Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációElőkészítik az egymillió ázsiai betelpítését ?

Előkészítik az egymillió ázsiai betelpítését ?

2007.4.25
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága egy új, kiegészítő központ létrehozását tervezi, amelynek lehetséges helyszíneként felmerült Budapest is. Ez nem meglepő, megerősíti Semjén Zsolt nagy vihart kavart nyilatkozatát, hiszen Magyarországnak fel kell készülnie a menekültára­datra.
Jelenleg 900-an dolgoznak a genfi központban, és takarékosság miatt mintegy másfél száz alkalmazottat áthelyeznének egy új központba, amely Kelet-Európában vagy Ázsiában működne.
Budapest mellett szóba került a román főváros, lehetséges ázsiai helyszínként pedig az in­diai Csennajt - korábbi nevén Madrászt - és a malajziai Kuala Lumpurt említették.
(Hírháló)

Ágoston András:
Napirenden a schengeni vasfüggöny

A minapi szabadkai összejövetel megmutatta: a vajdasági magyarság nemzetben gondol­kodva a kettős állampolgárság intézményében látja a schengeni vasfüggöny elleni egyetlen jó orvosságot, s a nemzet belső egységének zálogát. A másik oldalon a magyar külügyminisztérium tisztségviselői a vajdasági magyarokat szerbiai állampolgárként a Szerbia egészére érvényes le­hetséges (nagy járulékos költségekkel járó) vízumkedvezmények útján kívánják segíteni. Ők (s ez jó jel is lehet), a kettős állampolgárság intézményét meg sem említették.
Mint ahogy arról sem ejtettek szót, érvényesek lehetnek-e az ígért bilaterális alapú vízum kedvezmények, ha a másik oldalon, a Szerbia és az EU között folyó, de jelenleg éppen megsza­kadt vízumkönnyítési tárgyalások nem vezetnének sikerre. Mondjuk azért, mert Szerbia továbbra sem lesz hajlandó visszafogadni a 100-130 ezer németországi illetve európai még a múlt század­ban odaérkezett szerb, roma és más nemzetiségű menedékest. Szabadkán nyitott kérdés maradt az is, pontosabban ez szóba sem került, hogy Magyarország minek ad prioritást: az EU-meghagyás­nak, hogy segítse Szerbiában a demokratikus folyamatokat – amelyeket a nyugatiaknak eddig nem sikerült révbe juttatni – vagy a vajdasági magyar nemzetrész súlyos helyzete rendezésének?
Szili Katalinnak, az Országgyűlés elnökének jóvoltából a schengeni vasfüggöny okozta veszély elhárítására kifejtett erőfeszítéseink még sem tűnnek kilátástalan politikai vállalkozásnak.
Az elnök asszony május 22-re összehívta a KMKF Állandó Bizottságát. Az összejövete­len „Magyarország teljes jogú schengeni csatlakozását követően a csatlakozásból a magyar-ma­gyar kapcsolattartás terén fellépő nehézségek megoldása” címmel Kovács Tibor bizottsági elnök tart bevezetőt. Biztató a napirendi pont megfogalmazása. Ebből ugyan még nem lesz kettős ál­lampolgárság, de, ha a részvevők valóban átgondolják a VMDP és a VMSZ képviselőjének vár­hatóan összehangolt érvelését, addig a felismerésig könnyen eljuthatnak, hogy a vízumkönnyíté­sek, ha bekövetkeznek is, a nagy járulékos költségek (a drága biztosításról, valamint a támogató dokumentumok illetékeiről van szó), voltaképpen csak két kategóriának teszik lehetővé a határ átlépését: a szakembereknek, akikre szükség van Magyarországon és a gazdagoknak, akik ezt meg tudják fizetni.
Van még egy oka annak, hogy a vajdasági magyarság május 22-én bizonyára szorongva várja a KMKF Állandó Bizottságának a „kapcsolattartás nehézségeinek” feloldására irányuló állásfoglalását. Nem csoda, hiszen a szabadkai tanácskozáson elhangzott kérelemnek megfelelően a vajdasági magyarságnak a nemzet egészét érintő gondjáról a Bizottság ülésén mind a parla­menti pártok, mind a határon túli magyar képviselők hozhatnak „ítéletet”. A vajdasági magyarság gondjairól ilyen reprezentatív testület ilyen napirendi pont alatt a NATO-bombázások óta még nem tárgyalt.
Történelmi jelentőségű ülés lehet a májusi!

Matuska Márton:
Azonos pozsonyi és újvidéki hang
Duray Miklóssal Békéscsabán

Magyarország-szerte tűntetések zajlanak, emberek tömegei így fejezik ki elégedetlensé­güket az ország és népe helyzetének folyamatos romlása miatt. Április 17-én Békéscsabán, a Kossuth téren szervezett egy ilyen tűntetést Veres Károly, a helybeli Kárpátia Kiadó és Könyvke­reskedés tulajdonosa az ugyancsak helybeli Kaciha Tünde segítségével.
Két politikai szónoklat hangzott el. Egyik Duray Miklós szájából, a másik e sorok írójáé­ból. Utána az Ipartestület Székházában tartottak afféle irodalmi estet, de amelyen a két említett meghívott szintén a jelenlegi magyar helyzettel foglalkozott, de természetesen nem csupán a ma­gyarországival.
Elhangzott az a megjegyzés is, hogy „bármilyen rossz helyzetbe került is a magyarság az országon belül és azon kívül, valami mégis megmozdulni látszik körülöttünk. Mégiscsak szokat­lan ugyanis, hogy Békéscsabán, egy politikai nagygyűlésen, majd ezt követően egy másik töme­ges összejövetelen, ahol a téma Magyarország és a magyarság helyzete, ilyen nagy érdeklődés mellett egy pozsonyi és egy újvidéki magyar vendég, politizáló író az előadó.”
Abban a körülményben nem volt semmi különös, hogy az egybegyűlt közönség – a tűn­tetők és a hallgatóság – oly egyöntetű véleményt vallott. Ez abból látszott, ahogyan a Kossuth téren a tömeg a szónokok véleményére reagált. Talán fölösleges is említeni, hogy rossznak minő­sítették a jelenlegi magyarországi helyzetet, különösen a hatalmon levő pártok kormánypolitiká­ját, ezen belül is a határon túli magyarok iránt tanúsított kormánypolitikát. Ezt mind a két előadó szinte egyforma éllel fejtette ki. Azért nem volt ez feltűnő, mert hiszen a gyűlést e rossz politika elleni tiltakozásul szervezték. Annál feltűnőbb volt azonban, hogy mennyire azonosan gondolko­dott mindkét szónok, s a közönség. Elhangzott, hogy a határon túli magyar politikai pártok több­sége átmeneti sikerért lemondott a magyar nemzeti jogok követeléséről, de Duray, az MKP újon­nan megválasztott stratégiai alelnöke e gyakorlattal szemben azt az elvet vallotta és vallja, hogy pártjainknak elsősorban a magyar kisebbségek jogaiért kell küzdeni. Könnyű volt vele egyetér­teni, hiszen ugyanez a vezérelve a VMDP-nek is.

Dokumentumok:
mondta: ez a törekvés "bizonyos formában a Nagy-Magyarország eszméit" jeleníti meg, hiszen "ezek szerint minden magyar állampolgár­ságtól független egységes fellépését" szorgalmazza.
Rafaj úgy látja, hogy ha az Európai Parlament szlovák küldöttségének MKP-szinekben delegált két képviselője a jelzett modell szerinti magatartást tanúsítana, indokoltan merülne fel a kérdés: "Vajon valóban a Szlovák Köztársaságot, azt az államot képviselik-e, amelynek állam­polgáraiként képviselővé választották őket?"
Az SNS frakcióvezetője a magyarság "szellemi egyesítésének" intézményét sem tartja el­fogadhatónak, mert szerinte "az Európai Uniónak az efféle szellemi egyesítéshez sem eszköztára, sem politikája nincs". Rafaj értelmezése szerint a magyarok törekvése ugyanis "a nyelvi, a kultu­rális vagy éppen területi sokszínűségen alapszik, márpedig az ilyen törekvések az EU szempont­jai szerint inkább rombolóan" hatnak. Hozzátette: ha a német nyelvet, vagy a szláv nyelveket beszélő európai népek hasonló elvek alapján szervezkednének, az "szerkezetében rongálná meg az Európai Unió építményét".
(MTI)

Tízpontos beadvány
Pénzügyi önállóságot, s a beiskolázási arány újratárgyalását is követelik

Tíz pontban, pénzügyi önállóságot beiskolázási arány újratárgyalását is követelő javaslat­listát nyújtott át a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) vezetőségé­nek az intézmény magyar oktatói nevében dr. Ajtay Kincses Mária, a Bolyai Kezdeményező Bi­zottság (BKB) alelnöke, aki egyedül írta alá a listát.
Elmondta: őt már me! gfenyeget évvel korábban. A tájékoztató megemlíti: noha hosszú évek óta az esztendő elején kötik a legkevesebb házasságot, a trend határozottan csökkenő. A 2559 házasságkötés 486-tal, azaz 16 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában.
Az előzetes adatok szerint 2007 első két hónapjában 15 732 gyermek született és 23 124 lakos hunyt el. A születésszám kismértékben, 61-gyel emelkedett, míg a halálozásoké 880-nal múlta felül az egy esztendővel korábbit. Mindez azt jelenti hogy ezer lakosra 9,7 élvszületés és 14,2 halálozás jutott; az előbbi 0,1, az utóbbi 0,5 ezrelékponttal volt magasabb, mint egy évvel korábban, a házasságkötési arányszám 1,6 ezrelékes értéke pedig 0,3 ezrelékkel maradt el az előző évitől a KSH tájékoztatója szerint. Emellett a természetes fogyás mértéke a 2006. január-februári 4,0 ezrelékkel szemben 4,5 ezreléket tett ki. A csecsemőhalálozási arányszám 2007. első két hónapjában kismértékben emelkedett, ezer élvszületésre 5,0 csecsemőhallott jutott.
(MTI - fidesz.hu)

Aláírásokat adtak át Sógor Csabának az önálló magyar karokért

A Babes-Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) alapítandó önálló magyar karok érdekében küldtek aláírásokat az Európai Parlamenthez és az Európai Biztonsági és Együttműködési Érte­kezlethez (EBESZ) jelentette be tegnap a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen tartott sajtótájékoztatóján Kovács Lehel, a Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) alelnöke. A tájékoztatón részt vett Sógor Csaba RMDSZ-es szenátor és Kincses Ajtay Mária professzor, a BKB marosvásárhelyi tagozatának vezetője is.
Kovács elmondta, több tucat támogató aláírást gyűjtöttek össze, a kolozsvári BBTE ma­gyar oktatóinak többsége támogatja az önálló magyar természettudományi és humán tudományi fakultások megalapítását. Átadta az aláírások listáját Sógor Csabának, és felkérte, hogy továb­bítsa a szenátus tanügyi bizottságának, illetve Markó Béla miniszterelnök-helyettesnek. „Elvárjuk az Európai Parlamenttől, hogy nyomást gyakoroljon az önálló karok megalapítása érdekében” mondta Kovács Lehel, aki elmarasztalta a BBTE vezetőségét, mert egyetlen alkalommal sem tett eleget az önálló magyar fakultások létesítésére benyújtott kérelmeknek, pedig 1990-től kezdve négy ilyen kérést iktattak. Kovács elmondta, a jelenlegi természettudomá! nyi fakultás 65 magyar oktatója közül 55-en írták alá a listát, a humán tudományok karának 48 oktatójából 43 támogatta a kezdeményezést. Hozzátette, szerinte nem volt semmi értelme a két fakultás román nyelvű ok­tatóinak a véleményét is kikérni az ügyben.
A sajtótájékoztatón azt is megtudhattuk, hogy a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré­szeti Egyetemen (MOGYE) is önálló magyar karokat követel a Bolyai Kezdeményező Bizottság. A 60 éve magyar intézményként létrehozott, majd kétnyelvűvé tett marosvásárhelyi orvosi egye­temen ma a diákok 45, a tanárok 30 százaléka magyar.
Önálló karokat, anyanyelvű szakoktatást, magyar nyelvű feliratokat szeretnének, ám erre vonatkozó igénylistájukat nem merik aláírni, mert olyan retorzióktól tartanak, amilyeneket a BKB tagjai szenvedtek el.
„Kovácsot és Hantzot kidobták az egyetemről, nekem is megígérték, hogy ki leszek dobva, aztán voltak még ezek a telefonálgatások, meg az a bizonyos levél...” – mondta Kincses Ajtay Mária, professzor, a Bolyai Kezdeményező Bizottság marosvásárhelyi tagozatának veze­tője.
Az Európa Tanács oktatási és kulturális bizottsága júniusban napirendre tűzi azt az indít­ványt, amely a romániai magyarságot a felsőoktatás terén sújtó diszkrimináció ellen tiltakozik.

(Erdelyma)
forrás: hírlevél VMDPHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona