Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációVMDP hírlevél IV. évf. 156. szám

HÍRLEVÉL IV. évf. 156. szám
2006. november 12.
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt programpárt. Azért küzd, hogy a Kárpát-medencében minél több ma­gyar minél tovább megmaradjon magyarnak.
Követelései között kiemelkedő fontosságú a jogszabályalkotási és végrehajtási jogosítványokkal is rendel­kező magyar (perszonális) autonómia, a számaránynak megfelelő parlamenti képviselet, A magyarországi politikai elittől azt kéri, hogy a magyarok, akik ezt igénylik, megkaphassák a kettős állampolgárságot.
A VMDP síkraszáll a Kárpát-medencében élő magyarok határmódosítás nélküli politikai integráci­ójáért.
További VMDP Hírlevél elérhetőségek: www.hufo.info; www.vajdasagportal.com/vmdp;
Ágoston András

November 26-án déli egy órakor:
Engesztelő szentmise a Szent István Bazilikában a Délvidéken kivégzett ártatlan
áldozatok emlékére
A háború végén, a Délvidéken kivégzett ártatlan áldozatok emlékére az idén is lesz en­gesztelő szentmise a budapesti Szent István Bazilikában. Főcelebránsa ezúttal Szabó Géza kano­nok, a bazilika plébánosa lesz, mellette szolgálnak még Sztrikovits János bácsi főesperes, újvi­déki belvárosi plébános, valamint a szabadkai származású Juhász Gábor, a budapesti Vizafogó városrész plébánosa.
A vajdasági részvevők megállnak a Corvin közben, ahol megkoszorúzzák az ötvenhatos harcosok emléktábláját, amelyen rajta van a temerini születésű Sörös Imre neve is, akit Kádárék 1958-ban kivégeztek a forradalomban való fegyveres részvétele miatt.
Információk: Tel.: 00 381 21 504-130.

Vajdasági Magyar Demokrata Párt
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége
Magyar Polgári Szövetség

Vojislav Kostunica
a Szerb Köztársaság
kormányának elnöke
Belgrád

Tisztelt Elnök Úr!

A szerb alkotmány elfogadása után, a szerb politikai elit szándékai a kisebbségek vonat­kozásában legalább három vonatkozásban nyilvánvalóvá váltak:
- érvényesül a kettős mérce, s a kosovói szerbeknek jár a tényleges autonómia, a szerbiai kisebbségeknek viszont nem;
- nyilvánvalóvá vált, hogy a magyarok csak a szerb pártokon keresztül, esetleg egy a szerb politikai elit által kiválasztott magyar párt színeiben kerülhetnek be a szerb képviselőházba;
- a szerb politikai elit tartósnak szánja a kisebbségi közösségek hátrányos megkülönböz­tetését, amikor változatlanul hagyja a választási törvényben megszabott rendelkezést, miszerint a kisebbségi pártoknak csakúgy mint a szerb pártoknak, tízezer hitelesített aláírással kell ellátni a választási listáikat.
Figyelemmel a fentiekre, a hármak indokoltnak látják, hogy a hátrányos megkülönbözte­tés kiküszöbölésére kéréssel forduljanak a Szerb Köztársaság kormányának elnökéhez.
Kérésünk az, hogy a Szerb Köztársaság kormánya a köztársasági választások előtt kezde­ményezze a választási törvény módosítását.
A részvevők szerint, három fontos módosítást kellene eszközölni a választási törvényben:
1. A legutóbbi népszámlálás eredményei szerint, úgy, ahogy ezt a horvát illetve a szlovén választási rendszerben is megoldották, a szerb választási törvény is határozza meg hány helyet kapnak a szerb parlamentben a kisebbségek. Külön a dél-szerbiai albánok, s a vajdasági magya­rok, illetve a számarányos képviselet elvének megfelelően a többi kisebbségi csoportok is.
2. Az illetékes minisztérium halogatás nélkül lásson hozzá az a kisebbségi választók kü­lön névjegyzékeinek felállításához.
3. Amennyiben a törvényhozó mégsem vállalná a fentiekben jelzett demokratikus megol­dást, marad a jelenlegi rossz megoldás enyhítése. Az, hogy a kisebbségeknek tegyék lehetővé, hogy ne tízezer, hanem számarányuknak megfelelően csökkentett számú hitelesített aláírással nyújthassák be választási jelöltlistájukat.
Kérésünk indoklásául jelezzük, hogy a vajdasági magyarok nagy többsége azért mellőzte, illetve azért szavazott nemmel az alkotmányról szóló referendumon, mert az a kisebbségi kollek­tív jogok tárgyában, valamint a tényleges autonómiára vonatkozólag, nem tartalmaz garanciákat. Az a tény, hogy az alkotmány csak egy későbbi törvényes rendezés lehetőségéről beszél, vi­szonylagossá teszi a vonatkozó alkotmányos rendelkezéseket.
Mindhárom párt egyetért azzal, hogy a részarányos parlamenti képviselet biztosítása, s ezzel összefüggésben az első két pontban javasolt módosítások hozzájárulhatnak szerbiai társa­dalom egészének demokratizálásához.
Abban a reményben, hogy Elnök Úr méltányolni fogja demokratikus javaslatunkat, tisz­telettel:
Temerin, 2006. november 8.

Ágoston András s.k.
Dr. Páll Sándor s.k.
Rácz Szabó László s.k.

Ágoston András:
Polgári államból nemzetállam!
Ez év november 9-én éjjel, pontosabban 10-én az első hajnali órákban, a szerb parlament­ben a képviselők kihirdették a Szerb Köztársaság második alkotmányát. (Az első 1990. szeptem­ber 28-án lépett életbe.) Az új, gyorsan és szinte titokban készült alkotmány (harminckét év alatt ez a harmadik) parlament elé került szövegét előzőleg nemhogy magyar politikus, de minden szerb pártvezető sem látta. Sokan nem tudják, hogy a Szerb Köztársaság első, 1990-ben elfoga­dott alkotmánya már az első szakasza kimondja: Szerbia „az itt élő polgárok demokratikus ál­lama”. A most elfogadott dokumentum a szerbek és az itt élő polgárok államáról beszél. Szerbia tehát hivatalosan is nemzetállamá vált.
Milo! sevic ugy alkotmányt miért nevezték a Milosevic-i érával való szakítás dokumentumának, s miért ezzel a szlogennel buzdítottak igenre, az azzal magyarázható, hogy Kosovo teátrális alkotmányjogi körülbástyázását már nem tartották elég erős motivációnak. Ezért a szavazókat Milosevic rémképének felidézésével is igyekeztek serkenteni.
Nem sok sikerrel. A népszavazás körüli mesterkedésekre, eljárási hiányosságokra a libe­rális kispártokat tömörítő, s a referendum bojkottját szorgalmazó blokk pedánsan rámutatott. Egyelőre hiába. Ettől függetlenül, a szavazók előtt is többnyire világossá vált, hogy a „sikerre ítélt” népszavazás eredményeként a szerb politikai színtér urai a történelem előtt, de még inkább a soron következő választásokat szem előtt tartva mentesülni igyekeznek Kosovo elvesztésének ódiuma alól.
Eszerint, a Kosovóval kapcsolatos végleges nemzetközi döntés közelsége volt az oka an­nak, hogy a szerb vezetők gyorsan konszenzusra jutottak és még gyorsabban le is bonyolították az alkotmánnyal kapcsolatos népszavazást.

Szevasz polgár!
A nemzetállamot deklaráló új szerb alkotmány meghozatala óta így köszöntik egymást a vicces kedvű kisebbségiek Szabadkán, de más magyarlakta községekben is. Tárgyát nevetségessé téve ez a köszöntés is bizonyítja: a kisebbségiek tisztában vannak azzal, hogy újra átejtették őket, de azzal is, hogy most az egyszer valamelyest ki tudták fejezni ellenérzéseiket is. Soha szavazá­son ennyi magyar nem mellőzte a hivatalos szerb álláspontot mint most. A vajdasági magyarok nem ijedtek meg a Kasza által hangoztatott bűnbakká válás veszélyétől. S ez jó jel. Politikai éré­sünk folyamatára utal, amely most már más területeken is megnyilvánul. Így például a Vajda­ság Ma hírportál szavazói közül kétszer annyian támogatják a részarányos parlamenti képviselet, il­letve a szavatolt parlamenti helyek intézményének bevezetést, mint ahányan belenyugszanak a VMSZ által szajkózott természetes küszöb alkalmazásába.

Felértékelődtek a kisebbségi szavazatok
A szerb politikai paletta képviselői a szélsőséges radikálisokat kivéve, a januári választá­sokon kisebbségi szavazatokkal szeretnék optimalizálni parlamenti képviselőik számát.
Várható, hogy a Kostunica-féle alkotmánnyal kapcsolatos október végi népszavazás boj­kottjának a sikere kihat a januári parlamenti választásokra is. A bojkottot meghirdető belgrádi és vajdasági kispártok Canak ligájával az élen, úgy látszik választási koalícióba tömörülnek, s ezzel a VMSZ-t, de akár Tadic Demokrata Pártját is beszorítják a szerb nemzeti sarokba. E liberális koalíció számára ugyanis létkérdés, hogy minél több kisebbségi szavazatot seperjen be, hiszen e szavazatok nélkül az öt százalékos választási küszöb egyben botló is lehet.
De, Kostunica sem henyél. Máris bejelentette, hogy a kollaboráns kisebbségi pártokkal (VMSZ, szandzsáki bosnyák pártok stb.) gyümölcsöző az együttműködése. Tadic sokkal ros­szabb pozícióban – mivel ő és pártja ellenzékben nem részesei a végrehajtó hatalomnak, s köz­vetlenül nem zsarolhatják a többé-kevésbé besározódott kisebbségi vezetőket – kénytelen ígér­getni, miközben ügyelnie kell a nemzeti retorikára is.
Egészében véve a kisebbségi szavazatok felértékelődtek. Csakúgy, mint azok a kisebbségi pártok is, amelyek az alkotmánnyal kapcsolatos népszavazás előtt bojkottra, vagy nemre buzdí­tottak.
!

Együtt a választásokra!
A vajdasági magyarok soraiban egyetlen biztos szavazói réteg van. Az, amelyik komolyan gondolja, hogy mind a tényleges magyar autonómiát, mind a kettős állampolgárságra vonatkozó igényt érvényesíteni kell. Ezt a réteget, a szavazó magyarok mintegy 30 százalékát nem lehet elbódítani ilyen-olyan kampányígéretekkel. A nemmel szavazó magyarok az alkotmányos refe­rendumon mintha még meg is erősítették volna ezt a szavazói „kemény magot”.
Ugyanakkor meg kell mondani: a harminc százaléknyi szavazó a szerb parlamenti vá­lasztásokon nem lesz elég. Növelni kell szavazóink számát! Úgy, hogy a vajdasági magyar pártok együtt lépnek fel a választásokon.
Kasza – szemmel láthatóan Kostunicával egyetértésben, akinek emberei a rossz nyelvek szerint a szerbek iránti hűségért cserébe, négy parlamenti helyet ígértek a VMSZ-nek – bejelen­tette: a VMSZ egyedül indul a választásokon.
Ennek ellenére a VMDP megkísérli a lehetetlent. Újból kezdeményezi a közös fellépést.
Igen, tudjuk. Amennyiben a négy vajdasági magyar párt együtt indulna, nem számíthat­nánk a szerb hatalom jóindulatára. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a törvényben meghatározott módon, tehát minden egyes aláírót odavezetve a hitelesítő elé, kellene összegyűjteni a 10 000 hitelesített támogatói aláírást. Ez a négy magyar párt számára hihetetlenül nagy, erőt próbáló fel­adat lenne. Eddig ugyanis a nagy szerb pártok szemet hunytak egymás és a velük rokonszenvező kisebbségi pártok manipulációi fölött. S így együtt nagy ívben megkerülték a szavazópolgárok hitelesítők elé történő személyes becitálását.
Ha a négy magyar párt összefogna, ilyen összekacsintásra nem számíthatnánk. Ugyanak­kor, a hitelesített aláírások begyűjtése egyben hatásos kampánytevékenység lenne, s így már a kampányban biztosíthatnánk a vajdasági magyarok közösségen belüli kohéziójának megerősítését és egységes kiállását az autonómia és a kettős állampolgárság mellett. Nem szólva arról, hogy így nem négy, hanem legalább hat-hét magyar képviselő juthatna be a szerb parlamentbe. Még akkor is, ha szerb pártok is próbálkoznának magyar jelöltekkel.
Ismeretes továbbá, hogy immár nemcsak a VMDP, de a dél-szerbiai albánok, valamint a szlovákok és a szerbiai horvátok is kérik a szerb kormányt, hogy vezesse be a számarányos kép­viseletet, s ennek alapján a szavatolt helyeket a kisebbségek számára. Ezt a követelést eddig csak a VMSZ és a nyíltan Kostunicával kollaboráló szandzsáki bosnyák pártok vezetői nem tették meg.
Ha végül a szerb kormány mégis bevezetné a szavatolt helyeket a kisebbségi közösségek számára, most, első alkalommal a magyar pártoknak mégis érdemes lenne együtt megjelenni a választásokon. Hogy visszaszerezzük a magyar szavazók könnyelműen elherdált bizalmát. S hogy közösen bizonyítsuk be: a magyar autonómia érdekében a szerb politikai színtéren képesek vagyunk közösségként fellépni. Akkor talán megérkezne Budapest támogatása is.


forrás: vmdp.n1.huHÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona