Fatima Ház Alapítvány adatkezelési szabályzat, nyilatkozat a weboldalakhoz-webes felületekhez

Az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) önkéntesen hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes adatait az Fatima Ház Alapítvány az Önnel való kapcsolattartás (postai és elektronikus hírlevelek, programok népszerűsítése, adománykérés) céljából az adatszolgáltatástól számított 5 évig megőrizze, kezelje. Önnel a fentebb felsorolt célokból kifolyólag a későbbiekben e-mailen, telefonon vagy postai úton kapcsolatba lépjen.

A Fatima Ház Alapítvány székhelye 6724 Szeged Kossuth Lajos sgt. 103. 3/9, telephelye Napsugaras Alkotóház 6723 Szeged Csaba utca 34, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési nyilatkozat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Fatima Ház Alapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési nyilatkozatot bármikor megváltoztassa. Tudomásul veszi, hogy változásokról, tájékoztatásnyújtási kötelezettsége van. Amennyiben Önnek, mint látogatónak olyan kérdése lenne, amely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk a fatimahaz.alapitvany@gmail.com e-mail címünkön és megválaszoljuk kérdését.

Fatima Ház Alapítvány elkötelezett a weboldalainak látogatói, feliratkozói  és támogatói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Fatima Ház Alapítvány adatvédelmi szabályai összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

-          a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)

-          az Európai Parlament és a Tanács (EU) rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) (“GDPR”)

-          Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

-          A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

-          A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

 

Amennyiben Ön a hírlevél feliratkozás során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, az adatkezelő marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, illetve szolgáltatásaik és tevékenységük ajánlása érdekében felhasználja és kezeli. Adatkezelő a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.

Továbbá: internetes felületeinken minden adat önkéntesen megadott, kezelése az önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kizárólag abban az esetben kezelhetőek jogszerűen, ha ahhoz Ön hozzájárul. Amennyiben személyes adataidat nem kívánja megadni, illetve azok kezeléséhez nem kíván hozzájárulni, az adatszolgáltatást, illetve hozzájárulását megtagadhatja, azáltal, hogy adatait nem adja meg, a rendszerbe azokat nem viszi be.

 

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatkezelésjogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. A) pont alapján.

Az online felülettel kapcsolatosan az Alapítvány az alábbi adatokat kezeli:

A feliratkozó, adományozó, vásárló

 • neve
 • e-mail címe;
 • telefonszáma;
 • értesítési, számlázási címe;
 • IP-címe, böngészőjének típusa,
 1. az Alapítvány honlapjának azon részei, amelyet az érintett megtekint, az azokon az oldalakon eltöltött idő, az érintett által a honlapokon keresett információ, a lapok megtekintésének időpontja és dátuma.

  Az Alapítvány az online felülettel összefüggésben kezelt adatokat az alábbi célokra használja fel:

  1 termékek és szolgáltatások nyújtása;
  2 számlázás;
  3  beazonosítás és hitelesítés;
  4  szolgáltatások minősítésének javítása;
  5  kapcsolattartás;
  6  direkt marketing célú megkeresés és kutatás.

  A Fatima Ház Alapítvány  az online felületén cookie-kat használ a felhasználói élmény növelése és az online szolgáltatások minőségének folyamatos javítása céljából. Az Alapítvány a Google , a Facebook és az Adobe rendszer cookie-jait használja, amelyek az online felület látogatói által megtekintett oldalakat, az ott eltöltött időt és a honlapon keresett információt rögzítik statisztikai elemzések készítése, célzott reklámok elhelyezése és a felhasználói élmény javítása céljából. A cookiek a böngésző bezárását követően legfeljebb 90 napig tartják nyilván a rögzített adatokat. Előfordulhat, hogy az adatokat a cookie szolgáltatók külföldi szervereken is tárolják.

  A szolgáltatók adatvédelmi és cookie kezelési tájékoztatóit ld. még a következő linkeken:


Megkérjük a Fatima Ház Alapítvány adatközlőit, hogy saját adataikat adják meg. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A fatimahaz.hu, civil-nyomda.webnode.hu, civilnyomda.hu és a muke.hu weboldalán található űrlapok kitöltése során megadott adatokat rögzítjük. Ezek az adatok a felhasználó azonosítására, a többi felhasználótól való megkülönböztetésre a szolgáltatások nyújtására szolgálnak. Ezen célból tárolja.


Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetések megelőzése céljából a Fatima Ház Alapítvány megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Ezen kívül a rendszert megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a bankkártya adatok megadása és a bankkártyás fizetés az / OTP Bank Nyrt. / PayPal / Erste Bank Hungary Zrt./ Cib Bank Zrt. oldalán történik. A Szolgáltató/Bank a kártya adatokat a Fatima Ház Alapítvány felé nem továbbítja. 

Az OTP Mobil Kft. / OTP Bank Nyrt. / PayPal / Erste Bank Hungary Zrt./Cib Bank Zrt. rendszere az adatforgalmat minimum 128 bites titkosító kulccsal rejtjelezett csatornán bonyolítja, és egyéb titkosítási eljárást is alkalmaz. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.


Az Alapítvány az alábbi adatfeldolgozókkal dolgozik együtt:

 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)
 • Adobe Systems Software Ireland Ltd. (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland)
 • e-MAG Magyarország joga szerint Dante International KFT (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.


Az Alapítvány az alábbi adatkezelőkkel dolgozik együtt:

 • OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.)
 • Erste Bank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)
 • Cib Bank Zrt     (1027 Budapest Medve utca.4)
 • A PayPal Inc. (ami a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. anyavállalata) székhelye az Egyesült Államokban, Kalifornia államban található.

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához, a fenti adatkezelők részére történő továbbításához. 


A Fatima Ház Alapítvány bármikor lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok helyesbítését vagy törlését az alábbi elérhetőségeken. Ezen kívül megilleti Önt a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

 

Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat. Továbbá, az esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat.


A Fatima Ház Alapítvány a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Ön az adatkezelési információk elolvasásával és elfogadásával (az elektronikus űrlap erre vonatkozó mezőjének bejelölésével) kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a fenti célokból történő összegyűjtéséhez, feldolgozásához, tárolásához. 

A jelen adatvédelmi rendelkezésekkel összefüggő esetleges jogvitákban a magyar jogszabályok irányadóak, és a Pp. szabályai szerinti magyar bíróságok illetékesek


Fatima Ház Alapítvány

6723 Szeged Csaba utca 34

fatimahaz.alapivany@gmail.com

Nyilvántartási szám: Szegedi Törvényszék 0600 Pk. 60108/2009

Adószám: 19561527-1-06

Hírlevél küldése: NAIH szám: NAIH-83052/2015.