Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációRegionalizmus és az autonómia

Regionalizmus és Autonómia
A határon túl élő magyarság autonómia-esélyei az Európai Unión
belül és kívül


Felkért előadók:
Jeszenszky Géza, volt külügyminiszter, volt nagykövet,
Józsa László, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke,
Kántor Zoltán, kisebbségkutató, Teleki László intézet,
Molnár Gusztáv, tudományos kutató, a Partiumi Keresztény Egyetem vendégtanára

Hogyan függ össze a regionalizmus eszméje, és az egyes közösségek autonómia igénye? Hogyan kapcsolhatók ezzel össze a kisebbségi jogok? Mi magyarok, akik a Kárpát-medencében élünk, hol, és milyen európai példákra hivatkozhatunk?

Témánk különös aktualitását a kisebbségekről szóló romániai törvényjavaslat előterjesztése szolgáltatta.

Az Európai Uniós tagság, amelyre oly sokat vártunk, megoldással kecsegtetett a határon túli magyarok problémáinak megoldására. Legalábbis ebben hittünk. Ma, egy évvel a csatlakozás után, azonban azt kell tapasztalnunk, hogy önmagában a megváltozott státusz nem jelent a tagállam számára a nemzetiségi autonómia biztosítására közvetlen kényszert, a nemzetiségi sorban élők számára pedig nem kínál közvetlen esélyt. Az unió regionális alapokra épülő fejlesztési stratégiája nem a jogkiterjesztést szolgálja, hanem a jogok birtokosai számára a gazdasági felzárkóztatást. A két ügy látszólag köszönő viszonyban sincs egymással. A kérdés tehát kérdés marad: eldübörög mellettünk újra az európai gőzös, vagy találunk végre egy kapaszkodót, fellépőt a nyikorgó-csikorgó szerelvény oldalán?

Molnár Gusztáv szerint a kommunizmus láncaitól épp hogy megszabadult Közép-Kelet-Európában az internacionalizmus okozta bódultság után erős nemzetállamok építésének lehetünk tanúi, ez a jelenség látszólag éppen ellentétes a kontinens nyugati felét jellemző európanizálódás folyamatával. Ez utóbbi korántsem azt jelenti, hogy a nemzetállamok eltűnnének - ilyesminek a legcsekélyebb jelét sem látjuk -, csupán azt, hogy a korábban kizárólag a nemzetállamhoz, annak is a központi irányító szerveihez kötött jogosultságok egy része bizonyos mértékig feloldódik az európai és a regionális organizációs szintek között. Mivel térségünkben most a nemzetállam építése folyik, erre a jelenségre nálunk még jó ideig várni kell. Ez azt is jelenti, hogy a nemzetiségek autonómia törekvéseinek rövid és középtávon viszonylag kevés esélye van, mint tapasztalhattuk, már a szó említése is indulatokat kelt egyes szomszéd országokban.

Megoldást csak olyan típusú, átgondolt programok kidolgozásától remélhetünk, amelyek a magyar nemzetiségek autonómiatörekvéseit beágyazzák az unió szerkezeti, finanszírozási modelljeibe illeszkedő regionális igazgatási egységek kialakításának folyamatába. És itt találkozunk a nagy régió - kis régió viszonyrendszerével, hiszen az európai léptékű régiók lényegesen nagyobbak, mint a határon túli magyar többségű területek, ám a nagy régióba ágyazódó kis régió, a maga igazgatási, költségvetési, kulturális stb. önállóságával már mintául szolgálhatna a magyar közösségek számára. A kulcsszó a regionális decentralizáció, amelyben Magyarországnak élen kellene járnia, példát mutatva szomszédainak, és bátorítva a határon túli magyar politikai szervezeteket, ám a szomorú valóság az, hogy ennek a jelentőségét egyetlen számottevő magyar politikai tényező sem ismerte fel.

Józsa László elmondta, hogy Trianon óta a Vajdaságnak nevezett tartomány több államalakulathoz is tartozott, az elmúlt évtizedekben pedig bizonyos területi autonómiát már élvezett. Ez azért volt különös jelentőségű, mert így a kisebbségi jogok érvényesítése érdekében nem a központi szerb kormányzattal kellett felvenni a harcot, hanem helyben, a tartományban lehetett eredményeket elérni. Ott, ahol a magyarságnak lényegesen nagyobb politikai súlya volt. Felvetette a területi autonómia igényekhez kapcsolódóan azt a problémát, hogy a kialakításra kerülő esetleges magyar többségű terület nem tudja lefedni a magyar ajkú népesség egészét, és az autonómiát élvező területen kívül, szórványban élők számára elvész a lehetősége a kollektív nemzetiségi jogok biztosításának. Bár az EU tagság Szerbia-Montenegró számára még igen távolinak tűnik, mégis kíváncsian várja, hoz-e az majd valamit a vajdasági magyarok konyhájára?

Kántor Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy az EU joganyagából mindösszesen egy jogszabály vonatkozik kisebbségi jogokra, mégpedig a diszkrimináció tilalmának szabálya. Mi magyarok, keserű szájízzel állapíthatjuk meg, hogy ez édeskevés. A nemzeti kisebbségek jogainak kiharcolása, és autonómia igényük respektálása a többségi népek részéről mindenütt hosszú ideig tartott, akár Dél-Tirolban vagy a Holland Szigeteken, a katalánok és baszkok esetében pedig még mindig nem lezárt ez az ügy. Mivel az EU általában a biztonság és stabilitás szempontjait helyezi előtérbe, a nemzet fogalmát politikai és nem kulturális értelemben használja: a politikai nemzet tagja az adott ország állampolgára.

Véleménye szerint a kisebbségek kollektív túlélését csak az autonómia biztosíthatja. Magyarország EU tagságával és a román csatlakozási tárgyalások lezárásával ennek az esélye sajnos csökkent, Erdély esetében tehát elszalasztottunk egy különleges pillanatot. Három autonómia-koncepciót is felvázolt. Az első az ún. regionalista-transzetnikus koncepció, amelynek történeti előzménye az erdélyi magyar értelmiség Trianonra adott válasza, a transszilvanizmus gondolata, volt, s amely nem csak a két világháború között, hanem még a késői Ceaucescu-i érában is komoly visszhangra talált egyes másként gondolkodó román értelmiségiek körében. Ennek a gondolatnak azonban ma Erdélyben kevés támogatója akad.

A második a területi autonómia, amelyhez pl. a Székelyföld önállóságának követelése is tartozik, és amely a magyar többségű igazgatási térségek megteremtését szorgalmazza, ám - ahogy ez már Józsa László szájából is elhangzott -, nem ad megoldást a szórványban élők számára.

A harmadik a kulturális autonómia lehetősége, amelyben a kisebbségek kulturális életük gyakorlásában, továbbá az oktatásszervezésben kapnának önrendelkezési jogot. Ez az a koncepció, amely az RMDSZ kisebbségi törvényjavaslatának is az alapját képezi.

Végezetül hangot adott azon véleményének, hogy a határon túli magyar szervezetek nagyon megérzik a magyar állam politikai támogatásának hiányát, önerőből ma nem képesek céljaikat elérni.

Jeszenszky Géza felidézte, hogy a politikai rendszerváltozás után fokozatosan kellett rájönniük Magyarország vezetőinek arra, hogy a kommunizmust felváltó demokráciában a kisebbségi problémák nem oldódnak meg automatikusan. A rokonszenvező nyugati politikusok szolidaritása nem tart örökké, egy bizonyos határon túl az EU és az EBESZ sem segíti a magyar törekvéseket, a nagy súllyal rendelkező államok pedig rendre megtalálják a maguk kézenfekvő indokait arra, hogy aktuálisan nemet mondhassanak a kollektív jogok és az autonómia ügyének támogatására. Hangsúlyozta, hogy az Antall-kormány mindvégig segíteni igyekezett a határon túl élő magyarság területi, kulturális autonómia igényének megvalósítását, jóllehet ez - furcsamód belpolitikai érzékenységek miatt - a kormányprogramban nem kapott nagy hangsúlyt. Azonban a magyarok jogainak kiterjesztése érdekében a jobbközép koalíciós kormány mind a nemzetközi szervezetekben, mind a kétoldalú tárgyalásokon a diplomáciai fegyvertár összes elemét eszközül bevetette. Ennek a magyar nemzeti stratégiai célok megvalósítása érdekében ma is így kellene történnie! Megoldásként tehát az összefogás szükségességét hangsúlyozta, hiszen ha egy egységes koncepció mögé áll a határon inneni és a határon túli magyarság, és azt minden fórumon következetesen képviseli, akkor a célok megvalósítását diplomáciai és közjogi úton is gyorsabban el lehet érni.

A felkért előadók hozzászólásai után a kérdések zápora következett. Szép számmal hangzottak el a javaslatok is, közöttük hivatkozások baszkokra, írekre, radikális megoldások alkalmazására. Molnár Gusztáv egy ilyen fölvetésre reagálva megjegyezte, hogy az egyetlen követhető és követendő példa számunkra Dél-Tirol esete, ahol hosszas tárgyalások után született meg a megnyugtató megoldás, amelynek nyomán ma az osztrák kisebbség száma gyarapszik Olaszországban. Meg kell azonban mondani, hogy Dél-Tirolban nem igazi területi autonómia jött létre. Trentino provincián belül sikerült a kérdést rendezni, tehát nem egy önálló osztrák tartomány született meg Itália kebelében, hanem a tartományon belül egy kis régió. Ebben a kis régióban azonban a jogok olyan erősen érvényesülnek, hogy például a helyi közigazgatásban csak olyan személyek dolgozhatnak, akik tudnak németül. Megismételte, hogy fontos példa ez a magyarok számára is, hiszen például a magyar többségű romániai tartomány kialakításának ma kicsi a realitása. Ehelyett abban kellene gondolkodni, és azon kellene dolgozni, hogy egy relatíve független Erdélyben, vagy akár a román törekvések szerint kialakítandó több erdélyi régióban a magyar kisebbség önrendelkezése biztosítva legyen. Hasonló megoldások látszanak kézenfekvőnek a többi szomszédos országban élő magyarság számára is.

Az éjszakába nyúlt vita véget érvén „bortúrán” vehettünk részt a Velencei Tavi Borút Egyesület jóvoltából. A fűszeres zamatú nemes italok közül egyaránt kóstolhattunk vöröset, fehéret, félédest, szárazat. Jómagam mindig az utóbbira szavazok, nem így a hölgyvendégek. Kinek-kinek lelke legyen rajta!

Forrás: Deák Ferenc Közéleti KlubHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona