Commora Aula honlapja-Ne a tömegben kiabáld az igazadat, hanem azzal szemben
Az autonómia örök aktualitása miatt, egy effektív konfliktusmegoldó módszer, egy történelmi igazságtalanságokat kiegyenlítő legitim követelmény.

MENÜ


BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
RegisztrációA kiteljesedett válság

Magyarországon az erkölcsi és politikai válság kiteljesedett.
A kérdés most az, merre billen a mérleg nyelve? A nemzet egysége, a nemzeti érdek érvényesítése, s ezzel egy új, legalább kétharmados többséggel megalkotott nemzetstratégia felé, vagy (egyelőre) marad a bizonytalanság és ezzel összefüggésben tovább növekednek a legkülönbözőbb vesztességek.
Gyurcsány Ferenc egyelőre nem mond le. De, posztjának megtartásához bizalmi szavazásra is szüksége volt. Orbán Viktor 72 órás ultimátuma, majd a kijelentése, hogy a Fidesz nem kíván előrehozott választásokat, Horn Gyula megismételt felhívása a (Gyurcsány nélküli?) szakértői tárgyalásokra, Kósa Lajos figyelmeztetése, hogy a „válság túlmutat Gyurcsány Ferencen, így csak közösen lehet megoldani”, a válság tárgyalásos rendezésének kissé homályos képét vetítették elénk.
Orbán Viktor a Magyar Nemzetben most élesítette a képet. Az MSZP-t teszi felelőssé a kialakult helyzetért, s megállapítja: „A tisztességes vetélkedésre és együttműködésre alapozott élet áll szemben az egyeduralom megosztó és kirekesztő politikájára épülő élettel”.
Igen, ez a lényeg. A kérdés most az, képes lesz-e az EU-tag Magyarország politikai elitje arra, hogy megalkossa azt az új, autentikus magyar demokrácia-modellt, amelynek legmélyebb rétege a tíz, de inkább a tizenhárom milliós nemzet törekvéseinek hosszú távú, választási ciklusoktól független, történelmi beágyazottságú egységén alapul? Ez a modell, megfelelő nemzeti színekkel satírozott formában, az EU legbefolyásosabb tagországaiban már régen működik és hatékonynak bizonyult. Magyarországon tehát nem többről, de nem is kevesebbről van szó, mint Franciaországban, Németországban, vagy éppen a többi új EU-tagállamban.
Találgathatnánk, milyen utakon lehet most eljutni a kétharmados, stabilan nemzetben gondolkodó szavazótáborig, s ennek alapján az egészséges demokrácia-modellhez, de ez a vezető magyarországi pártok és vezetőik feladata.

Késésben a nemzetpolitika

Nekünk a határon túli magyar közösségekben, felismerve a történelmi helyzet adta lehetőségeket hozzá kell járulnunk az új magyar, nemzeti alapú demokráciamodell létrehozásához.
A VMDP-ben úgy gondoljuk, hogy az MSZP-ben még nem alakultak ki a Kárpát-medencében élő magyarok nemzeti stratégiája közös megalkotásának feltételei. Ha a legmélyebb okokat keressük, akkor ki kell mondanunk: az MSZP egyelőre nem vállalja a határon túli magyar közösségeket, pontosabban a nemzeti integrációt és az ezzel járó kötelezettségeket, a politikai irányváltást. A kettős állampolgársággal és a 23 millió román munkavállalóval kapcsolatos MSZP-s cserbenhagyásos gázolás politikai tényének párton belüli újraértékelése az, amire várunk. Figyelemmel arra, hogy ezekben a kérdésekben a határon túli magyarok egyöntetű kifogásai már korábbról ismertek, mi nem segíthetünk. Reméljük, hogy az MSZP-ben vannak reális, a jövőt kémlelő politikai erők, s a párt az ő segítségükkel elrugaszkodhat a politikai mélypontról és megszülethet a helyes döntés. Ami egyben lépés lehet a Kárpát-medencében élő magyarok nemzeti integrációja felé. Egyre inkább látszik: az MSZP nem tud elmozdulni a szociáldemokrácia eszmerendszere és és különösen nem a nemzeti érdekek mentén alakuló politikai gyakorlata felé, ha nem vállalja eddigi kisebbségi politikájának megújítását.
A VMDP-ben a Fideszt és Orbán Viktort több mint tíz éve a Kárpát-medencében élő magyarok határmódosítás nélküli politikai integrációja támogatójának, az első eredményeket tekintve, megvalósítójának tartjuk. A jelenlegi erkölcsi és politikai válság közepette az a kötelességünk, hogy jobbító szándékkal olyan felvetéssel éljünk, amely elősegítheti a közös gondolkodást.

A trianoni trauma és a perszonális, meg a területi autonómia

Mi a Trianon fájdalmas kérdéskörét alapvetően történelmi traktátumok világában látjuk megvitathatónak. Ugyanakkor érezzük a trianoni trauma jelenlétét és annak politikai úton történő feloldása szerintünk minden magyar, de legalább a kétharmaduk közös feladata.
Előbb a történelmi VMDK-ban, később a Vajdasági Magyar Demokrata Pártban azt vallottuk, hogy trianoni trauma feloldása nemzeti alapú autonómiák útján érhető el. Az elmúlt másfél évtizedben ez a politikai alapállásunk nem változott, de árnyaltabb lett. Az évek során felgyülemlett tapasztalatainkból kiindulva a Vajdaságban csak a nem-területi, magyar (perszonális) autonómiát tartjuk alkalmasnak arra, hogy a határmódosítás nélküli nemzeti integráció egyik fontos intézménye legyen. Nem ellenezzük a területi autonómiát, tiszteletben tartjuk az erre vonatkozó törekvéseket, de a követeléseink között ez nem szerepel. Az ok egyszerű. A perszonális autonómia képviseleti testületét csak a magyar választók névsorárában nyilvántartott szavazók választják meg. Ebből kifolyólag ez a testület a nemzeti identitásunk megőrzésével kapcsolatos alapérdekek politikailag két vegyértékű, autentikus képviselője lehet mind Budapesten, mind Belgrádban. Kidolgoztuk a magyar (perszonális) autonómia modelljét és a modell közjogi ismérveit a politikai támogatás elnyerése céljából bemutattuk a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának őszi ülésszakán. Nem kaptunk támogatást. Feltehetően azért, mert a magyar kormány és a magyar diplomácia egyáltalán nem, vagy még nem kész a támogató nemzetközi fellépésre.
A területi autonómia képviseleti testületének összetételéről, nemzeti hovatartozásuktól függetlenül, a területen élő szavazók döntenek. Ebből kifolyólag ez a testület csak arra alkalmas, hogy a nemzetileg vegyes szavazóbázis elsődlegesen gazdasági érdekeit közvetítse Belgrád felé. Amennyiben létrejönne, a területi autonómia tanácsa természetesen Budapestnek is küldhetne üzeneteket, de maga az intézmény nem épülhet be a Kárpát-medencében élő magyarok politikailag integrált intézményrendszerébe.
Trianon és a trianoni trauma kérdésében a Fidesz évek óta hadakozik azokkal, akik folyton össze akarják mosni a szélsőjobbal. Ha az autonómia ügyében tovább lépne és kezdetként vállalná a nemzeti alapú perszonális autonómia ismérveinek nemzetközi képviseletét, sőt, kezdeményezőként lépne fel a bilaterális kapcsolatokban és az EU-ban is, ezzel saját pozícióját világossá téve, teljességgel értelmetlenné tehetné az ellene zajló ideológiai és politikai támadásokat.
A Fidesz politikáját, amellyel a jelenlegi válságot a legmélyebb rétegekig lenyúlva – az önkormányzati választásokon megnyilvánult, s a továbbra is meglevő tömegtámogatásra alapozva – egy megújult nemzeti demokrácia-modellel kívánja meghaladni, a VMDP támogatja.
Ebben az új, nemzeti megalapozottságú demokrácia-modellben azonban – tényleges súllyal – meg kellene jelennie a határon túli közösségeknek is.

Amit az új nemzeti alapú demokrácia-modelltől várunk

Feltehetőleg csak a legidőszerűbb, s egyre szorítóbb magyarországi helyzet rendezése után, de még a válság kezelésének folyamatában, a körülmények figyelembe vételével, a budapesti politikai elit egészének kellene közös véleményt kialakítani mind a kettős állampolgárság, mind az autonómia ügyében. Nemkülönben szemléletváltásra lenne szükség a határon túli magyar közösségeken belül másfél évtized alatt kialakult és jelenleg Budapesten még támogatott kisebbségi torz egypártrendszerek kérdésében is.
Románia csatlakozása után a munkaerőpiac megnyitásának dilemmája folytán újra napirendre kerül a kettős állampolgárság kérdése. Budapesten kell eldönteni, hogy az ország fenntartható fejődése feltételeinek megteremtése szükségessé teszi-e a kettős állampolgárság eszközként való bevezetését, vagy Magyarország megmarad a kisebbségi közösségek gyorsuló leépülését serkentő „mazsolázás” Demszky-féle módszere mellett.
Az autonómia kérdésének felelős konkrét kezdeményezésre alapuló felvetése az EU-ban nagyban hozzájárulhatna Magyarország itt-ott megkopott tekintélyének helyreállításához. Annál is inkább, hiszen ez a folyamat voltaképpen megkezdődött, s most már csak az EU-parlament magyar képviselőinek erőfeszítéseit kellene konkretizálni és kormányzati meg a pártkapcsolatok során kinyilvánított támogatással hangsúlyosabbá tenni.
Mégis, a legkeményebb dió vélhetően a kisebbségi egypártrendszerek felszámolása, illetve a határon túli magyarok körében eluralkodott politikai egyeduralom rendszerének demokratizálása lesz. De, nincs más kiút. Most dől el sikerül-e a szomszédos nemzetállamoknak a kisebbségi magyar elitet némi politikai és főleg gazdasági kedvezményekkel betörni, vagy a közös Európában létrejön a demokratikus magyar közösségeknek az a láncolata, amely határmódosítás nélkül ugyan, de a nemzet integrációs folyamataiba illeszkedve növeli Magyarország fenntartható fejlődésének esélyeit, s egyben a magyar nemzet egészének demokratikus felemelkedését. A magyar-magyar kapcsolatok egy történelmi szakasza 2006-ban végleg lezárul. Az új szakasz körvonalai kivehetőek ugyan, de a Kárpát-medencében élő magyarok határmódosítás nélküli, demokratikus nemzettéválásának folyamata elsősorban a budapesti válság miatt még akadozik.
A kisantant államaiban a többségi politikai eliteknek nincs többé szüksége a kisebbségi magyarok által szállított zergetollas kalapra. A kisebbségi elitek betörését, kengyeltartóvá sülylyesztését akadályozhatja meg, ha jó irányt vesz a magyarországi erkölcsi és politikai válság új nemzeti alapú demokráciamodell megalkotásával történő felszámolása.
A feladat nehéz, de nem megoldhatatlan.

Ágoston András (VMDP Hírlevél)2006.10.16HÍREK
Felvidéki magyar térkép
- 2009.05.20.

Magyar élettér autóatlasz
- 2009.05.20.

Történelmi emlékesztető
- 2009.05.19.

Felvidék
Honföldünk


Nemzeti dal
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Esküszünk,
hogy rabok tovább
nem leszünk


Utassy József gondolata
- 2009.03.15.

Én szemfedőlapod lerántom:
Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!
Zúg Március, záporos fény ver,
Suhog a zászlós tűz a vérben.
Hüvelyét veszti, brong a kardlap:
Úgy kel föl, mint forradalmad!
Szedd össze csontjaid, barátom:
Lopnak a bőség kosarából,
A jognak asztalánál lopnak,
Népek nevében! S te halott vagy?!
Holnap a szellem napvilágát
Roppantják ránk a hétszer gyávák.
Talpra Petőfi! Sírodat rázom:
Szólj még egyszer a Szabadságról!


A Szent Korona Őrzője
- 2009.03.11.

A Szent Korona Őrzőjének Eskü alatt tett Nyilatkozata.Új menü
- 2009.02.27.


- Autonómia hírek máshonnan
- Mi az autonómia?
- Az autonómia kivívásának a formái
- Decentralizált autonómia
- A kisebbségi autonómia (működő
modellek, magyar elképzelések)

- Az autonómia és az új világrend
- Felvikéki hírek
- Preambulum
- Aláírásgyűjtés az autonómiáért
- A szlovák alkotmány nem tiltja az autonómiát
- A felvidéki magyarok történelme
- Csehszlovákiai kisebbségi szerződés
- Beneš-dekrétumok
- Szlovákiai nyelvtörvény
- Polgártársaim, barátaim
- Múlt, jelen, jövő
- Szlovákok igazi történelme
- Dálesz
- Erdélyi hírek
- Erdély és Székelyföld autonómiája
- Vajdasági hírek
- Vajdasági autonómiaterv
- Kárpátaljai hírek
- Kárpátaljai autonómiatervek
- Kárpátaljai autonómia-koncepciók
- A KÁRPÁTALJAI MAGYAR AUTONÓMIA
- Horvátország, Szlovénia,
Ausztria hírek

-

- Magyarországi autonómiahírek
- Magyar címer története
- 1868-as kisebbségi törvény
- Miért a 20. század?
- Autonómiák Európában

- English news
- Observations on the Beneš Decrees
- EÚ-us hírek
- Finn autonómiamodell
- Dél-Tirol és Korzika autonómiája
- Katalán autonómia
- Baszk autonómia
- Kínai autonómia - Másfajta autonómiák
- Saját írásaink
- Rólunk írták
- Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata

- A modern szabadságjogok
- Kirándulások a Zsitva folyócska
mentén

- Mátyusföld és Csallóköz,
Dunamenti-síkság
- Nem igaz
- Egy város a Duna két patján
- Slovenské aktuality
- Autonómia SK
- Commora Aula články
- Okolo autonómie Text
- Slováci a maďari jedna rodina
- Štúr a autonómia
- Fantázia képek
- Komáromi képek
- Olimpia 2016 Commora Aula
- Gondolatok


Történelmi párhuzam
- 2009.03.05.

Stefan Marko Daxner: "Magyarország számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk." (1861)
most mi is megfogalmazzuk ugyanezt
Bósza János: "Szlovákia számunkra csak annyiban létezik, amennyiben benne elismerést nyerünk. (2009)"


Az önrendelkezésről
- 2009.03.05.

Aki esetleg mégis úgy gondolná, mi köze mindehhez, annak ajánlanám szíves figyelmébe Martin Niemüller, a német protestáns lelkipásztor gondolatait.
"Amikor elvitték a kommunistákat, én hallgattam, mert nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szociáldemokratákat és a szakszervezeti embereket, én hallgattam, mert sem szociáldemokrata, sem szakszervezeti ember nem voltam. Amikor eljöttek és elvitték a zsidókat, én hallgattam, mert nem voltam zsidó. És amikor eljöttek és elvittek engem, már nem maradt senki, aki szólhatott volna értem."


Vígh Károly
- 2009.03.05.

„Magyarországon és máshol is (Szlovákiában is- a szerk. megj.) láttuk és megéltük, hogy a történelmi traumák és frusztrációk önsajnálatból történõ ápolása a nemzetekbõl a legrosszabb erõket szabadítja fel, amelyek csak a katasztrófát ismerik, és csak ebbõl táplálkoznak. Miért nem vagyunk képesek valami újat, reménytelibbet kezdeni?- kérdezi Churchill…”

Az élet
- 2009.03.02.

Az élet egy nagy cirkusz, ahol tanár a bohóc és nebuló a közönség.

Cikkajánló:
- 2009.03.01.

Slota sértegethet minket, klikk a képre

Autonómia terv. klikk a Commora képre
- 2006.09.01.
Szavazás a Commora Aula honlapról
- 2006.12.08.

Szavazás!

Indult 2006.11.10-én
- 2006.11.11.

Felmérés
Kell-e nekünk az autonómia

Igen minél hamarabb
Igen, de majd később
Igen, ha a szlovákok is akarják
nem tudom
Nem, mert úgyse lehet
Nem, mert rossz az időzítés
Nem, mert nincs rá szükség


Véletlen link.Kukac.sk link felvidéki magyar fórum
- 2007.12.15.

Rovásírás
- 2007.06.09.

Újévi mondóka
- 2008.01.01.

Adja a Teremtő, hogy -
Minden rügyed megfakadjon!
Minden magod kihajthasson!
Minden dalod szívből jöjjön!
Minden napod tündököljön!
Minden szájat etethessél!
Minden élőt szerethessél!
Minden mi él üdvözöljön!
Minden álmod teljesüljön!
Minden bánat odébbálljon!
Minden csoda megtaláljon!
Minden napod egészségben,
Minden perced békességben
Teljen, az új esztendőben!
Úgy legyen!
Varga Ibolya


Lao Ce
- 2008.01.24.

Egy bölcs hadvezér azt mondotta:
"Mint a vendég, nem mint a gazda:
nem vonulok hüvelyknyit előre,
inkább egy lábnyit vissza."
Ez a tétlen cselekvés,
az erőszak nélküli siker,
az ellenség nélküli háború,
a fegyvertelen győzelem.
Harcban az ellenség ócsárlása
megsérti az út-at;
ha két hadsereg összecsap,
a kíméletesebb győzelmet arat.


Szlovák-magyar barátság
- 2009.03.14.

LONG LIVE

Szózat
- 2009.03.14.

LINK KLIKK: Szózat
Szózat ének


Vörösmarty Mihály Szózat
- 2009.03.14.

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el,
Népek veszik körul,
S az emberek millióinak
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.


Hun imádság
- 2009.03.14.

Kr.u. 410-460-ban keletkezett. Hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással írva, a Kijevi Nemzeti Múzeumban van. A kijevi múzeumban őrzött hun övvereten, szíjvégen levő rovásírásos ima gyönyörű.

HUN IMÁDSÁG

MIATYÁNK ISTENÜNK
BENNÜNK VAN ORSZÁGOD.
ELŐTTÜNK SZENT NEVED
TÖRVÉNY AKARATOD.

MINDENNAPUNK GONDJÁT,
MAGADON VISELED.
BŰNEINKET MINT MÁSNAK,
NEKÜNK ELENGEDED.

TE KEZED VEZET
KÍSÉRTÉSEKEN ÁT,
S LEFEJTED RÓLUNK
GONOSZ JÁRMÁT.

TIÉD A NAGYVILÁG
ÖSSZES HATALMA, ÜDVE,
MINDÖRÖKTŐL KEZDVE,
LEGYEN MINDÖRÖKRE.


Petõfi Sándor: A szájhõsök
- 2009.03.17.

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?


Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

Petőfi Sándor


Soviniszta
- 2009.03.26.

Illyés Gyula szerint patrióta az, aki jogot véd, soviniszta az, aki jogot sért.

Táncsics Mihály:
- 2009.03.30.

Az egyenlő szabadság
és az egyenlő jogok teszik
a forrást, melybül
mindenki egyaránt
meríthet jólétet,
bolgogságot, áldást.


József Attila
- 2009.04.03.

«az igazat mondd, ne csak a valódit,
a fényt, amelytől világlik agyunk,
hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.»
(József Attila)


A harc, melynek nincs győztese
- 2009.05.18.

Miért ne-ken

Nyelvlecke
- 2009.05.18.

Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

2009.3.11
Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Evrópába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogybotorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, mért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, mért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki "slattyog", mért nem "lófrál"?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, mért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló mért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki "beslisszol", elinal,
Nem "battyog" az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!A magyar nyelv szépségeiről sokat lehetne beszélni, hiszen nem csak Európában számít egyedülállónak. Az angolok például már nem értik Shakespeare 1600-as évek körül íródott műveit, azok eredeti nyelvezetét "óangolnak" nevezik. Érdekes belegondolni, hogy az azóta eltelt majd' 400 évben mennyit változott a nyelvük. Velük ellentétben azonban mi, magyarok a mai napig megértjük pl. az Ómagyar Mária Siralom 1300as évekre datált hangzását.
...és, hogy mit mondanak a külföldiek a magyar nyelvről? Néhány idézet:

Grimm Jakab meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is: "a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság."

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az ér zelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Ove Berglund svéd orvos és műfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke." (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)

Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson: "...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
Nem különös-e, hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lefokozni a magyar nyelvet, ám a külföldi szakvélemények ennek az ellenkezőjét hangsúlyozzák: nyelvünk egyedülálló nagyszerűségét, ősiségét, mi több, van ki a magyar nyelv Kárpát-medence-i ősi volta mellett is kiáll.
A genetikai eredményekből már tudjuk: teljes joggal.)

De ne csak a nyelvünket, hanem annak teremtő erejére vonatkozó véleményekre is figyeljünk:

Isaac Asimov scifi író: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."

Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: "Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is többször vallották: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
/VARGA CSABA : Mire lehet büszke a magyar (részlet)/
És ami mosolyt csalhat az arcotokra: Gyimóthy Gábor (Firenze 1984. X. 12.) Nyelvlecke című írása. Figyeljétek meg, hogy a mozgást kifejező igére hányféle szinonimát használ! Már kétszer is nekiugrottam, hogy átszámoljam, de egyszer 63 jött ki, másszor meg 81 - de talán a számok annyira nem is lényegesek, mint a magyar nyelv gazdagságának ténye. Talán nincs is a földön még egy ilyen nyelv, mint a mienk! Szerintem joggal lehetünk büszkék rá.
Forrás: Transylvania, 40 évf. 2. szám.
beküldő: olvasóEz a honlap a Commora Aula magántulajdona