Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációA beteg nemzettest gyógyulása csak ezután kezdödi


A beteg nemzettest gyógyulása csak ezután kezdödik el.
A trianoni sebek gyógyításának ez az elsö lépése. A többi lépés a Kárpát-medencében élő egész magyar nemzet megmaradásáért csak e döntö, első lépés után következhet.


2007.5.31
Részlet Ádám Sándor Erdély sorsa című könyvéből:
"Az irredenta szót nem mi találtuk ki,hanem az olaszok.Területi követelést jelent. Ennek hangoztatásával ők nyertek Ausztria ellen Tirol vonatkozásában és Románia is Oroszországgal szemben Besszarábia vonatkozásában. Az olaszok és románok tehát nálunk korábban voltak irredenták.
A másik szó a revizionista. Ha valaki ellenőrzi (revidiálja) az elvégzett munkát vagy igényli annak ellenőrzését (revízióját) és az észlelt hiba helyesbítését, kijavítását kéri az a világon a legtermészetesebb igénnyel lép föl. Nem tehetünk arról, hogy a szomszédos országok korántsem tiszta lelkiismeretű politikusai fülében a revízió szó hallatán föltámad a bűntudatuk és annak nyomasztó terhét az álaluk megkárosítottra hárítják vissza. Akinek rossz a lelkiismerete azt az igazság feldühíti, mert nincsen rá ellenérve. A Versaillesben rákényszerített igazságtalan békefeltételek ellen Törökország tiltakozott, annak revízióját kérte és nyert. A II.világháború után Bulgária is revíziót kért Romániával szemben Dobrudzsa ügyében és Németország is Franciaországgal szemben a Ruhr-vidékre. Mindhárom ország revíziós igényét alaposnak találták és az igénylők a vitát megnyerték.Valamennyi ország nyert azáltal, hogy irredenta volt és revizionista abban a politikai légkörben.
Hát csak nekünk magyaroknak kell az idők végtelenjéig mindenki véletlen vagy szándékos hibáját anélkül elszenvednünk, hogy szóvá tennénk? Nem ! A velünk szemben elkövetett igazságtalanságokat is a világ elé kell tárnunk, az elkövetők, a nagyhatalmak és világszervezetek megértését és segítségét kell kérnünk ! " Eddig a megfontolandó idézet.
Horthy Miklóst a két háború között két cél vezérelte: a csonka-ország talpraállítása a vesztes háború és trianoni tragédia után és a magyarlakta területek békés revíziójának megvalósítása.
A jelenlegi politikai helyzetben a teljes jogú, területi elven müködö magyar autonómiák megvalósítását kell célul kitűzni a kettös állampolgárság intézményének bevezetésével együtt a külhoni magyarlakta területeken - Erdélyben , Délvidéken, Kárpátalján és Felvidéken is-, mivel mindkettöre számos jó példa van Európában. Az autonómia már egy kitaposott út. Az autonóm tartományok kapcsolata a magyar kormánnyal és állammal is önállósulna, függetlenebbül dönthetne a külhonba szakadt magyarság saját sorsa felöl saját szülöföldjén. A kettős állampolgárság bevezetésével végül megteremtődhetne a nemzet határok fölötti egyesítése. Ez a két dolog , a tényleges és teljes önrendelkezést biztosító magyar autonómia és a kettős állampolgárság intézményének bevezetése együttvéve azt eredményzné, hogy úgy gazdasági, mint kulturális vonatkozásban megtörténne a nemzetegyesítés békés úton anélkül, hogy a határokat módosítanák. Mindez a gazdaság, a magyar kultúra, az oktatás és az életszínvonal emelkedéséhez vezetne az egész régióban és nem utolsósorban a nemzetek közötti megbékélést szolgálná és nagy mértékben segítené "Trianon szindróma" következtében kialakult szenvedö magyarság sebeinek gyógyulását. Az önálló autonómia népszavazással dönthetne nemzetstratégiai kérdésekben is, például, ha az IPHJ petícióját úgy a magyar kormány, mint a külhoni magyarság képviselete, azaz autonómiák is támogatnák egy pozitív elbírálás esetén a panaszoknak, sérelmeknek helyt adó ENSZ határozat komoly és jóirányú nemzetstratégiai fejleményekhez vezethetne, a kárpótlástól kezdve igény esetén az népszavazással a határmódosításig bezárólag. Nem az orrunkig látva kell gondolkoznunk, hanem távlatokban és reális példákat kell felhoznunk saját védelmünkre és céljaink érdekében.

Dél-Tirol élő példa a jól müködö autonómiára a szomszédunkban. Ök annyira állam az államban élnek ( egy kis Ausztria Olaszországon belül), hogy nem tartják szükségesnek a határmódosítást, az Ausztriához való de iure csatlakozást, mert mindenük megvan, ami a nemzeti élet kiteljesedéséhez és otthonmaradáshoz szükséges ( jóllehet egy kezdetleges további önállósulási kezdeményezés volt 2006-ban, de népszavazásig nem érett meg, és ebben sincs semmilyen jogellenesség és különleges dolog, hisz 2006-ban is született új állam békés úton, népszavazás útján, ez pedig Montenegró volt ).Dél Tirolban a jelenlegi helyzetben is a határátlépés észre sem vehetö a gyakorlatban, mert a határ mindkét oldalán ugyanazok az emberek élnek, ugyanazok és ugyanolyan házak vannak, ugyanolyan feliratokat látunk, ugyanazon a nyelven beszélnek és írnak a hivatalokban, iskolákban, újságokban és boltokban is ugyanazt az akcentust halljuk. Ha ilyen autonómiák jöhetnének létre az elszakított magyar területeken, életük jobbá tétele, gazdaságuk felvirágoztatása a saját kezükben lenne és a magyar-magyar politikai határok a valóságban spontán eltünnének. Lehet hogy ettöl félnek a többségi nemzetek fiai? Talán ismét összekovácsolódik a magyarság? Miért baj ez? Talán a jogosulatlanul megszerzett javak védelmének büntuda kisért bennük? Talán egy népszavazás révén kieszközölt határmódosítás szelleme kisérti öket? Miért ez talán jogellenes lenne? Nem hiszem ! A jogszerütlen maga a Trianoni békediktátum volt. 3,5 millió magyar ember került a hivatalosan meghirdetett wilsoni-elvekkel ellentétben népszavazás nélkül idegen uralom alá, a nemzet 1/3-a, immáron 87 éve tartó kiszolgáltatottságba. Ezt kell orvosolni ! A népszavazástól akkor is féltek és sikerült szabotálni a kezdeményezést Pasic, Bratianu, Benes,Tardieu és Masaryk ármánykodása és hazudozása révén - egyebek mellett a békebírák tudatlanságának és naivságának is köszönhetöen, melyet késöbb sokan közülük beismertek - , és ma is ettöl félnek az akkori "kedvezményezettek"utódai : mi lesz, ha a magyar autonómiák esetleg népszavazás útján Magyarországhoz akarnak csatlakozni ? Ezért tapasztalható ez a nagy ellenállás és belügyekre való hivatkozás. Viszont azt ök nem tudják csak mi érezzük belülröl, hogy a 87 év bélyege micsoda szétforgácsolódást, nemzetpusztítást, asszimilációt, népességfogyást eredményzett a magyarság körében, tetézve mindezt különbözö ideológiák szellemében elkövetett önpusztításunkkal, és ezek jegyében a nemzettudat és összetartozás érzésének kivégzésével, amelyet szemben velünk, a szomszédos népek ideológiától függetlenül, elhivatottan, összefogással építettek és ápoltak saját felemelkedésük érdekében. A nemzeti öntudat minden nép számára egy támaszt jelent, egy erös hajtóeröt az egyén és nemzet sorsának jobbításáért vívott küzdelemben, és egyúttal ez egy önvédelmi fegyver is a saját hazánk, nemzetünk, erkölcsünk rombolásával szemben, a gyökereink, az egy nemzetként elért kimagasló eredményeink, a történelem során, a tudományban és kulturában elért érdemeink védelmében. A kereszténység és az ebböl az értékrendböl táplálkozó európai kultúra a magyarság védelme nélkül ma nem létezne. Mégis az elmúlt 50 évben és a századforduló utáni liberál-bolsevik ideológia hullámának éveiben senki nem pusztította annyira tervszerüen és tudatosan Európában saját népe nemezttudatát, mint mi magyarok. A magyarságból mára már hiányzik az összefogás, hiányzik az optimizmus , az az eszköz, amely az egészséges nemzeti önvédelem védöpajzsa, mely egyúttal a megmaradásunk és túlélésünk, felemelkedésünk záloga is. Jelenleg Magyarorzságon 7 millió emberböl hiányzik a nagy családhoz, az egy nemzethez tartozás érzése, ez 2004. december 5-én nyilvánvalóvá vált. Ennek ellenére a magyar nép ma is önzetlen, segítökész, nemesen cselekszik a szó szoros értelmében, ha messzi tájakon segítségre szorulnak idegen emberek. Az emberség, az együttérzö segítökészség tehát nem halt ki belölünk, csak sajnos saját nemzettestvéreikkel szemben nincs empátia a magyarországi emberek több mint felében. Vajon miért? A válasz : azért mert ez egy tudatos büntudatot sugalló hamis tanításnak, nemzetromboló politikának az eredeménye, mely ma is folytatódik. Ezzel szemben az idegen népek segítsége pedig egy spontán, szívböl jövö szeretet kifejezésre juttatása mérlegelés nélkül. Szinte biztos, hogy ezek az emberek még abba sem gondoltak bele, hogy milyen érzés lenne az, ha egy szép napos reggelen arra ébrednének, hogy attól a naptól kezdve román, szlovák, ukrán, szerb, szlovén vagy horvát állampolgárok lettek - vagy semmilyen állampolgárokká, hontalanokká váltak saját szülőföldjükön, mint ahogyan ez 1945-ben volt Felvidéken - , anélkül,hogy szülöföldjüket elhagyták volna idegen állampolgárként kell élniük a további életüket és már elfelejthetik azt, hogy magyar haza állampolgárai is voltak valaha. A szülöföld, ahol élnek már nem azonos a Haza földjével. Nem tudják mi az az érzés, ez a szülöföldem, de nem ez az ország a hazám. Nem tudják milyen érzés az, amikor saját öshonos magyar szülöföldjén a hivatalban rászólnak valakire, hogy ne magyarul beszéljen ! Nem tudják milyen érzés az, amikor még a villamoson is rászólnak az idegen,más kultúrához tartozó, magyar öshonos földre beözönlött telepes népek fiai, hogy ez nem Magyarország itt ne beszéljen magyarul ! Jóllehet gondolkodhatnak még magyarul, de érvényesülni idegenek közt csak részben vagy teljesen idegenné válva, az idegenek nyelvén, szokásai között tudnak majd és mindez tölük függetlenül, akaratuk ellenére, igazságtalanul hazudozások és ármánykodások révén jött létre. Ez a nyomasztó valóság, amely a külhonba szakadt magyarsággal megtörtént és itt hiányzik a mai magyarországi emberböl az empátia,részben a fél évszázadon át tartó agymosás, részben pedig a kozmopolitizmus, a liberalizmus ideológiájának és a globalizációnak a keresztény értékrend egyre eröteljesebb felszámolásának önzésre nevelö hatása miatt.

Nem kell messzire mennünk, nem kell tengerentúli járatokra ülnünk és ülniök a környezö országok lakóinak, hogy lássanak "csodát", de nem is csodát, hanem a tiszta valóságot. Ha erre nincs hajlamuk, akkor nézzék meg a dél-tiroli és svájci emberek hivatalos okmányait, azt, hogy milyen nyelven íródtak és azt, hogy hány nyelven lehet kitölteni ezeket. A legbátrabban kiálló nemzetrész az autonómia mellett a székelység és a délvidéki magyarság, majd a kárpátaljai és legvégül legbátortalanabbak és legbizonytalanabbak a felvidéki magyarok. Az is igaz,hogy a szlovák atyafiak az autonómia szó hallatán dührohamot kapnak, de a többi elszakított részen is az idöhúzásra játszanak az "államalkotó nemzet fiai ", mert azt hiszik ez valami szörnyüséges bomlasztó dolog és belügy. Ott sem kíméletesebbek velünk szemben, csak talán a követeléseink ott eröteljesebbek és magabiztosabbak. Az autonómiától való félelmükben a szlovákok a kilencvenes évek derekán hoztak egy területrendezési döntést, melynek célja a magyar többségü járások felszámolása volt. Sikerült elérniük a céljukat, ma már csak két magyar többségü járás van Felvidéken, holott 13 járásban él a felvidéki magyarok többsége. Ez az eredménye a kivárásnak. Egy ilyen látszatcsapdába nem szabad beleesnünk, nem az etnikailag módosított járásokban kell mérni a magyarok számarányát, hanem a Felvidék egész déli régiójában, egy sávban, függetlenül a közigazgatási határoktól. A közigazgatási határok tudjuk,hogy szándékosan nem etnikai határok, és ez nemcsak Felvidékre vonatkozik. A nem államalkotó nemzetrész fiai másodrendü állampolgárok, hisz azt az adott ország alkotmányai rögzitik, hogy ki az államalkotó és uralkodó nemzet az országban, a legtöbb posztkommunista ország alkotmánya a nemzeti kisebbségeket nem tartja államalkotó népnek, tehát a magyarok nem ugyanolyan állampolgárok mint azok akik az ú.n. "államalkotók". Ahol ez még így van és esetleg az alkotmány gátolja az autonómia létrehozását, akkor azt módosítani kell, mert így ahogyan van kirekesztö más nemzetekkel szemben, és nem felel meg a mai nemzetközi normáknak. Szlovákiában már megváltoztatták, csak éppen a Benesi-dekrétumokban foglalt törvényekkel van a gond, ezekre még lehetne hivatkozni, de nyíltan ezt nem merik megtenni, viszont törölni sem akarják, mert így lehet a belügyekbe való beavatkozásra hivatkozni. Ezt a hivatkozást szajkózták az óvatoskodóan és az autonómia helyett pótmegoldásként bevezetett státusztörvény esetében is, ami tudjuk félmegoldás sem volt, mert sem idötálló, sem pedig következetes nem volt. Egy autonómiát semmilyen magyarországi kormányváltás nem tud lerombolni. Nem bomlasztó dolog és nem belügy az autonómia kérdése. Éppen a nemzetek egyenrangú és kölcsönös elismerését és egymás életterének, igényeinek tiszteletben tartását hivatott szolgálni ! Röviden: egymás kölcsönös tiszteletéröl van szó. Hangsúlyozom ezt a szót : egyenrangú ! Nem másodrangú, hanem egyenrangú polgár saját szülöföldjén a magyar ember és nem alárendeltje senkinek ! Ennek megfelelöen senki nem tagadhatja meg töle a teljes önrendelkezési jog gyakorlását és nemzete állampolgárságának felvételét sem ! Nem a magyarság türéshatárát kell szondázgatnia az "államalkotó" nemzetnek, és nem öntörvényes módszerekkel korlátozni, megtürni bizonyos körülmények között az anyanyelv használatát, hanem alkalmazkodni kell az alapvetö egyéni és kollektív emberi jogok nemzetközi feltételrendszeréhez és elöírásaihoz ! Semmivel többet nem kérünk, csak azt, ami alanyi jogon a nemzetközi jog szerint jár a külhonba szakadt magyarságnak ! Nem többet, de nem is kevesebbet ! A nemzetközi jog már van annyira érett, hogy sem a területi autonómia, sem pedig a kettös állampolgárság intézményének bevezetése nem ütközhet akadályba Európában. Ez csupán akarat kérdése!

forrás: nemzetidal

HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona