ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI VALLÁSI EGYESÜLET

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik...
EGYHÁZ JOGUTÓDJA
BEMUTATKOZUNK
EVANGÉLIZÁCIÓS ALKALMAK
ELÉRHETŐSÉGÜNK
FELHÍVÁS ADÓ 1 %
BANKSZÁMLASZÁM
PRÓFÉCIÁK
JÉZUS FELTÁMADÁSA
IMÁDSÁGOK MINDENKINEK
TANÍTÁSOK
VIDEÓ DICSÉRET, TANÍTÁS
IGÉK AZ ÚRTÓL
HÍREINK
EVA NAGY BUDAPEST
KIADVÁNYAINK

HÍREK
A HONLAPUNKON TALÁLHATÓ VALAMENNYI ÍRÁS, TANÍTÁS SZABADON LETÖLTHETŐ ÉS KINYOMTATHATÓ, TOVÁBBADHATÓ AZ ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.
Videó tanítások
- 2014.11.03.

tovább >> Pünkösd napja Apostolok Cselekedetei 2,1-4


PÜNKÖSD
Apostolok Cselekedetei; 1,4-5
És velük összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:
Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva.

Apostolok Cselekedetei; 1,8
Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

Apostolok Cselekedetei; 2,1-4
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának.
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniuk.

1 Korinthusbeliekhez írt levél; 3,16, 6,19-20, 12,13
Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek?
6,19-20
Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?
Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben.
12,13
Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Szellemmel itattattunk meg.

..
Dániel


Igék az Úrtól;.
Zsidókhoz írt levél; 6,9-15 9.
De ti felőletek szerelmeseim, ezeknél jobb és üdvösségesebb dolgokról vagyunk meggyőződve, ha így szólunk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek. Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa a reménységnek bizonyossága iránt mindvégig. Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, a kik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött.
Mondván: Bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged. És ekképpen, békességtűrő lévén, megnyerte az ígéretet.


Igék az Úrtól a Feltámadásra;
János Evangéliuma; 11,25-26, 5,23
Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;
És aki csak él és hisz Énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?
Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, aki elküldte őt.


...
Igék az Úrtól; 2016. február
VILÁGOSSÁG
Kolossebeliekhez írt levél; 1,13
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;
Thessalonikabeliekhez írt I. levél 5,5
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!

János Evangéliuma 8,12
Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

János Evangéliuma 12,35-36,46
Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és a ki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.
Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, elrejtőzködék előlük
Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.
Rómaiakhoz írt levél 13,12
Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.

1János apostol levele 1,5-7
És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekedjük.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Zsoltárok könyve 119,130
A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.


Dániel próféta könyvve; 6,22

Igék az Úrtól; 2016. január
Dániel próféta könyve; 6,22
Az én Istenem elbocsátá az ő angyalát,
és bezárá az oroszlánok száját és nem árthattak nékem; mert ártatlannak találtattam ő előtte és te előtted sem követtem el, oh király, semmi vétket. Ámen


Prófécia 2016 évre
Újév, új kezdet, a régiek még ingyen sem említettnek, mert az Én áldásomat kiterjesztem az egész életed felett. Te a Felséges rejtekében lakozol, a Mindenható árnyékában nyugszol. A te számodra egy jó év jön, mert az Én gondviselésem van feletted, ezért bizakodj, mert áldott időket adok neked!
Sok halogatott reménység fog valósággá válni, amiről nem gondolkodtál és nem álmodoztál, előhozom neked. Ne keseregj, nézz körül és ne a látható körülményekre tekints, hanem a számodra kirendelt angyali seregre, és az Én kegyelmemre.
Isten gondoskodása vesz körül téged, amelyben benne van az Én hatalmas szeretetem. Légy hű hozzám mindhalálig! Keress Engem és bízván bízzál, emeld fel a fejed és járj emelt fővel, mert a bűn ott leselkedik az ajtód előtt és rád van vágyódása, de te állj ellen, dicsérj Engem, mert Én a dicséretek között lakozom.

Jó időket készítettem és adok neked. Megsokasítom a napjaid számát, ne gondolkodj az elmúláson, nincs itt az idő. Amikor az idő teljessége jött, akkor bocsájtottam el a Fiamat. Az idő teljessége nincs itt a számodra, hát ne félj, és ne rettegj.
Én szerettem: emelkedj felül a rossz gondolatokon, mert a te gondolataid, nem az én gondolataim. Nézz Rám, Én örömet és békességet adok neked és nem a félelem, aggodalom gondolatát. Felemellek és áldássá teszlek mások számára. Élvezd az életet és a velem való járást.

Tovább fogsz lépni, mert az Én akaratomat ültettem beléd, és a nagyobb fog vezetni, pontos vezetést adok neked. csendesedj el és ismerd el, hogy Én vagyok a hited fejedelme és bevégzője, én gyönyörűségem. Menj bátran előre és bízván bízzál, mert Én veled vagyok, felemellek, megsegítlek.
Én adom a fényt neked a sötétben. Én vagyok a te világosságod, Én vagyok a te dicsősséged, Én vagyok a bátorítód. Ki vagy te, hogy félsz halandó emberektől. Bátorodj és menj előre ebben a különleges időszakban. Sokat bíztam és bízok rád, és akire sokat bíztak, attól sokat is várnak.
Ne tekints hátra, menj előre, használd a fegyverzetem, és tudd, hogy több, vagy mint győztes, Általam, Aki szeretlek.
Fel vagy szerelve a hatalmammal, és az Én dicsőségemmel, ezért haladj előre a diadalért a győzelemért és vidd ki széles e világra, az Evangéliumot, és mutass be Engem.
Mondd el a világnak, hogy mit hiszel az Én nevemben, és mutasd meg a benned lévő nagyobbat, a jellememet, a szeretetemet. Ahogy növekedsz és mész előre, egyre több embert fogsz megérinteni az Én királyságomnak.

Kérlek, menj és öleld át az embereket az Én szeretetemmel, és vigasztald őket ezekben a sötét időkben!
Az Én Fiam nevében hozd ki a sötétben ülőket, hadd kövessenek téged a hitben és a szeretetben, és Isten üdvözítő erejében. Mond el nekik, hogy haza várom őket és mond el, hogy a tágas út a sötétbe vezet, és ott meglehet bukni. Én pedig keskeny úton, a szoros ösvényen várom őket, az az Én utam, és ezt elrendelem, mert ez az életre visz.
Menj előre bátran, kitartással és bízzál bennem. Az Én kegyelmemmel felemellek, és új időket adok. Ne tekints arra, hogy ki mit tett, hogy ki hagyott el. Az Igémre tekints és Rám, Én vagyok a hited fejedelme és bevégzője.

Helyre állítok az elkövetkezendő időkben, dolgokat az életedben. Én vagyok El Saddai a te életedben. Hagyd a haragot, a csalódást, a félelmet, csak rosszra vinne. Add a terheidet nekem, mert az Én igám könnyű és az Én terhem gyönyörűséges, a gyász helyett ékességet és örömet akarok adni neked, emelkedj fel és Rám tekints.

Új úton és új módon foglak vezetni és minden napon bátorságot fogsz kapni, hogy leküzd mindazt, amivel szembenézel: a félelmeidet, a csalódásaidat. Elfordítom a lépéseidet arról az útról, amely nem épít téged.

Új időszakot adok, egy új időszámítás kezdődik a te életedben, mert az idő sürget, és gonosz idők jönnek. Az ördög haraggal teljes mert kevés az ideje.
Ebben az új időben az Én dicsőségemmel mész előre és bátorsággal fogod az utat járni és nem fogod megütni a lábadat a kőbe, mert Én veled vagyok és betöltöm a szükségeidet.
Járj Velem, nyisd szét a szájad és betöltöm azt, új idők jönnek az életedben és a régiek ingyen sem említetnek.
Fogsz látni és hallani nehézségeket, háborúkat, szegénységet, hiányokat, betegséget, katasztrófát, csalódásokat, de tudd, hogy veled vagyok és te Velem vagy, és Velem együtt ülsz magasan minden fejedelemség, uraság és hatalmasság felett.
Áldott időszakot adok neked, mivel megtartottad az Én beszédemet, Én is megtartalak ezekben a sötét időkben. Gondom van rád. Az Én segítő kezemet nyújtom neked, ezért higgyél és bízzál Bennem. Van e valami nekem lehetetlen? Velem minden lehetséges!
Átölellek és szeretlek. Ebben az új időszakban bőséget árasztok rád, új kapcsolatokat, új kötéseket hozok, néhányatoknak munkahelyi változás lesz, és ez a változás jobb irányba vezet és visz téged.
Az Én gyermekeim nem szűkölködnek, hát hallgass a Szellemre, mit mond ma neked. Ne vádoljon a szíved, mert akkor van bizodalmad hozzám. El rendeltem, hogy az Ige gyökeret verjen benned, hogy felnövekedj és keress Engem, hogy több legyél, mint győztes.
Ha keresel, megtalálsz, keresd az arcomat, hogy a hiányaidat kipótoljam. Szeretlek, és arra teremtettelek, hogy jó cselekedetekkel járj elől.
Gondom van rád és arra, ami neked fontos, tudd, hogy szemem fénye vagy, és helyre állítok dolgokat, ami elveszett.
Az oroszlánok szűkölködnek, de akik az Urat keresik azok bővölködést látnak, ezért terjeszd ki a határaidat, mert fogsz látni tágulást, szélesedést és növekedést. Az erőd megújul, futsz, nem lankadsz, nem fáradsz, mert kerestél és keresel Engem.
Mivel hűséges vagy hozzám fogod látni a jutalmamat, amely előtted fog menni. Természetfeletti bölcsességet és tudást adok neked. Fogod tudni az időket, és megsokasítalak és megáldalak, és tudd, hogy veled vagyok a világ végezetéig, és soha el nem hagylak, sem el nem távozom tőled.
A világ szűkölködik az Én dicsőségem nélkül, de te bővölködni fogsz minden területen, mert új időket adok, és változást. Ne hagyd el a gyülekezetet, ne hagyd el az őrhelyedet, ne engedj a sötétség erőinek, az áldást oda parancsoltam, ahol együtt lakoznak az atyafiak egységben.
Hát járj, szeretetben szeress, ahogy Én szeretlek téged.
Én örökkön örökkévaló szeretettel szeretlek. Kérlek, bízzál Bennem, beteljesítem rajtad a szavam és az ígéretemet! Légy hajlandó és engedelmes, hogy a Föld javaival élhess! Ámen

Igék az Úrtól!
Az Úr Isten keze

Zsoltárok könyve; 19,1
Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat.

Ésaiás próféta könyve; 29,23
Hanem amikor majd látja gyermekeit, az én kezeim alkotását, megszentelik közöttük nevemet, megszentelik közöttük nevemet, megszentelik Jákob Szentjét, és félni fogják Izrael Istenét.


Zsoltárok könyve; 8,5-7
Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá?
Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!
Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;

Zsoltárok könyve; 10,12
Kelj fel Úr Isten, emeld fel kezedet; ne feledkezzél el a szegényről!

1Péter levele 5,6
Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket a maga idejében.


Dániel könyve; 3,17
Ímé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket.
IMA HAZÁNKÉRT, EURÓPÁÉRT!
Atyám a Jézus Krisztus szent nevében hálaadással járulok a kegyelem királyi trónjához, és kegyelmet kérek a hazámra, és Európára, a jelenlegi helyzetre megoldást, és szabadulást kérek minden inváziótól, és minden befolyástól, ami az országok közötti egységet megháborítja.
Elfoglalom a Krisztusban lévő hatalmi helyemet az imádságban, megkötöm a sátán minden munkáját és ravaszságát, a hazám, és Európa felett. Kérlek, Uram mozdulj az érdekemben, és ahogy felemelem a szavamat, ebben az imádságban, kérlek, hallgasd meg a fohászomat.

Uram Te elrendelted az Igédben, hogy tartassanak könyörgések imádságok, esedezések és hálaadások minden emberért királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes, nyugodalmas életet élhessünk teljes Istenfélelemmel, és tisztességgel, mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt. Ezért kérem, hogy meneküljünk meg az alkalmatlan emberektől.

Uram elődbe hozom a népvándorlást, és az azzal járó veszélyeket, amely jelenleg a hazámra és Európára hatalmas nyomást hozott elő. Imádkozom, hogy szűnjön meg a gonosz rosszasága, amely megfélemlítést, aggodalmat, és haragot, váltott ki a nemzetekből.

Kérek bölcsességet egész Európa vezetőire, hogy megfelelő döntéseket hozzanak Európa, és a hazánk érdekében. Adj nekik talentumokat, hogy ki tudják gondolni egységben, békességben, egymás tiszteletében a legjobb megoldást, hogy leálljon a népvándorlás, ami veszélyezteti Európa létét, és a kereszténység további fejődését.
Uram hiszem, hogy a vezetők Istennek tetsző bölcs döntéseket hoznak, ami minden veszélyt, aggodalmat, haragot, és szakadást elhárít.

Az idők jelei itt vannak, /Máté evangélium; 24 fejezte/ és mutatják ezt a katasztrófák sorozata, ami a nemzetek életét zavarja, az egész világon, hallunk háborúkról, amely egyrészt hatalmas népvándorlást eredményez, valamint, klímaváltozásról, katasztrófákról, szökőárokról, hatalmas esőkről, sárlavinákról, szárazságokról, tüzekről, rengeteg balesetekről.
Az idők jeleihez hozzátartozik, hogy az emberekben meghidegült a szeretet, háborúznak, viszálykodnak, gyűlölködnek, követelőznek, nem keresik Istent, sem az Ő országát, érdektelenség van a világban, és nincs Istenfélelem! Bálványokat imádnak, és minden testi dolgot előbbre helyeznek Istennél.
Uram a mai napon fohászkodom a trónod előtt alázattal, teljes szívvel legyen meg a Te akaratod az egész Földön, ahogy a mennyben is, és kérlek, enyhítsd a földre, és jelenleg Európára leselkedő veszélyt, amit a migráns válság váltott ki Európából, és ez árt és pusztít, békétlenséget, és indulatokat vált ki.

Kérem, hogy Isten Igéje hozzon békességet a Föld lakosainak, Európának, a hazámnak, és minden szorongatott helyzetben lévő embernek, a migránsoknak!
Váljon szabaddá Európa, a hazánk, és a Föld egész teljessége, a háborútól, a terror fenyegetettségtől, a katasztrófáktól, a balesetektől, a keresztény üldözésektől!
Védelmet és oltalmat kérek Európára a megszerzett jóléti, gazdasági, a kulturális és keresztényi szellemi javakra!
Uram Rád vetem, és a kezedbe helyezem a migráció ügyét, a megoldás Nálad van, nem akarok Isten ellen harcolónak találtatni kérlek, enyhíts az európai nyomáson, Te hozz megoldást ebben a helyzetben!

Kijelentem, és imádkozom érte, hogy minden ember szabadon élhessen a hazájában, ahol megszületett, békességben, Isten félelmében, és megismerésében és adj hatalmas éhséget, hogy szívükből keressék Istent, amíg nem késő!
Uram, a Zsoltárok 46/9. Igéje szerint a Közel Keleten, és minden helyen, ahol háború van; szűnjön meg a gonosz rosszasága, és a háború borzalma.
Te háborúkat szüntetsz meg a föld széléig, ívet törsz, kopját rontasz, hadi szerkereket égetsz el tűzben. Ezért csendesedjenek el a nemzetek, és ismerjék el, hogy Te vagy az Isten, az egy igaz Isten, és Te magasztaltassál fel a földön.

Uram Te vagy az oltalmunk a ránk leselkedő veszélyben, és minden invázióban, ami elárassza Európát!
A felséges rejtekébe és a mindenható oltalmába helyezem Európát, és a hazámra megkülönböztetett védelmet kérek minden veszéllyel szemben!
Uram Te vagy az oltalmam, ezért nem félek az éjszaki ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal.


Kérem Uram a legjobb megoldást, a jelenlegi helyzetben, ezért Rád vettem Európa, és a hazám minden gondját az 1Péter levele 5/7. Ige alapján.
Enyhíts minden ítéleten, és kihíváson. Kérem, a Te akaratod legyen meg, itt a Földön, ahogy a mennyben is.

Váljon szabaddá a Föld, elsősorban Európa, és annak teljessége. Uram imádsággal járulok eléd, és köszönöm, hogy megmentesz a világra, a hazámra, és egész Európára leselkedő veszélyektől. Kérlek légy oltalmunk, a szélvészben, a viharban, a vízben, a félelemben, a tűzben, az emberáradatban, akik nem is tudják hova tartanak!
A mi Istenünk zászlója Jehova Nisszi, legyen felemelve Európában, a hazámban, és az egész világban, hadd tudja meg a világ, hogy Jézus az Úr, mert Ő az út, az Igazság és az élet.

Megkötöm az országunkban, és egész Európában a kívülről, és belülről jövő haragnak, elégedetlenségnek, viszálykodásnak, és a tömegáradtnak a hatását.
Köszönöm Uram, hogy nem lesz mindig sötétség ott, ahol most szorongatás van!

A vándorok találjanak vissza a hazájukba, ahol némuljon el háború, terhes igájukat és hátuk vesszejét, a háború nehézségének botját összetöröd, és meggyógyítód a megtört szívüket.
Imádkozom, hogy ne hallassék többé erőszaktétel földjükön, pusztítás és romlás határainkon, és az üdvösséget hívják kőfalaiknak, és kapuinknak a dicséretet, és békesség legyen a földjükön, és szűnjön meg a gonosz rosszasága.

Kérlek, Uram terjeszd ki a békességet az egész Földre, és Európára. A békesség Istene rontsa meg a sátánt a lábaik alatt.
Köszönöm, hogy Te megteszed, és a Te akaratod jön elő úgy, ahogy a mennyben van, úgy legyen itt, és most, Európában, a hazánkban, és az egész Földön. Mindezért Tied a dicsőség és magasztalás!
Uram a Te néped imádkozott, Te láttad, Te hallottad, Te ismersz minden szenvedést, ezért Te leszállsz, hogy kiszabadíts a hazámat, Európát és a Föld minden nemzetét. Ámen

Üdvösség Hirdetői Egyház; Nagy Éva
IGÉK AZ ÚRTÓL 2015. szeptembere
IMÁDSÁG

Jelenések könyve; 12/12.
…” Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.

1.Timótheushoz írt levél; 2/1-4.
Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért. Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.

Máté Evangéliuma 6/6.
Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.

Rómaiakhoz írt levél; 15/30.
Kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, énérettem Isten előtt.

Joel próféta könyve; 1/14.
Szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést; gyűjtsétek egybe a véneket, a földnek minden lakosát az Úrnak, a ti Isteneteknek házába, és kiáltsatok az Úrhoz.

Kolossébeliekhez írt levél 4/2.
Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással.


Máté Evangéliuma; 26/41.
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a Szellem kész, de a test erőtlen.

1.Thessalonikabeliekhez írt levél 5/17-18.
Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.

Júdás Apostol levele; 1/20.
Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által,

Igék az Úrtól; VÉR
Máté Evangéliuma 26/28.
Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, a mely sokakért kionttatik bűnöknek bocsánatára.
Rómaiakhoz írt levél 3/24.
Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,

Efézusiakhoz írt levél; 1/7.
Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Zsidókhoz írt levél; 9/12.
És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.

Jelenések könyve; 12/11.
És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért; és az ő életüket nem kímélték mind halálig.

1Péter levele; 1/18-19.
Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:

Efézusiakhoz írt levél; 2/13.
Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által.

Dávid felkenetése

..

Felkenetésről Igék; 2015 májusa
Zsoltárok könyve; 23/5.
Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.

Zsoltárok könyve; 92/11.
De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvúét; elárasztatom csillogó olajjal.

Zsoltárok könyve; 45/8.
Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.

Zsoltárok könyve; 133/1-2. Grádicsok éneke Dávidtól. Ímé, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!
Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán; amely lefoly köntöse prémjére;

5.Mózes könyve; 33/24.
És Áserről monda: Áldott a többi fiak felett Áser! Legyen az ő atyjafiai előtt kedves, és áztassa lábát olajban.

1 Samuel 16/13.
Vevé azért Sámuel, az olajos szarut, és felkené őt testvérei között. És attól a naptól fogva az Úrnak Szelleme Dávidra szálla, és azután is. Felkele azután Sámuel és elméne Rámába.

Zsoltárok könyve; 89/21.
Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, szent olajommal kentem fel őt.

Máté Evangéliuma; 25/3-4.
Akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat; Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben.


IGÉK AZ ÚRTÓL; HŰSÉG!
Galata levél; 5/22.
De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

Korinthusbeliekhez írt első levél; 1/9.
Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.

Korinthusbeliekhez írt első levél; 4/1-2
Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.
Ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hűnek találtassék.

Péter apostol első levele; 4/10.
Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit ki-ki kapott,
mint Isten sokféle kegyelmének hű sáfárai.

Máté Evangélium; 25/21.
Az ő Ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.


Igék az Úrtól; 2015. márciusa; FÉLELEM

2.Timótheushoz írt Pál levele; 1/7.
Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

Ésaiás könyve; 51/12-13.
Én, én vagyok megvigasztalótok! Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű?!
Hogy elfeledkeztél az Úrról, Teremtődről, aki az eget kiterjeszté és a földet megalapítá, és hogy félsz szüntelen minden napon nyomorgatódnak haragjától, aki igyekszik elveszteni? De hol van a nyomorgató haragja?

Zsoltárok könyve; 34/4.
Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.

Job könyve; 3/25-26.
Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam. Nincs békességem, sem nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támadt reám!

1.János levele; 4/18.
A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.

Józsué könyve; 1/8.
Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.

2. Péter levele; 2/19.
„………..,Mert mindenki annak a szolgája ugyanis, amitől legyőzetett!


Igék az Úrtól február hó
KITARTÁS
Zsidókhoz írt levél 12,1.
Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.

Kolossebeliekhez írt levél; 1, 10-11.
Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében.
Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel.

2.Thesszalonikaiakhoz írt levél; 1, 3-4.
Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, amiképpen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;
Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti üldöztetéstek és szorongattatástok között, amelyeket szenvedtek.

Jakab apostol levele; 1,2-4.
Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.
A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ámen

IGÉK AZ ÚRTÓL

Zsoltárok 20
Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.
Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged.
Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela.
Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.
Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet!
Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével.
Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.
Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.
Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá.


(b)(i)(font color=blue size=4)
Prófécia 2016 évre
Újév, új kezdet, a régiek még ingyen sem említettnek, mert az Én áldásomat kiterjesztem az egész életed felett. Te a Felséges rejtekében lakozol, a Mindenható árnyékában nyugszol. A te számodra egy jó év jön, mert az Én gondviselésem van feletted, ezért bizakodj, mert áldott időket adok neked!
Sok halogatott reménység fog valósággá válni, amiről nem gondolkodtál és nem álmodoztál, előhozom neked. Ne keseregj, nézz körül és ne a látható körülményekre tekints, hanem a számodra kirendelt angyali seregre, és az Én kegyelmemre.
Isten gondoskodása vesz körül téged, amelyben benne van az Én hatalmas szeretetem. Légy hű hozzám mindhalálig! Keress Engem és bízván bízzál, emeld fel a fejed és járj emelt fővel, mert a bűn ott leselkedik az ajtód előtt és rád van vágyódása, de te állj ellen, dicsérj Engem, mert Én a dicséretek között lakozom.
Én jó időket készítettem és adok neked. Megsokasítom a napjaid számát, ne gondolkodj az elmúláson, nincs itt az idő. Amikor az idő teljessége jött, akkor bocsájtottam el a Fiamat. Az idő teljessége nincs itt a számodra, hát ne félj, és ne rettegj.
Én szerettem: emelkedj felül a rossz gondolatokon, mert a te gondolataid, nem az én gondolataim. Nézz Rám, Én örömet és békességet adok neked és nem a félelem, aggodalom gondolatát. Felemellek és áldássá teszlek mások számára. Élvezd az életet és a velem való járást.
Tovább fogsz lépni, mert az Én akaratomat ültettem beléd, és a nagyobb fog vezetni, pontos vezetést adok neked. csendesedj el és ismerd el, hogy Én vagyok a hited fejedelme és bevégzője, én gyönyörűségem. Menj bátran előre és bízván bízzál, mert Én veled vagyok, felemellek, megsegítlek.
Én adom a fényt neked a sötétben. Én vagyok a te világosságod, Én vagyok a te dicsősséged, Én vagyok a bátorítód. Ki vagy te, hogy félsz halandó emberektől. Bátorodj és menj előre ebben a különleges időszakban. Sokat bíztam és bízok rád, és akire sokat bíztak, attól sokat is várnak.
Ne tekints hátra, menj előre, használd a fegyverzetem, és tudd, hogy több, vagy mint győztes, Általam, Aki szeretlek.
Fel vagy szerelve a hatalmammal, és az Én dicsőségemmel, ezért haladj előre a diadalért a győzelemért és vidd ki széles e világra, az Evangéliumot, és mutass be Engem.
Mondd el a világnak, hogy mit hiszel az Én nevemben, és mutasd meg a benned lévő nagyobbat, a jellememet, a szeretetemet. Ahogy növekedsz és mész előre, egyre több embert fogsz megérinteni az Én királyságomnak. Kérlek, menj és öleld át az embereket az Én szeretetemmel, és vigasztald őket ezekben a sötét időkben!
Az Én Fiam nevében hozd ki a sötétben ülőket, hadd kövessenek téged a hitben és a szeretetben, és Isten üdvözítő erejében. Mond el nekik, hogy haza várom őket és mond el, hogy a tágas út a sötétbe vezet, és ott meglehet bukni. Én pedig keskeny úton, a szoros ösvényen várom őket, az az Én utam, és ezt elrendelem, mert ez az életre visz.
Menj előre bátran, kitartással és bízzál bennem. Az Én kegyelmemmel felemellek, és új időket adok. Ne tekints arra, hogy ki mit tett, hogy ki hagyott el. Az Igémre tekints és Rám, Én vagyok a hited fejedelme és bevégzője.
Helyre állítok az elkövetkezendő időkben, dolgokat az életedben. Én vagyok El Saddai a te életedben. Hagyd a haragot, a csalódást, a félelmet, csak rosszra vinne. Add a terheidet nekem, mert az Én igám könnyű és az Én terhem gyönyörűséges, a gyász helyett ékességet és örömet akarok adni neked, emelkedj fel és Rám tekints.
Új úton és új módon foglak vezetni és minden napon bátorságot fogsz kapni, hogy leküzd mindazt, amivel szembenézel: a félelmeidet, a csalódásaidat. Elfordítom a lépéseidet arról az útról, amely nem épít téged.
Új időszakot adok, egy új időszámítás kezdődik a te életedben, mert az idő sürget, és gonosz idők jönnek. Az ördög haraggal teljes mert kevés az ideje.
Ebben az új időben az Én dicsőségemmel mész előre és bátorsággal fogod az utat járni és nem fogod megütni a lábadat a kőbe, mert Én veled vagyok és betöltöm a szükségeidet.
Járj Velem, nyisd szét a szájad és betöltöm azt, új idők jönnek az életedben és a régiek ingyen sem említetnek.
Fogsz látni és hallani nehézségeket, háborúkat, szegénységet, hiányokat, betegséget, katasztrófát, csalódásokat, de tudd, hogy veled vagyok és te Velem vagy, és Velem együtt ülsz magasan minden fejedelemség, uraság és hatalmasság felett.
Áldott időszakot adok neked, mivel megtartottad az Én beszédemet, Én is megtartalak ezekben a sötét időkben. Gondom van rád. Az Én segítő kezemet nyújtom neked, ezért higgyél és bízzál Bennem. Van e valami nekem lehetetlen? Velem minden lehetséges!
Átölellek és szeretlek. Ebben az új időszakban bőséget árasztok rád, új kapcsolatokat, új kötéseket hozok, néhányatoknak munkahelyi változás lesz, és ez a változás jobb irányba vezet és visz téged.
Az Én gyermekeim nem szűkölködnek, hát hallgass a Szellemre, mit mond ma neked. Ne vádoljon a szíved, mert akkor van bizodalmad hozzám. El rendeltem, hogy az Ige gyökeret verjen benned, hogy felnövekedj és keress Engem, hogy több legyél, mint győztes.
Ha keresel, megtalálsz, keresd az arcomat, hogy a hiányaidat kipótoljam. Szeretlek, és arra teremtettelek, hogy jó cselekedetekkel járj elől.
Gondom van rád és arra, ami neked fontos, tudd, hogy szemem fénye vagy, és helyre állítok dolgokat, ami elveszett.
Az oroszlánok szűkölködnek, de akik az Urat keresik azok bővölködést látnak, ezért terjeszd ki a határaidat, mert fogsz látni tágulást, szélesedést és növekedést. Az erőd megújul, futsz, nem lankadsz, nem fáradsz, mert kerestél és keresel Engem.
Mivel hűséges vagy hozzám fogod látni a jutalmamat, amely előtted fog menni. Természetfeletti bölcsességet és tudást adok neked. Fogod tudni az időket, és megsokasítalak és megáldalak, és tudd, hogy veled vagyok a világ végezetéig, és soha el nem hagylak, sem el nem távozom tőled.
A világ szűkölködik az Én dicsőségem nélkül, de te bővölködni fogsz minden területen, mert új időket adok, és változást. Ne hagyd el a gyülekezetet, ne hagyd el az őrhelyedet, ne engedj a sötétség erőinek, az áldást oda parancsoltam, ahol együtt lakoznak az atyafiak egységben. Hát járj, szeretetben szeress, ahogy Én szeretlek téged.
Én örökkön örökkévaló szeretettel szeretlek. Kérlek, bízzál Bennem, beteljesítem rajtad a szavam és az ígéretemet! Légy hajlandó és engedelmes, hogy a Föld javaival élhess!
Még nincs szöveg...
(b)(i)(font color=blue size=4)
Igék az Úrtól; 2016. február
VILÁGOSSÁG
Kolossebeliekhez írt levél; 1,13
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;
Thessalonikabeliekhez írt I. levél 5,5
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
János Evangéliuma 8,12
Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.
János Evangéliuma 12,35-36,46
Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és a ki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.
Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, elrejtőzködék előlük
Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.
Rómaiakhoz írt levél 13,12
Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.

1János apostol levele 1,5-7
És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekedjük.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
Zsoltárok könyve 119,130
A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.
Igék az Úrtól; 2016. február hó
VILÁGOSSÁG
Kolossebeliekhez írt levél; 1,13
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;

Thessalonikabeliekhez írt I. levél 5,5
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!

János Evangéliuma 8,12
Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

János Evangéliuma 12,35-36,46
Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és a ki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.
Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, elrejtőzködék előlük
Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.

Rómaiakhoz írt levél 13,12
Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.

1János apostol levele 1,5-7
És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekedjük.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Zsoltárok könyve 119,130
A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.
Igék az Úrtól; 2016. február
VILÁGOSSÁG
Kolossebeliekhez írt levél; 1,13
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;
Thessalonikabeliekhez írt I. levél 5,5
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!

János Evangéliuma 8,12
Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

János Evangéliuma 12,35-36,46
Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és a ki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.
Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, elrejtőzködék előlük
Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.
Rómaiakhoz írt levél 13,12
Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.

1János apostol levele 1,5-7
És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekedjük.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Zsoltárok könyve 119,130
A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.


Még nincs szöveg...Még nincs szöveg...Még nincs szöveg...Még nincs szöveg...Még nincs szöveg...b>Igék az Úrtól; 2016. február
VILÁGOSSÁG
Kolossebeliekhez írt levél; 1,13
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;
Thessalonikabeliekhez írt I. levél 5,5
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!

János Evangéliuma 8,12
Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

János Evangéliuma 12,35-36,46
Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és a ki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.
Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, elrejtőzködék előlük
Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.
Rómaiakhoz írt levél 13,12
Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.

1János apostol levele 1,5-7
És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekedjük.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Zsoltárok könyve 119,130
A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.


Még nincs szöveg...

Igék az Úrtól; 2016. február
VILÁGOSSÁG
Kolossebeliekhez írt levél; 1,13
Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába;
Thessalonikabeliekhez írt I. levél 5,5
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!

János Evangéliuma 8,12
Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

János Evangéliuma 12,35-36,46
Monda azért nékik Jézus: Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket: és a ki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy.
Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, elrejtőzködék előlük
Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.
Rómaiakhoz írt levél 13,12
Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit.

1János apostol levele 1,5-7
És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekedjük.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Zsoltárok könyve 119,130
A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.


Még nincs szöveg...
2016. márciusa

Feltámadásra;
János Evangéliuma; 11,25-26, 5,23
Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él; És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?
Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, aki elküldte őt.(b)(i)(font color=blue size=4)
Igék az Úrtól a Feltámadásra;
János Evangéliuma; 11,25-26, 5,23
Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él; És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?
Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, aki elküldte őt.

Még nincs szöveg...
Igék az Úrtól; Zsidókhoz írt levél; 6,9-15 9.
De ti felőletek szerelmeseim, ezeknél jobb és üdvösségesebb dolgokról vagyunk meggyőződve, ha így szólunk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről és a szeretetről, melyet tanúsítottatok az ő neve iránt, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek. Kívánjuk pedig, hogy közületek kiki ugyanazon buzgóságot tanúsítsa a reménységnek bizonyossága iránt mindvégig. Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, a kik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Mert az Isten, mikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött.
Mondván: Bizony megáldván megáldalak téged, és megsokasítván megsokasítalak téged. És ekképpen, békességtűrő lévén, megnyerte az ígéretet.


Honlapkészítés