramocsaháza

Lesz idén Ötnapos Klub?

Kevés emberrel találkozhattunk májusban, június elején, de ez a kérdés lépten-nyomon elhangzott gyerekek és felnőttek részéről egyaránt. Mert már mindannyian nagyon vártuk a találkozást. Egymással és Istennel. Ugyanis a mi Istenünk nem megy szabadságra, nem vonul karanténba, és semmilyen körülmény nem akadályozza abban, hogy szeresse az Ő gyermekeit. A ramocsaházi gyermekek pedig az Ő gyermekei. Sőt a nagyok, a felnőttek, az idősek is az Ő gyermekei! Mindannyian azok vagyunk, akik szeretjük Őt, és a közelében akarunk lenni.

2020-ban is sok gyermek gondolta úgy, hogy egy hetet szívesen töltene Isten mellett, az Ő szavát hallgatva, Róla énekelve. Így gyűltünk össze júniusban újra öt napon keresztül délelőttönként, hogy Eszter királynő történetén keresztül tanuljunk Isten hatalmáról, kegyelméről. Napról napra követhettük Esztert: hogyan lett kiválasztott, hogyan vállalta a feladatát, hogyan bízott, hogyan járt sikerrel. Kicsi és nagy egyaránt megérezte, megértette: lehet Istenhez fordulni, lehet tőle kérni, mert Ő figyel ránk, az Ő népére.

Énekeltünk a templomban, aranymondást tanultunk a gyülekezeti házban, játszottunk a játszótéren, kézműveskedtünk az udvaron… Sok helyen sok élmény ért minket délután két óráig. A történetek elmondásában, szórakoztató játékokban, vidám éneklésben, sokféle szolgálatban áldozatkész segítők is voltak velünk. Szeretetüket köszönjük, hálásak vagyunk Istennek, hogy köztünk voltak.

Hisszük, hogy ezen a héten nemcsak a nagyok, a felnőttek munkálkodtak, hanem maga Isten is. Így nem csak eltelt az idő, eltelt a nap, eltelt a hét, hanem teltek és töltődtek a lelkek is. Valamennyi lélek, amelyik Istennel találkozott ezekben a napokban. SDG! 

Nyári táborok Egyházmegyénkben II.

Nyírcsászári

A Nyírcsászári Református Missziói Egyházközség idén nyáron is minden higéniai előírást betartva megrendezte gyermektáborát, ahol több mint 40 gyermek vett részt az 5 nap alatt. Hitoktatóink, Lakatos Tamás segédlelkésszel együtt és a frissen konfirmált ifisekké vált fiatalokkal karöltve bonyolították le a tábort.

Az idei tábor témája a Szentírás üdvtörténeti pontjain keresztül mutatta be Istent. Első nap a Teremtő Istennel, második nap a kegyelmes Istennel, harmadik nap a mindenre képes Istennel, negyedik nap az emberré lett Istenről, ötödik nap padig a visszafogadó Istenről tanultunk, és beszéltünk.

Minden nap volt a napi témához illeszkedő kézműves foglalkozás, illetve rengeteg játék és ének, melybe Nyírbátori ifisek is nagy segítséget nyújtottak. Továbbá az utolsó két este csütörtökön és pénteken az új ifiseket vártuk egy-egy csapatépítő játék estre.

Az asztalra mindennap jutott valami finomság is, hiszen gyülekezetünk szintén idén alakult nőszövetsége sok finom szendviccsel, főtt étellel és süteménnyel kedveskedtek a tábor résztvevőinek, akik az utolsó napon ajándékkal távoztak. A szervezők pedig abban reménykedve zárták a hetet, hogy a gyerekek nem csak élménnyel és ajándékkal, hanem a Szentlélek segítségével igei üzenettel is távoztak!

Ibrány

Bibliai napközi 1. – Kalandok Noéval

„Monda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házadnépe a bárkába: mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben.” (1 Mózes 7,1)

2020. júniusában hagyományainkhoz híven szerveztünk, és a járványügyi előírásokat betartva tartottunk nyári napközis hittantábort, „Kalandok Noéval” címmel.

A program összeállításakor figyelembe vettük iskolánk jellegét, és a táborban részt vevő diákok adottságait a Vízözön bibliai történetének élményszerű feldolgozásához, melyről már tanultak hittanórán.

Kiemelt szerepet kapott a gyermekek tevékenysége, így mindenki minden nap sikerélményhez jutott. Tudatosan használtuk ki a református hit-és erkölcstan adta tantárgyi kapcsolatot ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, magyar nyelv és irodalom tantárgyakkal. Biztonságos környezetet teremtettünk a koronavírus miatt, ezért az előírásokat szem előtt tartva a tanulókat forgószínpadszerűen csoportos foglalkozásokba osztottuk.

A résztvevő felnőttekkel egyeztetve osztottuk be a feladatokat, helyszíneket.

Előkészítettük a foglalkozásokhoz szükséges és megfelelő foglalkoztató füzetet, eszközöket.

A csoportok helyszínváltása előtt szünetet tartottunk, levegőztünk, szellőztettünk, alaposan kezet mostunk. A foglakozások végén és a pénteki záró kiránduláson értékeltük munkájukat, magatartásukat. Ők is elmesélték, hogy mi volt a legjobb élményük ebben a tárborban.

Nagyon ügyesen, türelmesen, illedelmesen viselkedtek. A projekt magvalósításában mindenki lelkesen, aktívan részt vett.

Foglakozások:

1. Hittanos tevékenységek.

2. Gyermek- vagy egyházi dalok, énekek tanulása.

3. Kézműves tevékenységek (bárka készítése spatulából, papírból ragasztással, állatfigurák készítése gyurmából, állatfigurás gipszformák festése, kiállítás összeállítása).

4. Játékok mozgással.

A foglakozásokhoz szükséges információforrásokat, info-kommunikációs és hagyományos eszközöket, etikusan, célszerűen, biztonságosan használtuk.

A gyermekek és a szülők visszajelzései alapján élménydús hetet töltöttek el velünk tanulóink.

Vasárnap az elkészült munkánkat kiállítottuk templomunkban, így akár a nagyszülők is megtekinthették unokáik munkáját, valamint az istentiszteleten a hét énekeiből verseiből tartottunk egy kis bemutatót.

Bibliai napközi 2. – Reformációi alapigazságok

2020 augusztusának végén, mintegy ráhangolódva az új tanévre, és egyúttal református közoktatási intézményünk működéséhez segítő felkészítést nyújtottak a reformátori alapelvek felidézésével megtartott 2. bibliai napközink.

A program ideje alatt a TITUSZ Hitéleti Alapítvány Reformáció – 5 alapigazság 5 bibliai történettel segédanyagának felhasználása révén a reformátori alapelvek mélységébe pillantottunk bele, és a megértett igazságok jelentőségét igyekeztünk a gyermekek személyes életébe „ültetni”.

Minden napon 1-1 igazságot járunk körül bibliai történet feldolgozásával, énektanulással, játékos feladatok végrehajtásával, valamint manuális tevékenységekkel.

Isten áldása legyen a résztvevőkön és a segítőkön!

Rohod

Isten kegyelméből az idén is, a Covid 19 vírus okozta nehézségek és korlátozások ellenére, az előírt higiéniai szabályokat betartva, naponta közel 60-70 gyerek vehetett részt a Rohodi Református Egyházközség lelkésze, Magyar Ildikó által szervezett 5 napos klubbon. Hála legyen a csodaszép napsütéses időért, a gyerekek a szabadban tölthették az idő nagy részét. A helyi Szentpétery Zsigmond Általános iskola udvarán voltak a szabadtéri játékok, valamint a gyerekek étkeztetése is itt vált lehetővé. (A parókia udvara építési terület, ezért nem volt alkalmas a klub befogadására.) A bibliai és a missziós történetet a gyerekek és felnőtt segítőik a hűvös templom falai között hallgathatták meg.

A bibliai történetet Kovács Ágnestől (gyülekezet egyik hűséges tagja) hallgathatták a gyerekek.  A missziós történetet a gyerekek a gyülekezetben szolgáló fiatal felnőttektől hallgathatták.

A tízórai és az ebéd a segédkező felnőtt gyülekezeti tagok szorgos munkájának köszönhető, akik örömmel készítették az ízletes ételeket. A gyerekek nagy kedvencei készültek, mint lapcsánka, hamburger, hot-dog és pizza lett rendelve… Isten gazdagon áldja meg a segítő szorgos kezeket. Minden nap volt valami „finomságot” is az ellátásba, mint például: pizza csiga, cseresznyés sütemény, kakaós csiga, csőröge fánk, főtt kukorica, gofri tejszínhabbal, jégkrém…

Ezúton is hála és köszönet a felajánlásokért.

Akiknek kedve volt, a bibliai történethez kapcsolódó barkács ötletek közül is választhattak, és elkészíthették azokat. A gyerekek minden nap kaptak különböző feladatokat, amelyeket másnapra, ha teljesítettek plusz pontot kaptak jutalomba. Minden nap volt aranymondás tanulás, amelyet lehetőségük volt a segítő konfirmandus lányoknak felmondani szintén pontokért.

A fiúk örömmel hódoltak kedvenc sportjuknak, a focinak, aminek űzésére nap, mint nap lehetőségük volt.

A klub utolsó napján, pénteken a hét zárásaként a gyerekek átvették ajándékaikat, amelyeket a héten gyűjtött pontjaik alapján kaptak. Majd persze minden részt vevő gyermek kapott egy kis ajándékot emlékbe. A gyerekek örömmel fogadták ezeket az ajándékokat.

Istennek legyen hála csodálatos szeretetéért és gondviseléséért! SDG!

Jármi

Gazdálkodj okosan Isten dicsőségére!
Isten iránti hálaadással éltük meg 2020 júniusát, amikor újra megpezsdülhetett az élet, s találkozhattunk egymással, a gyerekekkel, az ifjakkal. Imádkozó szívvel kezdtük meg a nyári gyermek- és ifjúsági hét szervezését, melyet a sok-sok bizonytalanság ellenére már nagyon vártunk. A hét központi gondolata a jól ismert társasjáték címéhez kapcsolódott: "Gazdálkodj okosan". Látszólag nem tűnik bibliai témának, pedig Isten már a Biblia első lapjain figyelmeztet minket a bölcs, okos, és gazdaságos életvitelre. Fontos figyelmeztetés ez  a XXI. század embere számára is. Hajlamosak vagyunk a pazarlásra életünk minden területén, hiszen látványosan romboljuk környezetünket, és sajnos nem vigyázunk az Istentől kapott talentumainkra, lelki kincseinkre sem. A tanítások minden napra tartogattak egy-egy figyelmeztetést, megtanulhattuk, hogy hogyan bánjunk Isten csodálatos világával, hogyan használjuk bölcsen az időnket, miképpen szolgálhatjuk Istent az adottságainkkal. Mindnyájunk szívét megtöltötte a találkozás öröme. Jó volt újra együtt lenni, Isten igéje, üzenete fölé hajolni, jó volt újra önfeledten játszani, barkácsolni, estére pedig elfogyasztani a gyülekezet asszonyai által készített finom vacsorát. Köszönjük a hét minden áldását!

Tiszavasvári

Gyülekezetünkben június 16-19 között tartottuk a nyári gyermekfoglalkozásokat. A hét témája: „Építkezz okosan”. A bibliai történeteken keresztül a gyermekek megtanulhatták, a kézműves foglalkozások által pedig elmélyíthették szívükben annak igazságát, hogy nem mindegy hogyan és miből építjük fel a mi életünket. A Krisztusra épített élet lesz boldog és örök. Vetélkedők, játékok színesítette a hetünket.

A járványhelyzet miatt nem vállalkoztunk hétzáró, családi nap tartására, azonban a gyermekek érkezése és távozásakor áldott beszélgetések alakultak ki a szülőkkel. Hálát adunk Istennek, hogy megtarthattuk alkalmunkat, és talán a karanténhelyzet utáni fellélegzés miatt is, de az elmúlt évekhez képest most voltak a legtöbben a résztvevők. Legyen ezért is Istené a dicsőség.

Nagykálló

A Tokióba tervezett nyári játékok új értelmezést nyertek Nagykállóban a gyermekek között. Egyházközségünkben 2020. 08. 12-16 között tartottuk meg Gyermek Napközis Bibliatáborunkat. Figyelembe véve, hogy a világi ötkarikás játékok elmaradtak, mi a táborban pótoltuk be a testvéri versenyélményt. A napok tematikáját a VISZ idei ötlettárából merítettük, amelynek profi összeállítását ezúton is köszönjük.

A napi bibliai történeteket kifejezetten érdeklődve hallgatták a gyerekek és külön siker élmény volt igyekezetük az aranymondások megtanulásában. Az éneklésben is szívesen részt vettek és vasárnap az angyalka shopban izgatottan adták elő a tanultakat, hogy valami kis értékre szert tegyenek a portékák közül.

Hétközben a délelőtt megismert szentírási történetek Mária és Márta, Péter tagadása, a tanítványok a sírhoz futnak... olyan magyarázatokra vezették el a hallgatóságot, hogy az kapcsolható legyen valamilyen sportos feladathoz, játékhoz. Így tartottunk sorversenyt, csúszdáztunk játszóházban, szaladtunk futópályán, ugráltunk trambulinban.

Az étkezéseket az Óbester étteremben költöttük el, ahol csak zengett az asztali áldástól a helyiség, nagy örömünkre. A finom ebédet ezúton is köszönjük az egyházmegyei támogatásban való részesedésnek.

Hálásak vagyunk az egész hét lehetőségéért, hiszen áldásait, még több, mint egy hónappal a tartalmas napok után is érezzük és élvezzük. Gyerekek és felnőttek, családok együtt jönnek, mert a hét Istentől kapott örömei, még mindig vonzzák őket. Maradjon így!

 


 

Református bölcsőde létesülhet Nagykállóban

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül támogatásban részesült a Nagykállói Református Egyházközség. A Református bölcsőde létrehozása Nagykállóban című TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00051 azonosító számú projektnek köszönhetően bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése valósul meg Nagykállóban. A beruházásnak köszönhetően 6 új munkahely létrehozására, 12 új bölcsődei férőhely kialakítására, valamint 1 új bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás bevezetésére nyílik lehetőség.

A projektről további információ a Nagykállói Református Egyházközségtől kérhető.

Az alábbi linken a sajtóközlemény olvasható:

https://drive.google.com/file/d/1apCtq-WWHGnsir3eEVRzII_72RCc-4hl/view?usp=sharing

 


 

Nyári táborok Egyházmegyénkben I.

Nagydobos

14. gyermektáborát szervezte meg ebben az esztendőben gyülekezetünk és egyáltalán örültünk, hogy megszervezhettük, mert voltak az évnek olyan pillanatai amikor még gondolni sem mertünk rá, hogy egyáltalán megtarthatjuk. Éppen ezért kicsit másképpen is szerveztük a hetet, hiszen eddig mindig egész naposak voltak a programok, az idén viszont délután 14.00 órától volt a kezdés és általában 18.30-kor értek véget a programok. A Titusz alapítvány által készített anyag volt a segítőnk, tehát József története, aztán volt kézművesség, íjászat, sportvetélkedők, illetve népi gyermekjátékok egyik délután. Egyik nap egésznapos kiránduláson vettek részt a gyerekek, vasárnap délelőtt hálaadás volt a templomban, délután családi nap került megrendezésre a helyi sportpályán. Minden remekül sikerült és itt mondunk köszönetet is a Nyírségi református Egyházmegye támogatásáért, amely nagyban segítette programunk megvalósulását.

Nyírtelek

Augusztus első hetében vakációs gyermekhétre vártuk a 6-14 éves korosztályt. Hétfőtől péntekig tartott maga a gyerekhét 38 gyermek részvételével, vasárnap pedig a gyülekezetnek mutattuk meg, hogy mi mindent tanultunk a héten.

A hét témáját József adta. Az ő életén keresztül nyerhettünk bepillantást Isten nagy szabadító tervébe. Láthattuk, hogy milyen nagy törések lehetnek családon belül, és hogy ez mennyire fájdalmas tud lenni. Azt is láthattuk, hogy megéri Istenhez hűségesnek maradni, még akkor is, ha ez rövidtávon nagyon sok veszteséggel jár. Rácsodálkozhattunk arra is, hogy az alázat milyen nagy erény. Minden esemény mögött azonban Isten nagy szabadító munkáját vettük észre. Az utolsó napon kitértünk arra is, hogy József után évszázadokkal később jött egy másik herceg, akit szintén eladtak a testvérei, és ő is azért küldetett, hogy sok nép életét megtartsa. József előképe Jézusnak, aki által megmenekülhetünk.

A bibliai történetek elmélyítését segítették a játékos feladatok. Minden nap aranymondást tanultunk, kézműveskedtünk, játszottunk. A napok megszervezésében és megtartásában oroszlánrészt vállalt hitoktatónk, Gátiné Lubiczki Tünde. Hálásak vagyunk, hogy sok gyülekezeti tag szolgálatot vállalt a tízórai, ebéd, uzsonna elkészítésében.

A hétről készült képek itt tekinthetőek meg: https://www.facebook.com/pg/ReformatusNyirtelek/photos/?tab=album&album_id=2589573451146104

Rakamaz

2020. július 14-17. között Vakációs Gyermekhetet tartott gyülekezetünk. A tavaszi karanténos időszak után reménykedve és néma aggodalommal készültünk a találkozásra. Istennek hála tartalmas napokat tölthettünk együtt. A hét bibliai témáját József története adta meg számunkra. József életén keresztül láthattuk Isten megmentő kegyelmét. Láthattuk, hogy a családi törések mennyire fájdalmasak és meghatározóak az életünkben. Arról is beszélgettünk, hogy megéri Istenhez hűséges életet élni, még akkor is, ha ez rövidtávon sok veszteséggel jár. A próbák során nem csak az Istenbe vetett hite erősödött meg Józsefnek, de alázatos is maradt. Az utolsó napon hangsúlyos lett, hogy Istennek van egy nagy terve, amiben sok nép életét akarja megtartani.

A bibliai történetek mellett feladványokat oldottunk meg, minden nap kézműveskedtünk. Aranymondásokkal gazdagítottuk életünket. Hálásak vagyunk egyik presbiter házaspárunknak, akik folyamatosan tízóraival, ebéddel, uzsonnával láttak el minket.

A hét egyik napján ellátogattunk az épülő református templomba is. Nagy élmény volt a gyerekek számára.

A hétről készült képeket itt lehet megtekinteni: https://www.facebook.com/pg/Reformatusrakamaz/photos/?tab=album&album_id=2712368419008920

Nyírmeggyes

Istennek legyen hála 43 gyerek (óvodás+1+ 2 és 3-4-5 o. és 6.–10 o.) vett részt az alkalmakon.

Naponta ( kedd – péntek ) Bibliai történetek hangoztak el Jónás története szerint. Ezután az elhangzottak alapján a totó következet. A nap folyamán több alkalommal is volt közös éneklés. A három kiscsoportban – naponta kétszer - volt lehetőség a beszélgetésre, a kétféle feladatlap átbeszélésére, valamint az aranymondások, imádság és az énekek felmondására. Délelőtt és délután is volt közös játék, de nagy kedvvel használták a gyermekek a trambulint, a csocsót, a külső közösségé teret, a kis faházat és az átalakított górét, valamint a kosárlabdázás adta lehetőséget. Ebéd után minden nap nagyot fociztunk a fiúkkal. Délután volt lehetőség kézműves foglalkozásra is. Naponta köszöntöttük a név és születésnaposokat.

A szülők estéjén csütörtökön Kovács András: Bernát dicsősége c. tanulságos történetét hallgathattuk meg a felnőttek szolgálatával. Aztán az udvaron 70 fővel grilleztünk, szalonnát sütöttünk, légváraztunk, dinnyéztünk, fociztunk, s volt lehetőség arcfestésre is.… és négyszemközti, valamint kiskörökben való meghitt beszélgetésre.

Szombaton, a családi napon Mátészalkán a Nagymajtényi Csikós Tanyára  60-an mentünk el kerékpárokkal és kocsikkal. Együtt voltunk jó hangulatban -  vízibombával, dézsával, focizással, dinnyével, kemencében sült kenyérlángossal, pizzával, házi kenyérrel… felszabadultan, nyugodtan beszélgetve és nagyokat kacagva.

Vasárnap a gyermekek a héten tanult történeteket, aranymondásokat, imádságot, énekeket mondták el az istentiszteleten. Ezután a gyülekezeti házban a bazárban vették át a Bibliahéten összegyűjtött pontok alapján az ajándékot (játék, könyv, csokoládé).

Hálásan köszönjük annak a 22 felnőtt segítőnek, akik odaszánással és hűséggel szolgáltak a hétfői előkészületekben, valamint keddtől szombatig a konyhában ( ebéd főzés, uzsonna….) a takarításban, a gyermekek között a foglalkozásokon, s a kiállítás elkészítésében, és a gyülekezet Facebook oldalára összeállított képes beszámolók elkészítésében. Hálásan köszönjük szépen az elhozott természetbeni adományokat és a pénz felajánlásokat, a kölcsön székeket és játékokat az óvodának, a Nyírségi Egyházmegyének pedig a pályázati támogatást.

Kállósemjén

Megtanultuk ezt a mondatot az idei vakációs gyerekhetünk egyik aranymondásában Kállósemjénben.

Nehéz ez az év. Több szempontból is az. Amit mi emberek eltervezünk jó előre, többnyire nem úgy vagy akkor, vagy egyáltalán nem valósult meg. Nem volt ez másképp a nyárra tervezett vakációs gyerekhéttel sem, amiről tavasszal még azt gondoltuk, elmarad. Viszont az Úr hű hozzánk, és a sok ima, amit többek között ezért is mondtunk, meghallgattatott és július utolsó hetében megrendezésre kerülhetett ez az öt napból álló áldott alkalom.

Természetesen a sok fohász azért is szólt - amikor már biztosan tudtuk, hogy megtarthatjuk ezt a hetet-, hogy szép számmal jöjjenek el a gyerekek nap, mint nap. S ez így is történt!

Átlagosan 25-30 gyermek vett részt, egészen kicsiktől a 12 évesek korosztályáig. Ők és a diákmunka révén hozzánk beosztott református fiatalok segítők voltak jelen, és hallgathatták és tehették magáévá az ószövetségi Dániel könyvéből való történeteket.

Hála az Úrnak, valamint a szolgálatra lelkiismeretesen felkészült óvónőknek, tanítónőknek és lelkésznőnknek azért, hogy a nagyobb és kisebb korosztály külön a saját nyelvén hallgathatta meg a történeteket. A történet elmondása és feldolgozása a korosztálynak megfelelő két csoportban történt.

Én személy szerint a gyermekeim életkorából adódóan az ovis korcsoporttal töltöttem ezt az időt, és óriási boldogság volt látni, hogy milyen figyelemmel kísérték végig az éppen aktuális történet előadását, magyarázatát.  A visszajelzések alapján a nagyobbaknak is élménnyel telítettek voltak ezek az órák.

A napjaink a következőképpen alakultak. Kilenc órától volt a gyülekező, de a gyerekek nagy része már jóval korábban igyekezett birtokba venni a játszóteret. A tízórait követően a templomban hangolódtuk rá a napunk témájára. A mintegy órás foglalkozás keretében tanultunk egy-két új éneket. Aztán két külön csoportban és helyszínen meghallgatták a gyerekek a napi történetet, megtanulták az aranymondást, s irányított beszélgetés keretében átismételték és elmélyítették a tanultakat. A tanulást játék követte. Ezek többnyire kapcsolódtak a történethez, vagy valamely mondanivalójához. Kicsik és nagyok igen szépen, összehangoltan, egymásra figyelve játszottak. Délben a Zöldfa étteremben megterített fehér asztaloknál fogyasztottuk el az ebédet. A délután levezető szabad programmal folytatódott. Amíg a gyerekek játszottak a fiatal segítők figyelme mellett, a felnőttekkel előkészítettük a további foglalkozásokat. A kézműves munka, ami a szabad játék után következett, szintén kapcsolódott a történethez. Készültek zöldség- és gyümölcstálak, tüzes kemencék, Nabukadneccár álmának egy részletét imitáló lufi-labdák.

A napi programot a templomban zártuk. Átismételtük és zongorakísérettel énekeltük a megtanult dalokat. A hét kedvence az Istenéhez Dániel kezdetű gyerekének lett. Nekem különösen megható volt, hogy még azok a picik is, akik olvasni még  nem tudtak, ugyanúgy énekeltek, a szöveget és a dallamot is pontosan mondva, mint a nagyobbak. .

A pénteki napot egy Vadászház udvarán töltöttük, ahol Szerencsi Imre nyírbogáti lelkipásztor íjászbemutatót tartott nekünk és lehetőséget biztosított arra, hogy mindenki kipróbálhassa ezt a sportágat. Az ő lelkesedése sok gyereket ragadott magával.

A vasárnapi istentisztelet keretében két ének elmondásával és néhány fénykép kivetítésével számoltunk be a hét eseményeiről.

Számomra áldásokban és meghatódottságban bőségesen telt ez a hét. Rendkívül hálásak vagyunk az Úrnak, hogy végül megengedte nekünk, hogy ez a hét megrendezésre kerüljön! És köszönet a szülőknek, akik erre a pár napra ránk bízták gyermekeiket! Jobb helyre nem is vihették volna őket, hiszen sosem lehet tudni, hogy az elvetett mag, mikor és hogyan csírázik ki!

Tiszanagyfalu

Örömmel számolok be arról, hogy nyári hittanos táborunkban napi 110-120 fővel voltunk együtt. A járványhelyzet miatti bezártságot követően nagyon nyitottak voltak a gyermekek, és jó volt látni, hogy mennyire vágytak egymás társaságára is.

Idei témánk a „Tékozló fiú” története volt, melyet egész héten öt csoportban, korosztályonként dolgoztunk fel. Külön öröm számomra, hogy munkatársi közösségünk évről évre gyarapszik. Mind az öt csoportban legalább egy, de inkább két felnőtt vállalta a foglalkozás vezetését. Az óvodások csoportjához idén több kismamakörös anyuka is csatlakozott apró gyermekekkel, jó volt látni, hogy lesz utánpótlás is. Nagy segítség volt a gimnazisták jelenléte, akik az étkeztetésből, a kreatív foglalkozás vezetéséből és a játékok koordinálásából is alaposan kivették a részüket.

Ebben az évben településünk főzőkonyhája készítette az ebédet, amely higiéniai biztonságérzetet, és finom ételeket adott számunkra. Az ebéd mellett tízórait és uzsonnát is adtunk a gyermekeknek, ezzel gondoskodva a testi táplálékról is. A hét folyamán sokat énekeltünk, játszottunk, mozogtunk, és idén sem maradhatott el a vízibomba. Istennek adunk hálát a szép időért, lelki élményekért, és a gyermekekért, akiket ránk bízott.


 

Templomszentelés Nyíregyháza-Örökösföldön

A Nyíregyháza-Örökösföldi református templom, közösségi ház és parókia felszentelési ünnepségét 2020. szeptember 13-án délután tartották. Az ünnepi istentiszteleten Igét hirdetett dr. Fekete Károly püspök, a Kormány képviseletében pedig dr. Varga Mihály pénzügyminiszter, miniszterelnök helyettes mondott ünnepi beszédet. A meghívott vendégek a 250 főt befogadó templomtérben és az épület előtti parkolóban felállított sátorban a járványügyi előírások betartásával foglaltak helyet.

„... nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.”  (Zsid 13,14)

Az ünnepséget dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor Salamon templomszentelési imádságának felolvasásával kezdte, majd dr. Fekete Károly a Jakab 4,7-8 igeszakasz alapján szólt a jelenlevőkhöz. A négy felszólításra hívta fel a figyelmet: az első alapján engedelmeskedjetek azért az Istennek, ami azt jelenti, hogy Isten akarata szerint kell élni, nem kényszerből. A második, hogy álljatok ellene az ördögnek, amely igen kemény üzenet, megrontja az Istennel való kapcsolatunkat, határozott szembeszállás, a gonosz legyőzetett ugyan, de még nem tette le a fegyvert. A gonosz a szétdobálót, Isten a harmóniát jelenti. Az evangélium csodaháza a templom, ahol szembe lehet szállni a gonosszal. A templom külseje rendezett, de milyen a mi életünk? A mi testünk a Lélek temploma, a bűnt radikálisan kell leépíteni. A harmadik felszólítás, hogy közeledjetek Istenhez. Kiváltság ez, bármikor közeledhetünk hozzá. Isten kész nagyobb ütemben közeledni felénk. A negyedik üzenet: tisztítsátok meg kezeteket ti bűnösök, szenteljétek meg szíveteket ti kétlelkűek. Rá kell hangolódni az Isten hullámhosszára, a kéz és szív összhangja fontos, csak tiszta szívvel és tiszta kézzel szabad közeledni Istenhez. A kétfelé sántikálás döntésképtelenséget jelent. A zsoltárossal mondjuk mi is: nekem oly jó az Isten közelsége.

Püspök úr azt kívánta, hogy a közbenjáró Isten a Lélek erejével ajándékozza meg a gyülekezetet, vele álljunk ellen a gonosznak. Az örökösföldi templom felszentelt csodaház. Nőjük ki ezt a házat, legyen újabb nyíregyházi gyülekezet. Bejelentette, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlésének nyilvántartásba vétele alapján 2021. január 1-től önálló egyházközség lesz a Nyíregyháza-Örökösföldi Református Egyházközség, amely a Nyírségi Református Egyházmegye 79. gyülekezete.

Az igehirdetés után dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor bejelentette, hogy a gyülekezet közgyűléssé alakul, amelyet Nagy József, a közösségben szolgáló lelkipásztor vezetett. Elsőnek Sápi Tamást, a Nyíregyháza-Városi Egyházközség gondnokát kérte meg, hogy köszöntse a meghívott vendégeket és a gyülekezetet. Sápi Tamás az örökösföldi református közösség történetét röviden mondta el: 2001. november 4-én tartották az első istentisztelet Szabó Zoltán ny. lelkész szolgálatával az örökösföldi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában, ahol 19 éven át folyamatosan volt igehirdetés. Sok áldást kapott itt a közösség, tagjai imádságban hordozták ennek a napnak az eljövetelét, most hálaadás van a szívekben az elmúlt két évtizedért és a mai napért, hogy ez az új templom lelki otthona lehet a gyülekezetnek. Sorban köszöntötte az egyházi vezetőket, lelkészeket, presbitereket, gyülekezeti tagokat, a Kormány képviselőit, Nyíregyháza város vezetőit, a testvér egyházak képviselőit, a templom tervezőt, építőit, az intézmények vezetőit, a támogatókat és az ünnepi készülődésben segítőket.

Ezután a köszöntések következtek, melyeknek végén a felszólalóra Nagy József lelkész igei áldást mondott.

Dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor beszámolójában visszatekintett a múltra. Igenlő válasz a templom építésére, Isten felé hálaadás, küldetése van a templomnak Észak-Kelet Magyarországon, a szerveződő közösségben, az Egyházkerületben, a befogadó emberek részére. Igent mondott a Kormány, a város vezetése, a hívek adományai a templomra. Istennek válasz: embereket vezet hozzá. Nyugdíjas lelkészek kezdték el a szolgálatokat: Kerekes Ferenc (1987-1997) és Szabó Zoltán (2001-2005), majd a Nyíregyháza-Városi Gyülekezet lelkészei havonta két alkalommal a Presbitérium jóváhagyásával, missziói küldetés volt ez. Két évtizeden át folyamatos volt a formálódó közösség életéről a nyilvántartás, statisztikák, feljegyzések. A kezdetben 30-40 fővel induló közösség folyamatosan gyarapodott 70-80 főre, templomépítéshez az anyagyülekezet telket vásárolt, 2017. november 18-án volt a templom alapkövének a lerakása, 2018 tavaszától kezdve minden vasárnap délelőtt van istentisztelet. Isten is igent mondott a templom építésére, a tervezők és kivitelezők munkájára, bátorító szavak ezek. A templom felépítése a Kormány támogatásával (450 millió forint), az anyagyülekezet adományával (33 millió forint), az ország református gyülekezeteinek egy vasárnapi perselypénzével (25 millió forint) és egyéb adományok segítségével történt. Az összes beruházás 700 millió forint volt. Mindezeket sok imádság kísérte. Isten áldása legyen minden adakozón. Isten igent mondott ránk Jézus Krisztusban.

Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere két emléket őriz az új templommal kapcsolatban: az egyik, amikor 2010 adventjén először hallott a templom építésének tervéről, a másik az alapkő letételének napja 2017. november 18., amelyen ő is részt vett. Örül, hogy önálló gyülekezet lesz itt 2021-től, amely nemcsak a hitéletet erősíti, hanem a közösséget is az oktatás, nevelés, összefogás, összetartozás területén. Mindenkinek köszönetet mondott, akik segítették a templom felépítését. Kívánja, hogy töltse be a hozzá fűzött reményeket a hitélet területén.

Dr. Szabó Tünde államtitkár, országgyűlési képviselő örömmel jött Isten házába. Összefogásra erőre, jó szándékra van szükség. Minden időben a templom menedék, ahol jelen van az Úristen, itt erőt kap a lelkünk. Hisszük és reméljük, hogy sok generációnak lesz lelki otthona ez a hely. „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk” – ezzel az igével  fejezte be gondolatait.

Varga Mihály pénzügyminiszter szeretettel köszöntött mindenkit és hangsúlyozta, hogy Isten háza építését jó ha lelki épülés előzi meg. A lelkészek munkája nagyon fontos, hiszen aki prófétál, az a gyülekezet épülését szolgálja. A Kárpát-medencében épülnek és megújulnak a templomok, míg Nyugat-Európában eltűnnek. A hittel mondott imádság itt is meghallgatásra talált. Magyarországon az egyházak természetes szövetségesei a Kormánynak, jelentős szerepet vállalnak a közfeladatokban. Ez a templom is a Kormány segítségével épült fel, de nagy az adakozó kedv a hívek körében is. Európát, ebben a nehéz helyzetben csak a keresztyén hit mentheti meg, mint ahogy a mi hazánk is ennek köszönheti évezredes fennmaradását Lelki segítséget és támogatást ad a keresztyén egyház a társadalomnak ebben a járványos időszakban is. Isten éltesse Magyarországot - fejezte be beszédét a miniszter.

Dr. Gaál Sándor esperes-lelkipásztor köszönetét tolmácsolta mindazok felé, akik sokat fáradoztak a templom felépítésének ügyében, és Nagy Sándor Zoltán debreceni grafikus művész rézmetszetét adta át. A képen középen az új örökösföldi templom látható, amelyet körbevesz a korábban felépült négy nyíregyházi református templom: az orosi, kertvárosi, városi és sóstói.

Nagy József lelkipásztor a felállított sátorba szeretetvendégségre hívott meg minden vendéget és a gyülekezet tagjait.

Dr. Fekete Károly püspök áldás kívánásával ért véget az ünnepség.

 

Horváth Csaba

tb. em-i gondnok

(képek: https://www.facebook.com/media/set?vanity=tiszantulireformatusegyhazkerulet&set=a.367003452304742)

(forrás: https://ttre.hu/tartalom/5367/3/keruleti/templomszenteles-nyiregyhazan)


Hálaadó istentisztelet a Nyírteleki Református Gyülekezetben

2020. szeptember 13-án hálaadó istentiszteletet tartott gyülekezetünk abból az alkalomból, hogy idén lettünk 15 évesek.

Vasárnap délelőtt sátrakban gyűltünk össze, hogy közösen magasztaljuk Istent az elmúlt másfél évtized áldásaiért. Nem csak a járványügyi előírások miatt döntöttünk a szabad tér mellett, hanem azért is, mert kétszer annyian voltunk, mint ahány férőhelyes a templomunk.

Istentiszteletünkön énekeskönyvi és újabb énekeket énekeltünk, fuvola és zongora kíséret mellett. Örömmel fogadtuk Dr. Fekete Károly püspök úr szolgálatát. Alapigénk Zákeus történetéből szólt: „Jézus így felelt neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” (Lukács 19,9-10) Igazi születésnapi történet elevenedett meg előttünk Zákeus életén keresztül, hiszen Jézus elfogadása által újjászületett emberként élhetett tovább. Az igehirdetés közben a templomban gyermekistentiszteletet tartottunk.

A kezdetekre emlékezett vissza Dr. Hadházy Antal alapító lelkészünk. A Nyíregyháza-Kertvárosi Református Egyházközség gondozásából létrejött gyülekezet 2005-ben kezdte meg önállósodását, ekkor vált missziói státuszú gyülekezetté. A visszaemlékezés az ezt megelőző évekről és évtizedekről szólt.

A néhány fős házi istentiszteleti közösség gyülekezetté kezdett formálódni, s ez immár 15 éve tart. Erről az időszakról Szűcs Dénes, a gyülekezet gondnoka beszélt. Az istentiszteletet követően szeretetvendégségre hívtunk mindenkit, ahol kötetlen beszélgetésben lehetett személyes emlékeket felidézni.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy egy közösség tagjaivá akar minket tenni!

Az istentiszteletről készült fényképalbum itt tekinthető meg: https://www.facebook.com/pg/ReformatusNyirtelek/photos/?tab=album&album_id=2687845374652244

Az Európa Rádió lelkészünkkel készített interjúja itt hallgatható meg: https://europaradio.hu/tallozo/15-eves-nyirteleki-reformatus-egyhazkozseg?fbclid=IwAR0ilKYWlqiy2-Qo44kAf4pgk4pe2rTaaXFa3CLHeLCbMnrQr8xemjlU8jM

 

Nyírteleki Református Gyülekezet


 

 

 


 

Egyházmegyei díjazottak

2020. június 20-án a Nyírségi Református Egyházmegye éves rendes közgyűlésén ismételten elismerésben részesültek azok, akiknek szolgálati éveiben és munkájában való lojalitását díjazás formájában is megköszönték. A felterjesztés az Egyházmegyénk területén lévő református pedagógiai és diakónia intézmények részéről történt. Idén az előző évekhez képest a következőképpen alakultak a kategóriák: pedagógiai elismerésben 4, diakóniaiban 1 személy részesült. Ugyanakkor az előző évekhez képest újdonság volt, hogy a 40 éves lelkészi szolgálatot teljesítőknek is megköszönték a 4 évtized munkáját.

Pedagógiai elismerésben részesültek:

Bíró Sándorné, aki 1996-tól 2017 augusztusának végéig intézményvezetőként irányította Kemecse Nagyközség Óvodáját. Akkor 41 év után nyugdíjba volt, de az intézmény dolgozóinak és a gyülekezet lelkipásztorának megkeresésére 2019 szeptemberétől újra munkába lépett. Vezetőként sok ötlettel gazdagította az óvodai tevékenységet. Munkatársaival létrehozta a Csiri-Biri alapítványt, melynek célja a mozgásfejlesztés, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kultúrájának bővítése, kirándulások, tárgyi eszközök beszerzésének segítése, finanszírozása.

 

Keresztesné Csernyi Julianna a Jókai Mór Református Általános Iskola tanító szakos tanára, 4. éve alsó tagozatos igazgatóhelyettes. Hivatástudat, gyermekszeretet, szakmai színvonal, keresztyéni értékrend és pedagógiai elkötelezettség jellemzi a tanításban, és a rábízott pedagógusok segítésében is. Elkötelezett az iskola és a gyülekezet egységének az ügye iránt, hűséggel szolgál keresztyén iskolánk minden dolgában. Keresztyéni igyekezete, gyülekezeti élete, hűsége példa minden jókais pedagógus, szülő és gyermek számára.

 

Habdák Szilvia 23 éve dolgozik pedagógusként. 2012. szeptember 1-től az Újfehértói Református Egyházközség fenntartásában működő Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda székhelyén intézményvezető-helyettesként dolgozik, s ezen belül történelmet is tanít diákjai örömére és megelégedettségére. Nagy felelősséggel végzi munkáját, a nevelőtestületben nagy tiszteletnek örvend szakértelme, rendkívüli közvetlensége, segítőkészsége, példamutató életvitele miatt. A keresztyén értékrendet szem előtt tartva tevékenykedik és éli életét.

 

Fazakas Eszter a 2017/2018-as tanévtől a Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda iskolalelkésze, a hittan munkacsoport vezetője.  Tanulmányait a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen végezte. Munkája példaértékű az egyházi intézmény szellemiségének, értékeinek megőrzésében és továbbvitelében, a jövőkép kialakításában, hogy a tanulók lelkivilága gazdagodjon, hite erősödjön, neveltségi szintje jobb legyen. Pedagógiailag jól felkészült, hittan és egyházi ének órái élvezetesek. Önmagával szemben igényes, az önművelés, módszertani fejlődés iránt elkötelezett.

 

Diakóniai díjazott:

Podlovics Ágnes diplomás ápoló közel 30 éve szánta oda életét a másokon való segítés szolgálatára. Évtizedeken át tettei adnak tanúbizonyságot segítőkészségéről, emberségéről, pozitív személyiségéről, egészségügyi szakmai tudásáról, valamint arról, hogy munkájának alapja a szeretet. 2003-ban szerzett diplomát a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán és kezdett el dolgozni a Nagyhalászi Református Egyházközség Idősek Otthonában, mint vezetőápoló. Munkáját 17 éve kimagasló szakmai tudással, lelkiismeretesen végzi. Egyháza iránti elköteleződése pedig megmutatkozik presbiterként való szolgálatában.


A 40 éves lelkészi szolgálatáért mondott köszönetet az Egyházmegye dr. Pótor János és Fehér János lelkipásztoroknak.

Pótor János exmisszusként kezdte szolgálatát a Debrecen – Nagytemplomi Egyházközségben 1980. szeptember 15-én. Majd 1983. szeptember 1-től 1985. március 14-ig a Nagyecsedi Református Egyházközségben volt segédlelkész. Ezt követően a Nyírtéti Református Egyházközség helyettes lelkésze, később megválasztott lelkipásztora 1988. január 31-ig. Közben 1988-1992 között a Paposi Református Egyházközségben végzett helyettes lelkészi szolgálatot, és 1992 – 2003 közötti időszakban a Magdaléneum Fogyatékosok Ápoló – Gondozó Otthonának intézményi lelkésze. 1988. február 1-jétől jelenleg is az Őri Református Egyházközség lelkipásztora. 2019-ben kapta meg a doktori címet.

Fehér János 1980. december 1-jén kezdte meg lelkipásztori szolgálatát a Vésztői Református Egyházközségben exmisszusként. 1982. május 1-től 1983. szeptember 30-ig a Szabolcsi- és a Balsai Református Egyházközségekben volt exmisszus, majd 1983. október 10-től 1984. szeptember 30-ig ugyanezen egyházközségekben segédlelkészként, 1984. október 1-től 1985. november 5-ig beosztott lelkészként végezte szolgálatait. 1985. november 6-tól jelenleg is az Orosi Református Egyházközség lelkipásztora.


Nyugdíjba vonulása alkalmából köszönte meg az Egyházmegyei Közgyűlés Závodny Máriának a 1993. október 1-jével kezdődött lelkészi szolgálatát. 1993.-tól 1994. szeptember 30-ig a Nyírségi Református Egyházmegyében volt segédlelkész, majd 1994. október 1-től 2009. december 31-ig beosztott lelkészként végezte feladatát. 2001. július 1-jétől, azaz csaknem 20 évet át nyugdíjazásáig (2020. június 30.) kórházlelkészi szolgálatokat látott el. Emellett pedig hosszú időn keresztül a Jókai Mór Református Általános Iskola hitoktatója volt.

Kívánjuk, hogy mindannyian sokáig élvezhessék Isten által megáldott munkájuk gyümölcsét!

 

Sipos Brigitta

lelkipásztor

 

 

(A díjazottakról készült további képek, valamint Közgyűlésről készült képek megtekinthetőek az alábbi linken:

https://drive.google.com/drive/folders/1n41qJeTsZPN75LiobqAE7QD4VQZs55Mz?usp=sharing)


 

 


 

Szerencsi Imréné: A kilincs

„Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt,…” (Filippi 2,5)

Egy nap a fafaragó arra az elhatározásra jutott, hogy készít egy gyönyörű szép kilincset kedvenc szobájának ajtajára. Hónapokon át tervezgette, szeretett volna egy olyan kilincset készíteni, ami minden igényt kielégít és minden szemet gyönyörűséggel tölt el. Szerette volna, hogy mindenki, aki e kilincsre a kezét ráteszi, tökéletes elégedettséget érezzen.

Hónapokon át megfeszített erővel dolgozott, hogy valóra váltsa álmát. Éjjel és nappal faragta, csiszolgatta, próbálgatta, tökéletesítette művét. Beletette szíve minden szeretetét, tudásának legjavát, erejének minden tartalékát. Így készült napról napra a nagy mű. Mikor úgy érezte elkészült, a fafaragó leült az ajtóval szemben és újra szemügyre vette alkotását.  Ahogy nézegette elégedett, hálás mosoly ült ki az arcára. Verejtékcseppes homlokán az öröm barázdái jelentek meg és úgy gondolta, megérte az éjszakázást, a fáradságot. Megérte, a belefektetett munka és lelkesedés. A szeretettel csiszolt és formált kilincs magában hordozta szívét, erejét, tudásának legjavát. Mindent, ami tőle tellett azt mind - mind beletette ebbe a munkába.

Szerette volna megosztani örömét barátaival, ismerőseivel. Ezért úgy határozott rendez számukra egy ünnepséget. Berendezte hát kedvenc szobáját, ahová eddig még soha senki rajta kívül nem lépett be. Feldíszítette, finom ételekkel rakta meg asztalát és várta, hogy megérkezzenek a meghívottak.

A vendégek szépen sorjában csordogáltak az ünnepségre. A fafaragó izgatottan figyelte, ahogyan vendégei kezüket a kilincsre téve megjegyzéseikkel, arcuk rezdüléseivel méltatták, vagy épp kritikát fogalmaztak meg a kilinccsel kapcsolatban. Remélte, hogy bárki, aki kezét a kilincsre teszi, talál a maga számára valami szép és kellemes élményt, amit örömmel oszt meg a másikkal. Csalódottan kellett tapasztalnia, hogy a pozitív megnyilvánulás helyett többnyire a kilincs hiányosságait emelték ki vendégei. Mindig volt kifogás. Valaki számára túl keskeny volt, a másik túl keménynek találta. Valaki túl sötétnek, megint más túl díszesnek…. Ahányan voltak, annyi hiányosságnak adtak hangot.

A faragó nagyon elszomorodott. Úgy érezte, hiába volt a sok áldozat, hiába adta bele minden szeretetét, szaktudását a vendégei nem értékelték mindezt. Nem tudtak egy méltató, kedves, elismerő szót mondani számára. Miközben így kesergett, két dologra kellett rájönnie: az egyik, hogy a vendégsereg kritikája nem neki szól, nem az ő munkáját minősíti, csupán annyiról szól, hogy nincs olyan kilincs, ami mindenkinek egyformán jó lenne, egyformán tetszik, hiszen ahányan vagyunk annyifélék.

Amikor a dolgokkal kapcsolatban csak a negatívumokat tudjuk megfogalmazni és nem látjuk meg benne a jót, az értékelhetőt, akkor ez saját magunk elé tart tükröt és megmutatja, hogy valójában milyen emberek vagyunk, milyen indulat van a szívünkben. Megmutatja, hogy képesek vagyunk-e szeretettel, jóhiszeműen, gyanakvás, előítélet, önteltség rosszindulat és irigység nélkül értékelni a jó és szép dolgokat. Tudunk-e elismeréssel szólni, ha valaki szépet és értékeset alkot. Tudunk-e együtt örülni az örülőkkel, osztozni a másik sikerében, és tehetségében. Be tudjuk-e fogadni szeretettel, ha a másik adni akar, meg akarja osztani kincseit, hogy mi is gazdagabbak legyünk általa, vagy csak elutasítással, gyanakvással, mindent elsöprő kritikus lélekkel tudjuk lesöpörni a jót, az értékeset, a magunk gyengeségei miatt. Mielőtt bármiről véleményt alkotunk, gondoljuk át, miért mondjuk azt, amit mondunk. Valóban ezt gondoljuk, vagy azért mondjuk, mert irigység, féltékenység van a szívünkben. Azért mondunk rosszat, mert saját gyengeségeinket, kisebbrendűség érzésünket vetítjük ki a másikra. Vizsgáljuk meg a szívünket, gondolatainkat és legyünk tisztában önmagunkkal, mielőtt bárhogyan is szavakba öntenénk!

A másik dolog, amit megtanult a fafaragó, hogy van olyan kilincs, ami mindenkinek elégedettségére szolgálhat, ha arra koncentrál és fókuszál az ember, hogy mi a kilincs funkciója. Bármilyen is legyen egy kilincs, díszes, egyszerű, sötét, világos, keményfából faragott, vagy más anyagból való, a funkciója ugyanaz a kilincs a szobába bejutás eszköze.    Az ízlés különböző, a kilincset megfogó emberek sokfélék, de ugyanazt akarják. Ha a vendégség örömeiben részesülni szeretnének, csak a kilincs lenyomásával tehetik meg ezt.

A mai helyzetben sokféle kritika fogalmazódhat meg emberekben, persze mindenki beleköthet bármibe, de ha a legfontosabb célra összpontosítunk, arra, hogy vészhelyzet van és minden, ami történik, értünk történik, még ha nem is mindig tökéletesen, de a kulcsszó az értünk. Ki - ki a maga helyén, a maga posztján ki tettekkel, ki határozatok hozatalával, ki a határozatok komolyan vételével és betartásával, ki imádsággal, lelkesítő beszéddel, ki tapssal, ki munkájával, áldozatvállalásával……, de teszi a dolgát és a célra koncentrál, akkor megláthatjuk a jót, megláthatjuk az értékelhetőt. A sok elkeserítő dolog mellett megtanulhatjuk azt, hogy mit jelent felebarátnak lenni, mit jelent Isten képmásának lenni. Váljunk emberekké, emberségesekké, önzetlen, adni képes felebaráttá, ki - ki azzal szolgáljon, amit Istentől kapott.  Legyen bennünk az az indulat, ami Krisztus Jézusban megvolt!

 


 

Egy orvos Lombardiából:
"Soha a legsötétebb rémálmomban sem gondoltam, hogy valaha látni és megélni fogom ezt, ami három hete történik itt nálunk a kórházban.
Ez a szörnyűség egyre duzzad, és egyre megállíthatatlanabb. Az elején csak páran jöttek, aztán százával... és most nem is orvosok vagyunk, hanem szelektálók...el kell döntsük, hogy ki éljen és ki menjen haza meghalni, pedig ezek az emberek mind becsületesen fizették az adókat Olaszországnak.
Én és kollégáim ateisták voltunk. Ez volt a normális, hisz mi a tudományban hittünk, ezt tanultuk. A tudomány pedig kiiktatja Isten jelenlétét. Mindig kinevettem a szüleimet, mert templomba jártak.
Kilenc napja, hogy egy 75 éves pásztor került be hozzánk, komoly légzési problémákkal. Volt nála egy Biblia és ebből olvasott a haldoklóknak, miközben a kezüket fogta. Mi már pszichikailag és fizikailag is ki voltunk merülve, és el voltunk keseredve, mikor időnk volt, leültünk és hallgattuk.
Most be kell ismerjük; mint emberek elértük határainkat, többet nem tudunk tenni! Naponta egyre többen halnak meg. Ki vagyunk merülve, két társunk meghalt, és a többiek is alig állnak a lábukon.
Rájöttünk, hogy az ember tudása véges, és szükségünk van Istenre! El kezdtünk imádkozni, amikor csak volt pár percünk. Hihetetlen, de megrögzött ateistaként oda jutottunk, hogy Istennél békére leltünk! Őt kérjük segítsen kitartani, hogy ápolni tudjuk a betegeket.
Tegnap meghalt a 75 éves pásztor, és mint soha eddig - (pedig 120 halottunk volt az utolsó három hét alatt) -, mindannyian kikészültünk. Mert az öreg pásztor, amíg velünk volt, sikerült egy olyan békét hozzon, amit már nem is reméltem, hogy megtalálunk.
A pásztor elment az Úrhoz, nemsokára mi is követjük. Hat napja nem voltam otthon, nem tudom, mikor ettem utoljára, és rájöttem, milyen haszontalan voltam itt a földön. Fel szeretném ajánlani a segítségemet másoknak, az utolsó leheletemig. Boldog vagyok, hogy Istenhez tértem, miközben körbevesz az embertársaim szenvedése, halála."
Via Gianni Giardinelli via Julian Urba

 


III. Egyházmegyei Hitoktatói Szakmai Nap

2020. február 8-án került megrendezésre Nyíregyházán a III. Egyházmegyei Hitoktatói Szakmai Nap, melyen egy, az Amerikai Egyesült Államokban kidolgozott és néhány erdélyi magyar gyülekezetben már évek óta használt munkamódszert mutatott be a két előadó, Sógor Gyöngyi hitoktató (Kányád) és Makkai Ildikó pszichológus (Kolozsvár).

A Young Children & Worship program hazánkban még sokak számára teljesen ismeretlen. Egyszerűségével, letisztultságával, a bibliahű történetmondás mellett szimbólumok, bábuk alkalmazásával csodálatosan bevonja a résztvevőt a történetekbe, és ami talán a legfontosabb, érezhetővé válik az Isten jelenléte, szentsége abban az áldott, lélekformáló csendben, elcsendesedésben, amit tudatos felkészítéssel, gyakorlással teremt.

Lehetőségem volt néhány hónappal ezelőtt mélyebben megismerkedni ezzel a módszerrel lelkésztovábbképzésen. Azért jelentkeztem a képzésre, mert gyülekezetünkben elindítottuk az ovis gyermekistentiszteletet és azt éreztem, hogy bár az Imaterem, mint helyszín és a vasárnapi időpont segíti a gyülekezethez kapcsolódást, de a módszer ugyanaz maradt, mint hittanórákon és ez nem adott áhítatos, istentiszteleti jelleget az alkalomnak. Amikor a képzésen átéltük az első történetet, azonnal éreztem, hogy ez az, amit kerestem. Bár a gyakorlatban még nem volt alkalmam kipróbálni, mert meg van adva, hogy az egyházi évben, mikor érdemes elkezdeni a programot, valamint eszközökre és megfelelő helyiségre is szükség van hozzá, de olyan kincsre lelhettem benne, amit nem szabad elengedni.

Ezért is vártam nagy reménységgel és lelkesedéssel ezt a szakmai napot, hogy vajon felkelti-e a lelkésztársak, hitoktatók érdeklődését a módszer? Egy napba besűrítve sikerül-e rálelni arra az ajándékra, amit a program kínál? Sikerül-e megérezni azt, amit már a nyitó áhítat is bevezetett, hogy érdemes új módszerekkel mélyre evezni és csodákban, istenélményekben lehet részünk?

Sógor Gyöngyi, az első előadó, a szent hely fontosságára hívta fel a figyelmet. Saját élményeinket hívta elő, valamint rávilágított arra, hogy milyen fontos ez a gyermek számára is, hogy legyen legalább egy ilyen hely, ahol elcsendesedhet, ahol Istenhez a legközelebb érezheti magát, ahol minden és mindenki háttérbe szorul és eszközzé válik, hogy előkészítse ezt a találkozást.

Makkai Ildikó az óvodások életkori sajátosságairól beszélt.  Kiemelte, hogy a módszer elsősorban nekik készült és a gyermek szabadságára, ismereteire, fantáziájára, tapasztalataira épít, arra, ahogyan a világot próbálja megismerni, felfedezni, és nem kész válaszokat ad. Az Ige szólal meg arctalan bábuk, néha rajzok és szimbólumok bevonásával, és megengedett, hogy a saját korának, fejlődési ütemének megfelelően alakuljon az istenképe. A történetmondás utáni feldolgozást is teljesen rá bízza a kisgyermekre, nem kap pl. kész színezőket, hanem ő választhat, hogy rajzban, gyurmában, a történet újra játszásában dolgozza-e fel azt, amit a történet elindított benne.

A gyakorlatban két történetet élhettünk át. A jó pásztor példázatát, és azt, hogy mit jelent Jézus világosságából részesedni.

A szakmai nap végén csoportokba osztva megbeszélhettük, milyen hatással volt ránk a hallott, látott és átélt igei üzenet. Elmondhattuk érzéseinket, félelmeinket, kérdéseinket a módszerrel kapcsolatban.

Sokan voltak a szakmai napon olyan hitoktatók, akik csak iskolai és óvodai keretek között tanítanak, ahol ez a módszer nehezen valósítható meg.  Ők és azok, akik nagyobb korosztályokat tanítanak talán kevésbé érezhették át a jelentőségét.

A program valóban, az óvodás és kisiskolás korú gyerekekre fókuszál, valamint minden apró részletében istentiszteleti alkalomra dolgozták ki, hiszen liturgikus elemeket tartalmaz, rendet, áhítatot és fegyelmet sugall.  Nehezen megbontható és a gyakorlatban csak megfelelő keretek között éri el a célját.

Akinek mégis van lehetősége megtanulni és alkalmazni, azoknál hiszem, hogy nagy áldássá válhat a gyermekek között végzett gyülekezeti munkában. És ahogy az előadó is megfogalmazta, gyülekezeteink aktív tagjaivá nem azok a gyermekek fognak válni, akiket a hitoktatás által érünk el, különösen világi iskolákban, hanem azok, akik gyermekként megtapasztalják mit jelent az Istennel istentiszteleten találkozni.

A szakmai napon készült képek az alábbi linken találhatóak: https://drive.google.comd/rive/folders/1sEdOPGDsAS6qzKythZb2Phy4aFBow3hy?usp=sharing

 

Benczéné Lövei Zita

 

 


 

Hálaadó istentisztelet Kállósemjénben

December 8-án vasárnap ünnepi istentiszteletre hívogattak a Kállósemjéni Református Templom harangjai. Ezen a vasárnapon adott hálát a gyülekezet 150 éves templomáért.

Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke Pál apostol Timóteushoz írt 2. levelének 1. részéből a 8-14-ig terjedő versek alapján hirdette Isten igéjét. Igehirdetésében kiemelte a meghívón szereplő igét is: „Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled”. Majd arról szólt a gyülekezethez, hogy nekünk, embereknek miért is fontos a jubileum, az ünnep: „arra jó, hogy oszlassuk a feledékenységet, hálátlanságot”. Továbbá hangsúlyozta, hogy ez az alkalom egy öntudaterősítő esemény, mely arra figyelmeztet minket, hogy nem szégyen vallásunkat, hitünket gyakorolni, melynek helyszínt ad és adhat továbbra is ez a templom. Büszkén vállalni azt, akik vagyunk és megőrizni a ránk bízott kincset, felelősségteljes és elkötelező feladatunk.

A Nyírségi Egyházmegye esperese, dr. Gaál Sándor így szólt a gyülekezethez köszöntésében: vannak olyan közösségi terek, melyek változnak, esetleg funkciót cserélnek. A templomok azonban nem változnak, ha mégis, az már nem templom. A templom, a benne folyó élet miatt változatlan. Végezetül ezt kívánta a több mint 400 éves kállósemjéni egyházközségnek, akikkel 3. templomépületünk 150 éves évfordulóját ünnepeltük: „Töltse be küldetését ez az épület!”

Ezután a környékbeli lelkipásztorok mondták el köszöntésüket a gyülekezetnek, egy-egy bibliai igével. Kállósemjén polgármestere is hálaadással emlékezett meg erről a neves évfordulóról, s kiemelte, hogy a településünkön mindhárom templomnak és gyülekezetnek egyenlőképpen van értéke függetlenül azoknak a nagyságától.

Az ünnepséget Kész Géza történelem tanár rövid előadása zárta, melyben a templom 150 évét mutatta be a gyülekezetnek. Ebből tudhattuk meg, hogy a jelenlegi Isten háza előtt két paticsfalu épületben hívták segítségül az Urat az elődeink, s mekkora kiváltság, hogy nekünk örökségünk van, amit használhatunk, betölthetünk és amiért hálát adhatunk. Végezetül azt kívánta, hogy a következő 150 évben olyan növekedés induljon meg, ami miatt kétszer is bővíteni kell ezt a templomot.

Az ünnepi istentiszteletet szeretetvendégség követte, amellyel gyülekezetünk Isten iránti háláját édesen fejezte ki a meghívottak felé.

Forrás, illetve az alkalomról készült képek: https://ttre.hu/tartalom/5038/3/keruleti/halaado-istentisztelet-kallosemjenben

 


 

Református Templom épül Rakamazon

2019. december 1-én ünnepélyes keretek között tettük le a Rakamazi Református Templom alapkövét.

Rakamazon a reformátusok száma kevés volt, de az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt. A szomszédos Tiszanagyfaluból pásztorolták a helyi közösséget, mely az ottani gyülekezethez tartozott. Sokáig az iskola egyik tantermét használta a gyülekezet. A közösség 1998-ban egy parasztházat vásárolt meg és alakított Imaházzá, így lelt otthonra. 2010-ben „missziói” státuszt kapott a gyülekezet, ami az önállósodás egy fontos lépése volt. Ezt követően fogalmazta meg először a presbitérium majd a gyülekezet is, hogy templomot szeretne építeni, aminek érdekében a tagok elkezdtek adakozni. Az építésre most hozta el Isten a lehetőséget. Rakamazon olyan épületet szeretne építeni a gyülekezet, amiben szolgálati lakás is van; illetve a gyülekezeti életet megfelelően kiszolgáló helyiségek is megtalálhatóak benne.

Advent első vasárnap délutánján 180-200 fő gyűlt össze az úgynevezett ’Sárga’ iskolában, hogy ünnepélyes keretek között helyezze el a templom alapkövét. Az iskola aulája istentiszteleti tér lett ezen a délutánon. Dr. Gaál Sándor esperes szolgált igehirdetéssel. A Jelenések könyvének 22. részéből, a 20. versből szólt Isten igéje: „Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus!”. Esperes Úr kiemelte, hogy Jézus visszajövetele sürget minket a róla szóló örömhír továbbadására. Azért kell templomot építeni, hogy minél több ember hallhassa: Ő él és visszajön. Nagy József, a gyülekezet egykori lelkipásztora imádsággal és énekkari énekléssel szolgált. A délután során hittanosok egy csoportja mondott verset és énekelt, valamint a gyülekezet férfi énekkara is megszólaltatott három éneket. A megjelenteket igei gondolatokkal köszöntötte Zimányi József, a gyülekezet egykori lelkipásztora. Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő és Bodnár László polgármester is örömét és reménységét fejezte ki a templomépítés alkalmából. Mindezek után a gyülekezet átvonult az iskolával szembeni telekre, ahol a 84. zsoltár olvasását és imádságot követően a 392. dicséret első két versszakának éneklése közben helyezte el az időkapszulát és zárta le az alapkövet Dr. Gaál Sándor esperes, Nyeste Ferenc egyházmegyei gondok, Zimányi József és Nagy József korábbi lelkipásztorok mellett Széles Aladár gondnok és Szabó Pál lelkipásztor. Az alkalom a gyülekezet által előkészített szeretetvendégséggel zárult az iskola aulájában. A lelki építkezés érdekében a nap folyamán mindenki Cseri Kálmán: Minek az ünnepe karácsony? kötetet kapott.

Az alkalomról készült videófelvétel megtekinthető a következő elérhetőségen: https://www.youtube.com/watch?v=GF2129KqCIU&t=1s

Az alkalomról készült fényképek megtekinthetők a gyülekezet facebook oldalán: itt.

 


Kiállítás megnyitó Nyírmeggyesen

2019. december elsején, advent első vasárnapján kedves és meghitt eseménynek lehetett részese református gyülekezeti közösségünk. Pótor Mirjam „Festett igék” című kiállításának megnyitójára került sor.

Az alkotóról megtudhattuk, hogy Vásárosnaményban nőtt fel református, lelkész család második gyermekeként. Tanulmányait a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma után a Református Tanítóképzőn folytatta. Istentől sokféle dologra kapott tehetséget, talentumot.

A Kollégiumi Kántusban énekhangjával, a gyerekheteken pedig igei szolgálattal vett részt. Angol tanári, drámapedagógiai, keramikus szakon, siketnéma jelelés tanfolyamon képezte tovább sokrétű tudását. Hat évig tanított a Hajdúhadházi Református Általános Iskolában, itt indult el a festett igék rajzolása is. Most immár ötödik éve a Talentum Baptista Általános Iskola tanítója, Debrecenben.

A festett igék kiállítás Debrecenben debütált először a Füredi úti templomban, majd járt a Nagytemplomban, Nagylétán, Vásárosnaményban, Mátészalkán a Kálvin János Református Általános Iskolában, s most két hónapig Nyírmeggyesen is láthatjuk.

Ezek a képek azért értékesek, mert a megjelenített képi élményhez szorosan kapcsolódik Isten igéje. Azaz élő szó, amely megeleveníthet, felfrissíthet, megvidámíthat, helyre igazíthat minden emberi lelket, táplál, feltölt, személyesen, egyénre szabottan kinek-kinek mást mond.

A negyvennégy darabból álló kiállítás kisebb része a templomban, nagyobb része a gyülekezeti házban látható.

A festett igékről nyomdai változat is készült, amely megvásárolható.  Hívunk és várunk a kiállítás megtekintésére minden kedves testvérünket!

Az alkalomról képek megtekinthetők az alábbi linken:

 


 

Lelkészi csendesnap Balmazújvárosban

A Hirdesd az Igét! program Balmazújvárosban, a Kamilla Hotelben folytatódott, ahol a Nyírségi Egyházmegye lelkipásztorai gyűltek egybe október 27-én és 28-án. A téma az imádkozás volt.

A programot Tóth-Mihala Veronika vezette.  Dr. Fekete Károly, Dr. Gaál Sándor, Sipos Brigitta és Veres Péter személyes hangvételű szolgálataira figyelhettünk. Egy nagy csokorba szedve a következők váltak hangsúlyossá számomra: - az imádság lehetőség és felelősség, - imádkozok, tehát vagyok, - az imádságom legyen változatos és folyamatos, - az imádság összeköt Istennel, - imádkozni a közösség nevében az tud, aki egyénileg is imádkozik, - nem tudok imádság nélkül élni. - Jó tanácsként kaptuk a háladoboz alkalmazását, és egy imádsággyűjteménynek az összeszedését.

Volt lehetőség közösen, asztalonként, kis csoportban megosztani egymással egyéni, családi és gyülekezeti tapasztalatainkat, valamint egy általunk választott lelkipásztorral négyszemközt is beszélgethettünk kötetlenül, egy kávé mellett: hogy vagy? – címmel.

Úrvacsorai közösséggel zártuk ezt a nagyon hasznos és tartalmas Hirdesd az Igét! programot.

Pótor László lelkipásztor, Nyírmeggyes


Képek megtalálhatóak az alábbi linken: https://drive.google.com/open?id=1Ek8OOAlsYGKqVhv22SxRyA1Mi3BPs1jS


(forrás: https://ttre.hu/tartalom/4967/3/keruleti/lelkeszi-csendesnap-balmazujvarosban)

 


Berekfürdői csendes-pihenő hét

A Nyírségi Református Egyházmegye 2019. október. 7-11. között tartotta Berekfürdőn a Megbékélés Házában a csendes-pihenő hetét, amelyen 26 gyülekezetből 173 fő vett részt. A hét témája az egység volt, e köré csoportosultak az áhítatok, előadások és a beszélgetések. Ebben az évben emlékeztünk május 18-án Debrecenben a Magyar Református Egység Napjára, amikor tíz éve (2009. május 22-én) egyesült újra a Magyar Református Egyház a Kárpát-medencében. Jelszava az összetartozásnak: Krisztus a jövő, együtt követjük őt.

A hét vezetői voltak: Nagy József nyíregyházi és Szerencsi Imre nyírbogáti református lelkészek. További szolgálatokat végzők: Szerencsi Imréné kislétai, Sinkó-Páricsi Babett kántorjánosi-hodászi, Lipták Pál (nyugdíjas) újfehértói református lelkészek. Vendégszolgálók voltak: Dr. Gonda László a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense és Dr. Kállai Imre orvos-lelkész Debrecenből. Dr. Gaál Sándor a Nyírségi Református Egyházmegye esperese áhítatot és előadást tartott.

Lelkészeink a református bibliaolvasó kalauzunk kijelölt napi Igéi alapján tartották az áhítatokat reggel és este, kihangsúlyozva az egységet, az összetartozást és a lelki megújulást.

Dr. Kállai Imre az előadását „Test-lélek értelem, avagy hogyan is épül fel az ember” címmel tartotta. Rámutatott arra, hogy a tudomány és a hit erősítik egymást, a tudomány ellentéte a tudatlanság. Antropológiai kitekintést tett ószövetségi és újszövetségi vonatkozásban, hangsúlyozta a megtérést, ami harmóniát teremt az emberben. Az ember a test, lélek, mint fizikai valóság, és mint transzcendens vonatkozású teremtmény.

Sinkó-Páricsi Babett előadásában „Templomot, s az iskolát” címmel a Kántorjánosi Református Általános Iskola újraindításáról beszélt, amely 2019. szeptember 1-jén kezdte el – 71 év kihagyás után – a 331. iskolaévét. Iskolatörténeti áttekintéssel kezdett, majd ismertette a jelenlegi helyzetet, és felvázolta a reményteljes jövőt, hiszen 165 szülő szavazott az iskola átvételére, az istentiszteletekre járók száma is növekedett, a gyerekek hozták magukkal a szülőket (81 fő). Ha valamit az Úristen elkezd, azt be is fejezi. Istennek terve van, és erről nem mondanak le. Szeretnék a gyerekeknek a legjobbat átadni.

Nagy József rövid információt adott „Örökösföld, a kicsi testvér” címmel a Nyíregyháza- Örökösföld városrészben 18 éve elindult református közösségről, amely a Nyíregyháza-Városi Gyülekezet irányításával épülő templomát várja, hogy állandó saját helye legyen a lelki alkalmaknak és a közösségi életnek. Jelenleg 50-70 fő részvételével a városrész egyik iskolájában minden vasárnap istentiszteletet tartanak. A templom – közösségi ház – parókia épületegyüttest a jövő évben vehetik használatba, így a megerősödés, önállósodás után az egyházmegyének 79. gyülekezete lehet.

Dr. Gonda László „Egység, vagy sokféleség – ökumenikus kitekintés” címmel tartotta meg előadását, amely a Magyar Református Egység Napjához kötődött. Igei utalással kezdte a János 17,21 alapján: „...hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan Te, Atyám, énbennem, és én Tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy Te küldtél el engem”. A keresztyénséget sokféleség jellemzi, rengeteg formában van jelen a világban, amely olykor feszültséget is eredményez. Jézus az egységért imádkozott. Sok miden összeköt, de sok minden el is választ. Nem lehet azt mondani, hogy egyik tanítás felette van a másiknak. Mi a megoldás? Komolyan kell venni a Szentírást: mindenkivel, aki hisz a Szentháromság Istenben, azzal egységben lehetünk.

Dr. Gaál Sándor előadásában a Nyírségi Református Egyházmegyéről körképet adott. Térképen felvázolta elhelyezkedését az országunkban. Bemutatta a négy egyházkerületet. A Tiszántúli Református Egyházkerülethez tartozunk, nyolc másik egyházmegyével. Egyházmegyénkben 78 gyülekezet van, mely országunkban a legnagyobb, így a feladatunk és a felelősségünk is igen nagy az evangélium hirdetése területén. A lakosság száma csökken, így a gyülekezetekbe járók is kevesebben vannak, kevesebb a gyerekek száma az iskolákban, ezért összevonásra kerül sor. Meg kell találni az új formákat az Isten ügyéhez, de a régi tartalommal szükséges megtölteni. Nemzedékről-nemzedékre kell átadni az evangéliumot. A mai ember nem befelé, hanem kifelé tart az egyházból. A lehetőségünk megvan, hiszen sok gyerek járhat újra egyházi iskolákba, a megkeresztelt gyerekeket meg kell keresni, hogy a konfirmációra előkészítsék. Mindezekhez hiteles lelkipásztorok kellenek, akik elindulnak a lelkek megmentésére. Az emberek megszólítása és befogadása nagyon fontos. Nagy missziói lehetőség van az iskolákban. Nincs evangélium az Úr Jézus jelenléte nélkül. Előadását egy Bütösi Jánostól vett idézettel fejezte be: „Ha az egyházak nem fogják missziói feladatukat komolyan venni, akkor jön a vihar. Sok választásunk nincsen. Vagy Krisztus lelkületével teljesítjük missziós küldetésünket, vagy pedig Isten más utat talál arra, hogy bennünket rákényszerítsen az engedelmességre.”

A nagy részvételi arány ellenére zökkenő nélkül folytatódtak a programok, az időjárás kedvezett a szabadidő eltöltésében, sétálhattunk a környéken, igénybe vehettük a gyógyfürdőt minden nap. A reggeli tornára is volt lehetősége mindenkinek. Bőséggel fogyaszthattuk a finom falatokat, nyugodt volt a pihenésünk. Elsősorban Istennek vagyunk hálásak a lelki-testi táplálékokért, köszönetet mondunk a szervezőknek, lelkészeinknek a programokért, egyházunknak az anyagi hozzájárulásért, a konyhai dolgozóknak minden étkezésért.

Horváth Csaba

A hétről készült fényképek az alábbi linken elérhetőek:

https://drive.google.com/open?id=1dSAinSgvio0WmQXR_X36D1s7RwLbfUEZ

 

 


Nyírteleki gyülekezeti hétvége Berekfürdőn

2019. augusztus 23-25. között gyülekezeti hétvégét tartottunk Berekfürdőn. A hétvége célja lelki-testi feltöltődés volt. A résztvevők főleg kisgyermekes családosok voltak, ezért a napok rendjét úgy alakítottuk ki, hogy minden korosztály számára megfelelő legyen. Esténként családi áhítatokat tartottunk. Ezek mintául is szolgálhattak ahhoz, hogy hazatérve otthon is tartsanak családi áhítatot a résztvevők. A délelőttök során a gyermekekkel külön foglalkoztunk, így a felnőttek nyugodtan beszélgethettek arról, hogy a családban hogyan jelenik meg a szeretet. Vajon kivételezünk-e valakivel, és ha igen, akkor miért? Biblia történetek segítettek minket abban, hogy jobban lássuk és értsük családunkat. Délután a helyi strandot élvezték a kicsik és nagyok. A vasárnapi istentiszteleten az 51. zsoltárból szólt Isten igéje, mely által a bűnbánat és megújulás útját járhattuk végig lelkünkben. A közös játékok és étkezések által is jobban megismertük egymást. Tartalmas hétvégénk után lelkileg-testileg feltöltődve térhettünk haza.

További képek megtekinthetők a következő oldalon:

https://www.facebook.com/pg/ReformatusNyirtelek/photos/?tab=album&album_id=1870327759737347

 


Nyári táborok Egyházmegyénkben III.

Besenyőd-Levelek-Magy

Ebben az évben, 2019. 08. 22-25 között tartottuk, a közös besenyődi, leveleki és magyi református gyermekhetet a Besenyődi Gyülekezeti házban, amely napközis jellegű volt, minden délután 14:00-18:00 között vártuk a gyerekeket.

A gyerekhét vezér Igéje a Róm. 8, 31 volt: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?”, a tábor címe pedig: „Challenge-week, készen állsz a kihívásra?”

A foglalkozásokon Gedeon történetével ismerkedtek meg a gyerekek, és az ő történetén keresztül igyekeztünk az élet és a hit kihívásairól beszélgetni velük, illetve arról, hogy mennyire fontos az Úr mellett dönteni, és milyen sokat jelent az Isten segítsége a küzdelmekben.

Voltak elméleti feladatok és aktív játékok is, amelyek mindegyikét próbáltuk Gedeon története és a kihívásaink köré fonni. A napot mindig zászlófelvonással kezdtük, és leengedéssel zártuk. Azután közös éneklés következett, és történettanulás. Utána következhettek a csapatjátékok, kézművesség, sportolási lehetőség. Természetesen uzsonnát is készítettünk a gyermekek számára, kedves gyülekezeti tagok segítségével.

Utolsó napunkon egy, az egész falut behálózó akadályversenyt tartottunk. A gyerekek térképek segítségével indultak el, s az akadályoknál várták őket presbitereink és ifjúsági bibliaórás segítőink. Itt is volt fejtörő játék és ügyességi is, kellett titkosírást megfejteniük és nyomokból is olvasniuk.

Áldott hét volt ez, és hálásak vagyunk az Úrnak, hogy megélhettük.

 

Nyírkércs-Nyírjákó

2019-ben is megrendezésre kerültek nyári gyermek evangélizációs alkalmaink Nyírjákón és Nyírkércsen. Az egymást követő hetekben először Nyírjákón az általános iskola ebédlőjében, és az iskola udvarán folytak a gyermekek, fiatalok számára szóló előadások, foglalkozások, és játékok. Naponta 60-80 gyermek vett részt az alkalmakon. Nyírkércsen a templomban és a parókia udvarán lehettek együtt mindazon gyermekek, akik a nyári szünetben is lelkileg-testileg felfrissülni vágytak egymás társaságában, Jézus szeretetének közelében. Naponta száz gyermek jött a kézműveskedéssel, arcfestéssel, gitározással, kinti-benti játékokkal tarkított gyermek evangélizációs napokra. Hálás szívvel köszönjük meg a gyermekhetekhez szükséges lelki és anyagi támogatásokat!

 

Nyírbogát

2019. július 18-22. között vakációs gyermekhéten vehettünk részt egy kisebb közösséggel a református parókián. Azt hiszem mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy mind az öt napon nagyon jól éreztük magunkat és rengeteget tanulhattunk Julika néni és Tiszteletes úr érdekes és nagyon hasznos délelőtti áhítatokon. A személyes kedvencem az volt, amikor Jézus tanítványait ismerhettük meg közelebbről. Életük végéig hűségesek maradtak, habár természetesen nekik is voltak mélypontjaik de Istenhez imádkozva kitartottak pedig úgy gondolom, hogy abban az időben ez sokkal nehezebb volt, mint ma ugyanígy akkoriban üldözték a keresztényeket. Majdnem mindegyik tanítvány mártírhalált szenvedett. Nagy ifisként elmondhatom, hogy elég komoly témákról beszélgettünk és ez a hét nagyon sokat segített mindannyiunknak lelkileg is megerősíteni a hitünket. Természetesen a viccek és a humor ugyanúgy jelen volt az áhítatokon, amik elérték, hogy a kisebbek is megértsék egy téma komolyságát és fontosságát. 9 órától kezdődött és ebéddel zárultak a vakációs gyermekhét napjai. Számomra nagyon fontos volt, hogy a csoport is megismerje egymást, így mindannyian próbáltunk a lehető legtöbbet beszélgetni egymással. Külön szeretném megdicsérni a kisebb korosztályból résztvevő gyermekeket, akik példamutatóan viselkedtek egész héten. Nagyon szépen énekeltek, figyeltek az áhítatokon, ügyesen részt vettek a versenyeken és meghallgatták Julika néni és Tiszteletes úr tanácsait. Szeretném mindannyiunk nevében megköszönni a felnőtteknek, akik önfeláldozó munkájukkal mindent megtettek azért, hogy mi résztvevők jól érezzük magunkat. Köszönünk szépen minden adományt, amit a héten kaptunk a gyülekezet közösségétől. És utólag szeretnénk köszönetet mondani Julika néninek és Tiszteletes úrnak, hogy újból megszervezték ezt a hetet és hogy ennyi örömet és boldogságot adnak a gyerekeknek. Köszönünk mindent!

 

Encsencs

Az idén is, mint minden évben megrendezésre került a nyári napközis tábor. Az előző évekhez hasonlóan ezen a nyáron is szép számmal összegyűltünk, a Tiszteletes Úr által szervezett bibliai táborra. Egész pontosan 21-en voltunk jelen nap, mint nap, az óvodástól a középiskolással bezárólag.

Minden nap 9 órakor gyülekeztünk a gyülekezeti teremben, majd minden gyerek megérkezése után reggeli áhítattal indítottuk a napot, ahol Jézus gyógyításairól hallgattuk meg az igét. Ezek után kötetlen beszélgetésbe kezdtünk a témával kapcsolatban, ahol összehasonlítottuk a modern orvoslással.

Az áhítatot a tízórai követte, amely után szabadidős foglalkozás keretében önfeledt játszásba kezdtünk. Jelen volt itt a foci, a labdacica, a célba dobás, a pingpong, fogócska, bújócska, arcfestés, csillámtetkó, üvegfestés, gyöngyfűzés, mely utóbbiakról Andi néni gondoskodott, Ili néni segítségével. Úgy gondolom a nap folyamán senki nem unatkozhatott, hiszen kicsi, nagy, fiú, lány egyaránt megtalálhatta a számára kedvező időtöltést. Nem utolsó sorban csütörtökön egy kalandparkban is kedvünkre szórakozhattunk és kellőképpen elfáradhattunk.

A szabadidős foglalkozást délben az ebéd szakította csak meg, amelyre nem panaszkodhattunk, hiszen a presbitérium illetve diakóniai tagok közül néhányan finomabbnál finomabb ételekkel kedveskedtek nekünk. Ezúton szeretném a táborozók nevében megköszönni valamennyi néni lelkiismeretes és áldozatkész munkáját.

A legnagyobb köszönet a Tiszteletes Úrnak és családjának jár, hogy ismét egy ilyen hétre adott lehetőséget a faluban élő és családjaik által ide tartozó gyerekek és ifjak számára. Hiszem, hogy mindannyiunk számára szükségesek az ilyen együtt töltött napok, ahol az ellaposodott barátságok megerősödnek, újak alakulnak és a bibliai történeteken keresztül lelkileg teljesen feltöltődhetünk.

Remélem az elkövetkezendő időben is lesznek hasonló lehetőségeink.

 

Kisléta

A Kislétai Református Egyházközség 2019. június 24 -28-ig megrendezett Vakációs Bibliai gyermekhetének a központi tanítása a tanítvánnyá létel és tanítvánnyá tétel volt. E téma köré rendeződtek a megismert és feldolgozott bibliai történetek. A gyerekek több mint harminc fővel voltak jelen az alkalmakon. Minden napot áhítattal kezdtünk a templomban, majd egy történet játékos feldolgozása következett különféle módszerekkel. Ezután átmentünk a helyi iskola területére, ahol a tantermekben párhuzamosan kézműves foglalkozások (bőrkarkötő készítés, makett készítés, gyöngyözés), a tornateremben versenyek (asztalitenisz, kosárlabda), az udvaron pedig íjászat, tollaslabda verseny, aszfaltkréta verseny, foci zajlott felnőtt gyülekezeti tagjaink felügyelete alatt. Az ebédet az Idősek Nappali Klubjában fogyaszthattuk el. Délután dráma játék, bábozás és kvíz segítségével ismételtük át a délelőtt tanultakat, majd filmvetítés következett. A tábor utolsó napján bicikli túrára mentünk. Úti célunk a Nyírbogáti Református Egyház templomának megtekintése volt. A gyerekek nagyon élvezték, amikor a templomtoronyba mentünk fel közösen. Az egész hétre jellemző volt az oldott, vidám hangulat, a gyerekek érdeklődéssel és nyitottsággal figyeltek a történetekre, a hét végére közösséggé formálódta, és vasárnap az istentiszteleten beszámoltak a gyülekezetnek a hét élményeiről és a megtanult bibliai üzenetekről. Mindezért Istené legyen a dicsőség.

 

Nyírvasvári

Az idei évben is megrendezésre került Nyírvasváriban a bibliatábor, melynek otthont most is a Nyírvasvári Általános Iskola adott. Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei évben is az általános iskolás gyerekek nagy érdeklődéssel vettek részt a táborban. A három napos tábor ideje alatt énekeltünk, játszottunk, és naponként egy-egy állatos történetet ismerhettek meg a gyerekek. Minden nap pecséteket gyűjthettek az ügyesebbek, s a tábor végén ajándékkal jutalmaztuk a diákokat. Amellett, hogy nagyszerű élményekkel, és reméljük, hogy Isten Igéjével a szívükben térhettek haza a gyermekek, csodálatos volt az a segítő csapat, akik között az idei évben ifis fiatalok is voltak, az iskola pedagógusai, a hitoktatók és a gyülekezet is aktív szolgálatot vállalt a tábor megszervezésében és lebonyolításában. Istennek adunk hálát a tábor létrejöttéért!

 

Tiszaeszlár

2019. július 15-19. között rendeztük meg hittan táborunkat. A tábor témája Dániel könyvének néhány története volt. A történeteket reggeli áhítatokon jelenítettük meg különböző módszerekkel. Volt színházi előadás, filmvetítés, történet mondás képek segítségével és egy alkalmon vehettünk részt a Rakamazi Római katolikus templomban. A délelőtti áhítatok után Dániel történetéhez kapcsolódó feladatokat oldottak meg a gyerekek. Készítettünk királyi koronát, pajzsot, kardot. Agyag szobrot, hogy kipróbáljuk milyen törékeny anyag is az agyag. Készítettünk tüzes kemencét papírtányérból, oroszlánt zsákanyagból, rizsből. a kézműves feladatok sok örömet okoztak és sikeresen elmélyítették az áhítatokon hallottakat. Érdekes feladatok színesítették a délelőttöket és a délutánokat is, amelyeket korosztályhoz igazítottunk. a sport sem maradhatott ki a hétből. Tóth József tanárúr ismét biztosította számunkra az íjászkodás lehetőségét, Czaga Tamás tanár úr pedig a királyi tornát rendezte meg. A legnagyobb próbatétel a kerékpártúra volt. A legkisebbek és a kerékpározni nem tudók kivételével mindannyian áttekertünk Rakamazra, ahol jót játszottunk a Morotva parton, majd egy finom ebéd után áhítaton vehettünk rész a rakamazi templomban. A szokásos strandos napot is megtartottuk, ahol igazán jó csapat épülhetett.

 

Nagykálló

Gyülekezetünkben régóta első alkalommal került megrendezésre gyerek napközis tábor a nyári időszakban. A hét tematikája a VISZ idei anyagának címét viselte: Tetőtől talpig. A tematika lényege, hogy így szeret minket az Úr: tetőtől talpig.

Az első nap, kis félelemmel indult a gyerekek részéről, hisz nem tudták mire számíthatnak. Azt mondták, azt hitték itt tanulni kell. És tanultak is észrevétlenül, játékosan. A kezdeti félelmek hamar elmúltak az első délelőtt játékai, ige tanulásai után, majd ezt követően a közös ebéd elfogyasztásánál már mindenki gondtalan volt. Sőt, sokan nagyon megéheztek, így alig várták, hogy a friss meleg étel megérkezzen a helyi étteremből, amelyet mindenki jó ízűen elfogyasztott. A néhány nap során nagyon jó társaság alakult ki, pedig vegyes korosztály volt: 4 évestől 12 évesig, de ez egyáltalán nem volt hátrány, sőt a nagyobbak mindenben segítették a kicsiket, akár játékról, akár ige tanulásról volt szó. Mindannyiunknak felejthetetlen emlék marad ez a néhány nap.  Bízunk benne, hogy az Úr segítségével jövőre is lesz sok közös alkalom a gyerekekkel és újra lehetőség lesz a napközis táborra is. Dicsőség Istennek, hogy ilyen közreműködőek voltak a gyerekek és a szüleik is. Köszönjük mindenkinek a megvalósuláshoz szükséges támogatásokat!

„Maradjon velünk Uram szereteted, mert mi is benned reménykedünk” Zsolt 33:22

 

Nyírbátor

A Nyírbátori Református Egyházközség idén nyáron is megrendezte gyermektáborát, ahol több mint 150 gyermek vett részt az 8 nap (5 nap Nyírbátor-belvárosban és 3 nap Nyírbátor-Vásártéren) alatt. Hitoktatóink ebben az évben a víz témakörét járták körbe a gyerekekkel. Így tanulhattunk a Jordánon való átkelésről, Isten Elizeus próféta által tett csodájáról és arról, hogy Jézus Krisztus hogyan járt a vízen. A gyerekek nap, mint nap énektanulással kezdték meg a foglalkozást, majd pedig átismételték mindig az előző nap tanult énekeket. Az énekek hangszer kísérettel voltak megtanítva, amely különösen nagyon tetszett a gyerekeknek. Az ének tanulás után rövid történetre hangoló színdarabot adtak elő a szerevezők az önkéntes ifisek segítségével. Ez kellő alapot adott a bibliai történet megtanulásához. A történet feldolgozás korcsoport bontássokkal történt a kisebbek színezővel a nagyobbak pedig különböző kézimunkákkal jegyezhették meg a napi történetet. A nap e részét, aranymondások játékos megtanulásával zártuk. Mivel a teljes hét a víz témakörét ölelte fel így nagyon sok vizes játékot és a vízhez kapcsolódó feladat volt, amely színesebbé tette a napot. Minden egyes nap gyülekezetünk nőszövetsége többféle 10 óraival vagy ebéddel kedveskedett az önkéntes ifisekkel együtt. A napokat dicsőítéssel zártuk, de volt olyan is, amikor alternatív délutáni programokkal például kirándulással tettük maradandóvá a tábort.

Bízunk abban, hogy a gyerekek a jókedv és az élmény mellett gazdagodtak tudásban is, amely által még közelebb kerültek ahhoz az Atyához, amely mindennél jobban szereti őket.

 

Nyírcsászári

A Nyírcsászári Református Missziói Egyházközség idény nyáron is megrendezte gyermektáborát, ahol több mint 40 gyermek vett részt az 5 nap alatt. Hitoktatóink ebben az évben a víz témakörét járták körbe a gyerekekkel. Így tanulhattunk a Jordánon való átkelésről, Isten Elizeus próféta által tett csodájáról és arról, hogy Jézus Krisztus hogyan járt a vízen. A gyerekek interaktív foglalkozásokon is részt vettek, ahol a történeteket maguk is feldolgozták. Illetve játékból sem volt hiány. A nyári meleg ellen ugyanis vizes játékokkal védekeztünk, amikben a gyerekek nagy lelkesedéssel vettek részt. Az asztalra mindennap jutott valami finomság is, hiszen gyülekezetünk asszonyai sok finom sütivel kedveskedtek a tábor résztvevőinek, akik az utolsó napon ajándékkal távoztak. A szervezők pedig abban reménykedve zárták a hetet, hogy a gyerekek nem csak élménnyel és ajándékkal, hanem a Szentlélek segítségével igei üzenettel is távoztak!

 

 


 

Nyári táborok Egyházmegyénkben II.

Petneháza

Hálás szívvel osztjuk meg az egyházmegye közösségével, hogy a Petneházi Református Egyházközségben 2019. július 1-5. között rendeztük meg a Vakációs Bibliahetet a településen élő gyerekek számára. Minden nap 8 órától érkeztek a résztvevők, akikkel 13 óráig voltunk együtt, követve a Titus Hitéleti Alapítvány nyári evangelizációs anyagának tematikáját. „Építkezz okosan!” – hangzott a hét minden történésében a bátorítás, amellyel a gyerekek jövőjét igyekeztünk megalapozni a bibliai történetekkel, az aranymondásokkal, az énekekkel és a játékokkal. Testi épülésünkre is igyekeztünk odafigyelni, ezt szolgálta a közös tízórai és az ebéd. A résztvevők napról napra szorgalmasan érkeztek a Gyülekezeti Házunkba, amelyet 55-65 gyerek és 15-20 szolgálatvégző töltött meg egy héten keresztül.

A záró alkalmat a Templomban tartottuk, ahová a gyerekek segítségével meghívtuk a családtagokat is. Közel százötvenen voltunk együtt, hálás szívvel mindazért, amit a Vakációs Bibliahét adott a gyülekezetnek. Ezt megelőzően, a hajnali órákban disznótort rendeztünk, amelyből a gyülekezeti tagok segítségével megvendégeltük a záró alkalmon részt vevő gyerekeket és családtagjaikat a vacsorán. A Gyülekezeti Ház udvarán így lehetőség nyílt olyan találkozásokra és beszélgetésekre, amelyek csak ritkán adódnak mindannyiunk számára.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Nyírségi Református Egyházmegyének a támogatást. Imádságban hordozzuk Egyházmegyénk közösségének életét.

Egyedül Istené legyen a dicsőség minden áldásért, amellyel gazdagított bennünket 2019 nyarán is!

 

Nyírtelek

2019. július 1-5. között vakációs gyerekhetet tartott gyülekezetünk. A gyerekeket reggeltől délutánig vártuk. Gyülekezeti tagjaink főzték az ebédet és biztosították a tízórait. A héten közös énekléssel kezdtük a napot. Ezt követően valamilyen szemléltetéssel vezettük fel a napi témánkat. A tízórait követően két csoportra bomlottak a gyerekek, hogy korosztályuknak megfelelően dolgozzák fel a témát. Az ebédet követően szabad játékra volt lehetőség, illetve minden nap valamilyen kreatív foglalkozáson vettek részt a gyerekek. Minden gyerek kapott egy füzetet, ami abban segített, hogy a későbbiekben otthon is fel tudják idézni a gyerekhetet. A vasárnapi istentiszteleten énekeltünk a gyülekezetnek illetve megmutattuk, hogy milyen alkotások készültek a gyerekhéten.

 

Őr

Istennek adunk hálát, hogy megszakítás nélkül 36-ik alkalommal tarthatunk Gyermek- és Ifjúsági Konferenciát az őri Református Egyházközségben.

Idén Urunk segítségével július 9-13. között került megrendezésre. A konferenciánk vezérfonala a Titus Hitéleti Alapítvány által kidolgozott ”Tetőtől Talpig!” című nyári gyermekevangélizációs anyag volt. A hét minden napján nagy volt az érdeklődés, ugyanis minden nap több mint 60 gyermek és fiatal vett részt a foglalkozásokon.

A foglalkozások 3 helyszínen (Templom, Gyülekezeti ház, Közösségi ház) és három korcsoportban (óvodások, általános iskola alsó és felső tagozatosai, valamint középiskolások) történtek. Minden reggel fél 9-re gyülekeztek a gyermekek és fiatalok. Az énektanulás után a napi előadásra, majd a csoportos bibliaórákra, barkácsolásokra kerülhetett sor. A hét folyamán tanulmányi versenyt is tartottunk. Érdemes volt a gyermekeknek figyelni és kreatívnak lenni, hiszen értékes pontokat lehetett gyűjteni a történetek, aranymondások, központi igazságok megtanulásával, totó helyes kitöltésével, a feldolgozott történetekhez kapcsolódó rajzok készítésével, az énekek megtanulásával stb. Tízórait is (hot-dog, péksütemény, szendvics, hamburger, gyümölcs, pizza, keksz, nápolyi stb.) biztosítottunk minden nap.

Esténként evangélizációs istentiszteletet tartottunk, melyen Mező Miklós, Újbátyú-Bakos egyházközségek református lelkipásztora szolgált. A környező településekről is többen részt vettek esti alkalmainkon.

A gyerekek minden délelőtt élményekkel gazdagon, tanulságos történetekkel, vidám énekekkel a szívünkben tértek haza. A történetek középpontjában az állt, hogy a testünk ugyanúgy, mint a lelkünk Isten ajándéka, amit Tőle kaptunk és nem is akármiért! Azért, hogy ebben a tudatban dicsőítsük az Ő nevét és uralma alatt tudjuk egész életünket egészen Tetőtől Talpig! Így beleértve a szemeimet, a füleimet, a kezeimet, a lábaimat is, a bennem lévő lélekkel is.

A résztvevők megismerkedhettek a Szem fontossága által Jézus és Tamás történetén keresztül, hogy a hit az, amikor nem látsz valamit, de mégis tudod, hogy létezik. A második nap a Fül, mint az egyik legfontosabb érzékszervünkön keresztül a süketnéma meggyógyítását tanulmányoztuk, amely által a gyerekek megtanulhatták, hogy Jézus nyitott füleket akar  ajándékozni számunkra, hogy meghalljuk Őt. A Kéz nagyon fontos testrészünk, amely nélkül talán nehéz lenne az életünk Tábita feltámasztása által megtanulhattuk, hogy Isten iránti hálából segítenünk kell másoknak! Jézus, amikor megmosta a tanítványok lábait azt akarta számukra is tanítani, hogy szeressük azokat, akik körülöttünk élnek, így lehetett a szimbóluma a pénteki napnak a Láb.

Csütörtökön családi délutánt szerveztünk, melynek keretein belül vártuk vissza a gyermekeket szüleikkel, nagyszüleikkel, keresztszüleikkel együtt. A délután folyamán lehetőség nyílt sok játékra, cso-csó-ra, ugráló várra, buborék show-ra, és egy kis sütögetésre is. Végezetül pedig közösen vettünk részt az esti evangélizációs istentiszteleten.

Jó volt együtt barkácsolni, játszani, csocsózni, biliárdozni, focizni. A záró alkalom július 13-án (szombaton) délelőtt volt, amelyre minden csoport kis műsorral készült, így mutatva meg a gyülekezetnek és a szülőknek, hogy mit tanultak a héten. Ekkor került sor a tanulmányi verseny eredményhirdetésére is, ugyanis a középső csoportosok és nagy csoportosok között az első 10 helyezett értékes könyvjutalmat kapott és minden gyermek ajándékcsomaggal tért haza. Július 14-én, vasárnap úrvacsorás istentiszteleten adtunk hálát Istennek az áldásokban gazdag hétért. Reméljük emlékezetes napok voltak ezek a gyermekeknek, és Isten tovább folytatja bennük a Szentlélek ereje által munkáját, hogy az ő életüknek a vezetője Jézus Krisztus legyen és maradjon.

 

Laskod

Hálás szívvel osztjuk meg az egyházmegye közösségével, hogy a Laskodi Református Egyházközségben 2019. július 8-12. között rendeztük meg a Vakációs Bibliahetet a településen élő gyerekek számára. Minden nap 8 órától érkeztek a résztvevők, akikkel 13 óráig voltunk együtt, követve a Titus Hitéleti Alapítvány nyári evangelizációs anyagának tematikáját. „Építkezz okosan!” – hangzott a hét minden történésében a bátorítás, amellyel a gyerekek jövőjét igyekeztünk megalapozni a bibliai történetekkel, az aranymondásokkal, az énekekkel és a játékokkal. Testi épülésünkre is igyekeztünk odafigyelni, ezt szolgálta a közös tízórai és az ebéd. A résztvevők napról napra szorgalmasan érkeztek a Gyülekezeti Házunkba, amelyet 30-35 gyerek és 10-15 szolgálatvégző töltött meg egy héten keresztül.

A záró alkalmat a Templomban tartottuk, ahová a gyerekek segítségével meghívtuk a családtagokat is. Több, mint százan voltunk együtt, hálás szívvel mindazért, amit a Vakációs Bibliahét adott a gyülekezetnek. Ekkor láttuk vendégül az Őrálló Dicsőítő Zenekart is, akik szolgálatukkal gazdagították istentiszteletünket és tovább építették a jelenlévőket a közös énekléssel. Végezetül vacsorára gyűltünk össze a Gyülekezeti Ház udvarán, ahol lehetőség nyílt olyan találkozásokra és beszélgetésekre, amelyek csak ritkán adódnak mindannyiunk számára.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Nyírségi Református Egyházmegyének a támogatást. Imádságban hordozzuk Egyházmegyénk közösségének életét.

Egyedül Istené legyen a dicsőség minden áldásért, amellyel gazdagított bennünket 2019 nyarán is!

 

Rohod

Isten kegyelméből az idén is, naponta közel 60-70 gyerek vehetett részt a Rohodi Református Egyház parókiájának udvarán az Öt napos klubbon. Hála legyen a csodaszép napsütéses időért, a gyerekek a szabadban tölthették az idő nagy részét.

A bibliai történetet Kertészné Iványi Ágnes a VISZ munkatársa mondta el a gyerekeknek. Hálásak vagyunk Istennek életéért, és a gyermekek között végzett önfeláldozó munkájáért. A gyerekek buzgón és örömmel énekelték az Istent dicsőítő énekeket is. A missziós történet a „Ti-Fam” története volt. A gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték a történetet. A missziós történet helyéül az udvaron lévő filagória biztosított hűvös helyet mind a szolgálók, mind a gyerekek részére. A missziós történetet a gyerekek a gyülekezetben szolgáló fiatal felnőttektől hallgathatták meg. A tízórai és az ebéd a segédkező felnőtt gyülekezeti tagok szorgos munkájának köszönhető, akik örömmel készítették az ízletes ételeket. Isten gazdagon áldja meg a segítő szorgos kezeket. Minden nap volt valami „finomságot” is az ellátásba, mint például: jégkrém, dinnye, főtt kukorica, gofri tejszínhabbal, finom nutellás sütemény…

Ezúton is hála és köszönet a sok-sok felajánlásokért.

Akiknek kedve volt választhattak különböző barkács ötletek közül, és azokat elkészíthették.

A fiúk örömmel hódoltak kedvenc sportjuknak, a focinak, aminek űzésére nap, mint nap lehetőségük volt.

A klub utolsó napján, pénteken a hét zárásaként a gyerekek átvették ajándékaikat, amelyeket a héten gyűjtött pontjaik alapján kaptak. Majd persze minden részt vevő gyermek kapott egy kis ajándékot emlékbe. A gyerekek örömmel fogadták ezeket az ajándékokat.

Ezúton is köszönet a helyi óvoda vezetőjének, és az óvodai dolgozóknak, akik minden nap átkísérték a nyári óvodába járó gyerekeket, hogy ők is részt vehessenek a gyermekmissziós alkalmon.

Végül de nem utolsó sorban külön köszönet a rohodi gyülekezet lelkipásztorának, Magyar Ildikó lelkésznőnek, aki szíven viseli a gyermekek közötti evangélizációt, és minden évben megteremteni a lehetőséget arra, hogy a rohodi és a környékbeli gyermekek meghallhassák az evangélium örömüzenettét, hogy ezek a gyermekek is megismerhessék a mi Urunkat és Megváltónkat Jézus Krisztust, aki ezzel várta a kicsinyeket:

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa." (Márk Evangéliuma 10,13-16)

 

 

Nyírmeggyes

A 2019. augusztus 6-11 között tartott bibliahét az indiántábor elnevezést kapta. Ennek a hétnek az anyagát a Vasárnapi Iskolai Szövetség állította össze.

10 órától 17 óráig voltak itt a gyerekek, - összesen 44 fő. Napirendünkben: énektanítás, diavetítés az indiánok életéről, bibliai történet, totó, éneklés, bibliakör, játék, kézműveskedés, ebéd, focizás, uzsonna szerepelt.

Csütörtökön a „Szülők estéjén” lehettünk együtt, ahol két ugrálóvár, trambulin, szalonna - virsli és tojássütés, valamint arcfestés színesítette a programot. Előtte az istentiszteleti alkalmon egy indián fiú, Aski történetét hallhatta a szolgálattevőktől a gyülekezet.

Szombaton kerékpárokkal és kocsikkal mentünk ki a Szondi tanyára. Alapos tájékoztatást kaptunk -  körbe járva az erdőt - az ott lakó állatvilág életéről és a róluk való gondoskodásról. A finom ebéd elfogyasztása után focizás, vízibomba, számháború, dinnyézés következett.

Vasárnap az istentiszteleten a gyülekezet előtt beszámoltak a gyerekek a megtanult bibliai történetekről, Elmondtuk az újonnan tanult aranymondásokat, imádságot és énekeket. – A megszerzett pontok alapján a bazárból lehetett választani könyvet, játékot, és édességet.

Hálásan köszönjük a BIBLIAHÉTRE elhozott természetbeni adományt: a szörpöt, innivalót, gyümölcsöt, süteményt, zöldségfélét,  szalonnát, tojást, kek-szet, felvágottat, kolbászt, virslit, húst, és a pénz felajánlásokat. – Köszönjük a kölcsön székeket és játékokat az óvodának. – Köszönjük a Privát boltnak, az Önkormányzatnak, a Neeka Alapítványnak, a Nyírségi Református Egyházmegyének a támogatást, a Testvéreknek a konyhában és a tanításban a szolgálatokat.

A gyermekek visszajelzése alapján így lehet összefoglalni a hetet:

„Jó volt az ugrálóvárakban ugrálni, jók voltak a történetek, de néha unal-masak is. - Finom volt az ennivaló.  – Minden nap örömteli volt! - Izgalmasak voltak a vetélkedők. Jövőre is szeretnék jönni! – Tetszett a segítők munkája. - Jók voltak a foglalkoztatók, a bibliakör. – A csütörtöki szülők estéje tetszett a legjobban! – Istennek az a legnagyobb öröm, ha odaadjuk magunkat neki, mi vagyunk az Ő juhai. – Tudom, hogy Isten szeret. – A szerdai nap tetszett a leg-jobban, a jó pásztor története, méghozzá azért, mert szerepeltem benne. Jézus a pásztor és Ő vezérel engem. – Azt tudtam meg Istenről, hogy gondviselő és gondoskodó.”

 


Nyári táborok Egyházmegyénkben I.

Sóstó

Gyülekezetünkben június 17 és 21. között tartottuk meg nyári napközis táborunkat. A 7 és 17 év közötti korosztály számára sokféle színes programot kínáltunk. Ellátogattunk a Kölcsey Televízió stúdiójába, a nyíregyházi repülőtérre, a négy történelmi felekezet templomába, kerékpártúráztunk, filmklubot tartottunk, vetélkedtünk, előadásokat hallgattunk és természetesen sokat játszottunk.

 

Ibrány

Bibliai napközit tartottunk a hittanoktatásban résztvevő gyermekek számára a tanév végeztével.   „Testvéri szeretet” nyári gyermekevangelizációs anyagának felhasználása révén.

Hétfőtől csütörtökig minden délelőtt a templom hűvösében kezdtük a napunkat: daltanulást követően bibliai témájú történetek felhasználásával mindennapjaink testvéri és lelki testvéri viszonyulását vizsgáltuk és éltük át. A beszélgetések és a feladatok megoldása közben az emberi kapcsolataink alapjainak mélységébe pillantottunk bele, és a megértett igazságok jelentőségét igyekeztünk a gyermekek személyes életébe „ültetni”. A nap további részében pedig a parókiaudvaron szabadtéri játékok, foglalkozások, jóízű beszélgetések kísérték együttlétünket.

Az utolsó napon pedig kirándulásra indultunk: utunk előbb Vizsolyba, a református bibliamúzeumba vezetett, ahol tárlatvezetéssel egybekötött látogatáson vettünk részt a templomban, megtekintve az eredeti Vizsolyi Biblia egy még fellelhető példányát, figyelemmel hallgattuk freskókincsek ismertetését, valamint a Manstkovits Nyomdatörténeti múzeum két kiállításával ismerkedtünk meg interaktív biblianyomdászattal egybekötve. Hatalmas élmény volt gyermek és felnőtt számára egyaránt.

A következő állomás a boldogkői vár volt, ahol régészeti- és hadtörténeti kiállítás,
pénztörténeti kiállítás, zászló- és címerkiállítás, kovácsműhely és várbörtön,
valamint Közép-Európa legnagyobb, a magyar történelem híres csatáit bemutató ólomkatona
kiállítása volt megtekinthető. A várból kitekintve pedig csodálatos panoráma tárult elénk a környező dombok és hegyek felé.

Ezután egy órás autóbuszos utazás várt ránk, hogy Kőkapura megérkezve megállapíthassuk: wifi nincs, csendből és nyugalomból viszont nincs hiány. Rövid sétával megtekintettük a Károlyiak vadászkastélyát, amelyet a svájci kastélyok ihlettek, és ahol vadászott még Horthy Miklós, Bethlen István, majd Rákosi Mátyás is. A kastély tövében a patakot tóvá duzzasztották, különleges látványt nyújtva a teraszról letekintve.

A szabadtéri játékunk után pedig a kisvasút mozdonyfüttye jelezte, hogy hamarosan indulunk: erdei vonatozásra. Hatalmas élmény volt ez is: a nyitott vagonokban helyet foglalva a természetben gyönyörködve és friss levegőt belélegezve.

A hazavezető út során meg felkerestük még Tokaj belvárosát, ahol a sétánk után finom fagyigombócok vártak bennünket.


2019 augusztusának végén, mintegy ráhangolódva az új tanévre, és egyúttal református közoktatási intézményünk működéséhez segítő felkészítést nyújtottak a reformátori alapelvek felidézésével megtartott 2. bibliai napközink.

A program ideje alatt a TITUSZ Hitéleti Alapítvány Reformáció – 5 alapigazság 5 bibliai történettel segédanyagának felhasználása révén a reformátori alapelvek mélységébe pillantottunk bele, és a megértett igazságok jelentőségét igyekeztünk a gyermekek személyes életébe „ültetni”.

Minden napon 1-1 igazságot járunk körül bibliai történet feldolgozásával, énektanulással, játékos feladatok végrehajtásával, valamint manuális tevékenységekkel.

Ezen kívül a fiatalabb generáció tagjai számára a megértett igazságok elmélyítése révén öntudatosabb református lelkiség irányába történő elsegítést szerettünk volna elérni.

Isten áldása legyen a résztvevőkön és a segítőkön!


Tiszavasvári

A Tiszavasvári gyülekezetben június 24-28. között tartottuk a nyári gyermekfoglalkozásokat. A hét témája: „Tetőtől talpig” volt. A bibliai történeteken keresztül a gyermekek megtanulhatták, a kézműves foglalkozások által pedig elmélyíthették szívükben annak igazságát, hogy Isten kezében vagyunk mindenestül. Ő mindenünket felhasználhat a jó cselekvésére és mindenünket átjárhatja gyógyító, újjáteremtő ereje. Vetélkedők, játékok, habparty színesítette a hetünket.

Ebben az évben rendhagyó módon nem családi nappal zártuk az alkalmunkat, hanem azzal kezdtük. Június 23-án vasárnap délelőttre hívtuk a szülőket gyermekeikkel együtt egy rendhagyó istentiszteletre. Ezen az alkalmon Gál Álmos keramikus és felesége tettek bizonyságot Isten életeteket formáló munkájáról. A közös ebéd után játékra, kötetlen együttlétre nyílt lehetőség.

A gyerekhét élményeiből a gyülekezet a június 30-i istentiszteleten egy kis ízelítőt kaphatott. A gyerekek zenés szolgálattal örvendeztették meg a hallgatóságot, vetített képes bemutatón idéztük vissza az emlékezetes pillanatokat. Végül pedig a hét során a foglalkozásokon legtöbb pontot gyűjtők ajándékban részesültek.

A nyár folyamán a roma gyerekek között is tartottunk gyermekfoglalkozást. Nagy lelkesedéssel és érdeklődéssel fogadták a bibliai történeteket. Isten áldása legyen az elhintett igemagvakon.

 

Tiszanagyfalu

2019. június 24-28 között ismét gyermekzsivajtól volt hangos a Tiszanagyfalui Református Gyülekezet templomkertje. Játszóterünkön szinte minden nyári délutánon hallható ez a hang, de ilyenkor a napi 80-90 gyermek jelenléte teljesen betölti a teret. Ez alkalommal ráadásul a közeli Rakamazi Gyülekezetből is érkeztek résztvevők, lelkészükkel, Szabó Pál tiszteletes úrral.

A reggeli gyülekezés után közös énekléssel, aranymondás tanulással kezdtük a napokat. Ezt követően tízóraira került sor, majd négy korcsoportban, életkornak megfelelően dolgoztuk fel a napi történeteket. Heti témánk a templomépítés volt, ennek apropóját az adta, hogy templomunk éppen az idén 230 éves. Szó volt a templomról, mint Istennek szentelt térről, aztán egy templomtúra kapcsán alaposan megismerhettük a Tiszanagyfalui templomot. A bátrabbak még a padlástérbe is betekinthettek. A következő napokon a templom népéről, a gyülekezetről, illetve a testünkről volt szó, mint ami a Szentlélek temploma.

A délelőttök további idejében közös játék volt a program. Ebéd után rendszerint átismételtük az eddig tanultakat, majd közös sportolás és kreatív foglalkozás következett. Ezek után mindenkinek jól esett az uzsonna, mígnem 15.30 magasságában elcsendesedett az udvar.

Istennek vagyunk hálásak az üzenetekért, a szép időért, az odaszánt szolgálókért, segítő fiatalokért, és azért, hogy Szentlelke által Ő ma is köztünk, gyülekezetünkben, és bennünk lakik.


Rakamaz

Az idei évben különleges volt a vakációs gyermekhetünk, ugyanis Tiszanagyfaluval közösen tartottuk. Ennek voltak egyrészt személyi okai - lelkipásztorunk gyermeket szült májusban, a hitoktatónknak műtétje volt - másrészt voltak fizikai okai is, - az elmúlt években növekvő létszám miatt nagyon szűkösnek bizonyult az Imaházunk. Mivel Tiszanagyfaluval szoros kapcsolatban volt és van a gyülekezet, ezért jó döntésnek bizonyult, hogy hozzájuk menjünk át és közösen tartsunk gyerekhetet. Minden nap autókkal szállítottuk fiatalokat. Meglepetésünkre ott még jó pár rakamazi gyermekkel találkoztunk, akik az ottani iskolába járnak, így velünk nem is voltak kapcsolatban. Már ezekért a találkozásokért megérte közösen szervezni a gyerekhetet.

A napok közös énekléssel és témafelvezetéssel indultak. Ebben a blokkban volt még a napi aranymondás tanulása is. Ezt követően tízórai következett, majd korosztályok szerint csoportbeszélgetésben dolgoztuk fel a napi témákat. Az ebédet követően vetélkedőben, sportos és kreatív foglalkozásban vehettek részt a gyerekek. A nap végi uzsonna előtt összefoglaltuk, hogy miről is volt szó aznap.

A hét témáját az idén 235 éves Tiszanagyfalu Református Templom adta. A templom szerepéről, az ott összegyűlő Isten népéről beszélgettünk a héten.

Nagyon örülünk, hogy Andrássy Gergely nagytiszteletű úr fogadott minket.

 

Kállósemjén

2019. június 24-28-ig rendeztük meg a gyerekhetünket Kállósemjénben. Mintegy 40 résztvevővel. Ebben a gyermekeken kívül a segítő fiatalok és a felnőttek is benne vannak.

Halas történetek címmel hívtuk őket az alkalmunkra. Ahogy a cím is elárulja olyan bibliai jeleneteket ragadtunk meg, amelyekben szerepelnek a halak. S a cél az volt, hogy mi is valamennyien Isten horgára akadjunk. Az első négy napot Kállósemjénben töltöttük. 9-15-ig voltak szervezett programjaink. Előtte és utána egy órát pedig gyerekfelügyeletet tartottunk azoknak, akik ezt igényelték.

Pénteken Nyíradonyban voltunk a Hókusz-pókusz Kalandparkban, ahol a kisebb és nagyobb gyerekek is megtalálták az érdeklődésüknek megfelelő játékot.

Összességében tartalmas, magával ragadó 5 napot töltöttünk együtt.

Isten kegyelme, hogy minden bosszúság, betegség, váratlan, életet bonyolító helyzet nélkül.

 

Gáva-Vencsellő-Balsa-Szabolcs-Timár

Gáva-Vencsellő-Balsa-Szabolcs-Timár gyülekezeti körzetben 2019. június 24-28-ig került megrendezésre a hittanos gyermekek számára szervezett napközis gyermekhét.

Reggelenként a gyülekezeti körzetből érkeztek a gyermekek szüleikkel a gávai parókia udvarára, illetve akik igényelték, azoknak a gávai és a szabolcsi gyülekezetek kisbuszával segítettünk az átjutásban. „Tetőtől talpig”- ez volt a hetünk címe a Titusz Hitéleti Alapítvány tábori anyaga alapján, és valóban „tetőtől talpig”, szívvel-lélekkel voltunk mindnyájan jelen a héten. Segítők, mintegy 30-an, akik között voltak nagymamák, gyülekezeteink lelkes gyermekmunkásai, és az 50 órás önkéntességi idejük egy részét itt letöltő középiskolások. Kellett is a sok segítő kéz, hiszen kb. 80 gyermekért voltunk felelősek e néhány napban. Nem volt olyan bibliai történet, amit ne nagy figyelemmel hallgattak volna a gyermekek délelőttönként, ki-ki a maga csoportjában és nem volt az a tízórai-, ebéd- és uzsonnamennyiség, ami ne fogyott volna el. Mind testileg, mind lelkileg bőséget élhettünk meg e héten mindnyájan, gyermek, fiatal és felnőtt egyaránt. Az idén is volt buszos kirándulásunk, két nagy busszal és nagy kíváncsisággal érkeztünk meg a helyszínre, a nyíregyházi reptérre, ahol nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket. Innen is szeretnénk megköszönni a szíves fogadtatást és a nagyon sok türelmet, amiben részünk lehetett. Hálásan gondoltunk vissza a tábor végeztével június 30-án, vasárnap délelőtt, a táborzáró Istentiszteleten az együtt megélt vidám és tartalmas tábori napokra.

Jó pár héttel mindezek után maradt a szívünkben a hála Isten felé és reméljük, 2020-ból sem fog hiányozni és megrendezésre kerülhet a napközis gyermekhét. Köszönet körzet gyülekezeteinek, a szülőknek, az adományozóknak, az egyházmegyénknek a támogatásért!

 

Buj

Az idén 4. alkalommal került megrendezésre a vakációs gyerekhét 2019. június 24-28 között a Buji református gyülekezetben. Mindennap 9 órakor gyülekeztünk a templomban ahol énektanulással kezdtük a napot.  A hét témája a Titus Hitéleti Alapítvány által kidolgozott Tetőtől-talpig anyagra épült, mely anyagot a fiatalok mondtak el a gyerekeknek! Nagy élmény volt a fiataloknak a bibliai történetek szereplői nevében elmondani az üzenetet a gyerekek számára! A gyerekek a történetek alapján közelebb kerülhettek az újszövetségi történetekhez, megérthették annak üzenetét.  A Bibliai történetek átbeszélése, az aranymondás megtanulása  után a gyerekek különböző feladatlapok megoldásával mélyítették el a hallottakat. Tízórai után kézműves foglalkozás, sportvetélkedő, batikolás, járőr versenyek színesítették a napot! Az utolsó napon  visszatekintettünk a héten tanultakra!

A délelőttöt közös ebéddel zártuk!        .

Köszönet érte minden segítőnek!

Istennek legyen hála a hét ajándékaiért amit lelkiekben kaphattunk!

 


 

Hálaadás a nyírtéti református templomban

Isten iránti hálaadással számolhatok be arról, hogy gyülekezetünkben 2019. szeptember 22-én hálaadó istentiszteletet tartottunk a megújult templomunkért, valamint emlékművet avattunk a Nyírtéten szolgált lelkipásztorokért. A több mint kilenc évszázados templomunk felújítási munkálatai 2017-ben, a reformáció 500. emlékévében kezdődtek el, és 2019-ben fejeződtek be.

Megújult a templom tetőszerkezete, tetőfedése, bemutatásra kerültek a régészeti feltárások, mint például a papi ülőfülkék, szentélybejárat, déli kapu, nyílászáró cserék, komplett bádogos munkák, külső-belső felújítás. Új templombútorzatunk lett, padok, szószék, megújult a liturgikus tér, padfűtés került kialakításra, és új hangosítás.

Az ünnepi alkalom tiszteletére az igét hirdette: Dr. Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke; ünnepi beszédet mondtak: Dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese, valamint Kósa Lajos és Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselők.

Nagy szeretettel köszönjük meg segítségét mindazoknak, akik a munkálatok előkészítésében, kivitelezésében, és az ünnepség lebonyolításában részt vettek.

Mindezekért Istené legyen a dicsőség!

Papp Krisztián lelkipásztor, Nyírtét

 


 

230 éves a Tiszanagyfalui Református Templom

2019. szeptember 15-én hálaadó istentiszteletre hívogattak a harangok Tiszanagyfaluban, ahol a 230 éves református templomért, és a hozzá tartozó nyáj eddigi útjáért magasztaltuk Istent az ünneplő gyülekezet közösségében. Főtiszteletű Dr. Fekete Károly püspök úr hirdette az Igét, majd pedig köszöntésekre került sor.

Nagy öröm volt számunkra, hogy több olyan vendég elfogadta meghívásunkat, akiket régen láttunk, de akik saját bevallásuk szerint mindig is jó szívvel emlékeznek az itt megélt évekre, ide kötődő emlékekre. Elszármazott és korábban itt szolgáló lelkipásztorok, a régi időkben itt szolgáló, áldott emlékű lelkészek gyermekei, a településhez, gyülekezethez kötődő vendégek, illetve a falu jelenlegi elöljárói, világi és lelkészi méltóságok, mind-mind kedves szavakkal köszöntötték a gyülekezet tagjait. Külön öröm volt számunkra, hogy a Tiszanagyfaluhoz szorosan kötődő Rakamazi Református Misszió Gyülekezet tagjai is velünk ünnepeltek. A köszöntéseket zenés szolgálatok színesítették, illetve egy történeti visszatekintést is meghallgathattunk a Templom és a település múltjával kapcsolatosan.

Az istentiszteletet követően a Templom kertjében szeretetvendégséggel folytattuk az együttlétet, ahol a gyönyörű, késő nyári időben számos örömteli találkozásnak lehettünk tanúi. A vendégek és a gyülekezet tagjai egy-egy emlékplakettet kaptak ajándékba, amely a templom képével és egy bibliai idézettel az Istenhez való hűség fontosságára emlékeztet bennünket: „Légy hű mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját!” Jelenések 2,10.

Tiszanagyfalura tekintve számos alkalommal ujjongtak a mennyei seregek egy-egy lelki születés, megtérés alkalmával. Azért imádkozunk, hogy az akkor munkálkodó Lélek továbbra is jelen legyen közöttünk, és erősítse, formálja, vezesse a 230 éves hajlékba érkezőket, hogy minél több ébredés, Istennek szentelt élet induljon el az örökkévalóság felé vezető úton. Istené legyen a dicsőség azért, hogy különösebb felújítás és elnyert pályázat nélkül is van okunk hálát adni a gyülekezet múltjáért, jelenéért, és Urunkban bízva reménységgel tekinthetünk előre a jövő felé is.

Andrássy Gergely lelkipásztor, Tiszanagyfalu

 

(további képek elérhetőek az alábbi linken: https://ttre.hu/tartalom/4907/10/gyulekezeti/230-eves-a-tiszanagyfalui-reformatus-templom )

 

 


 

Egyházmegyei Ifjúsági Tábor – avagy Hercegkút

 

Mi is az a Hercegkút? Egy település, ami csupán egy kis takaros község valahol Zemplénben, mégis sok fiatalnak egy olyan emlék és élmény helye, ami egész életükre hatással lehet. Hercegkúton került immár másodszor megrendezésre augusztus 4 és 9 között a Nyírségi Református Egyházmegye II. Ifjúsági Tábora, melyre több mint 60 fiatal jelentkezett. A tábor célja, hogy a kereső fiatalokkal megismertesse az Úr Istent, a pedig már hívő fiatalok hitét erősítse.  Hercegkút pedig a maga csodálatos környezetével lehetőséget teremtett arra, hogy nyugodtan, csendben, a zavaró tényezőket kizárva tudjunk Isten felé fordulni.

A tábor olyan volt, mintha egy nagy család lennénk. Mindenki mindenkivel beszélgetett és mindenkit szeretettel látott és fogadott. Jó volt érezni, hogy a Szentlélek folyamatosan munkálkodik, és olyan volt, mintha ölelő karjaival körülzárt volna minket megvédve minden veszélytől, megvédve az ördög munkájától.

A napok hasonló ütemterv szerint követték egymást. Reggel 7 órakor imaközösségen lehetett részt venni, majd fél óra múlva reggeli áhítat következett.  A tábor programjai mindenki számára kötelezően ajánlottak voltak, hiszen, ha valaki a táborba érkezik, akkor egyértelmű, hogy részt akar venni a programokon is. A reggeli áhítatokat a Nyírségi Egyházmegyéből érkező lelkipásztorok tartották, melyet dicsőítés előzött meg és zárt. Az énekek segítettek abban, hogy még inkább ráhangolódjunk Istenre. Fiatalos lendületük, csodálatos szövegük olyan volt, mintha a saját érzéseinket, a saját életünket írná le, a hívő ember küzdelmeit, nehézségeit és reménységeit. Majd a reggelit kiscsoportos beszélgetések követték. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy egy csoportnak én lehettem a vezetője. A fiatalok csodálatosak voltak, érezni lehetett Isten jelenlétét, s nagyszerű gondolatok és érzések törtek a felszínre miközben a döntések, a kísértések, a siker, a kudarc és a kitartás témákat jártuk körbe. Ezt követően pedig műhelyfoglalkozásokon vehettünk részt ki-ki a saját érdeklődési köre szerint. El lehetett például azon gondolkozni, hogy ,,Értékes vagy-e?”, mik „Az élet kérdései”, vagy éppen ,,Mit kérdeznél Istentől?”. Az ebédet közösségi játék, sportesemény, csapatverseny, vagy éppen egy laza, 5 órás túra követett, melyben testileg érezhettük a tábor idei témáját, hogy ,,úton” vagyunk.  Azonban az este sem telhetett eseménytelenül. Minden nap más és más vendéget fogadtunk a táborban. Részesei lehettünk egy fiatal jegyespár, egy lelkipásztor-vallástanár, egy középkorú házaspár, és egy idős házaspár bizonyságtételének, amelyek mind-mind szívből és hitből szóltak. Csodálatos volt hallani ezeknek az embereknek az életét, hogy hogyan élték meg nehézségeiket, s hogy amikor nagyon mélyre jutottak, hogyan álltak fel újra és újra Isten kegyelméből. Az esti vendégeknek köszönhettük a tábori igénket is: ,,Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit.” (Zsolt. 37,4) Az esti evangelizációkat Fejér Zoltán lelkipásztor tartotta igen lenyűgözően elénk tárva a szent sátor rejtelmeit. Az este zsíros kenyér party-val zárult.

A tábor különlegességei közé tartozik, hogy a fiataloknak lehetőségük volt „10 percezni”, amelynek értelmében egy általuk választott lelkipásztorral beszélgethettek életük, hitük kérdéseiről. Ezek a 10 percek esetenként az egy óra időtartamot is elérték, de nagyszerű, mély és őszinte beszélgetések történtek.

A záró, csütörtöki estén pedig lehetőségük volt a fiataloknak kifejezni azt, hogy életükben Isten mellett döntenek, és szövetséget köthettek vele, mely egy roppant felemelő pillanat volt. Látni azt, hogy hány fiatalt szólított meg az Úr, hány fiatal vállalta azt, hogy élete további részében Istennel együtt akar élni, érezni akarja az Ő teljességét, azt szeretné, hogy az álmai az Isten álmai legyenek, teljes valóját szeretné rábízni az Úrra. Egy felemelő és megható pillanatnak lehettünk részesei mindannyian, akik ott voltunk.

Bízom benne, hogy a tábort követően a mindennapokba kikerülve ezek a fiatalok megtalálják azt a közösséget gyülekezetükben, amely erősíti őket, amely segíti őket abban, hogy a hit útján maradjanak. Remélem, hogy jövőre ugyancsak találkozhatok ezekkel a csodás fiatalokkal, és még többen jönnek el megélni és átélni ezt a tábort, melynek hangulatát, lelkületét nem lehetne szavakkal kifejezni, érezni kell, mert nagyon jó!

Németh Nikoletta

 

(további képek elérhetőek az alábbi linken: https://drive.google.com/drive/folders/1TVtHDES-0IEuT_mlSBGsOuNDfm4xXmGg?usp=sharing )


 

 

Díjazottak

 

2019. május 31-én tartotta rendes közgyűlését a Nyírségi Református Egyházmegye, amelynek napirendi pontjai között már néhány éve szerepel a pedagógiai és diakóniai díjak kiosztása, melyet azoknak az alkalmazottaknak ítélnek oda, akik lelkiismeretesen és hivatásszerűen látják el feladatukat az egyházi fenntartású oktatási avagy szociális intézményekben.

 

2019-ben a következő személyek részesültek pedagógusi munkájukat elismerő díjazásban:

 

Varga György Imréné, aki 32 éve dolgozik pedagógusként, 2012. szeptember 1-jétől az Újfehértói Református Általános Iskolában magyar nyelv és irodalom szakosként.

Tanítási óráit saját készítésű szemléltető eszközökkel teszi a mai napig is változatossá. Fontos számára, hogy tanítványaival megszerettesse az olvasást. Osztályaival rendszeres látogatója a helyi városi könyvtárnak és múzeumnak, ahol ismeretterjesztő foglalkozásokon vesznek részt tanítványai.

Számtalan versenyre készíti fel tanítványait, nem sajnálva szabadidejét, akár még a nyári szünetet sem.

 

Németh Sándorné a Gróf  Dégenfeld Imre Református Általános Iskola tanítója, a 3. osztály osztályfőnöke Baktalórántházán.

Életpályáját a színesség, sokrétűség, dinamizmus, pontosságra és tökéletességre való törekvés jellemzi. Magatartásával, munkabírásával, elhivatottságával példát mutat diákjainak, pedagógustársainak.

Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség húzódik.

 

Madai Erika a Báthori Anna Református Általános Iskola megbecsült pedagógusa.  Ének-zene és történelem szakos tanárként az innovációban élen járó, a módszertanban új utakat kereső szakember, aki hiszi, hogy a történelem segít kiigazodni az élet útvesztőiben, a zene pedig jó szolgálatot tesz az érzelmi egyensúly megtalálásában.

Példaértékű munkát végez osztályfőnökként is. Szívügyének tekinti a tehetséggondozást és a tanulók felkészítését a versenyekre.

Csoma Péterné a Jókai Mór Református Általános Iskola történelem-orosz és német szakos tanára, jelenleg történelmet és német tantárgyakat tanít.

1992-től - 27 éve - a Jókaiban dolgozik.

A megbízhatóság és a szakmai tudatosság jellemzi. Egyeztet, emlékeztet, segít, szervez, lelket önt gyerekbe, felnőttbe. Történelem tanítása a múltból gyökerező, jövőbe mutató, hiteles, igaz, és naprakész.

Osztályfőnökként anyai gondoskodással veszi körül tanítványait és azok családjait. Éppen 40 éve dolgozik a gyerekekért.

 

Berecz Istvánné óvodapedagógus 41 éve foglalkozik óvodás korú gyerekekkel. Munkájának része a néphagyományok tovább örökítése, és megszerettetése. Kiváló pedagógiai érzékkel és nagyfokú emberszeretettel alkalmazza a differenciált bánásmódot.

Pedagógiai és szakmai tevékenysége az intézményen túl Nagyhalász városában is ismert. Nemzeti ünnepekre több alkalommal is színvonalas műsorral készítette fel csoportjait. Elkötelezettség és hivatástudat jellemzi.

 

Diakóniai munkájáért elismerő díjban részesültek:

 

Simon Józsefné Korsoveczki Dóra gazdasági ügyintéző munkatárs a Kótaji Református Egyházközség Szeretetotthonában 17. éve teljesít szolgálatot. Ez idő alatt bizonyította rátermettségét. A hétköznapok feladatait szívvel, türelemmel látja el. Figyel arra, hogy az idősekhez legyen egy-két jó szava.

Meglátja, hol tudná segíteni az intézmény munkáját. Ha a szükség úgy kívánja, a konyhán és az ápolásban is lehet számítani a precíz és áldozatkész helytállására.

 

Krasznavölgyi Jánosné 2002. november 15-e óta dolgozik hűséggel a baktalórántházi református egyházközség idősek klubjában és szociális étkeztetésében, melyet első intézményeként alapított egyházközségünk.

Önkéntesként is hűségesen végzett az egyházban diakóniai szolgálatot, 2002-től az egyházközség ennek a munkának hivatalos keretet is tudott adni.

Ő tartja nyilván a gyülekezet betegjeit, hogy kellő időben tudják meglátogatni, bátorítani és erősíteni őket. Emellett szervezi az egyházközségi iratterjesztést.

Gincsainé Kovács Gabriella 15 éve a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség munkavállalója. Szociálpedagógusként, szakvizsgázott pedagógusként több szerepkörben, munkakörben végezte a rábízott feladatokat. Hivatástudata, szakmaszeretete, igényessége, pontossága, az egyházközség intézményrendszeréért érzett felelőssége a titka kimagasló eredményességének.

Magas színvonalú empatikus készségének, toleranciájának köszönhetően egyaránt fontosnak tartja az ellátottak, munkatársak és az intézmény érdekeit.

 

Bodnárné Kovács Mónika 2000 óta dolgozik a szociális szférában Nyírturán.

a Nyírpazonyi Református Egyházközség Simeon Szolgáltató Központ szociális gondozója. Aktívan részt vesz a munkaidőn túli közösségi programokban is.

Munkáját a munkahely iránti hűség jellemzi. A diakónia iránt érzett szakmai elhivatottságát a szakmai felkészülése és fejlődése is támogatja.

 

Gratulálunk a díjazottaknak! Kívánjuk, hogy az emberi adjon újabb lendületet munkájuknak és sokáig tudják szolgálni a rájuk bízottak javát az intézményekben és a családjaikban, s szolgálja mindez Isten dicsőségét!

 

Sipos Brigitta

lelkipásztor

 


 

Egyházmegyei hittanos vetélkedő

Első ízben került megrendezésre hittanos vetélkedő egyházmegyénkben. A katechetikai bizottság ötleteként valósult meg 2019. április 13-án, Virágvasárnap szombatján. Köszönet és elismerés illeti az egyházmegyei Katechetikai Bizottságot az előkészítésben, a megvalósításban és lebonyolításban való munkájukért!

Állami általános iskolák 3. és 4. évfolyamain tanuló hittanos diákokból álló 3-5 fős csapatok nevezhettek be a vetélkedőre. A téma Mózes élete volt a születésétől a pusztai vándorlás azon időszakáig, amíg a nép megkapta a Tízparancsolatot.

A templomban megtartott áhítattal kezdődött az alkalom, amelyen Szerencsiné Ujvári Julianna kislétai lelkipásztor szolgált, aktuálisan Mózes történetéből vette fel a textust. Majd a Kálvin teremben kereste meg helyét az a 36 csapat, amely benevezett és szépen fel is készült a megmérettetésre. Minden csoport egy előre megírt bemutatkozó versikét adott elő, amely nemcsak a névválasztásukat magyarázta meg, hanem habitusukat, hozzáállásukat, versenyszellemüket és érkezésük célját is tudatta a hallgatósággal. Voltak Nílus menti kosárfonók, Csipkebogyók, VAV, Választottak, Púá és egyéb, a bibliai leírásból kézenfekvő vagy papi fantáziát megmutató csapatnevek.

A „mérkőzés” két nagyobb egységben történt. Megszerzett pontjaikat „manna” formájában egy kosárban gyűjtötték a versenyzők. Meggyőző volt látni a gyerekek lelkesedését, ügyességét. Végig jól teljesített mindegyik csapat, beleadva a témában szerzett minden tudásukat. Élvezték a nagyon izgalmas, Mózes történetét sokoldalúan megközelítő, az ismeretanyagot változatosan felmérő feladatokat. A tudásanyagon túl még az ügyességük is szerepet kapott a válaszadásban. Az igaz vagy hamis feladat feleletadásánál színekkel megkülönböztetett, igaz vagy hamis, tojástartóba kellett beletalálniuk egy pingpong labdával. Ez a nem könnyű ügyességi feladat sok csapaton kifogott. Nagyon tetszett a gyerekseregnek a Mózes életét feldolgozó rajzfilmből való néhány bevágás, amelynek ismerni kellett a bibliai folytatását. Végig sikerült fenntartani bennük a versenyszellemből, a tudásuk megmutatásának akarásából fakadó kellő feszültséget.

A finom ebéd után izgatottan várta minden csapat az eredményhirdetést. Az első három helyezett között holtverseny alakult ki, amit activityvel döntött el a zsűri. Végül a következőképpen alakult a végeredmény: Nyírmeggyes csapata az 1., Kisléta a 2., Nyírpazony a 3. helyezést érte el. Az első három helyezet csapat tagjait egy-egy játékkal jutalmazták, a többiek egy csokoládét és egy igés ceruzát kaptak. Mindegyik csapatnak gratulálunk! Kíváncsian várjuk a következő hittanos vetélkedőt!

Sipos Brigitta lelkipásztor


 

Körzeti Presbiteri Találkozó

„De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által! Ezért, szeretett testvéreim legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.”(1Kor 15,57-58).  Ennek az Igének a fényében telt a vasárnap délután Kislétán, ahová a Nyírségi Református Egyházmegyében működő egyik lelkészi kiskör 11 gyülekezetéből (Encsencs, Kállósemjén, Kisléta, Mérk, Nyírbátor, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírmeggyes, Nyírvasvári, Szakoly, Tiborszállás) érkeztek a lelkészek, presbiterek és pótpresbiterek a Körzeti Presbiteri Találkozóra.

2019. március 24 –én délután három órára közel 120 fő gyűlt össze a Kislétai Református Egyház templomában azért, hogy testvéri közösségben imádkozzanak, lelkesedést, bátorítást kapjanak. Az alkalom Szerencsi Imréné, Kislétai lelkész köszöntő szavaival kezdődött, majd Hollósi István lelkipásztor tartott áhítatot. Ezt követően egy Bódás János vers következett Kovács Józsefné presbiter előadásában. Készülődve húsvét ünnepére, Szerencsi Imre lelkész az ünnephez kapcsolódó énekének tanításával gazdagította az egybegyűlteket. Ezután dr. Gaál Sándor a Nyírségi Református Egyházmegye esperese tartott elgondolkodtató, bátorító előadást a témában. Ezt követően minden gyülekezetből egy presbiter röviden beszámolt arról, hogy a saját közösségükben melyik az a három kiemelt dolog, amit a gyülekezet építésében a legfontosabbnak tartanak és a gyakorlatban milyen lépéseket tesznek ezek megvalósulásáért. Összefoglalva a beszámolókat három fontos terület körvonalazódott: a hitélet gyakorlása, a hitmélyítés; a misszió és a diakónia. Ezen sarokkövek köré pedig változatos alkalmak épülnek minden generációt magában foglalva, a gyülekezet adottságaihoz és lehetőségeihez mérten. Ezt követően a Magyar Református Presbiteri Szövetség Nyírségi Területi Szervezetének képviselője Kis Böndi János köszöntötte az egybegyűlteket.  A köszöntés után Várnagy Roland presbiter tett bizonyságot arról az útról, amelyen Isten Szentlelke által újjászületett életet nyert. A záró gondolatokat Szerencsi Imréné a kislétai református gyülekezet lelkésze mondta el, majd elhangzott a szeretetvendégségre való meghívás. Záró ének után a megterített asztalnál tudtuk tovább folytatni a beszélgetést, ismerkedést.

Áldott alkalomban lehetett része mindazoknak, akik jelen voltak ezen a vasárnap délutánon. Bennem az alábbi gondolatok fogalmazódtak meg az alkalom végére: nem hiábavaló az, amit Isten értem elvégzett áldozatáért hálából teszek, nem hiábavaló az a munka, szolgálat, amit önzetlenül Isten dicsőségére végzek. Nem hiábavaló az, ha hidat és nem falat építek munkám során, hiszen Isten Jézusban hidat épített ember és Isten közé. Nem hiábavaló a mi munkánk, akkor sem, ha sokszor látszólag nem mozdulnak a vizek, hiszen Isten munkálkodik és a kövekből is tud fiakat támasztani. „Hagyd az Úrra útadat, bízzál benne, mert Ő munkálkodik.” (Zsolt 37,5)

Szerencsi Imréné lelkész

 

 Katechetikai Szakmai Nap


2019. február 2-án igen izgalmas napnak néztek elébe egyházmegyénk hitoktatói, lelkipásztorai, hiszen akik ott voltunk a Nyíregyháza-Városi Gyülekezetben nagy élményekben lehetett részünk. Ezen a napon került ugyanis megrendezésre a II. Egyházmegyei Katechetikai Szakmai Nap, melyet az idén  a „Kalandok és álmok” élménypedagógiai műhely munkatársai tartottak.

 

A regisztrációra 09:00 órától volt lehetőség. 09:30-tól Dr. Gaál Sándor esperes úr tartott áhítatot a Bibliaolvasó Kalauz szerint az aznapra kiírt újszövetségi igeszakasz alapján (János evangéliuma 5: 37-47.). Megemlítette az áhítatban azt is, hogy a mai kor kihívásaira reagálva szükséges új módszereket, új eszközöket használni ahhoz, hogy az evangélium örömhíre eljusson a gyermekek szívéhez.

10:00-tól a résztvevőket három csoportra osztották. Az így kialakított csoportok résztvevői három különböző helyszínen más-más élményeket megtapasztalva próbálhattak ki olyan nagyon egyszerűen megvalósítható, de rendkívül tartalmas játékokat, feladatokat, amelyek segítségével nagyobb önismeretre juthattunk, pillanatok alatt igazi csapattá formálódtunk és jobban elmélyülhetett bennünk az adott bibliai történet.

12:00-tól 13:00-ig közösen ebédeltünk, és alig vártuk, hogy a csoportokban újra folytathassuk a délelőtti nagy élményszerzést, de egy másik helyszínen, más játékok kipróbálásával, más bibliai történetet feldolgozva.

Nekünk nagyon sokat jelentett ez a szakmai nap. Először is jó volt ismét együtt lenni, és jobban megismerni azokat, akik az egyházmegyénkben gyermekek között szolgálnak. Sokat is segített ez az együtt töltött nap, mert az élménypedagógiai műhely munkatársai vezetésével rengeteget tanultunk, tapasztaltunk, mi magunk is formálódtunk. Azóta már több mindent tudtunk használni az ott megtanultakból a hittanórákon.

Amit pedig mindannyian megtanulhattunk: ha szeretetteljes légkörben, élményeket nyújtó módszerekkel  igyekszünk tanítani a ránk bízott gyermekeket, akkor jó reménységgel lehetünk afelől, hogy egyre kevésbé lesz szükség a fegyelmezésre.

Buriánné Fehér Nikolett

Veresné Szücs Judit


HÁLÁBÓL FAKADÓ AJÁNDÉK


Amikor ezt a felkérést megkaptam – írjak pár sort, hogy is kezdődött ez az egész – azt kérdeztem magamtól: mit is írhatnék magamtól? Ekkor jött az igei bíztatás a Jeremiás 33:3-ból: „Kiálts hozzám és én megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz!”

Az életünk úgy alakult, hogy hosszú orvosi vizsgálat után kiderült, hogy a férjemnek súlyos szívműtétre van szüksége. Megtörtént a műtét. Műtét utáni állapotában akadt olyan dolog, ami még nehezítette a helyzetét. Ez egy EKG készülék volt, amit több napon keresztül hordoznia kellett. A kórházi pizsamán nem volt zseb. A férjem nem mindig tudta megfelelően elhelyezni, gyakran kicsúszott, kiesett a pizsamából. Nehezítette a közlekedést, a mozgást, ezért kérte, hogy valami tartórészt vegyek, vagy varrjak ennek a készüléknek. Szégyellte, hogy olyan sokszor kellett riasztani az ápolókat: volt, amikor az elem elgurult, volt amikor az egész készülék szétesett. Amikor hazajöttem a kórházból még akkor este elkészítettem két darab tartó tokot a 24 órás EKG gépnek, arra gondoltam a másik szobatársnak is hadd jusson belőle.

A kórházból való távozás előtt a nővér kezébe adtunk ezekből a tokokból. A kórházi dolgozó elmondta, hogy milyen nagy szükség  lenne több ilyen tartóra. Így jött a gondolat: milyen jó volna, ha a nőszövetség tagjaival készítenénk ezt el. Hosszú vívódás, tusa volt bennem: szóljak, vagy ne szóljak. Végül döntöttem és felhívtam erdei Istvánné Manyikát, aki igent mondott. Közben imádságban kértem az Urat. Még mindig biztosabb akartam lenni a dologban. Tiszteletes asszonnyal is beszéltünk erről. Ő is bátorított, hogy kezdjük el. Kedd esténként jöttünk össze a gyülekezeti házban. Igei bevezetéssel és imádsággal kezdtük az alkalmat és énekeltünk is. Ezután kezdődött a varrás. Én a varrógépen készítettem el a zsákocskákat, a többi Testvér pedig 70 centiméteres szalagokat varrt rá akasztónak és piros szíveket díszítésül. Közben rájöttünk, hogy ez az idő kevés lesz. Aki tudott, haza is vitt a varrni valóból. 60 darab készült el ezekből a vászon tartókból. Még mielőtt becsomagoltuk mindegyik egy – egy bibliai idézetet helyeztünk, amelyekben a közös az volt, hogy a szív szó szerepelt benne.

Eljött a nap – november 30-án – és elindultunk Debrecenbe. Nyolc fővel vittük el az adományt a Klinika Kardiológiai Osztályára. A nővér, akivel akkor találkoztunk először nem tudta miről van szó. Lassan – lassan megértett mit szeretnénk, s máig bennem van az arckifejezés, amivel az adományra reagált. Meglepetés és öröm, könnyes szemek, ezt tükrözte az a kifejezés. 60 darab vászon tartót hagytunk ott. Boldogan indultunk el a gyülekezeti kisbuszhoz, de mégis mindenki egy kicsit magába szállva elcsendesedve lépkedett.

Szeretném megköszönni mindenkinek a hozzáállását és Istennek a bennem elvégzett munkáját! Köszönöm a férjemért és az értünk elmondott sok – sok imádságot! - Karácsonyi ajándékként hadd szóljon néhány sor egy versből mindenki számára:

„Taníts meg hát szívből kiáltani,

Ne csak szájjal, szívvel mondani:

Ahogy T akarod, ne, ahogy én

A békesség csak így lesz az enyém.

 

Lehet az út tövises, meredek,

Amerre vezetsz bátran mehetek.

S mindennapi kérésem az marad:

Add, hogy csupán Téged akarjalak!

 

Legyen akaratod most és mindörökké,

Igen, fogd meg kezem, fogadd el szívem!

S ha utad célját el is takarod, hiszek!

Legyen ahogy Te akarod!

Mindenkinek kívánok magam és a férjem nevében áldott karácsonyi ünnepeket:

Nyírmeggyes, 2018. december 7.                  Budaházi Gáborné

a Nyírmeggyesi Református Egyházközség Nőszövetségi tagja


GYÜLEKEZETI BARÁTKOZÓ Nagyecsed – Nyírmeggyes: 2018. december 9
.

Kedves meghívásnak tehettünk eleget a fenti időpontban. Fábiánné Varga Éva Nyírmeggyesről, gyülekezetünkből indult és választotta a lelkészi hivatást.  Férjével néhány éve Nagyecseden szolgálnak. Bár a két település közötti távolság nem nagy mégis más-más egyházmegyéhez tartozunk, nem sokat tudunk egymás gyülekezetéről.  Ők korábban már jártak nálunk és most mi örömmel fogadtuk el visszahívásukat. Énekkarunk hetek óta készül a karácsonyi istentiszteletre, ebből a műsorból vittünk most magunkkal egy rövid ízelítőt ajándékul bemutatkozásként. Néhányan a gyülekezetből is csatlakoztak hozzánk, így mintegy húsz fős küldöttség indult el és érkezett Nagyecsedre, a Kistemplomba.

Adventi fénnyel és örömmel várt a gyülekezet. A gyülekezés ideje alatt együtt énekeltük a kivetítőn olvasható éneket: „Én még mit sem tudtam Rólad, Te már akkor szerettél…”. Volt, aki már ismerte, mások hamar megtanulták e szép éneket.

Istentisztelet kezdetén a helybeli lelkipásztor, Fábián Csabáné köszöntötte kis küldöttségünket. Régi adventi éneket lapról énekeltünk végig: „Szállj, szállj magasra szíveink reménye…” (315 dics. dallamára)

Ezt követően Pótorné Jäger Krisztina bizonyságtételét hallgatta meg a gyülekezet. Az őszinte szavak minket is elgondolkodtattak: „Hogyan talált rám Isten – és én Őreá?” Előbb ismert, mint megszülettünk, bár évek telhetnek el, de a hívás mindig időben érkezik. Megváltozik életünk, tervünket, jövőnket Ő formálja, ha elfogadjuk.

A nagyecsedi énekkar a tanult karácsonyt-váró énekeikből mutatott be néhányat felkészítve az igei szolgálatra, melyet lelkipásztorunk a Jeremiás 13:15kk. alapján tartott. Az Úr megszólít felfuvalkodottságunkban, fenyíti népét, felszólítja „dicsőítsétek az Urat, a ti Isteneteket, mielőtt sötétséget szerezne…” hangzott a választott népnek mielőtt fogságra vitetné azokat.

Az imádság után Túrmezei Erzsébet: Hit által c. versét Éles Sándorné szavalta, - e két szót nyomatékkal szívünkre helyezve.

Gyülekezetünk életéről, munkájáról, terveiről, ismertetőt és összefoglalót Talabos Endre gondnokunk állított össze. Mint újonnan megjelenő szolgálati ágról a Nőszövetség néhány hónapjáról is beszámoltunk és adtunk át a gyülekezetnek egy adventi kis terítőt                            ( Budaházi Gáborné munkáját ) a találkozó emlékére.

A mi énekkarunk is kiállt, készülő ünnepi műsorunkból három darabot mutattunk be.

Advent idején énekeltük és hallgattuk a karácsony üzenetét.

A mi ismereteinket gazdagítani, a vendégfogadó gyülekezet életéről, szolgálatairól, munkaágairól Mándi István presbiter számolt be. A tanár úr utalt arra, hogy mind történelmi múltjában, ősi és nagyszabású, mind hitvalló életében nagy létszámú erős akaratú nép lakik itt.  Az ezerkilencszázas években épített Nagytemplom és az ezerkilencszáz ötvenes években épített Kistemplom kifejezője mindennek. Ma a reformátusok létszáma háromezer fő, még mindig a Szatmári Egyházmegye legnagyobb gyülekezetei közé tartozik. Él is ezzel mind az alkalmak megjelenítésében, mind szolgálati ágaiban behálózva a várossá nőtt települést. Mindemellett görög és római katolikus vallású egyházakkal is testvéri kapcsolatot ápolnak.

Ott is működik Nőszövetség – Lorántffy Zsuzsanna nevét vették fel. A gyülekezeti életben, rétegmunkában sokféle segítséggel jelennek meg. Mi is kaptunk ajándékot – az általuk készített bibliai jelzőt.

Még két szavalatot hallgattunk, - érdekes módon mindketten Ko-vácsné nevűek – Kovács Gyuláné és Kovács Józsefné ( Nyírmeggyesről ) kedvesen mondták el az általuk választott adventi verseket, - mi mindkettőt szívesen fogadtuk.

A záró ének után a két gyülekezet lelkipásztora az ajtóban kéz-fogással köszönt el a gyülekezettől és átkísérték a megjelenteket a Műve-lődési Házba a terített asztalhoz. A vendéglátás a gyülekezet asszonyainak fáradtságával, szeretetével kifejezte a gyülekezet kedvességét irántunk.

Minden résztvevő hálával köszöni meg Istennek, hogy ebben az élményben részeltetett bennünket.

Így történt a mi GYÜLEKEZETI BARÁTKOZÓNK.

 

Nyírmeggyes, 2018. december 9.                 Hírül adta: Erdei Istvánné ny. lelkipásztor


 

"Életre bátorító katechézis" - Szakmai Nap Nyíregyházán

 


 

"Életre bátorító katechézis" címmel tartottak ökumenikus szakmai napot hitoktatók és lelkipásztorok számára Nyíregyházán, a Városi Református Egyházközség kazettás gyülekezeti termében 2018. november 24-én. A napot Dr. Gaál Sándor református esperes nyitotta meg, majd Felföldi László plébános köszöntötte a mintegy 60 résztvevőt. A nap címét adó előadást Dr. Bodós Sára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati Tanszékének vezetője, egyetemi docens tartotta. Szorongó világban élünk, az életminőségi kutatások eredménye lehangoló, s mindeközben a Szentírás elvitathatatlan üzenete a bátorítás - hangsúlyozta, majd példákat is hozott ezekre a bátorító kijelentésekre a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig. Meglátása szerint a bátorítás motívumának meg kell jelennie a katechéta szemléletében, a kapcsolatainak minőségén és a tanított bibliai szövegek értelmezésében. Végül tanárnő Noé jól ismert történetén keresztül szemléltette ennek gyakorlati következményeit a hittanórákon. Az előadást követően Kustárné Almási Zsuzsanna és Dr. Arany Erzsébet vezetésével különleges betlehemezés következett, amelyben a szereplők játék közben tudták meg, kit alakítanak, és spontán módon rögtönözték megnyilvánulásaikat. Az érzelmekre is ható, tanulságos darabot közös feldolgozás követte. Ezután a római katolikusok vendégszeretetét élvezve, ebéd mellett folytatódott az ismerkedés, beszélgetés. Az ebédszünet után a DRHE Katechetikai Központja oktatói jóvoltából a résztvevők egy egyszerű bábkészítő foglalkozásban is kipróbálhatták magukat. A program végeztével szép ökumenikus egységben és sok értékes gondolattal indulhattak neki a hitoktatók az adventi időszaknak.

 

Bodnár Máté
>
A Nyírségi Református Egyházmegye Ibrányi Idősek Otthona bemutatása

koszorú, virág- és sírcsokrok kötése...

Látogató számláló