Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata
 

Fonyód, 2010. augusztus 11.

 

1. Az Alapítvány adatai

 

Az Alapítvány neve: Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 8640 Fonyód, Magay u. 2.
Az Alapítvány jogállása: Közhasznú szervezet

Az Alapítványt nyilvántartásba vevő bíróság: Somogy Megyei Bíróság

Az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételi száma: 3266

Az Alapítvány adószáma: 18039032-1-14

Az Alapítvány KSH-számjele: 18039032-9499-569-14

Az Alapítvány bankszámláját vezető pénzintézet neve, címe: OTP Bank Rt. Fonyódi Fiókja 8640 Fonyód, Ady E. u.2.

Az Alapítvány bankszámla száma: OTP Bank NYRT. 11743095-20017022

Az Alapítvány alapítója: Lakatosné Dörnyei Katalin, 8640 Fonyód, Magay u.2.

Az Alapítvány kezelő szerve: A Kuratórium

Az Alapítvány képviselője: Dr. Dégi Zoltán a kuratórium elnöke

A kuratórium tagjai:

Dr. Dégi Zoltán Elnök

Lakatos László tag

Bodrogi Katalin tag

 


 

Az Alapítvány nyílt

Az Alapítvány célja szerinti besorolása: oktatási tevékenység

Az alapító okirat kelte: 2010. június 25.

Az Alapítvány célja:

- Az Alapvető Emberi Értékek oktatása és terjesztése Magyarország felnőtt és gyermekkorú lakossága körében.

- Az Alapvető Emberi Értékek oktatási program tananyagának fejlesztése, ilyen jellegű kiadványok terjesztése.

- Azoknak az önzetlen, segítő szándékú csoportoknak az összefogása és segítése, akik a szociálisan hátrányos helyzetben lévőket és az elszegényedett családokat támogatják.

- A természeti környezet megismertetése, védelme, az állatok védelme, védett természeti értékek megóvása, a társadalom környezeti szemléletének formálása.

- Magyarországon a környezettudatos gondolkodás kialakításának elősegítése. 

A vagyonfelhasználás módja: Az Alapító okirat szerint


 

2. Az alapítvány szervezete 

Az alapítvány kezelésére az alapító az alábbi szervezetet hozta létre: 

2.1 A kuratórium

Az alapítvány kezelőszerve a kuratórium, mely egyben irányító, döntéshozó és képviselő szerv is. Feladata az alapítványi célok megvalósítása, a vagyon gyarapításával és ésszerű felhasználásával. Ennek érdekében az alapítvány működésével, gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megtárgyalhat, és egyben határozatot hozhat.

A kuratórium tagjai legjobb tudásuk szerint képviselik az alapítvány érdekeit és céljait, szervezik kapcsolatait, gyarapítják lehetőségeit.

A kuratórium tagjainak száma 5 (öt) fő, megbízatásuk határozatlan időre szól, a kuratórium tagjait az alapító kéri fel.

A kuratórium tagjai munkájukért tiszteletdíjat nem kapnak, de a kuratórium tagjai a kuratóriumi munkájukkal kapcsolatosan felmerült indokolt és igazolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. A költségtérítés mértékéről és módjáról a kuratórium dönt a működési költségek keretein belül.

A kuratórium meghatározza a kitűzött célok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról.

A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

 • az alapítványi vagyon kezelésére és gyarapítására vonatkozó döntések;

 • döntés a vagyon időszakonkénti, cél szerinti felhasználásáról;

 • döntés az alapítvány céljára adott további vagyoni hozzájárulások elfogadásáról illetve visszautasításáról;

 • az alapítvány éves munkatervének és költségvetésének elfogadása;

 • az alapítvány éves munkájáról és gazdálkodásáról szóló szakmai-pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása;

 • az alapítvány szervezeti- és működési szabályzatának elfogadása és módosítása (egyhangú szavazással)

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítókat az Alapítvány munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. A kuratórium ülését az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról (napirendjéről) leírást kapnak. A kuratórium üléseire meg kell hívni a kuratórium tagjait és a felügyelő bizottság tagjait. Más személyek a tárgyalt napirendtől függően vesznek részt a kuratórium ülésein.

A kuratórium határozatképes, ha mind az öt kuratóriumi tag jelen van. Amennyiben a kuratórium határozatképtelen, az elnök 10 napon belül újra összehívja. Az azonos napirenddel újból összehívott kuratóriumi ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést,valamint az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát egyhangúlag fogadja el. Egyszerű szótöbbséggel elfogadható döntéseknél, szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.

A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a kuratórium által meghozott határozatokat és a tartalmukat, a döntések időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személyét név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és egy másik kuratóriumi tag hitelesíti aláírásával. A kuratóriumi ülés meghívóját, a jelenléti ívet és a tárgyalt írásos előterjesztéseket a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban, postai úton vagy elektronikus úton (e-mailben) közli.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.


 

2.2 A kuratórium elnöke

Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke. A Kuratórium Elnökének képviseleti joga önálló, az Alapítványt ügyvéd előtt aláírt és ellenjegyzett névaláírási mintának megfelelően jegyzi. A kuratórium döntéseit annak felhatalmazása szerint önállóan képviseli. A bankszámla felett rendelkezési jogát az Alapító Okiratban nevesített kuratóriumi taggal együtt gyakorolja.

Önállóan dönt az alapítvány ügyviteli feladatainak ellátására szóló megbízásokról, az alapítvány működési költségeinek felhasználásáról. A működésre fordítható keretösszegről a kuratórium dönt. A kuratórium felhatalmazása alapján dönt a költségtérítésekről, szerződéses ellenértékek és egyéb az alapító okiratban foglalt célokat szolgáló kifizetésekről, teljesítésekről, vagyonfelhasználásokról.

Önállóan dönt az alapítvány szakmai feladatainak ellátását esetenként segítő szakértők felkéréséről, megbízásáról. A kuratórium elnöke köteles gondoskodni a gazdálkodás legfontosabb adatainak évente történő nyilvánosságra hozataláról és a közhasznúsági jelentés elkészíttetéséről. Az éves beszámolót - a közhasznúsági jelentéssel - együtt a kuratórium elnöke terjeszti elő a tárgyévet követő év 150. napjáig. Amennyiben a kuratóriumi ülés nem fogadja el a beszámolót az elnök köteles gondoskodni a kifogásolt részek módosításáról és egy hónapon belül köteles rendkívüli kuratóriumi ülést összehívni. A kuratórium elnöke részt vehet a felügyelő bizottság ülésein, amelyre meg kell hívni.


 

2.3 A felügyelő bizottság

Az alapítvány felügyelő szerve a felügyelő bizottság. A felügyelő bizottság tagjait az alapító kéri fel határozatlan időre. A felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő. A felügyelő bizottság tagjai indokolt esetekben visszahívhatók. A felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülhetnek. A felügyelő bizottság tagjai megbízatásukat az alapító okirathoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják.
 

A felügyelő bizottság saját hatáskörében vizsgálja és ellenőrzi 

 • az alapítvány céljainak elérése érdekében végzett feladatok alapító okiratban foglaltak szerinti végrehajtását;

 • a kuratórium döntéseinek szabályszerűségét;

 • az alapítvány gazdálkodását;

 • a kuratóriumi elnök intézkedéseinek szabályszerűségét.

A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A felügyelő bizottság ülésein részt vehet a kuratórium elnöke, illetve a felügyelő bizottság kérése alapján a kuratórium más tagja. A felügyelő bizottság összehívását a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell. A felügyelő bizottság döntéseit kétharmados többséggel hozza. A felügyelő bizottság csak akkor határozatképes, ha legalább két bizottsági tag jelen van. A felügyelő bizottsági üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a meghozott sorszámozott határozatokat, az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát, az érdemi döntést támogatók és ellenzők számarányát. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy másik bizottsági tag hitelesíti aláírásával. A felügyelő bizottság üléseiről készült jegyzőkönyveket meg kell küldeni az alapítónak és a kuratórium elnökének. A felügyelő bizottság kétévente jelentést készít az alapítónak az alapítvány működéséről.

A felügyelő bizottság jogosult az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Alapítvány Kuratóriumától, illetve munkavállalóitól. Jogosult betekinteni az alapítvány könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság tagjai a kuratóriumi üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek.


 

2.4 A Titkár

A Titkár az alapítványi adminisztratív támogató munka felelőse. Feladatai különösen:

 • A beérkező posta bontása, iktatása, kézbesítése.

 • Kimenő ügyiratok iktatása.

 • Rendezvények megszervezése, lebonyolítása.

 • Megbeszélések megszervezése, jegyzőkönyvezése.

 • Iratok sokszorosítása.

 • Irattár kialakítása, kezelése, iratselejtezések végrehajtása.

 • Irodaszerek igényeinek összegyűjtése, beszerzése.

 • A kuratórium elnökével való konzultációt követően minden, az adminisztratív biztonságot elősegítő tevékenység szorgalmazása, illetve ellátása.

3. Az alapítvány működési rendje 

3.1 Az alapítvány gazdálkodása

Az alapító az alapítvány céljaira 100.000 azaz egyszázezer forintnyi készpénz vagyont rendelt. Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány teljes vagyona és a csatlakozások során felajánlott bármilyen összeg vagy más használható vagyon teljes összegben használható fel.

Az alapítvány céljaira rendelt vagyon felhasználási módjai: ösztöndíj nyújtása, egyszeri támogatás nyújtása, költségtérítés, pályázati támogatás, az alapítvány működéi költségei, szerződéses ellenértékek kifizetése, egyéb, az alapító okiratban foglalt célokat szolgáló kifizetések, teljesítések, vagyonfelhasználás.

Az alapítványi vagyonból részesedőkkel az alapítvány megállapodást köt. A megállapodásban meg kell jelölni a támogatás célját, összegét, módját, a támogatás felhasználásának határidejét, valamint a támogatott beszámolási kötelezettségét, annak határidejét.

Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt semmilyen formában nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

A csatlakozási kérelmeket és a feltételekhez rendelt adomány elfogadását a kuratórium bírálja el. Az alapítvány kuratóriuma csak abban az esetben fogadhatja el a csatlakozási nyilatkozatot, ha a csatlakozó nyilatkozik arról, hogy az alapítvány céljait elfogadja és az alapítványt valamilyen formában támogatja.

A pénzkezelés adminisztratív feltételeit a kuratórium teremti meg, s biztosítja a hatályos jogszabályoknak megfelelő bizonylati és leltározási rendet.

 

3.2 Az alapítvány bélyegzőjének használata

Az alapítvány képviseletére a következő bélyegző használható: téglalap alakú bélyegző az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány Székhely: 8640 Fonyód, Magay u. 2. Adószám: 18039032-1-14 Bankszámlsz: OTP 11743095-20017022 lenyomattal.

A bélyegző a képviseleti jog igazolásának fontos kelléke, ezért azt rendeltetésétől eltérő célra felhasználni nem szabad. A bélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

 

3.3 Iratkezelés

Az iratkezelés az alapítvány titkárának a feladata és kötelessége. Az alapítvány során keletkezett iratokat úgy kell tárolni, hogy azok egyszerre legyenek hozzáférhetőek a kuratórium és a nyilvánosság számára és a megőrzésük szempontjából védettek legyenek.

A keletkezett iratokról nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalmaznia kell az egyes iratok keletkezésének idejét, tárgyát és nyilvántartási számát. Az alapítvány irataiba való betekintést a kuratórium elnökével történt előzetes egyeztetés alapján, az alapítvány székhelyén munkaidőben (8-16.h) között kell biztosítani.

3.4 Közhasznúsági jelentés

Az Alapítvány köteles – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg- közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentés tartalma:

 • számviteli beszámoló;

 • a költségvetési támogatás felhasználása;

 • a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;

 • a cél szerinti juttatások kimutatása;

 • a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke;

 • a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege;

 • a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

3.5 Az alapítvány működésének és szolgáltatásainak nyilvánossága

Az alapítvány szolgáltatásinak és programjainak igénybevételéről a nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatni kell. Az egyes programokról (pályázati kiírások, egyéb közhasznú szolgáltatások) és a kuratórium döntéseiről közleményt kell kiadni, melyet az Alapítvány honlapján nyilvánosságra kell hozni. Jogszabály eltérő rendelkezése esetén, a jogszabályi rendelkezés az irányadó.

Ezen kívül a kuratórium évente egyszer a Somogyi Hírlap című napilapban nyilvánosságra hozza az alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

A nyilvánosság érdeklődésére a kuratórium elnökének szóban vagy írásban részletes tájékoztatást kell adnia az alapítvány szolgáltatás programjairól és működéséről.

 

3.6. Helyettesítés

Amennyiben a kuratórium elnöke feladatainak ellátásában akadályoztatott, akkor a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag gondoskodik a feladatok végzéséről.

Amennyiben a Felügyelőbizottság elnöke feladatainak ellátásában akadályoztatott, akkor a Felügyelő Bizottság által megbízott felügyelőbizottsági tag gondoskodik a feladatok végzéséről.

 

3.7. A bizalmas és alapvető fontosságú információk megőrzése (titoktartás)

Az alapítvány minden tagja és alkalmazottja köteles a munkája során tudomására jutott bizalmas és alapvető fontosságú információkat megőrizni.


3.8. Szellemi termék

Amennyiben az alapítvány alkalmazottja munkaidejében az alapítvány munkájához kapcsolódóan hoz létre szellemi terméket, akkor a szellemi termék tulajdonjoga az alapítványé. Amennyiben az alkalmazott kéri, úgy az alapítványnak az arra lehetőséget adó helyeken (kiadvány, termék, stb.) meg kell jelölnie az ötlet adójának illetve a szellemi termék létrehozójának nevét. 

 

4. Záró rendelkezések

A fenti Szervezeti és Működési Szabályzatot az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma a 2010. augusztus 19.-i ülésén jóváhagyta.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok alapján kell eljárni.


 

Fonyód, 2010. augusztus 19.
 

Dr. Dégi Zoltán

Elnök

 


Keresés a honlapon
ADÓ 1 % FEAJÁNLÁSI LEHETŐSÉGE
2016.01.13.

Köszönjük, ha gondol ránk!
Az olvasósarok folyamatosan frissül
2021.12.10.

Az Olvasósarok oldal folyamatosan frissül. Ide kerülnek fel részletek Dörnyei Katalin könyveiből. Ezen kívül egyéb érdekességekből is ízelítőt kaphatunk.
Beszélgetések a kertben -videók
2020.09.15.

Kátai Piroska beszélget az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú alapítvány alapítóival: Dörnyei Katalinnal és férjével Lacival.
Újra előadásokat tartok
2016.08.16.

2016. szeptembertől ismét különböző helyszíneken, több városban is tartok előadásokat. Érdeklődni, jelentkezni a szervezőknél a megadott elérhetőségeken lehet. Minden érdeklődőt szeretettel várok: Dörnyei Katalin.
Ingyenes oktatás
2010.09.15.

Ingyenes oktatásra jelentkezés
Riportok
2010.09.22.

A Dalai Láma tanácsokat adott az Alapítványnak
Köszönet a felajánlásért
2011.06.29.

Az Alapítvány egy házaspártól az alábbi felajánlást kapta: A magát megnevezni nem kívánó házaspár felajánlotta, hogy Alapítványunk minden nyáron a Siófokon levő családi házukat a hozzá tartozó nagy területtel együtt ingyenesen használhatja , mint oktatási- és szabadidő központot.

Az Alapítvány tagjai nevében szívből köszönjük a támogatást nekik!

Lakatosné Dörnyei Katalin
alapító
Egy nap Böjte Csaba atyával
2011.11.10.

Az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány néhány tagja 2011. október 26.-án Erdélyben, Csíksomlyón találkozott Böjte Csaba atyával, aki ferences rendi szerzetes.
Adományosztó, bemutatkozó rendezményünk
2011.12.10.

2011.november 16-17.-én az Alapvető Emberi Értékekért Alapítvány 9 fővel látogatott el a NEFMI Zalaegerszegi Gyermekotthonába.
Látogatás az állatvédőknél
2012.01.03.

2011. december 18-án látogatást tettünk a Siófoki Állatvédő Alapítványnál.
Karácsony az anyaotthonban
2012.01.11.

A nágocsi anyaotthon karácsonyfája alá kerültek az adományok
Megalakult az AEÉ Klub!
2012.01.11.

2012. január 05.-én megalakult az Alapvető Emberi Értékekért Közhasznú Alapítvány Fonyódi Klubja, minden hónap első és harmadik csütörtökén 17.00 órától 20.00 óráig tartunk klub foglalkozásta Fonyódi Művelődési Házban. A Klub céljai a következők: Az alapvető emberi értékek jegyében: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport tevékenység, táborok szervezése gyermekeknek Az Alapítvány képzései minden esetben ingyenesek! Az Alapítvány, és annak Klub tagjai önkéntes segítő munkát végeznek pld. gyermekotthonokban, adományokat gyűjtenek, és azokat kiosztják a rászorulóknak.
Étel- és ruhaosztás Sopronban
2012.04.28.

A vasárnapi (április 22.) étel-és ruhaosztásról... Szeretnénk minden kedves Önzetlen Ismerősnek és Ismeretlennek, Barátnak, Testvéreknek köszönetet mondani a sok felajánlásért, és azért hogy ilyen szervezetten és gördülékenyen működött a program. Több száz ember volt és mindenkinek jutott meleg étel, tartós élelmiszer, tisztálkodási eszközök és minőségi ruha. A gyermekeknek játékok és sütemény. Ezúton szeretném tudatni, hogy ha a továbbiakban adományt szeretnétek adni, vagy anyagiakkal hozzájárulni a munkánkhoz, ezt hivatalosan is megtehetitek alapítványunkon keresztül: Alapvető Emberi Értékek Közhasznú Alapítvány. a részletekkel kapcsolatban az érdeklődőknek szívesen adunk további információkat. Hála és szeretet minden Önzetlen Szívnek és minden Önzetlen Léleknek!
Joshi Bharatnál jártunk
2012.05.21.

A felesége révén fonyódi kötődésű Joshi Bharat, indiai származású sorselemző és műsorvezető fogadta alapítványunk alapítóját, kíséretét, és válaszolt néhány kérdésünkre is.
Környezetvédelmi konferencia Siófokon
2012.05.25.

Alapítványunk tagjai május végén részt vettek egy környezetvédelmi kérdéseket is eszegető konferenciasorozat első rendezvényén
Adományok
2012.10.02.

Az AEÉ Közhasznú Alapítvány újra adományokat adhatott.
I. KAMASZ BOX Pályázat
2012.11.06.

Fotó – és Video klip pályázat LÉGY KREATÍV!
Nagylelkű felajánlások
2012.11.07.

Szeretettel várjuk nagylelkű felajánlásaikat és adományaikat.
Mikortól kell önkéntes munkát végezni ?
2012.11.10.

ELKÉSZÜLT AZ I. PÁLYÁZATI FOTÓ
2012.11.11.

Óvatosan válaszd meg a barátaidat, mert mindegyiket tiszta szívedből szeretned kell. Ne gyűlöljetek senkit sem. De a szívetekben csak a jó embereket őrizzétek. Fontos, hogy mindig a jó társaságra vágyjatok, ahol nem találkoztok szembe irigységgel. Még ha nehéz is megtalálni a jó barátokat, akkor is csak jó emberek társaságában tartózkodjatok. Ha nem vagytok biztosak a barátotokban, akkor inkább egyedül töltsétek el az időtöket, így nem veszíthettek semmit. Jobb, ha fel sem merül bennetek, hogy rosszak társaságba keveredjetek. Jobb, ha nem gabalyodunk bele mások ravaszságába. - Dhyana Vahini, Ch 9: “Spiritual Development”.
Magamból adni jó
2012.12.29.

Csaba testvér karácsonyi emlékei
Diákrelax
2013.04.02.

DIÁKRELAX - Bekerült a NAT-ba a relaxáció és a meditáció
Tolsztoj - Levélrészlet
2013.07.24.

Minden nevelés alapjául elsősorban azt kell megtennünk, amit iskoláinkban egészen elhanyagolnak...
Meghívó
2013.11.16.

Szeretettel várjuk aktuális és ingyenes tájékoztatóinkra és klub foglalkozásinkra Budapesten, Pereden, Fonyódon és Siófokon. A csoport foglalkozásokról további információt az alábbi telefonszámon kaphat: Lakatosné Dörnyei Katalin: 70/331-0958
Megjelent jegyzetünk!
2013.11.16.

Megjelent legújabb jegyzetünk az Alapvető Emberi Értékekről, amely segíti az olvasót az önismeret ösvényén a megtisztulásban és a kozmikus tudatosságra vezető lépések előkészítésében.
Zen történet
2014.01.05.

Légy önmagad mestere...a válaszok benned vannak.....ha nem a saját tapasztalatod alapján tanulsz, akkor a tudásod teljesen haszontalan....merülj el magadban....
Önismereti foglakozások új időpontjai
2014.01.09.

"Az oktatás vége a jellem." - Sai Baba
Jókai Anna: Pásztorok és Bölcsek
2014.01.09.

Mindenki tanuló az univerzumban: óvodától az egyetemig. Vannak bukók, vannak ismétlők. Vannak előrerukkolók. S vannak, akik „oktatásukat” észre sem veszik. Ami igaz, az igaz: nem könnyű a tanítványnak, ha felismeri a Mesterét. Mert akkor követni kell. Nem dicsérgetni, nem a szavait szajkózni, nem kisajátítani, nem megzsarolni, nem kihasználni őt, hanem követni.
Alapítványunk II. PÁLYÁZATA
2014.01.09.

Fiatalok figyelem! Várjuk az Alapvető Emberi Értékekről szóló fotóitokat és videó felvételeiteket, amiről a honlapunkon,OKTATÁS / ÉRTÉKEK menüpontban olvashattok!