A Barbori Bt. köszönti kedves Látogatóit!

pedagógiai és mentálhigiénés tanácsadás
belépés
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

------Kiemelt ajánlatunk:------"A könyvben a pedagógusi és a mentálhigiénés szaktanácsadói tapasztalataimat osztom meg az olvasókkal. Gondolataimat sok idézettel, verssel, viccel, tanulságos történettel, humorral és elgondolkodtató saját élményekkel fűszereztem meg."
(Antal Judit)

A könyvbemutató videóhoz klikk ide!

A könyv postai úton 3.000,- Ft-os kedvezményes áron megrendelhető a barbori@kabelnet.hu e-mail címen.
(Teljes ár: 3.600,- Ft)

Szállítási díj az érvényes postai díjszabás szerint. Klikk ide!
Fonay Tiborné–Kissné Takács Erika–Rákóczi Zoltánné: A gyermek megismerésének első lépései
Pedellus Kiadó

Ár:1450,-Ft

A mű szerzői óvodapedagógusok, akik sokéves tapasztalattal rendelkeznek az óvodás gyermekek képességeinek szakszerű mérése és fejlesztése terén. E könyvvel és a sorozat további részeivel olyan eszközt adnak az óvodapedagógusok kezébe, amivel a „bemenettől a kimenetig” felelősségteljesen, praktikusan és átláthatóan követhetik végig a gyermek fejlődését. A vizsgálati módszerekhez a gyermek természetes közegét, a játékot használják fel. Kiemelten fontosnak tartják, hogy a gyermekbe bele lássunk, minél jobban megismerjük érzéseit, gondolatait, szükségleteit, igényeit, és segítsük őt az önkibontakozásban, hogy a szülőknek minél jobb partnerei lehessünk, és, hogy a gyermeknevelést és a gyermekek fejlesztését minél magasabb szinten valósítsuk meg. Emellett az etikai, a mérésmódszertani, az adatgyűjtési és adatkezelési szabályok betartására is kellően felhívják a felhasználók figyelmét. (Részletek Kelemen Lajos pszichológus előszavából)Kissné Takács Erika-Rákóczi Zoltánné:
Testi érettség, motoros képességek

Pedellus Kiadó

Ár:1500,-Ft

"E kötet abban nyújt segítséget az óvodapedagógusoknak, hogy a testi és mozgásfejlődét részterületekre bontva útmutatót ad, honnan hova kell eljutnia a gyermeknek ahhoz, hogy iskolakészült legyen. Potenciálisan a legegyszerűbb módon igyekszik segítséget adni, hisz az egyes részképességeket úgy tárgyalja, hogy az akár megfigyeléssel, akár egyszerű módon játékos feladat végrehajtásával könnyen megismerhető legyen. Másik nagy előnye az eljárásnak, hogy a szerzők az adott részképességek mérésének értékelésénél általában egy ötfokú skálát (a, b, c, d, e) alkalmaznak, mellyel könnyen megállapítható a gyermek fejlettségi szintje, a gyermek teljesítménye megnyilvánulásai alapján. Az ötfokú skála többnyire az óvodába lépés minimum elvárásaitól (óvodaérettség) az iskolakészültségig terjed, tehát széles sávot, mintegy 3-4 évet kalibrál." (Részletek Kelemen Lajos pszichológus előszavából)Kissné Takács Erika-Rákóczi Zoltánné:
Értelmi képességek

Pedellus Kiadó

Ár:1650,-Ft

A bemutatott mérési eljárások lehetővé teszik a gyakorló óvodapedagógusnak, hogy akár megfigyeléssel, akár egyszerű módon, játékos feladat végrehajtásával objektív képet adjon neveltjeinek értelmi fejlődéséről. Előnye még az eljárásnak, hogy a szerzők az adott részképességek mérésének értékelésénél általában egy ötfokú skálát alkalmaznak, mellyel könnyen megállapítható a gyermek fejlettségi szintje. Összefoglalóan elmondhatjuk e kiadványról, hogy a szerzők az értelmi fejlődés területén a prioritásokat hangsúlyozva egy igen optimális mérési eljárást kínáltak fel a gyakorló óvodapedagógusoknak a fejlődés nyomon követésére és a fejlettségi szintek megállapítására. (Részletek Kelemen Lajos pszcihológus előszavából)Kissné Takács Erika - Miskolcziné Borsos Anikó - Rákóczi Zoltánné: Érzelmi-akarati képességek
Pedellus Kiadó

Ár:1500,-Ft

A gyermek megismeréséhez tartozik a gyermek élményvilágának és ahhoz kapcsolódóan érzelemvilágának tartalmi megismerése. Ezt a gyermek mindennapjait figyelemmel kísérő óvodapedagógusnak a gyermek beszédéből, fantáziájából, játékából, rajzaiból ismernie kell. Az akarati képességek, a jellem, az erkölcs, a belső feszültségek, indulatok feletti önuralom; a vágyak késleltetésének képessége; a kudarc esetén az újrakezdés felvállalása; az akadályok leküzdése, monotónia során a kitartás képessége; a feladattudat, a szabálykövetés fejlesztése az óvodai nevelés kulcsfontosságú feladatai. kérdése. A szerzők e-terület részképességeinek méréséhez olyan megfigyelhető szituációkat, játékos helyzeteket prezentálnak, melyekkel a gyakorló óvodapedagógusok könnyedén tudnak objektív ismereteket gyűjteni a gyermekek érzelmi, akarati képességeiről. A jól körvonalazott ötfokú értékelő skála segítségével pedig a kimenet, az iskolaérettség szempontjából is releváns döntés hozható a gyermek fejlettségéről. (Részletek az előszóból)Kissné Takács Erika - Miskolcziné Borsos Anikó: Szocializációs képességek
Pedellus Kiadó

Ár:1500,-Ft

A nevelés egyik legfontosabb területe a társas, társadalmi életre nevelés. A szocializáció, a beilleszkedés során azt tanulja meg a gyermek, hogy a szükségleteit, vágyait miképpen lehet képes a társas környezettel összhangban kielégíteni. Ahogy Hermann Alice vallotta, a személyiség „ösztöneinek megzabolásáról” van itt szó, melyre magát a gyermeket kell képessé tenni. (Szabályok, normák ismerete, frusztrációs tolerancia, kívánt viselkedés módok elsajátítása stb.) Mindezt a gyermek társas közegben, családjában, nevelési intézményben, kortársak között sajátítja el, ezért is nevezzük a folyamatot szociális tanulásnak. E terület részképességeinek méréséhez nyújtanak a szerzők ebben a könyvben jól áttekinthető és könnyen alkalmazható segítséget. (Részletek az előszóból)Fonay Tiborné - Kissné Takács Erika - Sütőné Karsa Tímea: Anyanyelvi képességek
Pedellus Kiadó

Ár:1650,-Ft

A sorozat 6. része a gyermekek anyanyelvi képességeinek nyomonkövetéséhez ad segítséget. Az óvodakezdés első napjaitól fogva fürkésző pillantásokkal figyelik a szülők gyermekeiket, kivel, kikkel kommunikált, tud-e már verset, mondókát, dalokat, egyáltalán jelzi-e a pedagógusnak szükségleteit. A kommunikáció, a kifejező készség, a beszéd révén tetten érhető a gyermek szocializálódása, belső élmény- és képzetvilága, az értelmi fejlődése, s természetesen az iskolakészültsége is. Látható tehát, hogy pusztán az anyanyelv alakulásának, fejlődésének megismerésével képet kaphatunk a gyermek személyiségéről és képességeiről. A beszéd jellegzetességei utalnak a beszélő érzelmi állapotára, vagy akár alkalmazkodási nehézségeire is. E mű megalkotói jelen képességkörön belül a gyermeki személyiséget a kommunikáció, metakommunikáció, a kapcsolatteremtés- és tartás oldaláról vizsgálják elsősorban. (Részletek az előszóból)Kissné Takács Erika - Rákóczi Zoltánné: Iskolakészültség megállapítása
Pedellus Kiadó

Ár:1750,-Ft

A sorozat 7. kötetében a szerzők arra vállalkoznak, hogy az eddigi kötetek tartalmi egységeit az iskolakészültség szempontjából integrálják. A kiadvány egyik értéke, hogy túlmutat az óvodáskorú gyermeken, és az iskolai beválást is vizsgálja, vagyis lehetővé teszi, hogy a gyermek fejlődése nyomon követhető legyen az első iskolás év végéig, s ezzel az óvodapedagógus objektív információt kaphat saját, több éven át végzett nevelő-fejlesztő munkájáról a vizsgált gyermekeket illetően. Az ún. „átadó lap” lehetővé teszi, hogy a tanító objektív képet kaphasson az óvodából érkező gyermekről, annak értékeiről, esetleg a tanulási, magatartászavar veszélyeztetettségről, ezzel is elősegítve a zökkenőmentes óvoda-iskola átmenetet. Jelen kötettel a szerzők egy lehetséges módját adják a tanítókkal való tartalmas együttműködésének, melynek igazi nyertesei a gyerekek. (Részletek az előszóból)

Pedagógiai és mentálhigiénés tanácsadás - Akkreditált képzések pedagógusoknak