Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációMilyen csillagállás szükségeltetik?

Bodó Barna: Milyen csillagállás szükségeltetik?
Markó Béla szerint most, miután rendkívüli választásokat sem lehet kizárni nem időszerű a egyetemet követeljen BBTE magyar tagozatának létrehozatala. Bodó Barna erre visszakérde­zett. Őt az érdekli, van-e Markó szerint olyan csillagállás, ami alkalmassá teszi az időt arra, hogy az RMDSZ magyar egyetemet követeljen.
Igen ez a kérdések kérdése: alkalmasak-e a Kárpát-medencében működő magyar verseny­pártok (az egypártok) arra, hogy hatékonyan küzdjenek a kisebbségi magyar közösségek alapér­dekeiért? Úgy látszik nem!

Vajdasági Magyar Demokrata Párt
Temerin

Gyurcsány Ferenc
a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke
Budapest

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Engedje meg, hogy a határon túli vezetőkkel esedékes mai találkozója bejelentett témájá­tól eltérően, néhány észrevételt tegyek.
A VMDP-ben úgy látjuk, hogy nemzetünk bajainak fő forrása, hogy a magyarországi po­litikai elit az EU-csatlakozás után sem döntötte el, mi a célja a határon túli magyar közösségek­kel.
Mi még a történelmi VMDK-ban 1994-ben kiemeltük: Magyarország csak akkor foglalhat helyet egyenes derékkal és emelt fővel Európában, ha nemzetként, a határon túli magyar közös­ségekkel együtt kíván oda belépni. Ennek az álláspontnak a jegyében célul tűztük ki a Kárpát-medencében élő magyarok határmódosítás nélküli politikai integrációját.
Később a VMDP-ben konkretizáltuk miben látjuk az integráció konkrét tartalmát. Esze­rint a magyar (perszonális) autonómia, a kettős állampolgárság valamint a számarányos parla­menti képviselet azok az elemek, amelyek lehetővé tennék a nemzeti integrációt, s egyben a ma­gyar kisebbségi közösség demokratikus intézményes illeszkedését a helyi többségi társadalom megfelelő struktúráihoz.
Ez a folyamat nem lehet ellentétes az EU alapérdekeivel, hiszen januártól minden hetedik polgára egyben tagja valamilyen nemzeti kisebbségnek is.
Az Orbán-kormány – szerintünk – nem tett nagy lépéseket a kettős állampolgárság, illetve az autonómiatörekvések konkrét támogatása terén, de a nemzet egészének érdekében utat tört és jó csapáson indult el a nemzet integrációja felé.
A Medgyessy- és a két Gyurcsány-kormány a nemzet alapérdekeit tekintve más irányt vett. Az Ön által képviselt irányvonal, a Kárpát-medencében élő magyar kisebbségi közösségek­től való elhatárolódás, rombolóan hat a kisebbségi közösségekre. Ugyanakkor csökkenti Magyar­ország EU-ban megjeleníthető politikai súlyát és árt az ország tekintélyének.
Ez nem meglepő, hiszen az alapvetően a nemzeti érdekek ütköztetésére és egyeztetésére épülő EU-ban értetlenséget, ki nem mondott ellenérzéseket kelt és konkrét presztízsveszteséget hoz, ha Magyarország látványosan magára hagyja kisebbségi közösségeit, azok autonómia- és más nemzeti törekvéseivel együtt.
Az Ön kormányának alapállása, hogy politikailag a határon túli magyar közösségek torz egypártrendszereinek domináns politikai reprezentánsaival tart csak kapcsolatot, gazdasági vo­natkozásban meg a kisebbségi közösségek egészétől már régen eltávolodott, s a helyi többségi politikai és gazdasági elit kiszolgálására berendezkedett újtőkések hajszálvékony rétegét segíti, Magyarország államérdekeit tekintve sem célravezető.
Nem lehet nem látni, hogy a „pragmatikus” Demszky-doktrínát alkalmazva Magyarország hiába próbálja a munkaerő frontján lefölözni a piacon megjelenő „felhasználható” magyar szak­ember-kínálatot, legyen szó padlóburkolóról, vagy csúcstudású biológusról. Ebben a tevékeny­ségben ugyanis a gazdagok igencsak előnyben vannak. Szerintünk ez a stratégia legfeljebb rövid távon lehet sikeres. Az „utánam az özönvíz” elvű magatartás mind Magyarország, mind a magyar nemzet egészének szempontjából elfogadhatatlan.
A VMDP-ben két olyan csapásirányt tartunk célszerűnek, amelyek erősítik Magyarország pozícióját a fenntartható fejlődése feltételeinek megteremtésében, de a határon túli magyar kö­zösségek életerejének megtartásában is.
Az egyik a multik és a magyar vállalkozások képzett magyar munkaerővel való kiszolgá­lása (ehhez lenne szükség a kettős állampolgárságra és az oktatásnak a nemzet szintjén történő tervezésében és kivitelezésében.
A másik, a segítség a munkahely-teremtő magyar, legfeljebb vegyes-vállalkozások szer­biai terjeszkedésében, ha azok magyarlakta területeket céloznak meg.
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
A politikában az a fél van (esetleg tartósan) nehéz helyzetben, amelyiknek nincsenek öt­letei, nem tud kezdeményezni. Magyarország, a kisantant vonatkozásában jellemzően ilyen hely­zetben van. Meglátásunk szerint a szomszédos államok kisebbségi témában azért lehetnek folyton kezdeményezők, mert a magyarországi politikai elitnek nincs világos, egyeztetett nemzetstratégi­ája.
Íme három szomorú példa a fentiek valóságtartalmának bizonyítására.
Magyarországnak, a magyar diplomáciának nincs hatékony ellenszere a szlovákiai ma­gyarellenes lépésekre. Említsük meg a legutóbbit. Januártól azok a községek, nagy többségükben magyarlakta települések, amelyek kétszázhetvenhét méter tengerszint alatti magasságon vannak nem kapnak kormánytámogatást. (Mert a magyarok rontják bennük a levegőt?)
Erdélyben ott van a BBTE kolozsvári oktatóinak kizárása. Mit ér a tiltakozás, ha ügyes manőverrel a román fél azzal kecsegtet, hogy a karácsonyfa alá oda teheti a kisebbségi törvényt. (Azt, ami csakúgy, mint a megfelelő szerb törvény szintén nem tartalmaz autonómiát.)
S itt a szerencsétlen multietnikus, toleráns stb. Vajdaság. Tegnap Újvidéken a tartományi képviselőház a toleranciabarátok, a Tadic-féle demokraták, Canak hívei és a VMSZ egyetértésé­vel mintegy másfél millió eurós külön alapot hozott létre az üresen álló vajdasági házak megvá­sárlására. Hogy kinek? Hát a vajdaságban élő menekülteknek.
László Gyula VMDP-s képviselőt, aki azt igyekezett elérni, hogy a vásárlások ne terjedje­nek ki a magyar többségű községekre és településekre mert ezzel megbontják egy-egy vidék nemzetiségi összetételét, a többi között a VMSZ képviselői is azzal hurrogták le, hogy a határozat összhangban lesz az új alkotmánnyal. Az alkotmány becsületére legyen mondva, az valóban tiltja a nemzetiségi összetétel erőszakos megbontását. Ezt ne tudná a tartományi végrehajtó tanács, amelyben Korhecz Tamás egyben alelnök és kisebbségi titkár is?
Tudom, Miniszterelnök Úr, hogy a fentiek nincsenek összhangban az Ön által a mai ta­nácskozásra előterjesztett napirenddel, de a magyar-magyar kapcsolatokat mégis érintik.
Abban a reményben, hogy Magyarországon mielőbb megérik a helyzet az egész nemzetre kiterjedő európai stratégia kidolgozására, tisztelettel:
Tem! erin, 200 Péter szociális és munkaügyi miniszter, valamint Bajnai Gordon, a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos.

Sepsey: a VMSZ-nek nincs programja, csak
a Magyar Összefogás Koalíciót szapulja
A Nyitott Ajtó civil szervezet mai vitaestjén Dr. Sepsey Csaba, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) alelnöke elmondta, hogy a Magyar Összefogás Koalíció (MÖK) eddig jóval több mint 3 ezer aláírást gyűjtött. A VMDP koalíciós partnerével - a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségével (VMDK) együtt jövő héten eldönti, megpróbálja-e begyűjteni a 10 ezer aláírást, vagy pedig eláll ettől a változattól. Sepsey szerint félő, hogy a 10 ezer aláírás begyűjtése meghaladja a MÖK erejét, főleg, ha figyelembe veszik, hogy egyetlen aláírás költségei (beleértve az illetéket és a hitelesítést) mintegy 60-80 dinárt tesznek ki. Mint Sepsey mondta, az olyan pénzes pártoknak, mint amilyen a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) ez persze nem jelentett különösebb anyagi gondot. Emellett Szabó Lajos, a VMDP titkára úgy tudja, hogy a VMSZ az aláírások jelentős részét kikényszerítette, ugyanis az általa vezetett kommunális és egyéb vállalatok dolgozói a munkahelyük elvesztésétől félve írtak alá.
Sepsey Csaba emlékeztetett rá, hogy a VMSZ frakciója legutóbbi szerb parlamenti szereplése során egyetlen törvénytervezetet, sem pedig törvénymódosítási javaslatot nem nyújtott be, magyarán semmit sem csinált. Épp ezért fontos, hogy a soron következő választásokon a MÖK-ből legalább egy, de lehetőleg több képviselő jusson be a parlamentbe, hiszen csak ez szavatolná a valós vajdasági magyar érdekképviseletet – emelte ki a VMDP alelnöke. A VMSZ választás előtti programjáról pedig annyit mondott, egyelőre csak a MÖK minden érvet nélkülöző szapulásából áll.
(Vajdasagma)
Az autonómia és a hírszerzők
A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) a 2005-ös beszámolója keretében tárgyalja majd részletesebben azt, hogy milyen információkat gyűjtött a székelyföldi autonómiatörekvésekkel kapcsolatban.
Erről George Cristian Maior SRI-igazgató beszélt azt követően, hogy meghallgatta őt a SRI munkáját felügyelő parlamenti bizottság. A hírszerző szolgálatot a Nagy-Románia Párt ria­dóztatta a vélt magyar veszély ügyében. George Cristian Maior elmondta, reményei szerint már az elkövetkező tíz napban eljut az illetékes parlamenti bizottsághoz az autonómiaügyben készített SRI-jelentés.
Hozzátette, erről már egyeztetett is Bogdan Olteanu házelnökkel. A Krónikának nem sike­rült ez ügyben megszólaltatnia a parlamenti SRI-bizottság alelnökét, Verestóy Attilát.
(Erdély.ma)

Szórvány Közalapítvány
Bánáti Magyar Iskolaalap
Muzslya
Meghívó a pártelnököknek
Tisztelt Elnök Úr!
Szeretettel megívjuk Önt, illetve az Ön által irányított helyi pártszervezet tagjait, az általunk szervezett lakossági fórumra, amelynek vendége dr. Kövér László a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség választmányi elnöke lesz. A FIDESZ kiemelkedő személyisége „Az aktuális magyarországi események és azok kihatása a magyar-magyar kapcsolatokra” témában fogja megosztani gondolatait a hallgatósággal.
A lakossági fórumra 2006. december 14-én 19:30-kor kerül sor, helyszíne pedig a muzslyai Petőfi MME lesz.
Üdvözlettel: Kalapis Sztoján
szalézi szerzetes
A VMDP kifogásolja a 3000 aláírást is
Nem elég tehát, ha a kisebbségi pártokat felszabadítják a számukra teljesíthetetlen ötszá­zalékos választási küszöb alól. S az sem, ha a „természetes küszöb” intézménye egy kisebbségi képviselő bejuttatásához elégségesnek mondja ki azt az átlagos szavazatszámot, amelyet akkor kapunk meg, ha az érvényesen ledott szavaztotok összegét elosztjuk 250-el. (A szerb parlament­nek 250 tagja van.) Szükség van a hitelesített támogatói aláírások számának az arányosság elvén alapuló megállapítására. Ez a szám a vajdasági magyarság esetében legfeljebb 450 lehet.
Történelmi tény, hogy a VMSZ a támogató aláírások számának arányos csökkentését el­lenezte, s ahol csak tehette, gátolta.
Az elbizakodottság most megbosszulja magát. Kitűnt, hogy a hitelesített támogató aláírá­soknak az a manipulatív, a hatalmi pozícióra támaszkodó megszerzése az aláíróknak a hitelesítők előtti megjelenése nélkül, vagy csak részbeni megjelenésével – első sorban a szerb pártok kiéle­zett belső viszonyainak következtében – esetleg már nem járható út.
A szerb pártok közötti kompromisszum eredményeként egy törvénytelen határozat szüle­tett. A Köztársasági Választási Bizottság – micsoda fintora ez a politikának – a köztársasági par­lament elnökének javaslatára nemes egyszerűséggel félretette a törvényt és az abban meghatáro­zott 10 000 hitelesített, támogató aláírás megszerzésének kötelezettségét háromezerre csökken­tette.
De, ezzel a döntéssel nemcsak az a baj, hogy törvénytelen.
Az elvi gond az, hogy a háromezer aláírás még mindig nincs összhangban az egyes szer­biai kisebbségek lakosságon belüli számarányával. A kisebbségi közösségekkel szemben ez a megoldás is hátrányos. Sőt, mind a VMDP, mind a VMSZ tapasztalata az, hogy nagyon nehéz lesz összegyűjteni még a háromezer támogató aláírást is.

forrás: VMDP HírlevélHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona