Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációDr.Pungur József: Trianon kutatás

Dr.Pungur József: Trianon kutatás
Vannak ügyek, amelyekről a nemzet soha nem mondhat le. Nemzedékek válthatják egymás, de vannak archetípus-szeru osi eszmék, ideák és elvek melyek a nemzet kollektív tudatalattijában vannak beágyazva, ott élnek, és ha kell a felszínre törnek megvalósulást keresve. Ilyenek a nemzeti szabadság, függetlenség és integritás visszanyerése utáni vágyak. Ezek elemi erovel robbantak a felszínre a török megszállás idején az XVI. és XVII. században. A 150 éves török rabság sem tudta kioltani ezeket. Öröklodtek apákról fiúkra, nemzedékekrol nemzedékekre. Táplálták ezt a lángot a végvárak harcosai, a prédikátorok, az erdélyi fejedelmek, míglen 1686-ban Budavár tornyáról lehullott a félholdas zászló. Szabadság helyett azonban osztrák-német uralom alá került az ország 400 évre, s az országot védo független erdélyi fejedelemség a XVIII. évszázadot már nem érhette meg. Azonban a szabadság, függetlenség és nemzeti integritás utáni vágy a nemzet tudatalattijába visszaszorulva, ismét dolgozni kezdett. A török alig húzta ki a lábát, Thököly Imrének már meg kellett indítania szabadságharcát az új elnyomókkal szemben, amit hamarosan II. Rákóczi Ferenc folyatott hosszabb ideig, és nagyobb sikerrel. A nagymajtényi síkon letörött zászlót azután a Márciusi Ifjak és Kossuth Lajos emelték ismét magasra, s alája állt a nemzet: tudatalattijából ismét felszínre tört a függetlenség utáni vágy, s – ha rövid idore is – ismét diadalra vitték.

Az 1920-ban a trianoni békediktátummal eloidézett nemzeti katasztrófa – egy második Mohács – olyan súlyos csapásnak volt szánva, hogy abba emberi számítások szerint a csonka országnak rövidesen bele kellett volna pusztulnia. De a nemzet tudatalatti ereje dolgozni kezdett megint. Elobb talpra állt a csonka ország, majd az elso (1938) és a második (1940) bécsi döntésben a Felvidék déli, illetve Erdély északi részét s még Kárpátalját és Délvidéket is visszaszerezhette – igaz csak négy évre. �?m ez megmutatta, hogy Trianon nem örök. Ahogy Trianont hatalmi konstellációk okozták, ugyancsak ilyenek idézték elo annak részleges lebontását is. Ilyen ritka konstelláció jött létre 1989/1990-ben, amit más államok ügyesen kihasználtak, mint a horvátok, szlovénak, a balti államok s sokan mások. Mi pedig gyáván elszalasztottuk, holott Erdély, a Kárpátalja, a Felvidék és a Délvidék magyar lakta sávjait vissza lehetett volna követelni, legalább is területi autonómiát kiharcolni. A rózsadombi egyezmény kötötte volna a kormány kezét, vagy a nyugati ígéretekben bíztak, hogy a majdani egyesült Európában miden megoldódik?

A párizsi békediktátum 1947-ben az országra visszaeroszakolta a trianoni határokat. Majd a szovjet szuronyokkal ránk eroszakolt kommunizmus korszaka következett. Ismét rabságban. De most nem déli, vagy nyugati elnyomók alatt, hanem keleti diktátorok uralmában. �?m a nemzet tudatalattija ismét muködésbe lépett, az 1956-oszén kirobbant forradalomban és szabadságharcban. A szabadság most csak 12 napig tartott. De ez megmutatta, hogy a rabság nem tarthat örökké, abból ki lehet szabadulni. Ennek hajnala 1989-ben kezdett virradozni.

A kommunizmus 45 éve alatt Trianonról-Párizsról tabu volt beszélni. Egy nagy kísérlet folyt arra nézve, hogy a nemzet elfeledkezzen az elszakított nemzettársairól. Uraink ezt már leírták, s ezért azt sulykolták, hogy nincsenek a Kárpát medencében másutt magyarok csak Magyarországon. Vannak aztán magyarul beszélo románok, szlovákok, ukránok és szerbek.

A kommunizmus összeomlásával, 1989-tól a Trianon szindróma robbanásszeruen a felszínre tört a nemzet kollektív tudatalattijából, ahol nem pusztult el, hanem lefojtva élt majd’ félévszázadon át. Ennek jele az, hogy a trianoni problémával kapcsolatban hirtelen könyvek özöne árasztotta el a könyvpiacot. Ezek minden lehetséges oldalról, szögbol, szempontból tárgyalták Trianont. Amikor ez az egyik oldalról nagyon jó volt, a másik oldalról azonban kevés, mert csupán a felszínt mutatták, a jelenséget tárgyalták. A nagy baj azt, hogy a Trianont kiváltó okokról megfeledkeztek, vagy csak éppen érintették azokat: a vesztes háborúkat, az ország gyengeségét, a környezo népek irigységét, hatalomvágyát és magyarellenességét.

Ezt elvégezvén mára a Trianon kutatás virtuálisan leállt, mert kimerült. Holott éppen most kellene mélyre ásni, hiszen évtizedekre zárolt titkos iratok kutathatók most. Fiatal kutatókat bevonva kell kutatni az új anyagokat, elemezni, következtetéseket levonni, új érveket kovácsolni. És publikálni, de nem csak otthon, hanem külföldön is!

- 1 - A Trianon kutatásban módszerváltozásra, újfajta megközelítésre van szükség ahhoz, hogy új eredményekre vezessen. Ajánlatos lenne a deduktív módszer bevezetése. Ennek lényege az, hogy ez az eredményekbol következtet vissza az azokat eloidézo lehetséges kiváltó okokra és mozgató rugókra. Konkrétan: Trianonban azt kellene vizsgálni, hogy milyen politikai vagy másfajta okok integrálódtak úgy, hogy ezeknek eredménye Magyarország megcsonkítása lett Trianonban és Párizsban. A történelmi Magyarország területén élo nemzetiségek önállóságra való törekvése az egyik ilyen ok, bár nem a legfontosabb. Ez önmagában nem szükségszeruen vezetett az ország szétdarabolásához. A tótok még 1918-oszén is kimondták, hogy a magyar koronához akarnak tartozni. Autonómia vagy konföderáció is megoldás lehetett volna.
Történészeink közül többen felvetették (pld. Makkai László), hogy a Magyar Tanácsköztársaságnak is jelentos szerepe volt Magyarországnak Trianonban való szétszakítására. Ugyanis a nyugati gyoztes hatalmak féltek volna

1. egy kommunizmustól megfertozött nagy Magyarországtól Európa közepén. Ezt a problémát is behatóan kellene megvizsgálni.

Górcso alá kellene venni Woodrow Wilson amerikai elnök 14-pontos békeprogramját, mely igazságos békét ígért: népszavazást stb. Ennek alapján kértek fegyverszünetet a Központi Hatalmak, amit azután az Entente hatalmak megadássá csurtek-csavartak, s a wilsoni pontokról fokozatosan megfeledkeztek mire a békekötés ideje elérkezett. Miért és hogyan történhetett ez meg? Ezért a Központi Hatalmak becsapva érezték magukat. Hitler adventjének és a II. Világháborúnak egyik oka ebben van. Vizsgálni kellene mélységben a franciák által szorgalmazott Kis Entente szerepét Trianonnal kapcsolatban. A Kis Ententét Benes cseh politikus hozta létre, melynek tagjai Csehszlovákia, Románia és Szerb-Horváth-Szlavon országok voltak. E szövetség célja az volt, hogy Németországot és Magyarországot Délrol és Keletrol bekerítsék. Trianonban azért vettek el nagy területeket, természeti kincseket és lakósokat Magyarországtól, hogy Magyarországot végtelenül legyengítsék s ezekkel a Kis Entente tagállamait erosebbé tegyék. Azóta a helyet gyökeresen megváltozott. Németország ma már nem jelent semmiféle veszélyt senkire. Demokratikus államként oszlopa az új Európának. A Kis Entente szövetség már régen kimúlt, de ennek erosítésére szánt szétdarabolt Magyarországnak valamiképpen való helyreállítása nem történt meg. A berlini falat ledöntötték, új államok keletkeztek Kelet-Európában, de Trianon és Párizs által Magyarországot körülvevo mesterséges és eroltetett határok még mindig állnak, elszakítva közel 4 millió magyart a nemzet testétol, védtelenül alávetve idegen nyelvu, kultúrájú ellenséges érzelmu népeknek.

Fontos például a nemrég került napvilágra Ilie Moldovannak, az I. Világháború alatti román külügyminiszternek vallomása (Vitézi Tájékoztató 2001/1, 5. O.). Eszerint Románia 1916-ban, titokban megegyezett Franciaországgal hogy az erdélyi �?aranyháromszög�? aranybányáinak 20 éves termésének jövedelmét a franciáknak adja, ha Erdélyt Romániához csatolják a háború utáni békekötésben. A háborúban tönkrement franciáknak jókor jött és örömmel vették ezt a megmento ajánlatot s a trianoni békediktátumban meg is tették azt, amit cserébe ígértek: Erdélyt egy tollvonással Romániához csatolták. A franciák nagy hasznot húztak abból, hogy Erdélyt Romániának adták el. A cserébe befolyó aranyjövedelembol rendbe hozhatták gazdaságukat és jutott pénz a Maginot vonal megépítésére is – Erdély pedig koldusbotra jutott.

Nem tudom, hogy van-e ennek a jelenségnek neve a politikai tudományokban. Ha még nincs, nevezhetnénk ezt „Nemzetközi politikai banditizmusnak�? melyben két állam cinkosan és titkokban – saját haszna érdekében- szövetkezik egy harmadik állam tönkretevésére, egy nemzetközi szerzodés látszata alatt. A trianoni békediktátum pontosan ilyen szerzodés volt, ebbe a kategóriába esik. Vajon hogyan állhatnak meg ezek a mai emberi és nemzetközi jog elott? Érdemes lenne ennek alaposan utána járni, s az eredményeket publikálni nem csak otthon, hanem sokrétuen a nemzetközi síkon is.

2. A Párizsi békediktátum (1947) létrejöttét, amely még súlyosabb feltételekkel visszaállította Magyarország trianoni határait, szintén érdemes lenne alaposabb analízisnek alávetni. Hogyan lehet az, hogy Lenin, aki imperialista békének tekintette a trianoni békediktátumot, s Sztálin – Lenin hu tanítványa – a II. Világháború elején még arra bíztatta Magyarországot, hogy foglalja vissza egész Erdélyt, s visszaadta a 48-as zászlókat, a háború végén mégis habozás nélkül Romániának adta Észak- Erdélyt?

A felszíni indoklás az, hogy Sztálin Romániát Erdéllyel jutalmazta, mivel az már 1944. augusztusában kiugrott a német szövetségbol. Ez csak részben állja meg a helyét. Ugyanis Romániának egyszeru földrajzi fekvése tette lehetové a korábbi kiugrást. Viszont Románia nagyobb katonai erokkel és jobb német hadifelszereléssel vett részt a Szovjet elleni háborúban, mint Magyarország. Észak-Erdélynek Romániához való visszacsatolása mögött más, súlyosabb indokok állhatnak. Például az, hogy Sztálin a magyart tekintette az egyetlen államalkotó nemzetnek Közép-Európában. Továbbá Sztálin ismerte a magyaroknak a történelem folyamán vívott függetlenségi harcait, s azt, hogy a magyar nem tur idegen uralmat maga fölött. Azt is tudta, hogy – ha törik, ha szakad – Magyarországon is felépíti a kommunizmust s ehhez a rebellióra hajló magyarokat erotlenné kell tennie, országukat kicsivé kell zsugorítania, hogy meg se kíséreljék az ellenállást, netán rebelliót. Kárpátalját egyrészt azért szerezte meg, hogy onnan orizze a magyarokat, másrészt, hogy szabad útja legyen hadseregének Nyugat felé a Kárpátokon át. �?m Sztálin rosszul számított. Nem tudta annyira kicsivé és erotlenné tenni a magyarokat, hogy 1956-ban fegyveresen szembe ne szálltak volna a szovjet világhatalommal, s ha 12 napra is, de kivívták függetlenségüket. A forradalmat és szabadságharcot legyozhették, de ez az egész világ elott megmutatta a kommunizmus igazi arcát. A nemzet tudatalattijából elemi erovel tört fel a szabadság, függetlenség és sajátos értékeihez való ragaszkodás vágya.

3. Figyelembe kell venni azt is, hogy mai világukban, ha lassan is de mégis egyre inkább elotérbe kerül a nemzetközi ügyeknek, szerzodéseknek, politikai döntéseknek egyre magasabb emberjogi és erkölcsi mércék szerinti felülvizsgálata és megítélése.

- 2 - Eloször történt meg a II. Világháború után, hogy nemzetközi törvényszék ítélkezett Nürnbergben a háborút kirobbantó és emberiség-ellenes bunöket elköveto államférfiak, párt és hadvezérek felett. Azelott ilyesmirol nem lehetett szó. Az Európát meghódító Napóleon, Szent Ilona szigetén számuzetésben, IV. Károly király a Monarchia uralkodója Madeira szigetén és II. Vilmos német császár Hollandiában: bántatlanul élhettek.
Pinochet volt chilei elnököt, aki katonai puccsal döntötte meg Allende elnök uralmát, s aki üldözte a baloldal híveit Angliában gyógykezeltetés közben letartóztatták s emberiség elleni bunökkel vádolták meg. Végül kiadták Chilének, ahol ugyan eljárás volt ellene, de elengedték. Milosevic volt jugoszláv elnök ellen a hollandiai hágai nemzetközi bíróságon eljárás folyik s igen súlyos vádakkal illetik: háborús bunökkel, kínzásokkal, sot genocídiummal. Tudott dolog, hogy a II világháború idején Amerikában a japán származású amerikai állampolgárokat összeszedték, és speciális táborokba szállították, ahol nyomorult körülmények között tengodtek a háború végéig. A mai jogszemléletbol fakadóan az amerikai kormánynak ezt az intézkedését törvényellenesnek minosítik.

Henry Kissinger Amerika legtehetségesebb külügyminisztere volt: sztár diplomata. Nagy szerepet játszott a 60-70-es években a vietnami háborúban és annak befejezésében. Ma már vannak Amerikában olyanok, s egyre többen, akik ot háborús bunökkel, árulással vádolják, és bíróság elé akarják állítani. A fo vád ellene az, hogy Johnson elnök már-már nyélbeütötte volna a vietnami békét, ám Kissinger mint Nixon elnök külügyminisztere a háborút évekkel meghosszabbította, amellyel szükségtelenül rengeteg halált, rombolást és áldozatot okozott.

Reménykelto az, hogy nemrégiben Strasbourgban az Európai Parlamentben szimpóziumot rendeztek a Benes dekrétumoknak, Szlovákiában is a mai napig tartó hatásáról. Itt lehetoség nyílt szlovákiai magyarok tanúvallomásait meghallgatni, akiknek százezerszámra való üldözésérol, mindenükbol való kiforgatásukról, rabszolgaként kényszermunkára fogottakról eloször hallott a muvelt Nyugat. Számításba kell venni azt is, hogy a globalista tendenciákkal ellenétben egyre erosödik a nagyobb államokban élo kisebb népcsoportok területi autonómiára, szövetségi rendszerre vagy éppen függetlenség elnyerésére irányuló törekvései, mozgalmai. A skótok, walesiek megvalósították az önálló parlamentjüket. �?m légió azoknak a száma, akik ezen az úton járnak: Baszkok, Korzikaiak, Gibraltáriak, Északírek, Québeciek, Izlandiak, Indiánok – hogy csak néhányukat említsünk. Kétségtelenül ide kell tartozzon – akár tetszik, akár nem – , az érintett kormányoknak Európa legnagyobb etnikai kisebbsége, a közel 4 milliós határokon túli magyarságnak ügye is.

Mindezek abba az irányba mutatnak, hogy az egyéni és kollektív emberi jogok iránti érzékenység, azok betartására való törekvés erosödik a nyugati világban. Sot a régebben elkövetett visszaéléseket és bunöket új, magasabb, igazságosabb szempontok szerint világítják át és azok elítélése egyre inkább elotérbe kerül a nemzetközi kapcsolatok területén. Remélni lehet, hogy eljön az ido, amikor rossz, káros, sot bunös nemzetközi szerzodések is megméretnek az új jogi formulák és a magasabb erkölcsi elvek mérlegén. Ha azok híjával találtatnak annak kijavítása, vagy új szerzodések megkötése válik szükségessé.

Prof. Dr. Pundur JózsefHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona