Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

Keresés a honlapon

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációPolgári elv kontra nemzeti nacionalizmus

2008.10.4
Egy januári TV-s vitának a felidézésvel kezdeném. Lényege talán a cikk első mondatában meg is volt fogalmazva:

Hétfőn a TA3 vitaműsorában, a demokrácia önrendelkezési elve és az etnonacionalizmus nemzetállami gyűlöletkeltése, hazugságai ütköztették nézeteiket.

Ébresztő: "A szavazatok sem fognak helyettünk beszélni. Jó lenne már aktivabbnak lenni testvéreim. Sem az MKP sem a Bósza nem fog egyedül sikerrel jarni." (idézet a végéről)

Bemásolom a kukac.sk lezajlott, ezzel kapcsolatos véleménycserét:

nogradi
2008. Október 3. Péntek, 23:53

abraka, amikor a múltkor keresgéltem a bennünket érintő törvények között, ráakadtam egy AB (Alkotmány Bíróság) leletre a kormányoldalon...még jó hogy elmentettem mert azóta levették...az amire hivatkozol már rég meg van tárgyalva, ezzel bebizonysodott hogy melléfogtál.

Idézet: Pokiaµ ide o Ústavu, ako aj o viaceré medzinárodné dohovory o µudských právach je potrebné uvies», ľe sú v nich zakotvené – okrem Čl. 33 a 34 Ústavy - vąeobecné základné práva a politické slobody, ktoré vąak automaticky nemajú aj tzv. „jazykový aspekt“. Na vysvetlenie je potrebné uvies», ľe aj napr.: také právo, ako je sloboda prejavu a právo na informácie, petičné právo a iné, automaticky nezahŕňajú v sebe aj právo tieto realizova» aj v jazyku menąín. Takému chápaniu problematiky zodpovedá aj výklad Ústavného súdu SR (Nález ÚS sp. zn. PL ÚS 8/96 z 26. augusta 1997), podµa ktorého tieto základné µudské práva a politické slobody tzv. „jazykový aspekt“ nemajú. V náleze sa uvádza: „samotné právo na slobodu myslenia, svedomia a náboľenského vyznania, ako aj právo na slobodu prejavu „automaticky“ neobsahuje aj jazykový aspekt svojho uplatňovania v jazyku národnostnej menąiny alebo etnickej skupiny. Túto skutočnos» potvrdila ohµadom článkov 9 a 10 Dohovoru aj Komisia pre µudské práva v prípade s»aľnosti č. 2333/64 (Rozhodnutie Komisie z 15. júla 1965), ako aj s»aľnosti č. 11100/84 (Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 1985). „ .


abraka
2008. Október 4. Szombat, 9:09

Ha a :" Miért jó a CA autonómia tervezetére " válaszoltál, akkor sajnos konstatálnom kell, hogy két malomban örlünk.

Egyébként nagyon jó, hogy ezt most ide bemásoltad, mert csakis több fej több ész alapon szabad politizálni és szerintem elöbbrejutásnak is ez a mércéje.

Nézzük miröl is van szó. Én amikor a jogegyenlőséget, otthoniasabban mondva, az azonos jogokról beszélek, akkor az alkotmány (SK) 12. fejezetére gondolok, a te hivatkozásodban erre nincs utalás

Idézet:
Čl. 12

(1) Ąudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Zá-kladné práva a slobody sú neodňateµné, nescudziteµné, nepreml-čateµné a nezruąiteµné.
(2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky vąetkým bez ohµadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboľenstvo, politické, či iné zmýąµanie, národný alebo so-ciálny pôvod, prísluąnos» k národnosti alebo etnickej skupine, maje-tok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemoľno z týchto dôvodov po-ąkodzova», zvýhodňova» alebo znevýhodňova».
(3) Kaľdý má právo slobodne rozhodova» o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoµvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania a vąetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu.
(4) Nikomu nesmie by» spôsobená ujma na právach pre to, ľe uplatňuje svoje základné práva a slobody.


Egy lényeges dolgot újból el kell mondanom, már sokszor hangoztattam a CA autonómia-tervezete nem a magyar autonómiáról szól, tudom most sokan felhördültök, nicsak kibújt a szög a zsákból. A szög nem bújt ki, mert senki bele sem rakta. Tehát mindig is a polgári azonos jogok elvéből indultam ki, amit az EÚ is előnyben részesít, pontosan ezért, a jogegyenlőség hirdetése. Tisztán a magyar autonómia létrehozása, esetleg a Csallóközben lenne lehetséges, de szerintem konfrontáció nélkül ez is megoldhatatlan, de ha az etnikai alapú gondolkodás becseréljük egy európai standard felfogással, hogy az EÚ a polgárok közössége és itt minden polgár egyforma, jogban és méltóságban akkor már mindjárt más a helyzet. Tehát aki szlovák anyanyelvű az intézze a dolgait szlovákul, aki magyar anyanyelvű az intézze magyarul. Ennek nagyon egyszerű logikája van, ugyanis az alkotmány 2.fejezetében az is le van írva, hogy a *

Idézet:
Čl. 2

(1) ©tátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
(2) ©tátne orgány môľu kona» iba na základe ústavy, v jej me-dziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
(3) Kaľdý môľe kona», čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemoľno núti», aby konal niečo, čo zákon neukladá.


* hatalom a polgártól származik, a konyhanyelvre lefordítva minden törvénynek a polgár érdekeit kéne szolgálni, függetlenül ki milyen anyanyelvű. Erről szól ugyebár ez az egész történet is. Ezt kellene már végre megérteni. Mi mindannyian egyformák vagyunk jogban és méltóságban, ez a mozgató rugója minden törvénynek, rendeletnek, magyarázatnak. Ma ez nem így van, sajnos. Ezen kéne változtatni.

Visszatérve a te állításaidhoz, hogy én melléfogtam és ezek a dolgok meg voltak tárgyalva. Amit ide bemásoltál, én ebből más olvasok ki, ez egy zavaros magyarázat, amiből még az sem világos, vajon mire is ad magyarázatot. Miben fogtam mellé, ha az alkotmányban leírottakra hivatkozok, az egyértelmű. Mégegyszer a polgári elvű megközelítést vesszük figyelembe, mert erről szól ez az alkotmány, az van benne, minden hatalom a polgártól származik és mindenki méltóságban és jogban egyforma. Semiféle kivételt én itt nem látok, nem olvasok. Tehát a magyar anyanyelvű polgár ugyanolyan jogokkal kell hogy rendelkezzen, mint a szlovák. Ha a nyelvi különbségekre gondolsz, ami az idézetedben van:

Idézet:
V náleze sa uvádza: „samotné právo na slobodu myslenia, svedomia a náboľenského vyznania, ako aj právo na slobodu prejavu „automaticky“ neobsahuje aj jazykový aspekt svojho uplatňovania v jazyku národnostnej menąiny alebo etnickej skupiny.


Én nem azt állítom, hogy ők mire gondolnak, vagy mi van leírva különböző európai ajánlásokban, rendeletekben, hanem arról beszélek mi van leírva az SK alkotmányában, ebben az van mindannyian egyformák vagyunk, nincs mellette toldalék, hogy a magyarok mások, mert nem is lehet az egyenesen a diszkriminációt jelentené. A demokráciák lényege az mindent szabad, amit az alkotmány, vagy az ebből megalkotott törvények nem tiltanak. A 33 és a 34 fejezet megléte az alkotmányban szerintem alkotmánysértő módon van benne, mert diszkrinál és különbséget tesz etnikai alapon, ez ellentétes az alkotmány 12.fejezetével. Úgy nem lenne ellentétes, ha a 12.fejetnél hivatkoznának arra, hogy a jogban és méltóságban a kisebbségi népek már alacsonyabb jogokkal rendelkeznek, de ezt nem lehetett beleírni ugyebár, mert ez a diszkrimináció nyílt elismerését jelentené. Hát inkább semmilyen módon oldották meg, hogy a 12.fejezetet európai standart szerint értelmezik, hogy mindenki egyforma, de a többi diszkriminációs elemet 33-34 fejezeteket, egy rossz nyelvtörvényt más formában elhelyezték az alkotmányban, vagy hozták létre.

Én ezekről a különbségekről beszélek már lassan két éve, mert mindig két (több) dolgot mi (ti ) is nagyszeretettel összemostok a szlovák nemzeti nacionalisták nagy örömére.

1. Mert meg kell különböztetni az etnikai alapú gondolkodást a polgári elvű gondolkodástól. Tudom nem egyszerű, de ez nélkül nem fog menni.

2. A polgári jogok igen azok, csupán egyéni jogokat jelentenek, de ha ketten vagy többen kérik a polgári jogaik érvényesülését azok már kollektív jogokat is jelentenek, kollektívan kérik azt, ami az alkotmányban le van írva. Kihangsúlyozom még mindig csak a polgári megközelítésnél tartunk, nincs szó nemzetiségalapú megközelítésről, csak a kollektív polgári jogról, mert már erről van szó. Ha a polgárok bizonyos csoportja úgy érzi jogai és méltósága csorbulást szenved, kérheti annak orvoslását.

Az a levél ami el lett küldve az összes parlamenti képviselőnek erről szól, az alkotmányos azonos jogokról, polgári elven. Tehár, ha sok magyar anyanyelvű polgár az alkotmányban garantált azonos jogokra és méltóságra hivatkozik, akkor az állami szerveknek ezzel foglalkozniuk kéne. Erről szól az én történetem, már több mint két éve. Az autonómia tervezet is polgári elvű, tehát alkotmányos jogra épül.

Végezetül, annyit még hozzátennék, mi polgárai vagyunk egy országnak, aminek van alkotmánya és törvényei. Ha mi úgy érezzük, hogy a méltóságunkban megsértenek minket,vagy a jogaink nem azonosak, akkor ez ellen a POLGÁRI ELVBŐL kiindulva tiltakozni kell az alkotmányra hivatkozva, ezzel nem fognak tudni mit kezdeni.

Ameddig ezt nem fogjuk tudni megérteni és nem ebben a szellemben fogunk politizálni, addig csak körbe-körbe fogunk futkosni.

forrás: CA

A TA3 tv-s vitához a fórumból:


Co jim pořád chybí? Co bude příątě?
28.01.2008, 10:22:11 Tapin - Odpoved

Čistě teoreticky by mě zajímalo, co by Amíci dělali, kdyby si Indiáni, kteří byli masově vyvraľďovaní a kterým bylo odebráno veąkeré území, identita a kultura zpětně vznáąeli nároky na územní samosprávu neřku-li pak autonomii? Určitě by se jim Amíci vysmáli a pro výstrahu ostatním by je hodili do Sing-Singu! Nebo ©panělsko autonomii na pár counties na Floridě, kde Hyspánci anglicky skoro ani nemluví :o)
Nebo jeątě dál... Jak bychom se dívali na Bretonce, kteří by se k nám do střední Evropy vrátili po dvou tisíci letech a jakoľto potomci Keltů nás postavili před holou skutečnost - zaloľení bretonského státu na základě pobytu jejich předků na tomto území?
Takľe pořád nechápu, o co Maďarům jde? Trpí hlady/ľízní pod krutou nadvládou Slováků? Jsou masově vyvraľďováni? Proč dělají vlny jak Titanic?
Pořád v tom cítím ukřivděnost z Trianonu, kdy ztratili část Slovenska, Podkarpatskou Rus, Sedmihradsko, část Banátu, Chorvatsko-Slavonsko a Burgenland (70% bývalýho území) a museli cvakat reparace a sníľit armádu atd.
Snaľili se o revizi smlouvy a skončili v náručí Německa a Taliánů a zase padla, poraľeni podruhé. Teď to zkouąejí sofistikovaně a rafinovaně pod ochranou EU úskoky, kličkováním, listů do Bruselu atp.
Jako kdyľ v Argentině na začátku 80. let byl hlad, ekonomický kolabs, nezaměstnanost prostě totální krize a jak se jedině generál Galtieri mohl udrľet u moci byla Falklandská lobby a vyuľití nezájmu Thatcherky a na vlně nacionalizmu vlítli s Anayem na Falklandy/malvíny - ničím jiným by si neudrľeli moc, neměli jinou otázku, pod kterou by se lid Argentiny spojil.
Cítím, ľe SMK vnitřně inklinuje k Nomos Regionalismus, i kdyľ to samozřejmě nepřiznají. Takľe: co je skutečným cílem týhle organizace? Rozdmýchávat nepokoje, nebo zklidňovat? Jaká je příčina vzniku vůbec? Prostě to nekapíruju. O čem chtějí diskutovat? Slotovi se vąichni před 10 lety tlemili, ľe Kosovská autonomie precedent pro Maďary a hle uľ to máme tady a rovnou z oficiálních zdrojů viz profesoři univerzity atp. Jaká je daląí fáze nahlodávání? Co jim pořád chybí?


Maďarský nacionalizmus je rafinovanejąí
26.01.2008, 11:18:08 Reanimátor - Odpoved

Samotný nápad s televíznou debatou na takú háklivú tému, akou je autonómia na etnickom princípe, povaľujem za omyl. V konečnom efekte zbytočne poslúľil publicite zdruľeniu, ktoré si hovorí „občianske“. Máme eąte v ľivej pamäti, ako horlivo zneuľívala toto sprofanované slovko Maďarská nezávislá iniciatíva (predchodca SMK po roku 1989) vľdy, keď potrebovala zastrie» jej vlastnú – totiľ nacionalistickú podstatu. Dnes sa nám vodca akéhosi Nomos regionalizmus pokúąa vstupova» do svedomia, aby sme si za príklad vzali Kosovo, pretoľe Srbi mu priznali najvyąąí stupeň autonómie. Ignoruje fakt, ľe Albánci, na rozdiel od Maďarov na národnostne zmieąanom slovenskom juhu, získali v tomto regióne drvivú demografickú prevahu. Vytrhnú» slovensky hovoriace obyvateµstvo zo ątátneho rámca SR a vnúti» mu autonomistickú správu by znamenalo rieąenie násilné, neeurópske, a preto neprípustné. Prvýkrát sa to, ľe Anna Belousovová ako rečník veµmi neimponuje, o nej nedalo poveda» po konfrontácii s J. Bózsom. Argumenty, ktoré uviedla, zároveň naznačovali, aké latentné, uhladené aľ rafinované podoby – okrem notoricky známej vulgárnej, ukričanej či primitívnej – môľe na svoju tvár prebera» nacionalizmus.
Po slovensky píąuci / hovoriaci novinári: Nechcete sa nad tým trochu zamyslie»?Autonómia nie je samostatnos».
19.01.2008, 19:25:40 Pavol - Odpoved

Videl som debatu p.Bozsu a Belousovej. Stačilo mi ako sa chovala tá mysliac si ľe je "dáma".
Chodievam na juh, skvelí µudia.
Autonómia nie je samostatnos». Stačí si prečíta» Ústavu SR. Zmena hraníc nie je moľná bez referenda.
Truµo Slota vie, prečo chce len tri kraje. Stále chcú ovláda» µudí. Vadí im ľe čím viac územných celkov, tým to je horąie.


Felvidékért
19.01.2008, 00:57:40 Anonym - Odpoved

Sok sikert János!
Legyen pajzsod a címerünk;)
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Kossuth_Coat_of_Arms.svgViete čo, pán "!"
18.01.2008, 12:04:46 marika - Odpoved

To, ľe občania madarskej národnosti ľijúce na Slovensku čo potrebujú nechajme na nich.
Ak je pravdou čo písal "občan SR" naozaj potrebujú autonomiu, aby sa zabránili ochudobňovaniu a vykoris»ovaniu juľného Slovenska.
Nech majú tú autonomiu, ak to chcú ma», sú predsa dospelí ludia a sami vedia kde ich topánky tlačia.
Tot je môj názor.


hanba SNS
18.01.2008, 05:25:46 občan SR - Odpoved

Belousová nebola v roku 1989 v politike a nemá ani potuchy rovnako ako celá jej strana o tom čo je to spoluľitie. Príď sem medzi nás a po pár rokoch ľivota tu u nás dole na juhu pochopíą prečo chceme autonómiu a prečo vôbec nepotrebujeme aby vaąi µudia kradli eurofondy a aby vąetky peniaze ątátu iąli k vám na Kysuce a do ®iliny! Mali ste ą»astie ľe Ficovi nezostávalo ľiadne iné rieąenie neľ vás zobra» do vlády, tak sa teraz snaľíte nahraba» tak ako to len ide. My tu na juhu sa vąak nechceme nečinne prizera», takľe ovwµa radąej zvolíme autonómiu neľ ís» ďalej so Slovenskom, ktoré na nás z vysoka kaąle..
Eąte k tej tvojej slovenčine Anička, "naučte sa slovensky.." čo si mala zo slovenčiny dievča? "priąla som tu hovori»" Boľe dobrý, µudia čo neovládajú reč svojho národa ho chcú zastupova» veµkohubo vo svojej národnej strane.. Ani Slota ani ty neovládate spisovnú slovenčinu. Z vaąich úst poču» nepremyslené vety a demogogizmus. Nehnal som z Československa červených preto aby tu červení demogógovia naďalej rozkrádali ątát, ľial neurobili sme to čo rumuni a dodnes na to µud dopláca. Červení tu zostali a vyprofilovali sa z nich negramotní nacionalisti. Pán Bósza to nemyslí zle, ale je prílią slabý rétor na to aby presadil svoju vec. Maďari potrebujú ozaj dobrého rétora, ovládajúceho reč a zákony ątátotvorného zákona natoµko, aby vybojoval pre svojich rodných aspoň toµko, koµko má ątátotvorný národ. Áno, občiansky princíp. Anička, keby ste ty a Janko mali pravdu, dnes napr. ©vajčiarsko, ©panielske kráµovstvo, Taliansko a veµa iných ątátnych zväzkov ako aj napr. Nemecko a Rakúsko neboli existovali. Autonómie a spolkové krajiny sú beľným javom a vznikli v snahe zabráni» napr. aj tomu, čo robí váą SNSácky minister z Eurofondami.. Hanba SNS a kaľdému, kto sa nehanbí by» jej členom. Eąte jedna vec: kto nemá argumenty nediskutuje, bude sa tvári» ako nadčlovek, ako prísluąník cennejąieho národa ako Belousová. A to v ľiadnom ątáte nemoľno tolerova».
Strany zaloľené na etnickom princípe sú preľitok, tak SNS ako aj SMK. Je potrebné zabezpeči» vznik autonómnych krajinských celkov alebo spolkových krajín na území SR. Aby kaľdý región mal ąancu sa rozvíja» rovnako rýchlo ako tie ostatné. Za súčasného stavu sa rozvíjajú iba Bratislava, Povaľie, ®ilina a dos». Juh je hladová dolina - zámer vlády aj volených zástupcov µudu - reprezentujúcich iba svoje regióny..
Juh ľivia maďarské fabriky a čo je obrovská hanba - medzi hlavným mestom H a SK neexistuje iná cesta na území SR neľ tá, ktorú vybudovali maďari z čias Márie Terézie - diaµnica nehrozí, vlastne ani rýchlostná cesta - otázka: dokedy vám to máme tolerova»???? Stačilo! Autonómia/spolková krajina nie je cieµ, ale iba cesta k lepąiemu ľivotu naąich detí.


Ten, kto má pravdu nikoho a ničoho sa obáva» nemusí
17.01.2008, 17:08:11 darwin - Odpoved

ale ten, kto je neprávnom stave môľe ma» obavy .

Pani Belousová v diskúzií bola veµmi vehementnáa agresívna ,podµa mňa ona sa bojí !


Azonos jogok - rovnaké práva
17.01.2008, 06:46:31 abraka - Odpoved

Tisztelt polgártársaim magyarok, szlovákok, romák és minden más kisebbségi néphez tartozó dél-fölvidéki lakos. Ti akik mind szabadnak és egyenlőnek születtetek.
Hozzátok, Önökhöz szólok most és el szeretném mondani, hogy mi és a polgári társulásunk nem követett el semmiféle törvénybeütköző cselekedet, csupán az alkotmányos jogaikkal éltünk és az azonos jussunkat, az esélyegyenlőséget követeltük. Szerintetek,Önök szerint ha Dél-fölvidéken kétnyelvűség lenne és Dél-fölvidék autonómia terület lenne azonos jogokkal felruházva törvényt sértenénk, ez olyasvalami ami alkotmányellenes? Nem, csupán élnénk alkotmányadta polgári jogainkkal és az azonos minket megillető jussunkat kérnénk.
Mi nem vagyunk irredenták, se az ország feldarabolására nem törekszünk, az autonómia belső önrendelkezést jelent, semmi köze nincs az elszakadáshoz. Tehát bátran és megalázkodás nélkül kérhetjük, követelhetjük az azonos jogokat.Szóljon
17.01.2008, 16:51:10 Béla - Odpoved

a jós belőled ,barátom.Kanada a Quebec
21.01.2008, 17:45:53 Róbert - Odpoved

Zatiaµ tu hovorili len o ątátoch v EU, ale ja by som vyzdvihol Kanadu, tak ako v Kanade existuje Quebec tak chce existova» Juľné Slovensko Dél-felvidék v rámci Slovenska! Nie je to vôbec protiústavné a je to celkom normálne vo svete, nechápem prečo to niektorí nechápu alebo nechcú chápa»?! Prečo by sa malo slovensko rozdeli» podµa 3 či 4 krajov? Veď to nemá ľiadnú históriu na Slovensku. Boli tu ľupy a Slováci ľili v ľupách do roku 1923! Len Česi začali vytvára» veµké regióny a kraje lebo chceli na Slovensku panova» z jedného centra! My väčąina µudí na Slovensku si myslíme ľe ľupy boli lepąie ako kraje za Československa


ątát je za to aby zlepąil ľivot občanom
17.01.2008, 12:42:51 johny work on - Odpoved

Od 1989 Slobodan Miloąevič a jeho Srbsko podla teba je absolutne v pohode,na také rozmýąlanie môľeą by» hrdý,takľe záujem ątátu dôleľitejąí ako ľivot tích ludí,ktoré ľijú v danom regióne.No kde sme,jeľią maria.
ątát je za to aby zlepąil ľivot občanom,tak ako oni to potrebujú,a samozrejme nie opačne.
Je tu 500000 madar,a neopýtali ich čo vlastne chcú,viac milliónov korún
vyplatia,a eąte ątát chce nám poveda»,ako môľeme ľi»,aký jazyk môľeme sa pouľíva»,aké ąkoly môľeme ma»,a to nestačí eąte ako bonus kaľdý týľden musíme vypoču» nijakú novinku o tom ľe vlastne kto sme,a odkial sme priąli podobné slotoficovenské maličkosti.
Neviem vy ako ste,ale ja mám uľ z toho dos»,bráni» sa od roku1993.


mám lepąí nápad
16.01.2008, 20:33:59 johny work on - Odpoved

Slovenské politci by mali vyrieąi» problémy madarov tak,aby oni necítili potrebu autonomiu.
S tým,ľe zatvárame brány eąte nič sa nezmení.
Belousová a daląí nechcú vidie» a vyrieąi» problémy,Bósza János aspoň to vyskúąa,a preto OZ sú potrebné v demokrácie.
V Kosovo ľijú albány,ktorí potrebovali iba moľnos» by» sa albánom v Srbsko.
Srbská vláda podobne nechcel vyrieąi» problémy,EU to vyrieąil.
Troąku počúvajte tých,ktorí sú proti autonomiu,nevedia poveda» jediný presvedčivý dôvod prečo nie.
My ukáľeme sto prečo je to potrebná.Feljelentés
15.01.2008, 21:08:31 Anonym - Odpoved

Most olvastam, hogy az a szánalmas SNS feljelentette Bózsát:/
Ébresztő
15.01.2008, 20:43:17 hehe - Odpoved

Azért több magyar is irthatna ide, talán
akkor és csakis akkor, az igentisztelt tót atyafiakat is sikerülne jobb belátásra birni. Ez a sok mérges gyerek még magyart életébe nem látott de gyülölni már megtanulta. Ezért csak magukat kell hibáztatni. Sem az MKP sem a Bosza nem fog egyedül sikerrel jarni.
A szavazatok sem fognak helyettünk beszélni. Jó lenne már aktivabbnak lenni testvéreim.


Autonómia
15.01.2008, 20:32:43 Anonym - Odpoved

Ezúton és ismételten sok sikert János. Remélem még sok vitában láthatunk téged, remélhetőleg magyar nyelven;)
Gábriel vigyázzon rád;)


Ria Ria
15.01.2008, 15:19:20 Anonym - Odpoved

Szerintem az autonómia kiharcolásához összamagyar összefogás szükséges. Remélem hamarosan elérkezik az idő, hogy ez megtörténjen és újra erőt képviseljen a magyarság a Kárpát-medencében. Bózsa Jánosnak meg kitartást!!!


hehe
15.01.2008, 13:25:03 hehe - Odpoved

Na slovenke po slovensky :)!

Inac ja tak hovorim ako chcem a ty ako vies.

Én úgy beszélek ahogy nekem tetszik te meg ahogy tudsz :)

I can choose a language to speak on You can't :)

Belousovová - Autonomia
O - 1


Provokater
15.01.2008, 14:13:57 Slovak - Odpoved

Si typicky provokater, co ti na to povedat chlapce. Ovladam viac jazykov ako si myslis, ale nebudem predsa na Slovensku vraviet inak ako po Slovensky. Skor vyzeras dost trapne s tymi svojimi vylevami. Tych 500 podpisov si moze Bozsa strcit za klobuk. Autonomia = vojna


hehe
15.01.2008, 14:53:46 hehe - Odpoved

If you are so smart why don't you just prove it :)) istead of talking about it...

Maybe because you are not so smart after all?! :)
hehe
15.01.2008, 15:00:10 Slovak - Odpoved

I think, you are only proper dickhead.
hehe
15.01.2008, 17:55:52 hehe - Odpoved

What you think is what you are my darling.:)

It is a great deal of shame, that many Slovaks are judged after Your and Belousovas unfriendly, arogant and shortsighted behavior!

I have nothing against you personally, just because you are Slovak. You get this?! No?
That might be your problem than:(

But you are not in my league to have a conversation with anyway if you can't leave offensiveness off the turf. :)

You tell people what language to use, you abuse others, you hate,
You Provoke People!!


15.01.2008, 19:10:02 ???? - Odpoved

Na tento príspevok mnohí odpísali, ľe treba písa» po Slovensky. Ten kto rozumie i inej reči ako Slovenskej tak to pochopil. Ja vąak volím jazyk pre toto fórum najpouľívanejąí. Problém nie je v autonómii, nie je v Maďaroch, nie je v Slovákoch. Je to problém, prostredníctvom ktorého niektoré primitívne formy ľivota jednoducho musia nadáva» a vulgárne sa vyjadrova», aby si tak zabezpečili 10% krčmových volebných hlasov najniľąej cenovej skupiny.

Házadnak renduletlenul légy Híve oh Magyar !!!


Nadpis
15.01.2008, 11:59:58 Prezývka - Odpoved

Felvidéki tótok nem biztos, hogy örvendenek az autonómia-tervezetnek, de mi sem örvendtünk annak, hogy Észak-Magyarországból Szlovákiát csináltak anno.
Na slovensku po slovensky
15.01.2008, 12:26:48 Slovak - Odpoved

Sa nauc po slovensky v prvom rade a potom tu nieco pis.
Slovač
15.01.2008, 13:25:28 Chocholouąek - Odpoved

Predpokladám, ľe si zástancom demokracie a nespochybňujeą, ze Slovensko je právna a demokratická krajina. V tom prípade si ale protirečíą. Demokracia je aj o tom, ľe kaľdý človek má právo si vyjadri» svoj názor v hociktorom jazyku a nikoho to nemá čo iritova», či ho za to odsudzova». Angličtina ti uľ ale nevadí, čo...?Janos Bosza
14.01.2008, 23:30:07 madarska musura - Odpoved

curi*o Madarsky dunaj je hlboky nebojis sa ze ho neprebrodis ?
:DHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneą-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneą Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- ©túr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona