Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációVMDP hírlevél 169 sz.

Újabb vasfüggöny épül…
De mit jelent számunkra a jövő év decemberében várható schengeni tagság? Elsősorban azt, hogy kényelmesebben utazhatunk. Hegyeshalomnál egyáltalán nem lesz határőrizet és vélet­lenül sem túrják meg a poggyászunkat. A határsorompókat és őrbódékat is minden bizonnyal lebontják, úgyhogy minden határellenőrzés nélkül szabad madárként száguldhatunk Nyíregyhá­zától mondjuk Sevilláig.
Magyarország keleti és déli határain azonban – némi túlzással – újabb vasfüggöny épül, amelyen határon túli nemzettársaink százezrei, milliói nehezebben, körülményesebben jutnak majd át. Valószínűleg csak számukra igen drága schengeni vízum birtokában, amelyért nagykö­vetségek előtt hosszú sorokban kell majd várakozniuk. Ezért hangzik Schengen neve a határon túli magyarok számára oly fenyegetően. Vannak, akik második Trianont emlegetnek a kis luxem­burgi város nevének hallatán.
Dezső János (Magyar Rádió, Vajdasagma)

Ágoston András:

Aláírásgyűjtés a Kárpát-medencében a kettős állampolgárságért

A VMD! P ez év n aláírásával erősítse meg a kettős állampolgárságra vonatkozó igé­nyét. Az újabb akció aláírásgyűjtő íveinek első aláírói a VMDP választmányának tagjai voltak.
A kettős állampolgárság igényének aláírásokkal történő megerősítésére vonatkozó meg­újított kezdeményezését a VMDP a mai nappal kiterjesztette a Kárpát-medencére.
December 5-én Budapesten a Polgárok Házában nagysikerű Emlékestet tartottak a kettős állampolgárságról döntő, szomorú kimenetelű népszavazás 2. évfordulója alkalmából. Az Emlék­ülés részvevői közül kilencvennégyen, aláírásukkal hitelesítették a VMDP felújított a kettős ál­lampolgárságért indított akcióját.
Győrben Éhn József, a Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért nevű civilszervezet el­nökének kezdeményezésére kezdődött meg a támogató aláírások gyűjtése. Az első napon 74-en írtak alá, s Éhn József jelezte, hogy a régióban további gyűjtőíveket kértek. A Társaság folytatja a gyűjtést Budapesten is.
Az immár az egész Kárpát-medencére kiterjedő aláírásgyűjtő akció koordinációját László Bálint vezetésével a VMDP Ifjúsági Tagozata koordinálja.

Vajdasági Magyar Demokrata Párt – Temerin

Markó Béla
elnök
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Marosvásárhely

Bugár Béla
elnök
Magyar Koalíció Pártja
Pozsony

Tisztelt Elnök Úr!

Arra kérem, hogy küszöbön álló budapesti tárgyalásain szorgalmazza a kettős állampol­gárság megadását azoknak, akik ezt letelepedés nélkül igénylik. Kérem arra is, hogy a befolyása alatt álló ifjúsági szervezetekben pártolja a VMDP ifjúsági tagozatának akcióját a kettős állam­polgárság érdekében zajló aláírásgyűjtés lebonyolításában.
Egy év múlva – ez most már végleges döntés – a vajdasági és a kárpátaljai magyarok és Magyarország valamint Szlovákia és Románia közé leereszkedik a schengeni vasfüggöny.
Nem mintha e nélkül is nem lennének súlyos, a nemzeti felemelkedésünket fenyegető je­lenségek a magyar-magyar viszonyban, hiszen vannak. Ilyen mindenképpen maga a kétpólusúvá vált kisebbségi elitek, s a magyarországi nagy-nagy politikai megosztottság jelensége.
Ennek megfelelően, most már jól látható a nemzet egészének belső leépülése. A jelek sorjáznak: rosszak a demográfiai mutatószámok, állandóan nő különbség a leggazdagabb és a legszegényebb rétegek között, s még mindig hat az elsődleges tőkefelhalmozás minden más nya­valyája. Ezek közül is kiemelkedik a legsúlyosabb. Az, hogy a magyar újgazdagok vékony, de romboló képességét tekintve hatékony rétege bizony közelebb áll Belgrádhoz, Bukaresthez és Pozsonyhoz, mint a saját kisebbségi közösségéhez, de különösen Budapesthez. Annak ellenére így van ez, hogy az Ön pártja, csakúgy mint a Vajdasági Magyar Szövetség is, a Budapestről ér­kező támogatások leosztásának kizárólagos felhatalmazottja. (Hogy ez az állapot történelmileg hogyan alakulhatott ki, hogy miért nem jött létre egységfront a tényleges magyar autonómiáért, s miért jutott ebek harmincadjára a társnemzeti koncepció, arra vonatkozóan a VMDP-nek határo­zott álláspontja van, de ezt most nem fejtem ki.)
Ebbe a torz, megcsontosodott és lényegi változásra érett magyar-magyar viszonyrend­szerbe a schengeni vasfüggöny leereszkedésével egyidejűleg egy olyan új elem kerül, amely a gyakorlatban a nemzet egy részének eltávolítását jelenti. Igaz, a Magyarország és a nemzet szá­mára alapvetően hasznos vízumrendszer pillanatnyilag csak leválasztást, elhatárolást jelent, de védő mechanizmus beiktatása nélkül a sokeurós, egyszeri beutazásra szóló vízum jelentősen fel­gyorsítja a vajdasági magyarság és minden más magyar nemzetrész közötti lelki eltávolodás fo­lyamatát. Aminek következtében a legtehetségesebb fiatal vajdasági magyarok nyugatra és a ten­geren túlra kerülnek, a másik oldalon pedig egy képzetlen segédmunkás falanx jön létre. Ez utóbbi­nak – afféle a szerb nyelvbe hajló „makaróni tájszólásban kommunikálva” – az a funkciója, hogy a szerb nemzetállamban segítse az elsődleges tőkefelhalmozás sikerét.
Igaz, marad még egy vékonyodó, a saját erejére támaszkodó kisvállalkozói réteg, amely december 5-ék ellenére is megmarad magyarnak és lelki elöljáróival együtt nemzetben gondolko­dik, de nagy kérdés, történelmi kérdés, elég-e ez a vajdasági magyarság, s vele együtt a nemzet boldogulásához.
Hogy pontosítsak: ebbe a vékony rétegbe tartoznak azok az alkalmazottak, bérből, fize­tésből élők is, akik mostanában odajönnek az asztalhoz amelynél a választási listánk támogatá­sára gyűjtünk támogatói aláírásokat, s elmondják, hogy a vállalkozó, vagy a főnök, akinél alkal­mazásban vannak elirányította őket a VMSZ-nek aláírni, de most bejöttek, hogy a kettős állam­polgárság támogatására kitett ívet is aláírják.

Tisztelt Elnök Úr!
Feltételezem, hogy Ön is tudja, amit mindenki tud. Nevezetesen, hogy különféle vízumva­riációk ígéreteivel még egy ideig talán lehet hitegetni a máris halálra vált arccal figyelő vajdasági magyarokat, de már nem sokáig. Mi a VMDP-ben már a kezdet kezdetén tudtuk: kettős állam­polgárság nélkül nincs megoldás a vajdasági magyarság nemzeten belüli megtartására. Szerintem az EU-tagság ellenére így van ez az erdélyi és a felvidéki magyarokkal is.
Ha a Trianonban szétszabdalt nemzet részeit határmódosítás nélkül nem integrálni, hanem részenként veszni hagyjuk, ezzel a saját és a nemzet egészének érdekérvényesítő képességét csökkentjük. Az unióban és azon kívül is.
Nemcsak a magyar diplomácia kapja meg a menetrendszerű pofonokat a lagymatag visel­kedése miatt, hanem az erdélyi és a felvidéki magyarok is. Soroljam a példákat? Nem hiszem, hogy erre szükség lenne.
Látszólag értelmetlen cselekedet, hogy pont Önhöz fordulok segítségért. De csak látszó­lag.
Nem hiszem, hogy a több mint másfél évtizedes politikai egyeduralom után ne jutna eszébe, hogy számba vegye az eredményeket.
Tudjuk, egy kisebbségi szervezet létének a Kárpát-medencében akkor van értelme, ha ténylegesen küzd a nemzetrész tényleges autonómiájáért, s ha életes többpártrendszer kialakítá­sával hozzájárul a magyar nemzet demokratikus, határmódosítás nélküli integrációjához.
Egymás között megállapíthatjuk: Ön személyesen ehhez nem járult hozzá a kellő mérték­ben.

Most azonban – s ez közvetlen oka, hogy levélben fordulok Önhöz – javíthat a több mint másfél évtizedes rossz politikai mérlegén.
Ha Ön a magyar kormányfőnél a küszöbönálló konzultáció során keményen síkraszáll a kettős állampolgárságért, s világossá teszi, hogy ez a Kárpát-medencében élő magyarok határmó­dosítás nélküli nemzeti integrációjának elengedhetetlen eszköze, ezzel lökést adna az olyannyira várt, közös nemzeti stratégia kidolgozásának.
Valahonnan el kell indulnia egy kezdeményezésnek, amely a kemény elutasításon és a si­ránkozáson túlmenően Magyarország és az egész nemzet felemelkedését eredményezheti.
Elnök Úr, kérem, vegye fontolóra, lehet-e a 21. században egészséges lelkületű a magyar­ság a Kárpát-medencében, ha a vajdasági magyar közösséget hagyja leszakadni? Gondolja meg: kinek az érdekeit nézi Olaszország, Spanyolország, Horvátország, Szerbia és most már Románia is, amikor egyetlen gesztussal megadja nemzettársainak a kettős állampolgárságot?
Gondolja meg és cselekedjen. Egy hosszú évek óta hatalmon levő magyar vezetőhöz méltó felelősséggel. Határozottan és haladék nélkül.
Abban a reményben, hogy ez nem lehetetlen, tisztelettel:
Temerin, 2006. december 6.
Ágoston András

Ui.
Mellékelem a VMDP által kezdeményezett, de nem párthoz kötött aláírásgyűjtő ív fejlécét és a kért adatokat tartalmazó dokumentum-kivonatot.
Tisztelettel:
Á.A.
magyarokat fenyegeti a schengeni vasfüggöny.
Célunk, hogy a magyarok közül az, aki kéri, letelepedés nélkül is megkaphassa a magyar állampolgárságot.


Név Helység Cím AláírásDokumentum:
Egy kis történelem
Vajdasági Magyar Demokrata Párt
Temerin
Közlemény, 2003. december 2.
Schengen és a kettős állampolgárság
Mádl Ferenc államférfiúi bölcsességét dicséri, hogy most, amikor a kettős állampol­gárság­ról szóló viták kritikus ponthoz értek, méltósággal és határozottan a kettős állampolgár­ságot igénylő politikai erők oldalára állt.
A Magyar Köztársaság elnök megállapítása, hogy a kettős állampolgárság egyszerűsí­tett meg­szerzése „nem ütközik kényszerítő jogi akadályokba sem a magyar alkotmány, sem a nemzet­közi és az európai jog alapján” számunkra azt jelenti, hogy Mádl Ferenc elismert jog­tudósként is hitet tesz a Kárpát-medencében élő magyar közösségek határmódosítás nélküli nemzeti integrációja mellett.
A magyar politikai elit főrangú megszemélyesítőjeként tett megnyilatkozása utal arra is, hogy Magyarország a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésére vonatkozó EU-kötelezett­séget az egész nemzet belső tartalékainak igénybevételével kívánja teljesíteni. Úgy, hogy Ma­gyar­ország és a határon túli magyar közösségek nemzetként foglalhassák el helyüket Európá­ban.
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt szerint a küszöbön álló MÁÉRT előkészítő ta­nácsko­zá­son a Mádl Ferenc által megjelölt úton kell elindulni. Különben az a veszély fenye­get, hogy 2004. május elseje után a vajdasági magyarságnak szembe kell nézni a súlyos anyagi terhek­kel járó schengeni vízumrendszabályok alkalmazásával.

forrás: www.vmdp.n1.huHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona